21 Νοε 2016

Θα πειθαρχήσει η Ιεραρχία σε ξένα πολιτικά κέντρα;

Σχετική εικόνα
ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;
Θα υπακούσουν οι Μητροπολίται εις τον «Γέροντα» Περγάμου; «Ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»!
 Καμία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν απεφάσισεν ελευθέρως, αλλά όλαι ηκολούθησαν τα προστάγματα της πολιτικής ηγεσίας των. Όσαι μετείχαν εις το Κολυμβάρι επιέσθησαν υπό των ΗΠΑ δια μέσου των Κυβερνήσεων και όσαι δεν συμμετείχαν αντέδρασαν προς την ποδηγέτησιν της Εκκλησίας υπό της Αμερικής.

Αναμένεται με μεγάλην προσμονήν, όπως πάντοτε η σύγκλησις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι βέβαιον ότι κανείς αυτήν την στιγμήν δεν θα επεθύμει να είναι εις την δύσκολον θέσιν των Ιεραρχών να λάβουν θέσιν δια μίαν παρ’ ολίγον «Σύνοδον», η οποία μετά από σχεδόν 100 έτη σχεδιασμού και προετοιμασίας (ανήκουστον!) κατέληξε να διασύρη διεθνώς ως διεσπασμένην την Ορθόδοξον Εκκλησίαν(!), να αποκλείση 200 εκατομμύρια Ορθοδόξων (!), οι οποίοι δεν εξεπροσωπήθησαν, να αφαιρέση την ψήφον-λόγον από τους Επισκόπους, και να ασχοληθή με 6 από τα 105 αρχικά προταθέντα θέματα, τα οποία μόνον εθόλωσε! Μόνον Σύνοδος δεν δύναται να αποκληθή!  Ήδη ο Ο.Τ. τον Μάρτιον του 2015 είχεν ονομάσει αυτήν «Ιεροσύναξιν»!
Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι Ιεράρχαι που δεν μετείχαν, διότι δεν ετηρήθη η εντολή που έδωσαν εις την αντιπροσωπίαν. Εκ των συμμετασχόντων Ιεραρχών όσοι μεν αντιδρούσαν προπηλακίσθησαν, ενώ όσοι δεν διεφώνουν παρετήρησαν ότι υπεσκελίσθησαν υπό των Προκαθημένων. Οι Προκαθήμενοι δυσαρεστήθησαν, διότι ο «Πρώτος των Πρώτων» μέσα εις την «Σύνοδον» έλεγε: «ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»! Ακόμη και οι Παπικοί δυσηρεστήθησαν, συμφώνως προς μαρτυρίαν Ιεράρχου, διότι ανεγνωρίσθη μόνον η ονομασία των και όχι η εκκλησιαστικότης των.
Πως λοιπόν θα συγκληθή τώρα η Ιεραρχία όταν: ο Μακαριώτατος εξηπατήθη, Ιεράρχης ηπειλήθη με καθαίρεσιν, άλλος Ιεράρχης εδήλωσεν ότι όλη η «Σύνοδος» ήτο μία «προδοσία», όταν Ιεράρχαι παραδέχονται ότι εδειλίασαν και υπέγραψαν πειθαρχούντες εις τον Σεβ. Περγάμου, ενώ παραλλήλως όλοι συμφωνούν ότι η αντιπροσωπία ενήργησεν ερήμην της Ιεραρχίας κ.α. Μήπως και εις τας άλλας Εκκλησίας που μετείχαν δεν συνέβησαν τα ίδια;…
Εις όλα αυτά έρχεται να προστεθή και το γεγονός ότι ωρίσθη ως εισηγητής ο Σεβ. Σερρών. Δια να χρησιμοποιήσωμεν την γλώσσαν της «αριστεράς» Κυβερνήσεως, εις την οποίαν οφείλεται κατά πολύ το «φιάσκο» του Κολυμβαρίου, ο Σεβ. Σερρών υπήρξεν ο στενώτερος συνεργάτης, μέλος των «συντρόφων», δηλ. ομοτράπεζος του κυρού Αρχ. Αθηνών Χριστοδούλου, ενώ σήμερον έχει στραφή εις τον νεο-«ταξικόν» Πατριάρχην Κων/πόλεως, ο οποίος ήθελε να επιβάλη ακοινωνησίαν εις τον κυρόν Αρχιεπίσκοπον. Η εισήγησίς του θα είναι ο,τι του υπαγορεύει ο Πατριάρχης;
Το Κολυμβάρι  ήτο πολιτικόν κατασκεύασμα
Τον οικουμενισμόν κατευθύνει η πολιτική και το Κολυμβάρι επίσης οι πολιτικοί το εδημιούργησαν. Είναι πλέον γνωστόν ότι και αι Εκκλησίαι που μετέβησαν και εκείναι που δεν  μετέβησαν  εδέχθησαν πολιτικάς πιέσεις. Η Σύναξις του Κολυμβαρίου έγινε κατ’ εντολήν των ΗΠΑ, δια να ελέγχη τα πράγματα. Έτσι επιέσθησαν πολιτικά όλαι ανεξαιρέτως αι Εκκλησίαι με τον ένα η με τον άλλον τρόπον.
Πατριαρχείον Κων/πόλεως: Πιθανόν να αποτελή την μόνην Εκκλησίαν, η οποία δεν επιέσθη, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα εις την Αμερικήν και το Φανάρι είναι συνεχώς ανοικτοί. Δεν είναι τυχαίον ότι κατά τας εργασίας της Συνάξεως του Κολυμβαρίου ο Σεβ. Αμερικής, ο οποίος ήτο εις την αντιπροσωπίαν του Πατριαρχείου, μετέβη εις την βάσιν της Σούδας, δια να «εγκαινιάση» ένα αμερικανικόν αεροπλανοφόρον. Ας μη επαναλάβωμεν τα όσα έγραψεν ο Ο.Τ. δια την παρουσίαν της κ. Ελισάβετ Προδρόμου, η οποία έχει συνεργασθή με την CIA, ούτε ότι χρήματα και προσωπικόν ήλθαν από τας ΗΠΑ προκειμένου να διεξαχθή η Σύναξις. Να σημειώσωμεν όμως ότι εκ των δύο οι οποίοι έκαναν «κουμάντο», δηλ. Σεβ. Περγάμου και Σεβ. Γαλλίας, εις τον δεύτερον έχουν υποσχεθή, συμφώνως προς πληροφορίας του Ο.Τ., την θέσιν του Σεβ. Αμερικής, ενώ αναμένεται εις την Γαλλίαν να μετακινηθή κατά πάσαν πιθανότητα ο Σεβ. Προικοννήσου.
Εκκλησία της Ελλάδος: Η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επεθύμει την διευθέτησιν του χρέους, δια το οποίον όχι τυχαίως το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον των ΗΠΑ είχεν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την βιωσιμότητά του. Με τον πλέον επίσημον τρόπον συμμετείχεν η πολιτική ηγεσία εις την διοργάνωσιν της Συνάξεως, ενώ όλον το προηγούμενον διάστημα ο ίδιος ο Υφ. Εξωτερικών είχεν αναλάβει προσωπικώς ο,τι άλυτον αφεώρα εις αυτήν… Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πιστεύει εις μίαν ριζικήν διαφοροποίησιν προς τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον, γνωρίζει όμως ότι ίσως η Κυβέρνησις πιεσθή υπό των ΗΠΑ δια στήριξιν του κ. Βαρθολομαίου με πιθανήν κατάληξιν την πτώσιν του Ιερωνύμου, κατά παρόμοιον τρόπον όταν υπήρξε διένεξις Χριστοδούλου – Βαρθολομαίου, δι’ αυτό και μετέβη εις Κρήτην. Κατά την γνώμην μας ούτε αι ΗΠΑ ούτε η Ελληνική Κυβέρνησις πρόκειται ποτέ να στηρίξη τον Πατριάρχην απλώς τον χρησιμοποιούν, όπως και τον μασώνον Αθηναγόραν, τον οποίον εγκαθίδρυσεν η Αμερική, δια να οδηγηθώμεν τελικώς εις τον ξεριζωμόν του Ελληνισμού το 1955.
Εκκλησία της Κύπρου: Ο κ. Ν. Αναστασιάδης είχε πολλούς λόγους, δια να πιέση τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου. Φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να κλείση το Κυπριακόν, ακόμη και αν χρειασθή να αποξενωθή από τας αρχάς του, δια το οποίον απαιτείται η συγκατάθεσις των ΗΠΑ. Η συμμετοχή του Αρχ. Κύπρου εις την αμερικανοκίνητον Σύναξιν ήτο ένδειξις ότι η πολιτική της Κύπρου τάσσεται εις το φιλοαμερικανικόν πλευρόν. Δι’ αυτό τώρα και ο Αρχ. Κύπρου εκφράζει με παρρησίαν την αντίθεσίν του προς τας διαβλεπομένας πολιτικάς αποφάσεις, διότι εκείνος έπραξε το καθήκον του, όταν έπρεπε…
Εκκλησία της Αλβανίας: Είναι γνωστόν ότι ο Αρχ. Αλβανίας έχει παντού διασυνδέσεις και ιδιαιτέρως δεσμούς με την Αμερικήν, από την οποίαν έλαβε χρηματοδότησιν δι’ όλον το ανοικοδομητικόν έργον, που επιτελεί εις την Αλβανίαν. Αι οικουμενιστικαί του θέσεις είναι πασίγνωστοι καθώς όχι μόνον υπεστήριξε τον διαθρησκειακόν γάμον εις την τελευταίαν προσυνοδικήν εις Σαμπεζύ (Ιανουάριος 2016), ως απεκάλυψεν ο Ο.Τ., αλλά και εις το Κολυμβάρι εδήλωσεν άνευ δισταγμού: «τι είναι σχίσμα; ορίστε αν πάρουμε ένα ράσο και το σχίσουμε εις τα δύο αυτό είναι! Έχουμε ράσο και εδώ και εκεί» άρα Εκκλησία και εις τους Ορθοδόξους και εις τους Παπικούς! Η στάσις του αυτή είναι πλήρης συμπόρευσις με την επιθυμίαν της πολιτικής ηγεσίας της Αλβανίας δια καλάς σχέσεις με το Βατικανόν, το οποίον έχει «βάσεις» εις αυτήν, και αποτελεί προϋπόθεσιν δια την επιδιωκομένην ένταξιν της Αλβανίας εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν.
Εκκλησία της Ρουμανίας: Η κυβέρνησις της Ρουμανίας επιθυμεί να είναι εις την πλευράν του ΝΑΤΟ γεγονός γνωστόν με μεγαλυτέραν απόδειξιν την εγκατάστασιν πυραύλων προ ετών εις τα βόρεια της χώρας, την οποίαν είχε καταγγείλει ο Πρόεδρος της Ρωσίας. Βεβαίως τώρα με την εγκατάστασιν εις τον Λευκόν Οίκον του Donald Trump πιθανώς θα αποφευχθή η σύγκρουσις ΗΠΑ – Ρωσίας. Όσον αφορά εις τον Πατριάρχην Ρουμανίας είναι ελεγχόμενος από τον Πατριάρχην Κων/πόλεως ως διεφάνη εις το Κολυμβάρι καθώς ενώ προέτεινεν εντός της Συνάξεως διάφορα ο Κωνσταντινουπόλεως τον επίεζε με άλλους τρόπους, ώστε τελικώς να αποσύρη τας προτάσεις, λέγων προς αυτόν με νόημα «ναι Άγιε Ρουμανίας, αλλά ενθυμείσθε εις την Γενεύην…».
Εκκλησία της Σερβίας: Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1999 είναι υποτελής και φοβισμένη χώρα έναντι των Ευρωπαίων. Συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις… Βεβαίως, ακόμη και εις αυτήν την κατάστασιν εις το κείμενον δια τας διαχριστιανικάς σχέσεις, δια το οποίον είχαν εγερθή αι περισσότεραι ενστάσεις, σχεδόν ολόκληρος η αντιπροσωπία δεν υπέγραψε! Είχον προειδοποιήσει άλλωστε ότι θα μεταβούν μεν εις την Σύναξιν, διότι είδον ότι τελικώς αυτή θα επραγματοποιείτο, όμως θα απεχώρουν ανά πάσαν στιγμήν, αν δεν συνεφώνουν. Ενώ λοιπόν αρχικώς απουσίασαν τέσσερα Πατριαρχεία, με την μη υπογραφήν του τελευταίου κειμένου ήτο ως αν να απεχώρησαν και οι Σέρβοι, και έγιναν έτσι πέντε τα Πατριαρχεία που τελικώς δεν μετείχαν.
Εκκλησία Πολωνίας: Η Πολωνία ελέγχεται από τους Αμερικανούς και είναι γνωστόν το αντιρωσικόν πνεύμα που επικρατεί. Πάντως και ο ίδιος ο Πολωνίας εδήλωσεν εις την Σύναξιν ότι εις την χώραν του τελεί μεικτούς γάμους και εν συνεχεία κοινωνεί τους νεονύμφους και γίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπον Ορθόδοξοι!
Εκκλησία Τσεχίας-Σλοβακίας: Η προσέλευσίς της ήτο προϊόν συναλλαγής. Κατά την σύγκρουσίν του με το Φανάρι ο κ. Ραστισλάβ είχε τύχει της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ρωσίας. Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως, δια να μη τον στρέψη μόνιμα ως δορυφόρον της Ρωσίας ηναγκάσθη να τον ανεγνωρίση, δι’ αυτό η προσέλευσίς του εις την Κρήτην ήτο ένδειξις «καλής θελήσεως» εκ μέρους του κ. Ραστισλάβ, ώστε να μη υπάρξουν μελλοντικαί αμφισβητήσεις.
Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων: Εδέχθησαν πιέσεις από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν καθώς εξαρτώνται πλήρως από τας Αθήνας.
Πατριαρχείον Μόσχας: Εδέχθη πιέσεις και από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν καθώς αυτή απέστειλε τον Υφ. Εξωτερικών, δια να πείση τον Μόσχας. Ο Μόσχας δεν προσήλθεν όχι δια οικουμενιστικούς λόγους, καθώς ήδη εις την Αβάνα προχώρησε δια πρώτην φοράν εις την Ιστορίαν του Πατριαρχείου του εις συνεργασίαν με τον Πάπαν, αλλά διότι έλαβεν εντολήν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικώς ο Μόσχας προσεπάθει να αποσπάση εκ του Κωνσταντινουπόλεως υπόσχεσιν ότι δεν θα ανακηρυχθή η Ουκρανία αυτοκέφαλος, κάτι το οποίον θα είχε πολιτικάς προεκτάσεις. Αφού την έλαβεν, υπεσχέθη ότι θα συμμετάσχη εις το Κολυμβάρι. Ο Πούτιν, ο οποίος παίζει τρισδιάστατον σκάκι, διαβλέπων ότι όλη η Σύναξις ήτο υπό την σκέπην των ΗΠΑ έδωσεν εντολήν εις τον Μόσχας να μη μεταβή. Δεν είναι τυχαίον ότι μετά τας διεργασίας εις Κολυμβάρι ήλθεν αίτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας προς το Φανάρι δια την αναγνώρισιν της αυτοκεφαλίας, το οποίον εκκρεμεί ακόμη, και θα εκκρεμή όσον η Εκκλησία της Ρωσίας αφήνει εις εκκρεμότητα το ζήτημα του Κολυμβαρίου.
Πατριαρχείον Αντιοχείας: Προφανώς αποτελεί την μόνην βάσιν του Πούτιν δια την Συρίαν και εις συνδυασμόν με τη σχέσιν του με τον Άσαντ  ωδηγήθη εις το να μη λάβη μέρος εις την Σύναξιν.
Πατριαρχείον Γεωργίας: Παρά την πολεμικήν σύγκρουσιν της Γεωργίας εις το παρελθόν με την Ρωσίαν, ακόμη εξαρτάται από αυτήν καθώς αι υπόλοιποι εγγύς εις αυτήν χώραι δεν διάκεινται φιλικώς και δεν είναι Ορθόδοξοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπον αι όντως Ορθόδοξοι απόψεις του Πατριάρχου, ο οποίος ήτο ο μόνος που εξ αρχής δεν υπέγραψεν ούτε τον κανονισμόν συγκλήσεως, συνέπεσαν με την πολιτικήν κατεύθυνσιν.
Πατριαρχείον Βουλγαρίας: Είναι γνωστόν ότι η Ιεραχία είναι μοιρασμένη εις δύο τάσεις την φιλοελληνικήν και την φιλορωσικήν. Επεκράτησεν η ρωσική, μετά και από αλλεπαλλήλους επαφάς και επισκέψεις του Μόσχας αλλά και του Σεβ. Βολοκολάμσκ, καθώς ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποίους Επισκόπους ελέγχει ο Μόσχας εις την Βουλγαρίαν.
Θα συνεχισθή ο διασυρμός της Ορθοδοξίας;
Οι Άγγλοι εψήφισαν BREXIT μη πειθαρχούντες εις τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας. Οι Αμερικανοί επέλεξαν Donald Trump και όχι το βαθύ κράτος της κ. Χίλαρι Κλίντον. Οι Κύπριοι είχαν απορρίψει το επαίσχυντον σχέδιον Ανάν παρά τας αφορήτους διεθνείς πιέσεις. Η Ιεραρχία θα πειθαρχήση εις τα ξένα πολιτικά κέντρα; Θα υποτάξη εαυτήν εις τον Σεβ. Περγάμου και τον Σεβ. Γαλλίας, κηδεμόνων της Συνάξεως του Κολυμβαρίου αλλά αιχμαλώτων του αμερικανικού… ονείρου, καθ’ ην στιγμήν διανύομεν το ελληνορωσικόν έτος φιλίας; Μη γένοιτο!
Κι αν όλοι υποταχθούν, η αλήθεια όμως δεν υποτάσσεται. «Ουχ υπερισχύουσιν οι άνθρωποι, την γην και την θάλασσαν κατακρατούντες και πάντα τα εν αυτοίς;… η αλήθεια μεγάλη και ισχυροτέρα παρά πάντα… η δε αλήθεια μένει και ισχύει εις τον αιώνα και ζη και κρατεί εις τον αιώνα του αιώνος και ουκ έστι παρ  αὐτὴν λαμβάνειν πρόσωπα, ουδέ διάφορα, αλλά τα δίκαια ποιεί από πάντων των αδίκων και πονηρών… και αυτή η ισχύς και το βασίλειον και η εξουσία και η μεγαλειότης πάντων των αιώνων. Ευλογητός ο Θεός της αληθείας. και εσιώπησε του λαλείν· και πας ο λαός τότε εφώνησε, και τότε είπον· μεγάλη η αλήθεια και υπερισχύει.» (Α´  Έσδρας δ ,2,35,38,40).

Ορθόδοξος Τύπος

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


Γράφει ο Ο.Τ. : " Πως λοιπόν θα συγκληθή τώρα η Ιεραρχία όταν: ο Μακαριώτατος εξηπατήθη, Ιεράρχης ηπειλήθη με καθαίρεσιν, άλλος Ιεράρχης εδήλωσεν ότι όλη η «Σύνοδος» ήτο μία «προδοσία», όταν Ιεράρχαι παραδέχονται ότι εδειλίασαν και υπέγραψαν πειθαρχούντες εις τον Σεβ. Περγάμου, ενώ παραλλήλως όλοι συμφωνούν ότι η αντιπροσωπία ενήργησεν ερήμην της Ιεραρχίας κ.α. "

Παρακαλούμε μη μας λέτε ότι ο " Μακαριώτατος " εξηπατήθει. Τα λεγόμενά του κατά τη βράβευσή του στη Θεσσαλονίκη άλλα δείχνουν.

Ήξερε πολύ καλά τη υπέγραφε.

Και στο κάτω - κάτω εάν δεν ήταν σίγουρος για το τί ακριβώς υπέγραφε, θα μπορούσε να κάνει το πιο απλό. ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ.

Δικαιολογίες του τύπου : εξηπατήθει, ηπειλήθει, εξεβιάσθει κτλ είναι πολύ φθηνές και η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ πολύ ΑΚΡΙΒΗ.

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που διαβάζω στην Αγία Γραφή λέει ότι πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις. Τώρα πώς γίνεται να το παραφράζουμε στη πορεία ο Θεός ξέρει και η αβυσσαλέα ψυχή τους.

Ανώνυμος είπε...

Λόγω της πολιτικής παραμέτρου του οικουμενισμού δέν θα πρέπει να υποβιβάζεται ο αιρετικός του χαρακτήρας Ουδέν ήττον ο οικουμενισμός είναι αίρεση που απειλεί την δογματικη και εκκλησιολογική υπόσταση της εκκλησίας Πολλές ίσως οι περισσότερες άν όχι όλες εκτός εξαιρέσεων οι αιρέσεις ήταν όπως και η αίρεση του οικουμενισμού συνυφασμένες μέ τις εγκόσμιες δυνάμεις και τις δομές του κόσμου τούτου ,γιατί ή χρησιμοποιούσαν αυτές οι ίδιες ως δεκανίκι την κοσμική έξουσία ή η πολιτική εξουσία χρησιμοποιούσε την κενοδοξία ενίων κληρικών για να επιτύχει δικές της σκοπιμότητες Δέν μας λέει κάτι το καινούργιο ο π. Βολουδάκης Αυτό έχει επισημανθεί-- δηλαδή η σχέση του οικουμενισμού μέ τους πολιτικούς σχεδιασμούς--εξ'αρχής της επαφής ημών των λαϊκών με τον οικουμενισμό Ο οικουμενισμός ποικιλοτρόπως έχει χαρακτηρισθεί ως ο δούρειος ίππος της παγκοσμιοποιήσεως μέσα στην εκκλησία Ειναι χρήσιμες κάποιες πληροφορίες που μας διαφωτίζουν αυτή την διαπλοκή ,αλλά σιγά μήν πιστέψουμε οτι η εκκλησία είναι τό θύμα των πολιτικών πιέσεων Τα΄εκκλησιαστικά πρόσωπα είναι θυματα μόνο της απιστίας των Ο οικουμενισμός όπως κάθε αίρεση άσχετα μέ τις πολιτικές πιέσεις ή απλώς τις δελεαστικές σαγηνεύσεις είναι θέμα πίστεως Άς φύγει ο π. Βολουδάκης από αυτές τις εμμονές Ο οικουμενισμός θά πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως ένα πολιτικό παιχνίδι ,αλλά ως μία αίρεση που αλλοτριώνει την διδασκαλία της

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτη καί επικίνδυνη η συλλογιστική αυτού του άρθρου. Αποτελεί ισοπέδωση των θεολογικών κριτηρίων. Έχει ενδιαφέρον μόνον από πολιτικής απόψεως διότι περιγράφει καλά τίς πολιτικές επιδιώξεις καί σχεδιασμούς. Ενώ φαίνεται νά επικρίνει τίς πολιτικές πιέσεις επί της ουσίας τις αναγορεύει σε εκκλησιαστικό πρίσμα αναλύσεως των εξελίξεων και γεγονότων. Αυτό όμως αλλοιώνει τα πραγματικά εκκλησιαστικά κριτήρια πού θεωρούν Κύριο της Ιστορίας τον Σωτήρα του κόσμου Ιησού Χριστό. Τα πολιτικά κριτήρια στα εκκλησιαστικά πράγμαα συνιστούν εκκλησιολογική αλλοίωση διότι αμνηστεύουν τις προδοσίες της πίστεως και ουσιαστικώς αναγνωρίζουν την πολιτική ως γνώμονα των εκκλησιαστικών ενεργειών. Όσο κι αν η πολιτική υπεισέρχεται παντού, τα της Εκκλησίας πρέπει να κρίνονται θεολογικά, αλλιώς αποδίδουμε και τα του Θεού τω Καίσαρι! Προσοχή για να μη καθιερωθεί αυτή η στρεβλή θεώρηση που δεν ωφελεί και αφήνει ανενόχλητους τους μειοδότες της Πίστεως. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φαίη είπε...

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β είπε ΤΟ 2010 το παρακάτω, γνώριζε ότι θα γινόταν η σύναξη στο Κολυμπάρι έξι χρόνια αργότερα και επειδή είχε φιλοαμερικανικές θέσεις στο ζήτημα της Κύπρου 'ζέσταινε τις μηχανές'; «Ο Πάπας είναι προκαθήμενος Εκκλησίας και αυτό δεν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά θέση του συνόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία δέχεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι αδελφή και κάνει μαζί της θεολογικό διάλογο». [Λευκωσία, 02/06/2010, ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνέντευξή του στον Α. Βικέτο]
Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες αδελφούς ότι το άρθρο ισοπεδώνει τη θεολογική διάσταση του ζητήματος μπροστά στα βρώμικα παιχνίδια της πολιτικής. Ταυτόχρονα τους ιεράρχες μας τους βγάζει και λάδι ... πιέστηκαν, εξαναγκάστηκαν, προπηλακίσθησαν ... και το κορυφαίο ότι αυτοί οι 24 ΑΝΤΡΕΣ, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΕΔΕΙΛΙΑΣΑΝ μπροστά στον Περγάμου. 24 ΑΝΤΡΕΣ υπέκυψαν μονομιάς σε 1 ΑΝΤΡΑ !!! Και στο κάτω-κάτω της γραφής αν αυτό μας λέει κάτι είναι ότι θα πρέπει όλοι τους να ξηλωθούν άμεσα από τις θέσεις τους διότι είναι ΑΝΙΚΑΝΟΙ και ΔΕΙΛΟΙ να υπερασπιστούν τα δόγματα της Πίστεως. Γνωρίζουμε ότι υπέστησαν πιέσεις, μας το είπε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, αλλά ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, αυτού του είδους η πληροφορία ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ είναι μία ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ που συσκοτίζει τα πράγματα, τους δίνει άλλοθι και μετατοπίζει το βάρος της συζήτησης σε θέματα που δεν θα πρέπει να μας αφορούν. Εν τω μεταξύ, ο 25ος που δεν υπέγραψε το επίμαχο κείμενο, ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, περιοδεύει τον τελευταίο καιρό 'κρατώντας στα χέρια του τα κλειδιά της Εκκλησίας' και διακηρύττει ότι καλύτερα να παραμείνει κανείς εντός της Εκκλησίας παρά να βγει εκτός Εκκλησίας νομίζοντας ότι δήθεν ορθοτομεί. Από πότε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος χρίστηκε θυρωρός της Εκκλησίας;

Τα έκαναν μπάχαλο κύριοι και εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε; Να τους λυπηθούμε; Και μάλιστα τη στιγμή που δεν το παραδέχονται; Δηλαδή τι θέλουν; Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο; Έχετε καταλάβει τι κάνετε όταν γράφετε αυτά τα πράγματα;

Ο πιστός όταν προσεύχεται δεν περνάει από τα διόδια της πολιτικής. Η σχέση του με τον Χριστό, την Παναγία, τον Άγιο, είναι αληθινή, ελεύθερη, προσωπική, άμεση και αυθεντική και σε αυτή τη σχέση δεν χωράει κανένας τροχονόμος. ΑΥΤΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ο πιστός και σε αυτή τη φάση ουδόλως τον ενδιαφέρουν τα παρασκήνια και τα βρώμικα παιχνίδια της πολιτικής.

Ο απλός πιστός λαός είναι ο πραγματικός στυλοβάτης της Πίστεως, διότι η σχέση του με το Θεό δεν εξαρτάται από συμφέροντα, πάρε-δώσε, εκβιασμούς και επισκοπικούς θρόνους. Έχει δημιουργηθεί ένας γόρδιος δεσμός αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον λύσει, αυτός είναι ΜΟΝΟ ο πιστός λαός με την ανόθευτη, αγνή κρίση του. Τον τρόπο που λύνεται ένας γόρδιος δεσμός τον ξέρουμε. ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ για να τελειώνουμε επιτέλους. Αντί όμως εσείς να τον βοηθήσετε να διατηρήσει αυτήν την αγνή κρίση και να κρατήσει Ορθόδοξη στάση μέχρι τέλους, πάτε να του τη θολώσετε με τα ίδια διλήμματα που δημιούργησαν αυτόν τον γόρδιο δεσμό εξαρχής. Δεν είναι αυτά που γράφετε κυρίως, είναι το πότε τα γράφετε και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και στο εξής.

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα είπε ο σχολιαστής στο 10:25. Συμφωνώ απολύτως.

Ανώνυμος είπε...

Φαίη αυτά που είπε ο Ναυπάκτου Ιερόθεος δεν είναι δικό του, το είχε πει ο άγιος Πορφύριος. Μπορεί ο Ναυπάκτου Ιερόθεος να το εφαρμόζει λάθος, σε λάθος περίσταση και με λάθος τρόπο. Αλλά το είχε πει ο άγιος Πορφύριος και κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για κανένα πάθος.

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση για ανθρώπους καλής προαιρέσεως. Αν δεχθούμε ότι δεν επηρέασε η πολιτική τότε όσοι μαζεύτηκαν αποφάσισαν ελεύθερα; Έχουμε ψευδαισθήσεις ότι η πολιτική ήταν τελείως αμέτοχη ή στην καλύτερη περίπτωση έδωσε λεφτά και την ευχή της για να γίνει ό,τι έγινε στο Κολυμπάρι; Δεν πίεσαν κανέναν; Έχει παρατηρήσει κανείς τη στάση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό; Αν την παρατηρήσουμε θα καταλάβουμε πολλά από πολιτική. Ή μήπως να υπενθυμίσω αυτό το οποίο πρόσφατα είπε ο Ναυπάκτου, ότι οι αλλαγές στη στάση του Αθηνών για τα θρησκευτικά χρειάζονται ανάλυση σε σεμινάρια πολιτικής διπλωματίας... Αν οι Ιεράρχες ήταν Άγιοι τότε βεβαίως δεν θα τους επηρέαζε η πολιτική και θα αποφάσιζαν με γνώμονα την Ορθόδοξη Πίστη, αλλά εφόσον δεν είδαμε κανέναν Άγιο στο Κολυμπάρι τι να περιμένουμε... Βεβαίως υπάρχουν Επίσκοποι με αμβλυμένη συνείδηση αλλά γιατί το κράτος να ξοδεύει χρήματα αν δεν έχει όφελος; Ή αντίστροφα: Αν ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι αυτή η Σύνοδος δεν θα γίνει, πιστεύετε ότι θα γινόταν; Επομένως η πολιτική επηρεάζει...

Ανώνυμος είπε...

Ορέστη μήν αναμιγνύεις σέ παρακαλώ τά φεγγάρια μέ τά δόγματα της πίστεως και τους Ιερούς Κανόνες Δέν είμαστε τόσο ρομαντικοί να ασχολούμαστε μέ τά πεφραστέρια του Αυγούστου !

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση σέ έναν άνθρωπο καλής προαιρέσεως : Διαβάστε μέ προσοχή τά σχόλια 7:52 μ.μ. και 10.25 και θα λάβετε την απάντηση Μήπως τους έβαλαν και κανένα μαχαιρι στο λαιμό ;

Φαίη είπε...

αγαπητέ αδελφέ Ορέστη,

Έχω διαβάσει διάφορες εκδοχές για το από που το πήρε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, το ότι το πήρε από τον Άγιο Πορφύριο τώρα τον ακούω.
Είναι τεραστίας σημασίας ζήτημα να γνωρίζουμε το που και πως το εννοούσε ο Άγιος Πορφύριος, εάν το είπε τελικά. Ο Άγιος Πορφύριος έχει καταγραφεί σε κασέτα να λέει:

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: «.. εγώ είμαι Γέροντας, πρέπει να είμαι ειλικρινής έχω τόσον κόσμο. Δεν ξέρεις. Όλος ο κόσμος εδώ στο τηλέφωνό μου .. απ’ όλα τα βασίλεια του κόσμου τηλεφωνούν τη νύχτα, ό,τι ώρα να ‘ναι. Απ’ όλα τα βασίλεια, Νότια Αφρική, Κέιπ Τάουν, Γιοχάνεσμπουργκ, Αμερική .. ξέρω κι εγώ, απ’ όλον τον κόσμο. Και ν’ ακουστεί ότι είμαι κι εγώ, έχω δεύτερο πνεύμα και παραδέχομαι όλες τις θρησκείες; ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ. ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ, ΚΙ ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ, ΟΧΙ ΘΑ ΤΟΥ ΠΩ, ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΘΟΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΝΗΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΛΕΣ ΑΥΤΑ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥ ΠΩ ΕΓΩ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΩ.»
«ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ. Θέλετε να έχουμε φιλία; Πρέπει έτσι να φυλάγεστε επειδή έρχεστε σε μένα. Αν δεν ερχόσασταν μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν το θέλω βέβαια να προπαγανδίζετε στον έναν και στον άλλον και να λέτε οι θρησκείες όλες είναι μία, δεν έχουνε, του Θεού είναι, σε όποια θέλεις πηγαίνεις και όποιο Θεό θέλεις προσκυνάς.
Δεν τα θέλω αυτά εγώ, δεν μπορώ, είναι έτσι το πνεύμα μου. Εγώ έχω κάνει στην έρημο, έχω αγωνιστεί, έχω νηστείες, κακουχίες, αγρυπνίες .. με παλιόρουχα με .. Και όλ’ αυτά για την αγάπη του Χριστού και ζούσα μέσα σε αγίους ανθρώπους αλλά ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. Κατάλαβες; Δεν μπορώ. Εγώ έχω καταλάβει την Ορθοδοξία. Έτσι είναι. ..» Και δεν αναφέρομαι και στα όσα έχει πει για το ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια πανθρησκεία.

Μην τρελαθούμε λοιπόν. Γιατί τον Άγιο Πορφύριο τον έχουν παραποιήσει απίστευτα οι οικουμενιστές, και αυτό που υποψιάζομαι εγώ είναι ότι έχουν αποσπάσει λόγια του όταν εκείνος εφάρμοζε διάκριση και οικονομία με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος σε ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις. Και όλα αυτά για να ψευδίσουν τα ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. Για να καταλάβεις πόσο φτηνιάρηδες είναι, ένα βασικό τους επιχείρημα για να αποδεχτούμε τις αιρέσεις ως «Εκκλησίες» είναι το ότι τις αποκαλούσαμε έτσι προφορικά, στον προφορικό λόγο. Αυτό είναι επιχείρημα τώρα !!!!! Δηλαδή όπως εμείς τώρα συζητάμε να πω εγώ 'Σύνοδος της Κρήτης' και να ξεχάσω ή να βαριέμαι να πω 'ψευδοσύνοδος της Κρήτης' όταν και οι πέτρες ξέρουν ότι αυτό εννοώ, και αυτό να γίνει ξαφνικά ΔΟΓΜΑ, επειδή εγώ το είπα ή επειδή το λέμε από συνήθεια και να καταγραφεί ότι είναι ΔΟΓΜΑ και σε επίσημα συνοδικά κείμενα. Ο Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης τους δίνει την απάντηση αλλά οι θολολόγοι κάνουν πως δεν την βλέπουν: «Αλλά πρέπει αμέσως και ευθέως να διευκρινιστεί, ότι ομιλούντες περί ‘Εκκλησιών’ Ανατολικών και Δυτικών, μεταχειριζόμεθα γλώσσαν προσαρμογής εις μίαν νοοτροπίαν πεπλανημένην Διότι υπάρχει Μία Εκκλησία ήτις συκροτείται από τας ήδη γνωστάς τοπικάς Εκκλησίας ως Ορθοδόξους Εκκλησίας. Εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αι λεγόμεναι Ανατολικαί ή Δυτικαί [-Μονοφυσίτες, Παπικοί, Προτεστάντες-] αποτελούν αιρετικά αθροίσματα μικρά ή μεγάλα, σώματα νοσούντα ποικίλως και άλλα εντελώς νεκρά ..»

Έχουμε καταλάβει για τι μιλάμε ή παίζουμε τώρα; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ;
Ο Ιερόθεος δεν τολμάει καν να τα πει δόγματα γιατί ξέρει ότι δεν τον παίρνει, τα λέει 'λάθη'. Είναι καλό λέει να παραμείνεις μέσα στην εκκλησία κι ας έχουν γίνει λίγα λάθη.
Θολολογεί απ' την από 'δω πλευρά για να μαζέψει τα πρόβατα στο μαντρί με τον ίδιο τρόπο που θολολογούν οι μεταπατεριστές απ' την άλλη πλευρά για να μολύνουν την Ορθοδοξία. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφτασα σε σημείο να λέω αυτά τα πράγματα για τον Μητροπολίτη Ιερόθεο αλλά βλαξ δεν μπορώ να γίνω.

Φαίη είπε...

Και να συμπληρώσω παρακαλώ.
Λάθη ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως κάνουμε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προσπαθούμε να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν όμως εξισώνουμε τα ανθρώπινα λάθη με τα ψευδισμένα δόγματα των οικουμενιστών, τότε δεν υπάρχει και λόγος να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, αυτομάτως δηλαδή έχουμε βγει από Αυτήν. ΤΑ ΛΑΘΗ ΓΙΑΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΘΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, τα οποία μας διαχωρίζουν και από τους αιρετικούς. Είναι δυνατόν αυτά τα δύο να εξισωθούν;
Έχει ο Μητροπολίτης Ιερόθεος το θάρρος να πει τα πράγματα με τ' όνομά τους: «καλύτερα να παραμένεις μέσα στην Εκκλησία με ψευδισμένα/αιρετικά δόγματα, παρά δήθεν να ορθοτομείς έξω από την Εκκλησία» Σε αυτήν όμως την περίπτωση το «δήθεν» που τοποθετήθηκε πονηρά στο δεύτερο σκέλος της πρότασης, για να εκβιάσει το ποίμνιο, θα προκαλούσε αφάνταστο γέλιο !!! όπως και η λέξη Εκκλησία
τη στιγμή που θα έχει ακυρωθεί ολόκληρο το Σύμβολο της Πίστεως και συνεπώς δεν θα μπορεί ο Μητροπολίτης Ιερόθεος να μας κουνά τα κλειδιά Της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αντί να μας πει την αλήθεια, αντικαθιστά τη φράση 'ψευδισμένα/αιρετικά δόγματα' με τη λέξη ΛΑΘΗ. Η λέξη 'λάθος' είναι μία αόριστη λέξη η οποία αναζητά απεγνωσμένα να την 'ψαρέψει' κάποιος, να πιαστεί κάπως τέλος πάντων απ' αυτήν και να υποκύψει. Έρχονται λοιπόν, δυστυχώς, όλα τούτα τα 'άσχετα' τούτη την ώρα περί βρώμικης πολιτικής και εκβιασμών να προσδώσουν ένα κάποιο νόημα στη λέξη 'λάθος' και εμμέσως να στηρίξουν το 'επιχείρημα' του Μητροπολίτη Ιεροθέου, το οποίο στην ουσία μας ζητά να κάνουμε ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες, προς Θεού, απλά πρέπει να έχουμε συναίσθηση του χρόνου και του τι συμβαίνει γύρω μας, να καταλαβαίνουμε τις 'ανάγκες' της στιγμής πριν γράψουμε κάτι.
Και εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε ότι έπαιξε χοντρό πολιτικό παιχνίδι και εκβιασμοί, θα έπρεπε όμως να πάμε ένα βήμα παραπέρα (για να είμαστε και χρήσιμοι στους εαυτούς μας όχι τίποτε άλλο) και να αναρωτηθούμε γιατί δεν το παραδέχονται ΔΗΜΟΣΙΩΣ; Μα αν το παραδεχτούν δημοσίως τότε θα πρέπει να απορρίψουν και τη 'σύνοδο' πράγμα που σημαίνει ότι ΔΕΝ θα το κάνουν και αυτό θα έπρεπε με τη σειρά του να μας προβληματίσει για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς όμως, αντί τώρα να βρισκόμαστε στο σκαλοπάτι 5 ας πούμε, έχουμε κολλήσει στο σκαλοπάτι 1 λέγοντας τα ίδια και τα ίδια.
Ας αφήσουμε λοιπόν στην ησυχία του τον γλυκό μας Άγιο Πορφύριο κι ας ανοίξουμε τα μάτια μας.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο ρέ Φαίη ,έσπασες κόκκαλα ! Ψάχναμε να βρούμε λέξεις ,αλλα το ΄΄φτηνιάρηδες ΄΄ δέν το είχαμε σκεφθεί Τέτοιοι είναι όπως τους είπες φτηνιάρηδες ! Έχουν απολέσει το πνεύμα της απλότητας και της ευθύτητος που είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές Ψάχνουν με τ'αλήθεια και μέ τά ψέματα να φτιάξουν θεολογία ,αλλά θεολογία δέν βγαίνει ,θολώνει τό μίγμα ,κόβεται η σάλτσα , διαλύει η μαγιονέζα Μαγειρεύουν ,μαγειρεύουν αλλά το φαΐ τους ξύνισε Μας ετοιμάζουν για ομαδική δηλητηρίαση .....

Ανώνυμος είπε...

Τί εννοείς ανώνυμε 23 Νοε 2:46 μ.μ.;
Ξέρεις εσύ ο ίδιος τί θέλεις να πεις ή ούτε και εσύ ξέρεις;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είπα ότι ο Ναυπάκτου το πήρε από τον άγιο Πορφύριο. Είπα ότι αυτό το είπε και ο άγιος Πορφύριος. Αυτό το έχω ακούσει από χρόνια, μόνο που δεν ξέρω συγκεκριμένα από ποιό βιβλίο ή ομιλία το άκουσα.

Καλή η επιφύλαξη Φαίη αλλά κακή η γρήγορη κατάκριση των άλλων.

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

Φαίη (7:42 μ.μ.) γιατί σε φοβίζει τόσο πολύ να δούμε τί λέει ο άγιος Πορφύριος;
Γιατί τέτοιες φοβίες;

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

Ορέστη ,συγγνώμην που παρεμβαίνω ,είμαι ο άλλος σχολιαστής που σου απάντησε Μήν ακολουθείτε μία τακτική σύμφωνα με΄την οποία η Αγία Γραφή λέει ΄΄ουκ έστιν Θεός΄΄ Τι θα πεί έτσι ξεκάρφωτα ΄΄ 'το είπε ο άγιος Πορφύριος΄΄ Εσεις που το επικαλείσθε να μας πείτε πού το λέει και σέ ποιό πράγμα αναφέρεται Λιγάκι χλωμό δέν τό βλέπεις να αναφέρεται σέ δογματικά θέματα ; Δηλαδή δέν πειράζει άς κάνουμε λίγο σκόντο σέ μερικά δόγματα ,αρκεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία Το ΄΄΄μέσα στην εκκλησία ΄΄ πώς οριοθετείται ; Μέ το συμπάθιο Ορέστη ,αλλά αυτά που λές δέν προκαλούν φόβο ,αλλά γέλιο ! Τί να φοβηθεί κανείς ; Πετάτε κάτι στον αέρα δίκην κοτσάνας τελείως αστήρικτο και περιμένετε να το πάρουμε στά σοβαρά; Ορίστε να δούμε τί λέει ο άγιος Πορφύριος Φέρτε τά μας αυτά που λέει ! Πού ,πώς ,πότε !

Φαίη είπε...

Αγαπητέ αδελφέ Ορέστη.
Ο Άγιος Πορφύριος, έχω ακούσει κι εγώ, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με το θέμα της υπακοής στους Ιεράρχες. Πολύ καλά έκανε και αυτό είναι κάτι που ορίζουν και οι Κανόνες της Εκκλησίας μας. Προς αποφυγή συγχύσεως όμως, επειδή με αοριστολογίες παρασύρονται ψυχές, παρέθεσα το παραπάνω απόσπασμα από ομιλία του ιδίου για να κάνω τον κρίσιμο διαχωρισμό στο θέμα της Πίστεως το οποίο είναι και το θέμα που μας απασχολεί. Θα έπρεπε τη δική μου την ανησυχία να μην παρερμηνεύεται ένας Άγιος με αποτέλεσμα να παρασύρονται ψυχές, να τη συμμεριζόσουν αγαπητέ αδελφέ και να μην τη μετέφραζες ως «φοβία».
Όσον αφορά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, από τον οποίο η ίδια έχω μάθει πολλά πράγματα μέσα από τα σπουδαία άρθρα του, δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο να λέω ότι αυτή τη στιγμή με τη στάση του μας καλεί να καταπιέσουμε το φρόνημά μας και απλά να επιστρέψουμε πίσω 'στο μαντρί'. Η θέση του είναι τέτοια που επηρεάζει πολύ κόσμο και υποχρέωσή μου είναι να τον ελέγξω όταν πιστεύω ότι προκαλεί ζημιά. Εάν αποδειχθεί/καταλάβω κτλ ότι η κρίση μου είναι λάθος, θα είμαι η πρώτη που θα τρέξω να φιλήσω τα πόδια του και να του ζητήσω συγνώμη. Καλύτερα όμως μέσα στην Εκκλησία με το αμάρτημα της κατάκρισης παρά έξω από Αυτήν.

Ανώνυμος είπε...

΄΄Υπείκετε τοις ηγουμένοις ,γάρ αγρυπνουσι υπέρ των ψυχων υμών ΄΄ Η υπακοή στους επισκόπους δέν είνα απροϋποθετος ,το ΄΄εις θέσιν και τύπον Χριστού ΄΄είναι ζητούμενο και όχι δεδομένο !Αυτά τά έχουν ερμηνεύσει οι Πατέρες μέ πρωτον και καλυτερο τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο Οι αγιο όπως προφανώς και ο άγιος Πορφύριος δίδασκαν νά μήν ασχολούμαστε με΄την αμαρτωλή ζωή των επισκόπων και αυτή γίνεται πρόσκομμα στην πίστη ή να μήν παρασυρόμαστε από αδόκιμο νούν Παίδες , ξέρω αγαπάμε κάποια πρόσωπα και εγώ εξεπλάγην μέ όλα αυτά που ξεστομίζετι τελευταία ο Ναυπάκτου και μάλιστα επηρεάζει μέ αυτά αυτοκέφαλες εκκλησίες,αλλά αφού είναι μία πραγματικότητα ;

Ανώνυμος είπε...

Ο Ορέστης δεν προκαλεί το γέλιο ανώνυμε 4:21 μ.μ.. Εσύ βιάζεσαι να ερμηνεύσεις τα λόγια του όπως εσύ θέλεις.

Ανώνυμος είπε...

Για συμμαζευτείτε μερικοί/μερικές γιατί έχετε ξεσαλώσει.Το πήρατε μονότερμα.
Λίγες κουβέντες χρειάζονται, αρκεί να χουνε ουσία.

Ανώνυμος είπε...

Πές τα ανώνυμε 24 Νοεμβρίου 2016 - 7:11 μ.μ.!!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 4:21 o Ορέστης δε λέει κοτσάνες, ούτε ο σεβασμιώτατος Ιερόθεος Βλάχος εκβιάζει το ποίμνιο όπως λέει η κυρία.Να αφήσετε το στυλ του ξερόλα και να μιλάτε πιο ταπεινά.Άντε από κει.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com