6 Νοε 2016

Ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεταιὉ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται
Τὸ πρόσφατο κείμενο τοῦ ἀρχιμανδρίτη κ. Σεβαστιανοῦ Τοπάλη (http://www.eordaia.org/index.php/13-2016-noenvrios/422-i-ideologiki-tyrannia-kai-to-polemiko-menos-grafei-o-arxi-mandritis-sevastianos-topalis-arxieratikos-epitropos-amyntaiou) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀθεολόγητα, ἀντι- καὶ μεταπατερικὰ κείμενα Ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, τὰ ὁποῖα ἐμπαίζουν καὶ χαρακτηρίζουν, ὅσους ἀντιδροῦν στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὶς παρακαταθῆκες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς φανατικούς, μισαλλόδοξους, σχισματικούς, πλανεμένους, ἀνόητους, ἀγύρτες, τιποτένιους κλπ.. Πρόκειται γιὰ ἕνα κουτσομπολίστικο κείμενο, ἕνα συκοφαντικὸ λίβελλο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἀρχιμανδρίτης συγγραφέας του (καὶ ὁ προσυπογράψας Ἐπίσκοπος, ἀφοῦ ὁ ἀρχιμανδρίτης δὲν κάνει τίποτα χωρὶς τὴν γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου!), ἁρπάζοντας αὐθαίρετα ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ παντογνώστη, διαβάζει σὰν καρδιογνώστης τὶς καρδιὲς τῶν θυμάτων του, καὶ τοὺς ἀποδίδει τοὺς παραπάνω χαρακτηρισμούς, τοὺς ψυχαναλύει μὲ τὴν διατεταγμένη φαντασία του μὲ σκοπὸ νὰ δικαιώσει τὴν «αὐτοκατάκριτη» ἐμμονὴ τοῦ Ἐπισκόπου του στὴν κοινωνία μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

 Αὐτοὶ ποὺ κρίνει καὶ κατακρίνει, ἔχουν (ὅπως παρακολουθοῦμε) μὲ Πατερικὰ κείμενα καὶ μὲ ἁγιογραφικὴ «λογικὴ» καταδείξει τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων καὶ πράξεών τους, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν· αὐτὸς ὅμως, μὲ μιὰ ψυχαναλυτικὴ ἀσύδοτη παρα-λογική, μένει στὴν κατάκριση προσώπων, χωρὶς καμιὰ θεολογικὴ συνεισφορὰ στὴν πρόβλημα. Ἔτσι, ἡ ὅποια ἐνασχόληση μὲ τὸ κείμενό του εἶναι ματαία, γιατὶ οἱ ἀλλοπρόσαλλοι συλλογισμοί του ἀντίκεινται ἀνατριχιαστικὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν δισχιλιόχρονη ἁγιοπατερικὴ Παράδοση –τὴν ποτισμένη μὲ τὸ αἷμα τῶν ὁμολογητῶν Ἁγίων. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ κονιορτοποιοῦν τὸν ἐμπαθῆ καὶ κατευθυνόμενο λόγο του, ἔχουν γραφεῖ καὶ εἶναι πολλὲς καί, πιθανόν, ὑπάρχουν στὴν βιβλιοθήκη του. Ἂς τὶς ξαναδιαβάσει κι ὄχι μὲ πνεῦμα ὑποστηρίξεως τοῦ Δεσπότη του Ἐπίσκοπου, ἀλλὰ μὲ πνεῦμα Θεοῦ καὶ τότε θὰ «δεῖ» τὴν ἀλήθεια. Ἐδῶ θὰ τονισθεῖ σὲ ὅλους μόνο τὸ ἑξῆς!
“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἔκλεισαν τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ στὴν φυλακή, ἐπειδή ἀνέδειξε τὴν κακοδοξία τοῦ Πατριάρχη Καλέκα.
“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, ἐπειδὴ δὲν ὑπόγραψε τὴν ψευδοένωση μὲ τοὺς Παπικούς.
“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ κατεδίκασαν, ἐξόρισαν 4 φορὲς καὶ κυνήγησαν τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ἐπειδὴ δὲν συμβιβαζόταν μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Λόγου του.
“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν καὶ ἔστειλαν στὸν θάνατό του τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἐπειδὴ δὲν ἔκλεινε τὰ μάτια του καὶ τὸ στόμα του στὸν Φαρισαϊσμὸ καὶ στὴν ἀδικία.
“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ βασάνισαν καὶ ἐξόρισαν τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή καὶ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ἐπειδὴ ὁμολογοῦσαντὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀπέρριπταν τὴν αἵρεση.
“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συκοφάντησαν, λοιδώρησαν, ὑποτίμησαν τὸν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως καὶ προσπάθησαν να κλείσουν τὴν μονὴ ποὺ ἵδρυσε στὴν Αἴγινα, ἐπειδὴ δὲν ἄντεχαν τὴν ὀρθόδοξη στάση του, ἡ ὁποία τοὺς ἤλεγχε.
“Ὀρθόδοξος“ Πατριάρχης καὶ “ὀρθόδοξοι“ Ἡγούμενοι ἐκδίωξαν τοὺς Κολλυβάδες Ἁγίους ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ κατεδίκασαν τὸ βιβλίο τους «περὶ τῆς συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως» γιατὶ δῆθεν προκαλοῦσαν σκάνδαλα καὶ διχόνοιες.
“Ὀρθόδοξοι“ ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐκδίωξαν, συκοφάντησαν καὶ συνέλαβαν τὸν Παπουλᾶκο, ἐπειδὴ κήρυττε τὴν Ὀρθοδοξία στὸν ἀκατήχητο λαό, ἐνῶ αὐτοὶ ὑποστηρίζοντας τὸν ἐκδυτικισμὸ τῆς Ἐκκλησίας σιωποῦσαν.
“Ὀρθόδοξοι“ Πατριάρχες, ἐπίσκοποι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐξόρισαν, βασάνισαν, φυλάκισαν, χλεύσαν ἀκόμα καὶ φόνευσαν πλῆθος ἁγίων Μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Τὸ ἔγκλημά τους; Δὲν ἔκαναν καμία συγκατάβαση μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὴν ἀδικία, δὲν δέχθηκαν καμία ἀλλαγή στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τους. Ὁ ἀριθμός τους μέσα στο ποίμνιο; Λίγοι ἦταν ἢ ἀκόμα καὶ ἕνας καὶ μοναδικός σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία.
Ο Θεὸς ὅμως, ποὺ Αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι, ἀνέδειξε καὶ ἀνακήρυξε αὐτοὺς τοὺς διωγμένους, ἐξορισμένους, βασανισμένους, κατηγορουμένους Ἁγίους, ἐνῶ τοὺς “Ὀρθοδόξους“ Πατριάρχες, ἐπισκόπους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς διῶχτες, δικαστὲς καὶ κατηγόρους τοὺς ἐξὲμεσε. Ξέχασαν οἱ Οἰκουμενιστὲς, ὅτι ἐμπαίζοντας τοὺς ἐνάντια στὸν Οἰκουμενισμὸ ἀγωνιστὲς Χριστιανούς, ἐμπαίζουν τοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁποίων τὶς ἐντολὲς ἀκολουθοῦν αὐτοὶ οἱ Χριστιανοί. Ξέχασαν, ὅτι ἔτσι ἐμπαίζουν τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο καὶ τὶς ἐντολές Του. Καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν θὰ δικαιωθοῦν.
Γιατὶ ὁ Θεός δὲν ἐμπαίζεται.

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα για τον π.Σεβαστιανό... Τέτοιο συμβιβασμό με την πλάνη δεν τον περιμέναμε...

Απόστολο είπε...

Κάτι δεν πάει καλά.

Ανώνυμος είπε...

Με τις βρισιές του ένα μόνο δείχνει - ότι δεν έχει να απαντήσει στο θεολογικό λόγο αυτών που εκθέτουν τις πλάνες και διαστρεβλώσεις και πονηρίες των οικουμενιστών.

Ανώνυμος είπε...

Πήρε θέση κατά "συνείδηση"; Δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του; Κολλάει στα πρόσωπα και δεν βλέπει την μεθοδευόμενη προδοσία κατά της Πίστεως και της Παραδόσεως; Σήμερα τουλάχιστον υπάρχουν όλα τα "ντοκουμέντα", των οποίων ιδίοις ωσίν και όμμασι δύναται ο καθένας να λάβει γνώση και να επιβεβαιώσει τα πάλαί ποτε λεγόμενα "φήμες". Σήμερα δεν υπάρχουν φήμες. Βλέπεις και ακούς. Αν δεν το μπορείς κι αυτό, τότε χρείαν έχεις ιατρού...

Χρήστος Ελευθεριαδης Πτολεμαιδα είπε...

είχε δίκιο Ο Άγιος Κοσμάς Ο Αιτωλός που ειχε προφητέψει ότι στα χρόνια του αντίχριστου οι πιο πολλοί κληρικοί θα είναι οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων

Ανώνυμος είπε...

Aληθεύει το γεγονός ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος έπλεξε το εγκώμιο του πατριάρχη προχθές στο χωριό Πελαργός Αμυνταίου;
Τα όσα είπε μεταδόθηκαν από το 4ε.

Ανώνυμος είπε...

Τους κακούς χαρακτηρισμούς των άλλων δεν τις βλέπεις 6:52 μ.μ. ;
Μόνο του π. Σεβαστιανού βλέπεις;
Ποιές προηγήθηκαν δεν βλέπεις;

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο του π. Σεβαστιανού δεν αναφέρεται σε όλους τους αντιοικουμενιστές.
Μην το παρερμηνεύουμε.

Ανώνυμος είπε...

O υποτιθέμενος συνεχιστής του έργου και της γραμμής του π.Αυγουστίνου, νυν μητροπολίτης Φλωρίνης, καλείται να αποδοκιμάσει τα όσα περί πατριάρχη έγραψε ο αρχιερατικός του Αμυνταίου.
Πολύ φιλοπατριαρχικό υμνολόγιο έπεσε κατά Εορδαία και Αμύνταιο μεριά...
Έχει και η πρόκληση τα όριά της!

Ανώνυμος είπε...

Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα υπήρχαν κληρικοί που μαθήτευσαν κοντά στο μακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο και που θα γινόντουσαν υμνητές του αρχιοικουμενιστή πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Αλλά όταν η μητρόπολη Φλώρινας έχει γίνει κέντρο διερχόμενων οικουμενιστών όπως οι Σύρου, Δημητριάδος και Προύσης τότε τι περιμένεις!

Ανώνυμος είπε...

11:44, μπορεί να μην αναφέρεται σε όλους τους αντιοικουμενιστές αλλά είναι απαράδεκτα φιλοπατριαρχικό.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ ανώνυμε 5:31 μ.μ. τους διάφορους χαρακτηρισμούς των αποτειχισμένων προς όσους δεν αποτειχίζονται δεν τους βλέπεις;
Ποιός άρχισε να προκαλεί;
Δεν λέω πως έχει δίκαιο σε όλα όσα γράφει ο π. Σεβαστιανός. Σε πολλά έχει άδικο και στους απαράδεκτους φιλοπατριαρχικούς ύμνους.
Αλλά πες μου ποιός άρχισε να προκαλεί και ποιός προκαλεί συνεχώς.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com