19 Δεκ 2016

Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς, «Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἧν…» (Ματθ., κεφ α’, στ.18)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΗΣΟΥ
«Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ γέννησις οὕτως ἧν…»  (Ματθ., κεφ α’, στ.18)
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ρητά ἀποκαλύπτει τόν τρόπο τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καθώς καί κατηγορηματικῶς, τόν χρόνον καί τόν τόπον τῆς Γεννήσεωςὅπως ἀκριβῶς οἱ προφῆτες προεφήτευσαν.

Ἐξ ἀπείρου ἀγάπης ὁ Θεός Πατήρ ἐξαπέστειλεν τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ, Σωτῆρα τοῦ κόσμου.Οἱ ποιμένες τῶν προβάτων πού ἀγρυπνοῦσαν ἐκείνη τήν ἅγια νύκτα δέχτηκαν πρῶτοι αὐτοί τήν φοβεράν θείαν ἀποκάλυψιν, τήν ὁποίαν ἐντός ὀλίγουπιστοποίησαν ἰδίοις ὄμμασι καί στή συνέχεια, ἀφοῦ βεβαιώθηκαντοῦ λόγου τό ἀληθές,διεμήνυσαν σύν τοῖς ἁγίοις Ἀγγέλοιςπᾶσιν ἀνθρώποις«ὅτι ἐτέχθῃ ἡμῖν σήμερον σωτήρ,ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ». (Λουκ.,κεφ.β’,στ.11)
Κατά τόν ἴδιον τρόπον καί μέ θαυμαστόν οὐράνιον σημεῖον, τρεῖς ἀστροφυσικοί ἐπιστήμονες (οἱ μάγοι) ἀφοῦεἰδοποιήθησαν στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς,ξεκίνησαν νά προσκυνήσουν τό Παιδίον Ἰησοῦν, τόν Μεσσίαν.Ἔτσι σήμερα  ἐμεῖς  οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ταπεινά καί εὐχαριστηριακά ψάλλομεν  σύν τοῖς ἄλλοις: «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…» (Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων, α΄τροπάριον) καθώς ἐπίσης «Ἰησοῦ Γλυκύτατε,τὸ φῶς τοῦ κόσμου,τῆς ψυχῆς μου φώτισον τοὺς ὁφθαλμοὺς Υἱὲ Θεοῦ, τῇ θεαυγῇ Σου λαμπρότητι, ἵνα ὑμνῶ σε τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον». (Κοντάκιον  κανόνος στόν  Ἰησοῦ).
Βεβαίως θά ἔπρεπε καί ὅλος ὁ κόσμος νά ὑμνεῖ σήμερον τόν Μεσσίαν.
Ἐν τούτοις πρῶτοι οἱ Ἑβραῖοι πού τήν ὥρα τῆς θείας γεννήσεως κοιμόντουσαν,δέν πῆραν εἴδηση τό θαυμαστό γεγονός,ἀλλά οὔτε καί ὡς τήν σήμερον ἡμέρα θέλουν νά ἐνσκύψουν στίς προφητεῖες τῶν κατά σάρκα προγόνων των, ἁγίων προφητῶν, οἱ ὁποῖοι προεφήτευσαν ἀκριβῶς περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Δικαίου τούτου Ἰησοῦ,ὥστε νά πιστέψουν καί νά σωθοῦν.Παραμένουν πεισματικά στήν ἄγνοια,ἀρνούμενοι καί διαστρέφοντες τίς προφητεῖες,τάπροφητικά βιβλία,τῶν δικῶν τους κατά σάρκα προφητῶν.
Δεύτεροι στή σειρά οἱ Μουσουλμάνοι, ἀρνοῦνται καί αὐτοί τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ πού ἐνηνθρώπισε,δηλαδή τήν θεία οἰκονομία.Ἐκεῖνοι δύνανται νά ἔχουν υἱό.Ὁ παντοδύναμος Θεός πατέρας,κατά τήν γνώμη τους,ὄχι!!! καί μάλιστα θεοπρεπῶς.Μά ὁ ὅρος Πατήρ δεικνύει τόν Υἱόν.Αἰώνιος ὁ Πατήρ, αἰώνιος ὁ Λόγος Του, αἰώνιον καί τό Πνεῦμα Του.Τρεῖς αἰώνιες ὑποστάσεις,μία οὑσία.Ὅπως ἀκριβῶς ἀποκαλύφθηκε στόν πατριάρχη Ἀβραάμ στήν Π.Διαθήκη,  τόν ὁποῖο Ἀβραάμ οἱ Μουσουλμάνοι καί δέχονται καί πιστεύουν. Ἄς δεχτοῦν λοιπόν καί τήν ὁμολογία τοῦ Ἀβραάμ, πού ἀπεκάλεσε στόν ἑνικό τά τρία πρόσωπα τῶν ἀγγέλων πού φιλοξένησε, Κύριον.
Ἐπίσης, τρίτον, κάποιοι ἄλλοι ἀνόητοι βλασφημοῦν τό γεγονός τῆς θείας γεννήσεως, ἀρνούμενοι τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θείαν ἀποκάλυψιν, δηλαδή  τήν  ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ Μεσσίου.Αὑτοί οἱ τελευταῖοι,πιό προχωρημένοι,ὑποστηρίζουν, ἄκουσον ἄκουσον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν δημιουργήθηκε ἀπότόν Θεόν,δέν ὑπάρχει Θεός, ἀλλά προέρχεται ὁ ἄνθρωπος διά τῆς ἐξελίξεως, μέ τελευταῖο στήν πυραμίδα  τόν χιμπαντζῆ ἤ τόν οὐρακοτάνγκο,  καθιστῶντας ἔτσι τίς καρδιές τους, ἀντί ναόν τοῦ Θεοῦ,κατοικητήριον νοητῶν χοίρων δηλαδή θεωριῶν πλάνης καί ὁσμῆς θανάτου. Τόνιζε μέ νόημαὁ πατήρ Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης: «Αὐτόν τόν πολιτισμόν, θά τόν καταστρέψει ἡ πορνεία καί ἡ ἀσχημοσύνη, δηλαδή, τά βορβορώδη σαρκικάἁμαρτήματα».
Ἐν τούτοις στούς τελευταίους αὐτούς δίδεται ἠχηρή ἀπάντηση ἐκτός ἀπό τίς θεῖες γραφές καί ἀπό τήν ἐπιστήμη.Σοβαροί ἐπιστήμονες σήμερα δέχονται ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά προέρχεται ἐξ ἐξελίξεως. Καί τοῦτο διότι μέ πείραμα καί παρατήρηση ἀπεδείχθη πώς ὁ νοῦς,ἡ λογική,τό αὐτεξούσιο, ὁ λὸγος προφορικός καί ἐνδιάθετος,ὅπως ἐπίσης καί ἡ ἐν συνειδήσει πνευματική γνώση τοῦ ἀνθρώπου, πού ὑπερέχει τῶν ἄλλων κτισμάτων, ἀποτελοῦν θεῖα δῶρα, διά τῶν ὁποίων:  α)προάγεται ἡ ἐπιστήμη,ἡ τεχνολογία,ἡ ποίηση,ἡ μουσική, ἡ ζωγραφική καί κοντολογίς, ὅλα ἐν γένει τά πνευματικά κατορθώματα τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, καί β) διαπιστώνεται ὅτι Δημιουργός τους εἶναι ἀποκλειστικά ἕνα ἀνώτερο Ὄν ἀπό τό ὁποῖο δίδονται δωρεάν στόν ἄνθρωποἀπό πάνω πρός τά κάτω καί ποτέ μά ποτέ, ἀπό κάτω πρός τά πάνω, δηλαδή ἀπό τά ἄλογα ζῶα πρός τόν λογικόν ἄνθρωπο.
Τοιουτοτρόπως καί ἐν τέλει ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Δημιουργό Του Τριαδικό Θεό, λογικός, αὐτεξούσιος,μέ ψυχή καί σῶμα καίμέ δυνατότητα ἄν ἤθελε νά μήν ἀποθάνει.Ἀφ’ὅτου ὅμως πλανήθηκε ἀπό ἀμέλεια καί δέχτηκε τό δηλητηριῶδες θανατηφόρο δάγκωμα τοῦὅφεως, ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός, τῇ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν συγκατάθεση τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας,ἦλθε ἀπό ἀγάπη, γεννήθηκε στήν Βηθλεέμ, γιά νά ἀνορθώσει, σώσει καί ἀναπλάσει τό δημιούργημά Του τόν ἄνθρωπο.Ἔγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός.Τοῦτ’ἔστιν: «Ἐν δύο φύσεσιν ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος,ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων σαρκωθεὶς θεοπρεπῶς,προῆλθε τοὺς ἐξ Ἀδὰμ διασώζων Πάναγνε,χρηστότητι». (θεοτοκίον γ΄ ὡδῆς,ὄρθρος 14ης Δεκεμβρίου).
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ
Ἀγαπητοί, ὀρθόδοξοι χριστιανοί                                                              
Χριστός ἐτέχθη,                                                                                           
Ἀληθῶς ἐτέχθη.
Εὔχεσθε ἀδελφοί, τήν μοναδικήν αὐτήνἀλήθειαν ὑπό τόν ἥλιον νά τήν ἐνστερνιστοῦν ὅλα τά ἔθνη,ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πού ὡς δημιουργήματα τοῦ μόνου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ,εἴμαστε ἀδελφοί κατά σάρκα,ἐφ΄ὅσον καί κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη,ἀνήκουμε στήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Ἀδάμ τοῦ Θεοῦ.     
    Εἴθε, μέ τήν θεία γέννηση, νά σταματήσει ἐπιτέλους ὁ ἀλληλοσπαραγμός στόν πλανήτη μας καί νά εἰρηνεύσει ὁ κόσμος.Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Εἰρήνη τοῦ κόσμου. Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς Εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.Γένοιτο Κύριε.Ἀμήν.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτός ο εγωισμός του ανθρώπου τον οδηγεί στη παράνοια και τη καταστροφή,γιατί πορώνεται ο νους του. Θέλεις να σωθείς...
Βήματα.1) Πίστη στο Θεό αδίστακτα,ο Θεός Λόγος ενσαρκώθηκε να το πιστεύεις αυτό,για σένα προσωπικά. 2) Βάπτιση από ορθόδοξο εν Χριστώ ιερέα ο οποίος είναι εν ασκήσει,στο όνομα της ομοούσιας και αδιαιρέτου Τριάδας,του Πατέρα που είναι η πηγή της Θεότητας και του Υιού που έγινε Θεάνθρωπος και του Αγίου Πνεύματος.Μετάνοια-εξομολόγηση-θεία κοινωνία συχνή.3) Αρχικά ο διάβολος θα σε εμποδίσει,θα σου προβάλει εμπόδια και προσκόμματα,εσύ εδραίος-α στη πίστη μέχρι θανάτου. 4) Βιασμός του εαυτού σου κάθε μέρα,αρνούμενος/η το θέλημά σου. 5) Εκκλησιασμός κάθε Κυριακή και σε μνήμες εορτών αγίων πατέρων. 6) Προσευχή συχνότατη,να μη φεύγει η ευχή από τα χείλη είτε με φωνή είτε με τον ενδιάθετο λόγο Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλό/η,τήρηση εντολών του Χριστού. Μελέτη της Αγίας Γραφής,πατερικών κειμένων,μνήμη διαρκής του Θεού αλλά και μνήμη διαρκή του θανάτου.Και είναι βέβαιο ότι με την υπομονή-εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς ημών-θα διαπιστώσεις τη γέννηση του Χριστού στη καρδιά,ο σπόρος του λόγου θα φυτρώνει,το άλμα που έχεις τολμήσει προς την αιώνια ζωή είναι εγγυημένο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com