9 Ιαν 2017

Μοναχὸς Παΐσιος Ἁγιορείτης, Γιατί διακόπτουμε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιο ορος
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ - Τ.Θ.76 -ΚΑΡΥΑΙ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - A.O.88
Γιατί διακόπτουμε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη.
            Ἐπὶ πολλὰ ἔτη γινόνταν λόγος γιὰ διακοπὴ μνημοσύνου, ἀλλὰ δὲν προχωροῦσε στὴν πράξη, ἐνῶ τώρα στὶς μέρες μας ξεκίνησε συγχρόνως ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἑκάστου Ἐπισκόπου τῆς κάθε περιοχῆς.

            Τί σημάδι εἶναι αὐτό; Ἁπλᾶ, μέχρι τώρα γινόνταν παραβάσεις καὶ καταπατήσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ πολλὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας πλὴν ὅμως μεμονωμένα καὶ γι᾽αὐτὸ ὁ Θεὸς μακροθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν διόρθωση τῶν παρασυρομένων ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια τῆς ἀγαπολογίας καὶ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἰς βάρος τῆς ὀρθῆς πίστεως εἰς Χριστὸν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καὶ ἐντολῶν ὅπως ἐκφράζονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ τὶς Συνόδους.
            Ὅμως μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης τὰ πράγματα ἄλλαξαν, διότι πλέον δὲν εἶναι προσωπικὲς ἐνέργειες γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγον ἕκαστος, ἀλλὰ εἶναι Συνοδικὲς ἀποφάσεις τὶς ὁποῖες ἢ τὶς ἀσπάζεσαι καὶ τὶς ἀκολουθεῖς ἢ τὶς θεωρεῖς ἀπαράδεκτες καὶ ἀπομακρύνεσαι γιὰ νὰ μὴ ἀσεβήσεις.
            Καὶ πρὶν γινόντουσανπαράνομες καὶ ἀσεβεῖς ἐνέργειες, ὅπως συμπροσευχὲς καὶ βλάσφημες δηλώσεις, στοὺς Διαλόγους, στὸ Π.Σ.Ε., στὶς συναντήσεις καὶ γιορτές, ἀπὸ τοὺς · Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα, Δημήτριο, Βαρθολομαῖο κ.π.α. ποὺ εἶναι ἀμέτρητα, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐνοχλοῦσαν καὶ ἀντιδρούσαμε, ἀλλὰ ἦταν ἀπὸ ξεχωριστὰ πρόσωπα μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία καὶ ἀραιά, ὅμως τώρα ἔγιναν σύσσωμα ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο, μὲ ὁμόφωνη ὑπογραφὴ καὶ δεσμευτικὰ ὅπως λέει ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου κ. Βαρθολομαῖος.
            Ἆρα λοιπὸν ὅταν ἀκολουθεῖς μία Οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, δεσμεύεσαι, ὅπως ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Πάπα εἶναι Παπικός, ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Λούθηρο εἶναι Προτεστάντης, τὸν Σεβήρο εἶναι Μονοφυσίτης, τὸν Βαρθολομαῖο Οἰκουμενιστής, τὸν Μωάμεθ Μωαμεθανὸς, τὸν Βούδα Βουδιστής, τὸν Σατανᾶ Σατανιστής.
            Στὴν Σύνοδο ἔπρεπε ὁπωσδήποτε οἱ ἑτερόδοξοι νὰ ὀνομαστοῦν ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ἀντιδράσεις ἀπὸ παραδοσιακοὺς Μητροπολῖτες τὶς ὠνόμασαν ἱστορικὲς ἐκκλησίες, δηλαδὴ ὅπως σ᾽ὅλες τὶς Συνόδους γινόνταν ἀγῶνας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ καινοτόμων γιὰ τὸ ποῖοι θὰ ἐπικρατήσουν, ἔτσι καὶ σ᾽αὐτὴ τὴν Σύνοδο ἐπεκράτησαν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενιστὲς ποὺ ἦταν συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ ἀναγνώρισαν αἱρετικὲς ὁμολογίες καὶ συναγωγές, αἱρετικοὺς Διαλόγους, αἱρετικὰ Παγκόσμια Συμβούλια, αἱρετικοὺς γάμους, αἱρετικὲς βαπτίσεις, ἐνῶ ἂν ἦταν Ὀρθοδοξη Σύνοδος θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικασει τὸ αἱρετικὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἔσχισε τὴν Ἐκκλησία καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔκανε, τὸν Μεταξάκη, τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν βαπτίσεων καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν ἔκανε, τὸν Ἀθηναγόρα, τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀτελείωτες συμπροσευχὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ τὶς κάνουν, π.χ. Βαρθολομαῖο κ.α.π.
            Αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὸ «Πιστεύω» δὲν εἶναι αἱρετικός; Ὁ Ἄρειος ἄλλαξε τὸ «γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα» γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικός. Οἱ Παπικοὶ πρόσθεσαν τὸ filiogve καὶ ὄχι μόνο γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικοί. Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς προσπάθησαν ν᾽ἀλλάξουν τὸ πιστεύω «εἰς Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησία» καὶ ὄχι μόνον γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικοί.
            Ἐπίσης θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς γι᾽αὐτὸ ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μόνο αἵρεση ἀλλὰ παναίρεση, δηλαδὴ ἕνωση ὅλων τῶν αἱρέσεων.
            Στὴν Ἐκκλησία ὁ Χριστὸς μᾶς ἔβαλε γιὰ νὰ σωθοῦμε καὶ ὄχι νὰ καταποντιστοῦμε. Δὲν εἶναι κρῖμα ἕνας αἱρετικὸς Πατριάρχης νὰ μᾶς ἑνώσει μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μᾶς κερδίσει ὁ «βύθιος δράκων» ὅπως κατάπιε ὅλους τοὺς αἱρετικούς;
            Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ ἡ συνείδησή μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μνημονεύουμε αὐτοὺς ποὺ ἀποδέχονται καὶ ἀκολουθοῦν ἕναν αἱρετικὸ Πατριάρχη.
            Αὐτὸ δὲν εἶναι σχῖσμα, διότι ποῖος δημιουργεῖ σχῖσμα στὴν Ἐκκλησίας; αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὰ δόγματα καὶ τὰ πιστεύω, ὅπως οἱ· Ἄρειος, Νεστόριος, Μακεδόνιος, Πύρος, Βέκκος καὶ Σεβῆρος, ἡ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀδιαφοροῦν, ἀλλ᾽ἀγωνίζονται κατὰ τῶν αἱρέσεων, ὅπως οἱ· Μέγας Ἀθανάσιος ὁ ἐξορισθείς, Ἅγιος Νικόλαος ὁ φυλακισθείς, Ἅγιος Παῦλος ὁ στραγγαλισθείς, Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ὁ ἀποκοπεὶς γλῶσσα καὶ χεῖρα, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁ ἀπωλέσας τὴν Μονήν του μὲ χιλίους μοναχούς, Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς τὴν ὄψιν μὲ πυρωμένο σίδηρο καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ καθημερινῶς τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε, ἀπὸ ὡρισμένους μᾶλλον ἐμπαικτικῶς, διότι τὰ ἔργα τους εἶναι ἀκριβῶς τ᾽ἀντίθετα, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος εἶπε· «τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».
            Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε εἶναι νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος καὶ νὰ δικάσει κατὰ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας κυρίως τὶς κεφαλὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου μέχρισήμερα.
            Μέχρι νὰ γίνει αὐτό, ἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ κάθε τρόπο καὶ πρῶτον μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν ἀσέβεια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπιτελεῖται ὅταν ἀποδέχεσαι τοὺς καταφρονιτές Του καὶ δεύτερον μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν προδοτῶν Του, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν ποὺ πονοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
            Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ σῶσε τὴν Ἐκκλησία Σου ἀπὸ τοὺς λύκους ποὺ ἔχουν εἰσέλθει ἐντός της καὶ τρῶνε τὰ πρόβατά Σου, δηλαδὴ τὰ κάνουν λυκόπουλα. Γιατί Θεέ μου ἐπιτρέπεις αὐτὴν τὴν ἀπώλεια;
            Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι στὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὁ  Θεὸς ἀναδεικνύει Μάρτυρες καὶ στεφανώνει τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἀποκαλύπτονται οἱ προαιρέσεις, οἱ καλὲς καὶ οἱ κακές. Ἆρα ἀδελφοὶ καιρὸς ἀγώνων καὶ στεφάνων. “ Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν ” (Ματ. 11,12)
            Ὑπεραγία  Θεοτόκε σκέπασε καὶ φώτισέ μας τὰ τέκνα σου τοὺς χριστιανούς, γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴ διαλέξουμε τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας, ἀλλὰ τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν ἁγίων ποὺ γιορτάζουμε, ποὺ ὅμως γιὰ τοὺς ἀνδρείους πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν παρηγοριὰ τοῦ ἀγωνοθέτη καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν Του ποὺ ὑποσχέθηκε· “εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου” (Ματ. 25,23)

13 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Ορθόδοξος λόγος που αναπαύει.

Ανώνυμος είπε...

Οι Αποτειχισθέντες αποκηρύσσουν Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους, Πατριάρχες, Συνόδους και τοπικές Εκκλησίες καθιστώντας εαυτούς κάτι σαν ...ΥΠΕΡΕΚΚΛΗΣΙΑ. Αν αυτό δεν είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και αίρεση τότε τι είναι;

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

παρα πολυ ωραιο κειμενο ξεκαθαρο απο τους αγιορειτες πατερες πρεπι να το διαδωσουμε παντου για να ξυπνησουμε καποτε και γινει καθαρση της εκκλησιας απαντιση στον 4 55 οπιος αποδεχεται μια αιρεση αυτοματως αποκωπτεται απο την εκκλησια του Χριστου οποτε μονοι τους οι οικουμενιστες αποκυρησωνται και αποκωπτωνται και εχουμε δικαιωμα και υποχρεωση να καταδικαζουμε τους οικουμενιστες ολοι οι αγιοι πατερες αυτο εκαναν ο Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος ελεγε φευγεται οσοι κοινωνουν με τους λατινοφρονες

Ανώνυμος είπε...

προς 9 Ιανουαρίου 2017 - 6:17 μ.μ.

Τα περί "αυτομάτου αποκοπής από την Εκκλησια" όταν κάποιος κηρύττει μια αίρεση, είναι μια ακόμη από τις πολλές κακοδοξίες που υιοθέτησαν οι αποτειχιστές από τους παλαιοημερολογίτες.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής , ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και όλη η διδασκαλία των πατέρων σου λέει κάτι ???

Ανώνυμος είπε...

Ερμηνεύουν με αιρετικό τρόπο τον ΙΕ’ Κανόνα της επί Μεγάλου Φωτίου Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί διακοπής του μνημοσύνου του αιρετικά διδάσκοντος επισκόπου (Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αυτόν, η διακοπή τού μνημοσύνου τού οικείου Επισκόπου (όχι καί τής υπόλοιπης Εκκλησίας), επιτρέπεται (δέν επιβάλλεται) μόνο γιά λόγους πίστεως (γιά, κατεγνωσμένη υπό τών Πατέρων, αιρετική διδασκαλία). Αίρεση είναι :«Τό έν τινί παρεκλίναι τών κειμένων ημίν δογμάτων, περί τής ορθής πίστεως» (βλ. Αγίου Συμεών, κατήχηση λβ΄).

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, δεν έχουν καμιά σχέση με τους σημερινούς αποτειχιστές, όπως άλλωστε αναφέρει καθαρά η ανακοίνωση του Αγίου Όρους.

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι και για αιρετικά ημερολόγια μας λέει ο Μοναχός Παΐσιος, διαδίδοντας την πλάνη των ημερολογιολατρων!

Ανώνυμος είπε...

7:24, 8:54,9:27 αγαπητέ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ είδες κανέναν ως τώρα να λέει ότι αποκόπτεται από όλη την εκκλησια επειδη δε μνημονεύει άλλο κάποιον οικουμενιστη εισκοπο;;;;;;; τι είναι αυτά που λες;;;;;
Απο ποτε Η παυση μνημοβευσης ενός οικουμενιστη επισκόπου ή αρχιεπισκόπου που διδασκει αιρεση είναι αποκοπή από όλη την εκκλησια;;;;;;

Αγαπητέ έχεις μπουρδουκλωθει τόσο πολύ από την αίρεση του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που νομίζεις ότι εκκλησία είναι οι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
ή προσπαθείς να μειωσεις οσούς δε μνημονεύουν οικουμενιστες επισκοπους ότι ταχα απορρίπτουν όλη την εκκλησια ενω ξέρεις πως η παύση μνημόνευσης απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικουμενιστες και μαλιστα είναι το σωστο.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ αποτειχισμένε ποια αίρεση κήρυξαν οι μητροπολίτες Φλωρίνης, Χανιων και Θεσσαλονίκης και διακόψατε το μνημόσυνο τους;

Ανώνυμος είπε...

Τζα! 4:55.
Πήρες φόρα τα ιστολόγια και λες τα ίδια και τα ίδια;
Τελικά καταντάς αστείος,αλλά σου υποσχέθηκα ότι όπου σε βρω θα σου απαντάω.
Λοιπόν πρόσεξε, αυτά που λες μην είναι αίρεση και ως τέτοια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ είπε...

Ως απλός πιστός δεν γνωρίζω πότε γίνεται διακοπή μνημοσύνου και εύχομαι ο ΚΥΡΙΟΣ φωτίσει πάντας αλλά δεν μπορώ να μην εκφράσω την απεριόριστη απορία μου ότι όλοι εσείς που τους αντιοικουμενιστες τους ονομάζετε αιρετικούς.Και ερωτω είσθε τόσο αφελείς και δεν βλέπετε τήν αποστασίαν εκ των έσω??δεν βλέπετε πόσο μελετημένα ελλιπείς από αυτούς ή λέξη ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ???? και χρησιμοποιούν λέξεις όπως για το καλό της ανθρωπότητας και την ανήκουστη βλασφημία -Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ-.Μηπως ο ΚΥΡΙΟΣ δεν είπε ότι εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Πιστεύουν στον ΙΗΣΟΥ??? Όχι.ΑΡΑ ο Θεός είναι ένας Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ!!!
Έλεος σταμάτησε όλα αυτά τα ανοσία και ενετικά.κ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ 10:10 δεν απαντάς,
Ενώ η αποτειχιση γίνεται για να σώσει την εκκλησία από την αίρεση ο οικουμενισμός ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ. Ενας που δέχεται πορίσματα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ και προωθεί την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΈΝΤΑ με συμπόσια , συνέδρια τι κηρυττει ορθοδοξία ή οικουμενισμό;;;;;;;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com