10 Δεκ 2016

Η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για όσους αντιδρούν στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1153 
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν. 

Τυγχάνει πανθομολογούμενον, ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, αποφαίνεται και αποφασίζει τα κατά το δόγμα και το πολίτευμα αυτής εν Ιεραίς Συνόδοις, τοπικαίς, ευρυτέραις, Μείζοσιν ή Αγίαις και Μεγάλαις, και εν Οικουμενικαίς, αι δε δια της επικλήσεως και εν Πνεύματι Αγίω λαμβανόμεναι Συνοδικαί αποφάσεις αποτελούσι μίαν φωνήν, ως αποφαίνεται και ο Ιερός Χρυσόστομος, γράφων ότι "μίαν εν Εκκλησία, δει φωνήν είναι αεί" (Εις Α’ Κορινθίους ΛΣΤ , P.G. 61, 3315). 
Της εκκλησιολογικής ταύτης και κανονικής αρχής του συνοδικώς διασκέπτεσθαι και αποφαίνεσθαι ούσης του ακρογωνιαίου λίθου της ζωής και της εν τω κόσμω σωτηριώδους αποστολής και μαρτυρίας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, επικοινωνούμεν προς την Υμετέραν λίαν ημίν αγαπητήν και περισπούδαστον Μακαριότητα και την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος και, εν τη ευθύνη ημών ως του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και ως φύλακος του Δόγματος και της κανονικής εν τη κατά Ανατολάς Εκκλησία τάξεως, τιθέμεθα υπό την προσοχήν Υμών τον ακόλουθον προσωπικόν ημών και της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Μητρός Εκκλησίας σοβαρόν προβληματισμόν. 
Περιέρχονται καθ’ ημέραν εις το καθ’ ημάς Οικουμενικόν Πατριαρχείον και εις την ημετέραν Μετριότητα προσωπικώς εκ διαφόρων πηγών πληροφορίας ότι ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης και οι συν αυτώ ομόφρονες κληρικοί και λαϊκοί, δια του διαδικτύου και των διαφόρων μέσων γενικής ενημερώσεως, περιερχόμενοι δε και διαφόρους αδελφάς Όρθοδόξους Εκκλησίας, προσκαλούσι τους αδελφούς Προκαθημένους και τους ποιμένας, αλλ’ ιδιαιτέρως τον ευσεβή Ορθόδοξον Λαόν, εις ανταρσίαν και αμφισβήτησιν των αποφάσεων της εν Κρήτη εν ευλογίαις και εν επιτυχίαις συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, η εις τας εργασίας της οποίας συμβολή της Υμετέρας προσφιλούς Μακαριότητος και της Αντιπροσωπείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξεν οικοδομητική και συντελεστική της σημειωθείσης επιτυχίας. 
Και ως να μη ήρκει το διαβρωτικόν συνειδήσεων και προκαλούν σκανδαλισμόν ανίερον έργον των ευαρίθμων τούτων κληρικών και λαϊκών εν τω κλίματι της Αγιωτάτης εκκλησίας της Ελλάδος, αι πληροφορίαι αύται, μη διαψευσθείσαι μέχρι σήμερον υπό τινος, αναφέρουσιν ότι ήδη αντιπροσωπεία υπό τον μνημονευθέντα ανωτέρω κληρικόν επεσκέφθη τας Αγιωτάτας Ορθοδόξους Εκκλησίας της Βουλγαρίας και της Γεωργίας, καθώς και την εκκλησιαστικήν Επαρχίαν της Μολδαβίας, και προέβη εις αναστάτωσιν του εκείσε πληρώματος, γενομένη ατυχώς δεκτή και υπό αδελφών Προκαθημένων και Ιεραρχών των ειρημένων Εκκλησιών. Επί πλέον, η ομάς αυτή, κατά τας αυτάς πληροφορίας πάντοτε ενεφάνισεν εαυτήν κατά την παρουσίαν αυτής εν Γεωργία ως μεταφέρουσαν την συνείδησιν του πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Συμμερίζεται ασφαλώς και η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι τα σκοπίμως και ανιέρως διαθρυλούμενα και διαδιδόμενα υπό των εν λόγω κληρικών και λαϊκών αποτελούσι, κατά τον Μέγαν Βασίλειον, «ψυχών δηλητήρια [...] άπερ αι [...] μήνιγγες» των ειρημένων «εκβοώσι πολυφάνταστοι ούσαι δια το πάθος» (Επιστολή 210, Τοις κατά Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις] R.G. 32] 777Α). Άλλωστε, «το σχίσαι Εκκλησίαν, και φιλονείκως διατεθήναι, και διχοστασίας εμποιείν και της συνόδου διηνεκώς εαυτόν αποστερείν, ασύγγνωστον και κατηγορίας άξιον, και πολλήν έχει την τιμωρίαν» (Ιερού Χρυσοστόμου, Κατά Ιουδαίων Γ', R.G., 48, 872). 
Ατυχώς, την συμπήξασαν μέτωπον κατά της κανονικής Εκκλησίας και των αποφάσεων της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου γνωστήν ομάδα ενισχύουσι, δια της στάσεως αυτών, και αδελφοί Ιεράρχαι της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της γραφίδος και του ευκαίρως - ακαίρως εκφερομένου, προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης Συνόδου, επί παντός του επιστητού ακρίτου λόγου αυτών, ως επί παραδείγματι οι Ιερώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος και Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Οι ούτως ενεργούντες λησμονούσιν ασφαλώς ότι "τα συνοδικώς σκεπτόμενα και διαγινωσκώμενα, των κατά μόνας γνωματευομένων κρείττονα εισι και επικρατέστερα" (Ιωάννου του Κίτρου, Αποκρίσεις προς Κωνσταντίνον αρχιεπίσκοπον Δυρραχίου τον Καβάσιλαν, Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων» Ε’ τόμος, σελ. 403). 
Όθεν, παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα και την περί Αυτήν Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, της μετασχούσης της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και συναποφασισάσης και συνυπογραψάσης πάντα τα Συνοδικά κείμενα όπως, εις εφαρμογήν της αποφάσεως της Συνόδου ταύτης, καθ’ ην τα κείμενα ταύτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς (βλ. Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άρθρον 13, παρ. 2), λάβητε τα προσήκοντα μέτρα και προβήτε εις τας δεούσας συστάσεις προς τους ειρημένους κληρικούς και προς τα συγκεκριμένα στελέχη ίνα παύσωσι να ενεργώσιν αντιεκκλησιαστικώς και αντικανονικώς, να σκανδαλίζωσι ψυχάς, "υπέρ ων Χριστός απέθανε», και να προκαλώσι προβλήματα εις την ενιαίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. 
Καλώς γιγνώσκοντες οι πάντες, ότι "ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν, ως το Εκκλησίαν διαιρεθήναι» (Ιερός Χρυσόστομος, Προς Εφεσίους ΙΑ , P.G. 62, 85), ως ατυχώς συμβαίνη δια της συμπεριφοράς των ειρημένων, ουδεμίαν αμφιβολίαν έχομεν ότι η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος θέλετε ενεργήσει το δέον, κατά την κανονικήν ακρίβειαν, και προβή εις τας δεούσας προς τους ειρημένους κληρικούς και λαϊκούς εκκλησιαστικάς συστάσεις και προτροπάς, ίνα μη δίδωσιν αφορμάς εις "σκάνδαλα", επί απειλή επιβολής, εν περιπτώσει μη ανανήψεως, των προβλεπόμενων υπό των Θείων και ιερών κανόνων κυρώσεων, προς θεραπείαν των δια της συμπεριφοράς αυτών προκαλουμένων εις το σώμα της Εκκλησίας μωλώπων. 
Προς τούτοις, ωσαύτως παρακαλούμεν θερμώς την Ύμετέραν Μακαριότητα όπως επιστήση ιδιαιτέρως την προσοχήν των προκαλούντων δια δηλώσεων και εγκυκλίων αυτών αναστάτωσιν εις τον λαόν του Θεού αδελφών Ιεραρχών της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως των ανωτέρω ρηθέντων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και Πειραιώς, συν τη δηλώσει ότι εάν δεν ανανήψωσι και δεν έλθωσιν εις εαυτούς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον θέλει αντιμετωπίσει το δημιουργούμενον πρόβλημα δια της διακοπής της εκκλησιαστικής και μυστηριακής κοινωνίας μετ’ αυτών, ως προκαλούντων την κοινήν ευθύνην και το χρέος πάντων των Ορθοδόξων Ποιμένων προς διασφάλισιν της ενότητος, της ειρήνης και της ενιαίας μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Τα ανωτέρω, εν πόνω ψυχής και άλγει καρδίας καταγγέλλοντες υπευθύνως, πριν ή το υπερβαίνον το δικαίωμα ελευθέρας εκφράσεως οικοδομητικής γνώμης ανίερον τούτο έργον λάβη μείζονας και δυσθεραπεύτους διαστάσεις, επαφιέμεθα τα περαιτέρω τη συνέσει της Υμετέρας Αγάπης και της σεβασμίας Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και διατελούμεν μετά βαθείας της εν Κυρίω αγάπης και τιμής εξιδιασμένης. 
18 Νοεμβρίου 2016 
Της Υμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος 
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός 
                                                                                    ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ἡ ἐπιστολή αὐτή φανερώνει ὅτι ὁ βασιληάς εἶναι γυμνός. Ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀποστερημένος τῆς δυνατότητος νά ἐπικαλεῖται τήν δύναμιν τῆς ἀληθείας καί διά τοῦτο ἐπικαλεῖται τήν ἰσχύ τῆς δῆθεν ἐξουσίας του. Πλήρης καταφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, πλήρης ἀδιαφορία γιά τήν Πίστη, πλήρης ἀποξένωσις ἀπό τήν πραγματικότητα. Καλά ποιόν κοροϊδεύει ὁμιλώντας περί εὐαρίθμων πού διαφωνοῦν;Δέν γνωρίζει δῆθεν ὅτι οἱ ἐλάχιστοι φανεροί ὑποστηρικτές τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου δέν τολμοῦν νά ψελλίσουν αὐτά πού πιστεύουν διότι θά τούς πάρει ὁ λαός μέ τίς τομάτες; Πόσο θράσος νά ὑποδεικνύει σέ μία Αὐτοκέφαλη ἀδελφή Ἐκκλησία τί θά πεῖ καί τί θά ἀποφασίσει αὐτή καί οἱ Ἱεράρχες της ἀπειλώντας μέ ποινές καί κυρώσεις; Ἐδῶ Παναγιώτατε εἶναι Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, δέν εἶναι Παπική Δύση, χώνεψέ το αὐτό καλά! Ἀκόμη καί τά πατερικά λόγια πού ἀκρωτηριασμένα καί ἀπομονωμένα παραθέτεις σέ βραχεῖα μορφή καί ἀποσπασματικά χωρίς τή συνάφειά των δέν μποροῦν νά σέ δικαιολογήσουν. Τούς Ἁγίους Πατέρες ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης τούς ποδοπάτησε καί ἐβλασφήμησε τήν Πίστη καί τούς ἀγῶνες των καί τολμᾶς ἐσύ ὁ πρωτοστάτης τῆς συνόδου τῆς ἀποστασίας νά τούς ἐπικαλεῖσαι γιά νά συγκρατήσεις τήν βροντώδη φωνή τοῦ λαοῦ πού εἶναι καί ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά σένα καί τούς ὁμόφρονές σου; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ καί οἱ ἀπειλούμενοι ἱεράρχες καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού τούς ἐννοεῖ ἀλλά ἐπί τοῦ παρόντος δέν ἀναφέρει, μή σκιάζεστε. ΤΙΜΗ σας νά ἀπιελῆσθε ἀπό τόν ὑβριστή τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ὁ κύβος ἐρρίφθη καί γιά τήν ἀποστασία ΑΛΛΑ καί γιά τήν ἄρνηση τῶν πιστῶν, Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, νά ὑποταχθοῦν στόν καρδινάλια καρδίας τοῦ Παπισμοῦ καί τά κοπέλια του. Ἕως ἐδῶ καί μή παρέκει! Μόνος του ὁ τολμητίας Πατριάρχης, χειρότερος τοῦ Ἀθηναγόρου διότι πράττει πολλά χείρονα ἐκείνου, προκάλεσε καί ἄνοιξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά θερίζει θύελλες.

Ανώνυμος είπε...

Η εποχή των "αφορισμών" έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί....

Ανώνυμος είπε...

Αφής στιγμής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν επικύρωσε ακόμα τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, δεν έχει νόημα οποιαδήποτε δίωξη σε όσους διαφωνούν.

Ανώνυμος είπε...

H υπό της ΔΙΣ επιλογή της αρχειοθετήσεως του επαισχύντου αυτού κειμένου αποτελεί μονόδρομο.
Πρόκειται για σουλτανικής υφής έγγραφο, που θα καταγραφεί με μελανά γράμματα στις σελίδες της νεοτέρας εκκλησιαστικής Ιστορίας.
Η απόπειρα εκφοβισμού των ομολογητών κληρικών και λαικών και η επιχείρηση φιμώσεως του γνησίου και αγωνιστικού τους λόγου είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία.
Όσο για την επιλεκτική μνεία των Θείων και Ιερών κανόνων τι φω και τι λαλήσω!
"Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Αν είχαμε ανοιχτή γραμμή τη προσευχή με την αιτία της ύπαρξής μας,όπως πολλοί είναι συνδεδεμένοι συνεχώς με το διαδίκτυο ή όπως χρησιμοποιούν το κινητό τους τέτοιες ανεπίτρεπτες πλάνες δε θα συνέβαιναν. Το να επικαλούμαστε τους αγίους πατέρες για να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας αλλά επί του βίου και της πολιτείας τους να χωλαίνουμε είναι κενό γράμμα. Αλλά και η προσευχή αν γίνεται σε θολό τοπίο με πολλά ξένα στοιχεία ως παραπέτασμα πώς να εισακουστεί; Αν όμως έχεις πεποίθηση στο Θεό και επιμένεις με καθαρή προσευχή τότε μας λέει ο Θεός μέσω του προφήτη Ησαία...χρόνο μικρόν κατέλιπόν σε,και μετ΄ελέους μεγάλου ελεήσω σε!ΝΔ΄7

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς παραμένει εν ισχύει το εκκλησιολογικώς και ιεροκανονικώς στρεβλό και νόθο αλλά και εθνικά επικινδυνωδέστατο καθεστώς των λεγόμενων Νέων Χωρών, το οποίο μακαρίτης καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του ΕΚΠΑ χαρακτήρισε με τις λεξεις "κανονικό αίσχος"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Από την αρχη που ανελαβε καθήκοντα πατριαρχου ο πατριάρχης Βαρθολομαίος φανηκε καθαρα τι γραμμη θα ακολουθηση.Το 1992 κουβαλησε ολο το ορθοδοξο ποιμνιο,σε Καθολικο ναο του Μοναχου σε συμπροσευχη με καθολικούς και προτεσταντες ,που ηρθε από ολες τις πολεις της Γερμανιας για υποδοχη του, στο Μοναχο,η δε πρεσβυτερα μας καθησυχασε,οτι θα ρθη και για μας ο Πατριάρχης,μειναμε αφωνοι και απορησαμε τι σημαινουν όλα αυτά,και γιατι δεν ενημερωθήκαμε στο που θα μας οδηγήσουνε(στη φωλια του λυκου).
Πιστεύαμε ότι το κακο θα σταματηση εκει,αλλα αρχισε και σημερα εφτασε στο ζενηθ,ακολουθησε ο αδικος αφορισμος του θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου,ενος πιστου τεκνου της Εκκλησιας ,αριστου θεολογου,ο οποιος με ακαταμάχητα επιχειρηματα πολεμησε αιρεσεις και προπαντων την παναιρεσι του οικουμενισμού και μετεστη στην αιωνιωτητα με το στεφανι του αδικου αφορισμου σαν τον Αγιο Ιωαννη το χρυσοστομο.
Από τοτε σε οποιον αντιστέκεται στα οικουμενιστικα του ανοιγμαται απειληται από αδικη καθαιρεσι και αφορισμο.Θελει να επιβαλλει δια του σιδηρου παντου το βαθυ σκοταδι του οικουμενισμού και της πανθρησκειας,θελει ανεγκεφαλο και τυφλο ποιμνιο για να το οδηγησει στη γεενα της κολασεως.
Για τους οικουμενιστας ισχυει ο λογος του Κυριου ,ουε υμιν γραμματεις και φαρισαίοι υποκριται ότι περιηγεται την ξυρα και τη θαλασσα ινα ποιησηται έναν προσυλητο για να τον κανεται χειροτερο από σας και να τον οδηγησεται στη γεενα της κολασεως μαζι με σας.
Οι οικουμενισται περιηγουν σημερα τη θαλασσα και την ξυρα με το ΠΣΕ για να οδηγησουν τους λαους στον Αντιχριστο.
Τέτοιους πομενες δεν πρόκειται να τους φοβηθούμε,ουτε να τους ακολουθήσουμε, θα αντισταθούμε μεχρι θανατου μαζι με τον πατερα Θεοδωρο Ζηση,τον Μητροπολίτες Σεραφειμ Πειραιως,Αιγαλεας και Καλαβρητων Αμβρωσιου, και τους καλους κληρικούς υπερ της απαξ παραδωθησεις της μιας αγιας ,καθολικης και αποστολικης Εκκλησιας.

Ανώνυμος είπε...

Ομολογουμένως ΤΕΛΕΙΟ κείμενο !!! Βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Ανώνυμος είπε...

Αν ο Πατριάρχης προχωρήσει σε διακοπή της κοινωνίας με Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος το μόνο που θα καταφέρει είναι, να τους οδηγήσει σε «αποτείχιση» και διακοπή του μνημοσύνου του. Είναι σαν να πυροβολείς τα πόδια σου.

Ανώνυμος είπε...

ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΣ

Θαυμαστικά βάζεις.
Εισαγωγικά δεν βλέπω.
Άλλως είναι παρεξηγήσιμο.

Ανώνυμος είπε...

2:25 πρόκειται για εκκλησιολογικά έωλο κείμενο που φανερώνει αυταρχική και παπική νοοτροπία. Κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε καν να πρωτοκολληθεί από την αρχιγραμματεία.

Ανώνυμος είπε...

Το σβησμένο Φανάρι έδειξε για μία ακόμη φορά το πραγματικο του πρόσωπο. Το παπάτο στην Ανατολή καλά κρατεί. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας μας και τρομοκρατική αντιμετώπιση των αντιφρονούντων. Ως πότε οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας θα ανέχονται αυτήν τη συμπεριφορά;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Αυτό που αρμόζει στον αρχιαιρεσιάρχη του Βοσπόρου είναι ένα ισχυρότατο "ράπισμα", σαν κι εκείνο που άστραψε ο Άγιος Νικόλαος στον Άρειο!

Ανώνυμος είπε...

Ας πάει επί τέλους στη Ρώμη οπού ανήκει και να μας αφήσει ήσυχοι.

Ανώνυμος είπε...

Επιστολή που πρέπει το ελάχιστον να περιφρονήσουν οι μητροπολίτες.


Κ.

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτος. Ας πάει στον φίλο του τον Πάπα και να μας αφήσει στην ησυχία μας!

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον 8:46 μ.μ. Ας πάει στον φίλο του τον Πάπα και να μας αφήσει στην ησυχία μας!

Φ.

Ανώνυμος είπε...

12.42

O άγιος Παΐσιος έλεγε οτι παλαιότερα άν κάποιος χριστιανός ησχολείτο μέ τά κοινά θά έλεγες οτι δέν είναι στά καλά του Άν σήμερα κάποιος δέν ασχολείται με΄τά κοινα λές οτι κάτι δέν πάει καλά Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για τά τεκταινόμενα στόν χώρο της εκκλησίας Κάποιοι θέλουν να μένουν σέ μία ηθελημένη άγνοια καί απληροφορισία κυρίως μοναχοί ,αλλά και λαϊκοί Σου δίνουν την εντύπωση στ'αλήθεια οτι κάτι δέν πάει καλά μέ αυτούς Μάς το είπαν καί οι μοναχοί του Αγίου όρους που ανέλαβαν προσφάτως την ομολογία Οι ηγούμενοί τους τους κρατουσαν σέ άγνοια Ισια ίσια που κάποιος αναλαμβάνει την θυσία του χρόνου του για να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και να ενημερωθεί να διαμορφώσει ένα ορθόδοξο κριτήριο Είναι θυσία Έγινε πολλή δουλειά με τά ορθόδοξα ιστολόγια και άν τά απαγορεύσουν θά επικοινωνούμε μέ κώδικες Εξ'άλλου είναι ένας τρόπος αυτό το μέσο να εξαγιάζεται γεμίζοντας με εικόνες αγίων , κηρύγματα του θείου λόγου , ύμνους , ομολογιακά της πίστεως κείμενα ,εκεί που από το άλλο μέρος μπορεί αυτομάτως μπροστά σου να σου φέρει το ό,τι νάναι Κατά την γνώμη μου ήταν μία ευλογία και πρόνοια του θεού να γίνει η χρήση του σέ αυτή την εκκλησιαστική συγκυρία Με καλή πρόθεση το λέτε και ποιός δέν θέλει να δρέπει τά αγαθά της ησυχίας και του απερίσπαστου του νού ,κυρίως τά βράδυα που ρίχναμε κάτι διαβάσματα , αλλά δέν σέ αφήνουν οι διαβόλοι ν'αγιάσεις Με την ευκαιρία άς ευχαριστούμε ευκαίρως ακαίρως και αυτά τά παιδιά που στέκονται πίσω από τά ιστολόγια ,να τους έχει ο θεός καλά καί να έχουν κάθε ευλογία Μερικές φορές υπάρχουν παράπονα και τσακωμοί ,αλλά όλα περνάνε Οργίζεσθε και μή αμαρτάνετε !

Ανώνυμος είπε...

O к.Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, στανικώ τω τρόπω θέλουν να επιβάλλουν στις συνειδήσεις των πιστών τη ΔΗΘΕΝ ορθότητα καθώς και την αποδοχή και υποχρεωτικότητα των αποφάσεων της εν Κρήτη ψευδο-συνόδου.
Προς τούτο στοχοποίησαν κατά τρόπο επιεικώς αήθη δύο αντιφρονούντες μητροπολίτες, τον εγνωσμένου Ορθοδόξου Ήθους και θεολογικού-επιστημονικού κύρους, ομολογητή π.Θεόδωρο Ζήση καθώς και την πλειάδα εκείνη των κληρικών και λαικών που απορρίπτουν πανηγυρικώς και μετά πατάγου τις προδοτικές επιταγές του εν Κολυμπαρίου "συνοδικού" μορφώματος.
Το καμουφλαρισμένα προδοτικό, όμως, κείμενο που αναφέρεται στις σχέσεις Ορθοδοξίας (δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας) με τον "λοιπόν χριστιανικόν κόσμον" (τις αιρετικές "χριστιανικές" ομάδες και κοινότητες της Δύσεως δηλονότι)δεν το υπέγραψαν 32 επίσκοποι εκ των συμμετασχόντων, η δε Εκκλησία της Βουλγαρίας με ένα υπέροχο, θαυμάσιο, ομολογιακότατο και πατερικότατο κειμενό της (φρονώ ότι το εν θέματι κείμενο θα πρέπει ταχύτατα και άνευ χρονοτριβής να διανεμηθεί και να καταστεί κτήμα όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού πιστών) αποδόμησε πλήρως το υποτιθέμενο κύρος της εν Κρήτη φαιδράς πανηγύρεως.
Επομένως αντίθετοι και αντικείμενοι και ενιστάμενοι προς τις προδιαληφθείσες "συνοδικές" αποφάσεις δεν τυγχάνουν μονάχα οι κατ αρχήν στοχοποιηθέντες αλλά και πολλοί άλλοι εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες αλλά και πλήθος πολύ ορθοφρονούντων κληρικών και λαικών ως τυγχάνει γνωστό στους παρακολουθούντες επισταμένως τα εκκλησιαστικά μας πράγματα τους οποίους ουδείς, όσο ψηλά και αν ίσταται, δύναται να αγνοήσει και παραθεωρήσει άνευ συνεπειών και ελαφρά τη συνειδήσει.
Αποτελεί στοιχειωδέστατο χρέος παντός μέλους της Εκκλησίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, γραμματικής μορφώσεως, επαγγελματικής ιδιότητος και καταρτίσεως,γεωγραφικής διαμονής και δραστηριοποιήσεως η απόρριψη της οικτρής ψευδοσυνόδου αλλά και η διαφώτιση των υπολοίπων μελών της Εκκλησίας περί της επικινδυνότητός της για το εκκλησιαστικό σώμα.
Προς τούτο, οργανωμένες ομάδες-πυρήνες ευαισθητοποιημένων πιστών στις πρωτεύουσες των νομών της πατρίδος μας θα μπορούσαν, διά της διοργανώσεως διαφωτιστικών ομιλιών (όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται) από εγνωσμένου κύρους ομιλητές όπως π.χ. ο π.Θεόδωρος Ζήσης, ο π.Γεώργιος Μεταλληνός, ο π.Αθανάσιος Αναστασίου, ο π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο κ.Τσελεγγίδης και έτεροι εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες καθώς και διά της διανομής φυλλαδίων και λοιπού σχετικού υλικού, να συμβάλλουν στη διάχυση και εδραίωση της αμφισβητήσεως, αποδομήσεως και απορρίψεως της θλιβερής "συνόδου".
Δυστυχώς, άλλοι θα έπρεπε να είναι οι μπροστάρηδες των σχετικών αγώνων! Οι υποτιθέμενοι φιλοπαραδοσιακοί επίσκοποι, οι μονές του Αγίου Όρους, άλλες μοναστικές και ιεραποστολικές αδελφότητες, γνωστοί ανά το Πανελλήνιο, κατά τα άλλα, γεροντάδες, διάφοροι σύλλογοι και σωματεία κ.ο.κ.
Αφού κάτι τέτοιο δεν έχει επισυμβεί μέχρι στιγμής το βάρος του αγώνα, νομοτελειακώς, πίπτει επί των ώμων των προαναφερθεισών ομάδων και των προδιαληφθέντων πυρήνων.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Мιλάνε και από πάνω οι Φαναριώτες και επικαλούνται τους κανόνες! Να ξεχάσουμε τις καραμπινάτες κακοδοξίες του Βαρθολομαίου, του Ζηζιούλα και του Ελπιδοφόρου που επισύρουν καθαίρεση; Σε λωτοφάγους απευθύνονται;

Παναγιώτης Νούνης (Panagiotis Nounis) είπε...

Νά πῶ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι εἶναι τιμή μου νά εἶμαι ἕνας ἐκ τῶν τελευταίων μαθητῶν τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση καί ὥς ἐκ τούτου (ἴσως παραξενεύσει  μερικοῦς ὁ κάτοθεν συλλογισμός μας) συμφωνῶ ἀπόλυτα (sic) μετά τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου τῆς Νέας Ῥώμης κ. Βαρθολομαίου, ὅτι δηλ. πρέπει νά ἐξετασθεῖ καί νά δικασθεί ἡ ὅλη, ἐξάπαντος ἔωλη καί ἀνυπόστατη ὑπόθεσις κατά τοῦ Ζήση,  καί ἔπειτα ΑΝ τυχόν καί βρεθεῖ καί κριθεῖ ἔνοχος, ἄς καθαιρεθεί (!) ὁ λόγιος Κληρικός π. Θ. Ζήσης· ἐφ΄ ὅσον ὅμως, δικασθεῖ ΔΙΚΑΙΩΣ καί ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καθῶς προνοεῖ τό ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ καί ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ Δίκαιον τῆς Χάριτος, καί έν τέλει, νά δώσει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κληρικός-Καθηγητής μας καί τήν ἰδικήν του κανονικήν Μαρτυρίαν-ἀπολογία ἐνώποιον τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τί θέλω νά πῶ με τοῦτο;

Θεωροῦμεν ἁπλῶς, ὅτι μᾶλλον πρέπει καταχρηστικῶς, νά ἐξετασθῶσι, ὅσο μποροῦν πιό ΣΟΒΑΡΑ, οἱ τραγελαφικές καταγγελίες τοῦ ταυροποιμένος Πατριάρχου μας, κατά τοῦ π. Θ. Ζήση καί κατά τῶν σύν αὐτῷ, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΠΡΩΤΟΥ ὁ Νεοφαναριώτης πάπας τῆς Νέας Ῥώμης, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ, τήν κακόβουλα ΑΔΙΚΗΝ καί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ἐνέργειάν του ὅταν ἀφόρησεν παράνομα τόν Νέον Ὁμολογητήν καί Θεολόγο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας τόν μακ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον.

Τί ἐμποδίζει, τόν «Ψευδοπροφήτη τῆς Βασιλεύουσας», νά ἐνεργήσει παρόμοια; Κανένας! Συνεπῶς, θεωροῦμεν ὡς ἐσφαλμένη τήν ἀπαξιωτικήν κίνησιν ἐκ τῶν Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν, νά μή ἐξετασθῶσι σοβαρῶς ἐξονυχιστικά, καί Συνοδικῶς, οἱ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_53.html

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με την "αρχή της αμοιβαιότητας" που ισχύει στις διπλωματικές σχέσεις αν το Πατριαρχείο θέσει σε ακοινωνησία Κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος τότε πρέπει και η Εκκλησία της Ελλάδος να πράξει αναλόγως.

π. Γ. Θ. είπε...

ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
12 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
1. αυτά που λέει στο γράμμα του ο Πατριάρχης ειναι ανατριχιαστικά...ο μακαριστός π. Αυγουστινος, ο Φλωρίνης-Πρεσπων και Εορδαίας, λέει πως " πατημασιές του Αντίχριστου ακούγονται"...
2. το να πάει κανείς με τους παλαιοημερολογιτες, δεν λύνει το πρόβλημα. εκει ειναι χειρότερα τα πράγματα.
3. αυτό που μένει να κάνουμε, ειναι αυτό που μας λέει η Αποκάλυψις ανωτέρω.

Ανώνυμος είπε...

Νούν Χριστού έχει ο Νούνης ο την προσωνυμίαν της Παναγίας φέρων ! Γειά σου Παναγιωτάκο !

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΘΑ ΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΟΞΑΣΘΟΥΝ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com