24 Νοε 2016

Χάνεται καί ἡ τελευταία εὐκαιρία!

Αποτέλεσμα εικόνας για Λυκούργος Νάνης: Γιατί, σεβασμιώτατοι, περιφρονήσατε την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή αγωνίας του ποιμνίου σας υπέρ του οποίου υπάρχετε;
Χάνεται καί ἡ τελευταία εὐκαιρία!
Ἡ Ἱεραρχία ἐκτός πραγματικότητος καί....ἀληθείας;
●Ὁρατός ὁ κίνδυνος ρήξεως Ἱεραρχίας καί πιστοῦ λαοῦ
●Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν ὀρθοφρονούντων νά διαχωρίσουν τή θέση των ἱστάμενοι γενναίως ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Δυστυχῶς, συμβαίνει καί ἐξελίσσεται ὅ,τι ἀπευχόμασταν, τό ὁποῖο, ὅμως, ἦτο ἐν πολλοῖς ἀναμενόμενο. 

Ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται ἀπό ἐχθές καί συνεχίζεται σήμερον, μέ κύριο θέμα της τήν περιβόητη σύνοδο τῆς Κρήτης, τήν κατ' εὐφημισμόν λεγομένη ἁγία καί μεγάλη, φαίνεται ὅτι δέν σηματοδοτεῖ τήν ἀνάληψη τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης καί τήν ἀξιοποίηση τῆς τελευταίας, ἴσως, εὐκαιρίας νά διασώσει τό κῦρος καί τήν ἀξιοπιστία της, ὡς θεματοφύλακος τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως. Παρά τόν καταιγισμό τῶν ἑκατοντάδων ἐπικριτικῶν ἄρθρων καί θεολογικῶν τοποθετήσεων ἐγκρίτων θεολόγων περί τῆς ὀρθοδοξίας καί τῆς κανονικότητος τῆς ἐν λόγῳ συνόδου πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τῆς λήξεώς της καί μέχρι σήμερον, παρά τίς καί διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ διαπιστούμενες παρεκκλίσεις της ἀπό τήν διαχρονική Συνοδική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά τόν σάλο καί τόν σκανδαλισμό πού ἔχει προκαλέσει στίς συνειδήσεις τῶν ζωντανῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τόν κόσμο, ἡ Ἑλλαδική Ἱεραρχία σαφῶς κατώτερη τῶν περιστάσεων καί ἀδικαιολογήτως τρομοκρατημένη καί ἀνελεύθερη, ἤ πλήρως ἀλλοτριωμένη, φαίνεται καί φέρεται πρόθυμη νά συμμορφωθεῖ πρός τίς ὑποδείξεις τοῦ "πάπα τῆς Ἀνατολῆς". Μόλις πρίν λίγες ἡμέρες ἕνα τραγικό ἀπό θεολογικῆς ἀπόψεως κείμενο, μνημεῖο θεολογικοῦ ἀκροβατισμοῦ καί ἀποπροσανατολισμοῦ, ὑπέρ τῶν ἐκκλησιολογικῶν "ἁμαρτημάτων" τῆς συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ἦλθε νά προαναγγείλει τόν ἠθελημένο ἐγκλωβισμό τῶν ἱεραρχῶν (τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας των) στήν οἰκουμενιστική ὑπουλότητα καί διαστροφή τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας (Ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Ἐκκλησία-Ἐκκλησίαι» στό Κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», Ἀναφορά στό κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας). Συγγραφέας του ἕνας γνωστός καί μή ἐξαιρετέος θιασώτης τῆς συνόδου τῆς Κρήτης, Ἱεράρχης, σημαῖνον μέλος τῶν θεολογικῶν Διαλόγων καί Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ἀκόμη καί ἡ σημερινή, τῆς πρώτης ἡμέρας Συνεδριάσεων τῆς ἐκτάκτου Ἱεραρχίας, ἐλεγχόμενη πληροφόρηση περί τῶν ἐργασιῶν της καί τοῦ δῆθεν ἐπικρατήσαντος πνεύματος συνετῆς ἀποδοχῆς τῆς γενομένης ἐν Κρήτη συνόδου, ἐν σχέσει καί ἀντιθέσει πρός τήν ἐκ διαρροῶν προερχομένη ἐνημέρωση περί τῶν ἀπιστεύτων δηλώσεων Ἱεραρχῶν δηλωτικῶν δουλοφροσύνης καί ἀλλοτριοφροσύνης ἀσυμβιβάστων μέ τήν ἰδιότητα τῶν ὀρθοδόξων ποιμένων καί ὑποτίθεται ἀνυστάκτων φυλάκων τῆς Παραδοθείσης Πίστεως, εἶναι ἐνδεικτικά καί χαρακτηριστικά. Τό ἔγκλημα κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πού ἀποδεδειγμένως ἀρχιτεκτόνησαν συνειδητοί οἰκουμενιστές στήν Κρήτη, συνεχίζεται τώρα στήν Ἀθήνα. Αὐτό εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀδικαιολόγητο καί προκλητικό. Προκαλεῖ ὄχι μόνο τό αἴσθημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἄναυδος παρακολουθεῖ τήν συνέχεια τοῦ αἴσχους τοῦ ἐκφοβισμοῦ τῶν δραματικῶς ἐλαχίστων φωνῶν ἐκκλησιαστικῆς ἀξιοπρεπείας καί ὀρθοδόξου φρονήματος νά συνεχίζεται μετά τό Κολυμπάρι, τώρα καί στίς Συνόδους τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, ἀλλά (προκαλεῖ) καί θά ἐπιφέρει τήν δικαία ὀργή τοῦ Θεοῦ, γι' αὐτή τήν φοβερή ἀποστασία. Δέν ἐπικαλούμεθα, οὔτε παραθέτουμε σ' αὐτή τήν σύντομη κραυγή ἀγωνίας καί ἀπογοητεύσεως ἀπό τήν στάση τῶν μισθωτῶν Ποιμένων, καμμία σχετική Γραφική ἤ Πατερική ρήση. Μή θεωρηθεῖ ὕβρις νά θεωρήσουμε κάτι τέτοιο ὡς, ἐν προκειμένῳ, περιττό, τή στιγμή πού οἱ ταγμένοι κατά τούς ὅρκους τῆς Χειροτονίας των ἐπίσκοποι ὡς φύλακες τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν ὄντως Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὁμιλοῦν καί ἐνεργοῦν ὡς ἐπίορκοι καί καταφρονητές των. Μακάρι κατά τήν τελευταία σημερινή συνεδρίαση οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας νά ἔλθουν εἰς ἑαυτόν, νά ἀπορρίψουν τόν φόβο διά νά μή μείνουν στήν ἱστορία ὡς μητραλοῖες τῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διασυρομένης Ὀρθοδοξίας καί ὑπαίτιοι νέων σχισμάτων στούς κόλπους τῆς ὑπό διωγμόν τελούσης Ἐκκλησίας. Διότι σέ καμμία περίπτωση ἡ συγκάλυψη τοῦ κακοῦ καί ἡ μή ὁμολογία τῆς ἀληθείας δέν θά φέρει τήν ἑνότητα καί τήν εἰρήνη. Στῶμεν, λοιπόν, καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ καί ὄχι ἀνθρώπων, κἄν πάπαι, κἄν Πατριάρχαι εἰσί καί ἔτσι ἀλληλοπροσαγορεύονται. Ὁ Θεός νά γίνει ἵλεως!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άκου να δεις,πού το βρες αυτό γραμμένο,η ορθόδοξη Εκκλησία κάνει...διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ διαπιστούμενες παρεκκλίσεις από την ορθή πίστη! Γίνονται κι αυτά,όταν δεν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά,κι όχι τόσο τα του σώματος αλλά εκείνα τα μάτια της ψυχής που πρέπει κι οφείλουν να ΄ναι ανύστακτα! Αλλά ευτυχώς δε μένουν όλα τα μάτια των μελών της νυσταγμένα,κάποια αγρυπνούν πολύ καιρό πριν και τα βλέπουν,και τα παρατηρούν τα δολώματα του πονηρού,από μάτια που ναι μεν αλλά να ΄χουμε την ησυχία μας να ΄ναι κι ο σκύλος χορτάτος.

Ανώνυμος είπε...

Τί δέν καταλαβαίνουμε; Θά συσταθει επιτροπή για την επισήμανση των κακώς εχόντων για να παραπεμφθούν πρός αναθεώρηση σέ μία μελλοντική πανορθόδοξη σύνοδο !Αυτό ελέχθη τοσο ξεκάθαρα και ευθαρσώς διά στοματος μητροπολίτου Ναυπάκτου ! Ας βαρέσουν τά νταούλια ,άς ανέβουν οι χοροι πανηγυρικά ,σαλπιγξτικά για αγώνα και αντίσταση ; Θά δείξει !

Ανώνυμος είπε...

Πρόκειται για αποφράδα ημέρα που θα χαραχθεί με μελανά γράμματα στις δέλτους της Ιστορίας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Με μία οικτρή, άφρονα και προδοτική απόφασή τους οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και παραδόσεως παρέπεμψαν το όλο φλέγον, ακανθώδες, χρήζον αμέσου αντιμετωπίσεως και μη επιδεχόμενο χρονοτριβής και μεταθέσεως στο απώτερο μέλλον ζήτημα στις καλένδες διά της παγίας και δοκιμασμένης πρακτικής της συγκροτήσεως επιτροπών με προφανέστατο σκοπό να καθησυχάσουν τις δεινώς ταραχθείσες συνειδήσεις των αγωνιούντων και αλγούντων ψυχικώς πιστών, να αμβλύνουν την ένταση και έκταση των άχρι τούδε προκληθεισών αντιδράσεων και να προετοιμάσουν το έδαφος για την αναγνώριση, στο μέλλον, από την πλευρά του εκκλησιαστικού σώματος των αποφάσεων της επαράτου και ολεθρίας ψευδο-συνόδου του Κολυμπαρίου διά της "διαφωτίσεως", γράφε δια-σκοτίσεως του πομνίου την οποία θα αναλάβουν να υλοποιήσουν και θα "αβαντάρουν" εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες, κατηχητικά σχολεία, συνάξεις κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής κ.λ.π.
Η σημερινή εξέλιξη αποκαλύπτει εναργώς το μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος από το οποίο μαστίζεται η πλεονότητα των μελών του ιεραρχικού σώματος της Αυτοκεφάλου (υποτίθεται) Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί με το αζημίωτο ότι οι πλείστοι των ποιμένων και διδασκάλων μας τυγχάνουν άξιοι των περιστάσεων και του υψηλού αξιώματός τους και δεν προδίδουν τη θεία και ιερή αποστολή τους;
Ότι "ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας" και δεν καινοτομούν;
Γιατί, σεβασμιώτατοι, περιφρονήσατε την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή αγωνίας του ποιμνίου σας υπέρ του οποίου υπάρχετε;
Γιατί δεν διακηρύξατε στεντορεία τη φωνή και ομοθυμαδόν την ακλονήτου κύρους αλήθεια επί τη βασει της οποίας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει εκκλησιαστική υπόσταση και δύναται να ονομάζεται με τον όρο Εκκλησία εν εντιθέσει με τις εκτός Ορθοδοξίας αιρετικές κοινότητες και ομάδες της δυτικής χριστιανοσύνης που στερούνται εκκλησιαστικότητος και επ ουδενί δύνανται να ονομάζονται Εκκλησίες;
Γιατί δεν αποδοκιμάσατε την αήθη και αντιεκκλησιαστική "εισπήδηση" του Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στα εσωτερικά ζητήματα της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας μας;
Γιατί πυροδοτείτε σχίσματα και διαιρέσεις; Δεν μας φθάνει το παλαιοημερολογητικό σχίσμα; Έχουμε την "πολυτέλεια" και για άλλα;
Γιατί διευρύνατε ακόμη περισσότερο το ψυχικό χάσμα που σας χωρίζει από το ποίμνιο που δεν ανέχεται να προδίδεται ελαφρά τη καρδία και άνευ αιδούς και συστολής η πίστη των πατέρων του;
Σκεφθήκατε, άραγε, το σάλο που θα εγερθεί από τη σημερινή άφρονα απόφασή σας;
Αναλογισθήκατε τις συνέπειες των πράξεών σας;
Υ.Γ. Αύριο ολοκληρώνεται η θλιβερή συνεδρία του ανωτάτου διοικητικού σώματος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Και την επομένη κάποιοι αρχιερείς θα πάνε στα πανηγύρια εορταζόντων ναών σαν να μη συμβαίνει τίποτε για να συνευωχηθούν και παράσχουν την αρχιερατική ευλογία τους στον πιστό λαό. Έτσι απλά...
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com