31 Οκτ 2016

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, Μία πνευματικὴ ἀποτίμησις τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Μία πνευματικὴ ἀποτίμησις τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Ἀφορμὴ γιὰ τὸἄρθρο αὐτό μοῦἔδωσε θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς ντροπή!

Μὰ έφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι λέγοντας αὐτὰ κοροϊδεύουν τὸ Θεὸ καὶὅτι «φοβερὸν τὸἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, ἐξ ὧν οὔκ ἐστιν ὁ ἐξελέσθαι δυνάμενος»; (Χρυσόστομος) Μνημονεύουν τὸν μεγαλύτερο βλάσφημο καὶ μεγαλύτερον αἱρεσιάρχην ὅλων τῶν αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς  «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Οὖτον ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία!
Ἀλλὰἂς ἔλθουμε εἰς ὁρισμένα ἐκ τῶν «ἀρρήτων ρημάτων» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», γιὰ νὰ μὴν λέγουν ὅτι τὸν ἀδικοῦμε:  Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς μία Παγκόσμια Διάσκεψη πού ἔγινε τὸ 2001 στὸ Durban τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, ἔγραφε τὰἑξῆς φρικτά:  «ἩὈρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει νά πείσῃ τούς ἄλλους περί συγκεκριμένης τινός ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἤ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νά τούς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως»!  Δηλαδή, «Παναγιώτατε», ὁ Χριστὸς ὅταν διέταξε τοὺς μαθητᾶς Του, κατὰ τὴν ὥρα τῆς εἰς Οὐρανοὺς Ἀναλήψεώς Του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰἔθνη… διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν», δὲν ἐπεδίωκε «νὰ τοὺς μεταστρέψη εἰς συγκεκριμένον τρόπον σκέψεως» ἀποκηρύσσοντας τὰς ψευδοθρησκείας των, δεχόμενοι τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων;    Πῶς, λοιπόν, ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» διδάσκει ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Χριστόν;  Ἤ, μήπως, τὰ λόγια του Χριστοῦ «ἐγὼ εἰμι ἡὁδὸς καὶἡἀλήθεια καὶἡ ζωὴ» δὲν εἶναι ἀληθινὰ καὶ εἶναι ἀληθῆ τὰ ψεύδη τοῦ κ. Βαρθολομαίου;  Μᾶλλον θὰ πρέπει νὰἔχει δίκιο ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», καθότι ἀποκαλεῖται «Παναγιώτατος», ἐνῶὁ Χριστὸς καλεῖται, ἁπλῶς, «Ἅγιος», μολονότι εἶναι Θεός!   «Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης»(sic), βλέπετε, τὰἔχει ὅλα εἰς ὑπερθετικὸν βαθμόν! Τὸ μὲν «Παναγιώτατος» τὸἀπέκτησε χωρὶς κόπο, λόγῳ θέσεως (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) τὰ δὲἄλλα μετὰ κόπου καὶ μόχθου μεγάλου (βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης) ταξιδεύοντας, μετὰ πάσης πολυτελείας, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!
Καὶἐπανερχόμεθα εἰς τὰ «ἄρρητα ρήματα» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας». Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους  ὄλου τοῦ κόσμου ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου, το 2001, ἔγραφε: «Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί, μάλιστα, αὐτῶν οἱὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»!  Ποιός, λοιπὸν λέει, τώρα, τὴν ἀλήθεια; Ὁ Χριστὸς ποὺ λέγει ὅτι «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δὶ' ἐμοῦ» ἢὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» ποὺ λέει ὅτι ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὰς προσευχᾶς τῶν Μουσουλμάνων (καὶ τῶν Ἑβραίων);  Ἀπορῶ, πῶς ὁ Θεὸς ἀνέχεται νὰἀποκαλεῖται, ὁ μέγιστος αὐτὸς βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης, ὡς «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» καὶ δὲν ρίχνει φωτιὰ νὰ μᾶς κάψη· καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸν μνημονεύουν καὶἐμᾶς  ποὺ τοὺς ἀκοῦμε καὶ δὲν διαμαρτυρόμεθα!
Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του εἰς τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ 2009, καὶ τὰἄρρητα ρήματα ποὺ εἶπε καὶὅσα ἔπραξε ἐκεῖ, μολονότι οἱἹεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύουν, μὲ βαριὰἐπιτίμια, καὶ τὴν ἁπλὴν εἴσοδον τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἐβραϊκᾶς Συναγωγᾶς!  Καὶἐνῶ μιλοῦσε ἀρκετὴν ὥρα, οὐδεμία φορᾶἀνέφερε τὸὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶἔπρεπε νὰ τοὺς πῆ, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ:  «Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, Πῶς οἱ στρατιῶται ἀπώλεσαν τηροῦντες τὸν βασιλέα; διὰ τὶ γὰρ ὁ λίθος οὐκ ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; Ἡ τὸν ταφέντα δότωσαν, ἢἀναστάντα προσκυνείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν, Δόξα τῶ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοί» (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων).
Ἐπίσης, θὰἀναφερθῶ εἰς τὴν βλάσφημη προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κατὰ τὴν θρονικὴἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου, στὶς 30/11/1998, πρὸς τὴν Παπικὴἀντιπροσωπεία: «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler καὶ λοιποὶἐν Χριστῷἀδελφοὶ, οἱἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης,… Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!   Ὥστε, «Παναγιώτατε», οἱἍγιοι πού μᾶς προστάτευσαν ἀπὸ τὸ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», τὸν Πάπα ―στὸἀντίχριστο ἅρμα τοῦὁποίου ἀγωνίζεστε νὰ μᾶς δέσετε― ἤσαν ὄργανα τοῦ Διαβόλου;  Ὢ τῆς ὑποκρισίας, τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Κι ἐνῶ τοὺς Ἁγίους αὐτούς, τοὺς ἀποκαλεῖ «θύματα τοῦἀρχεκάκου ὄφεως», ὅταν ἔλθη ἡἡμέρα τῆς ἑορτῆς των, τοὺς ἑορτάζει μεγαλοπρεπῶς!  Ἄλλωστε, ἐθεμελίωσε στὴν περιοχὴν μας μοναστήρι στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν πιὸ αὐστηρὸἀντιπαπικὸἍγιο πού ἀποκάλεσε τὸν Πάπα «ἀντίχριστο»!  Εἶναι, ὅμως, τόσο «καλὸς» ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», ὥστε νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ νὰ … ἐλεήση τοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους! Καὶ μὴ χειρότερα!
Τέλος, θὰἀναφέρω καὶ τὰ περὶ τοῦ «ἁγίου Κορανίου», τὸὁποῖον ἐδώρισε εἰς τὸν πρόεδρον τῆς Coca Cola, Μουχτὰρ Κέντ, στὴν Ἀτλάντα τῆς Ἀμερικῆς, τὸ 2009.  Φαίνεται ὅτι ὁ «Παναγιώτατος» συγχέει τὶς λέξεις «ἅγιον» καὶ «βέβηλον», γι’ αὐτὸ καὶἀποκαλεῖ τὸἀνίερο Κοράνιο «ἅγιον», χωρὶς φόβον Θεοῦ καὶ χωρὶς ἐντροπή!
Ἐξ ὅλων τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ρήσεων καὶ πράξεων τοῦ «Παναγιωτάτου», καταφαίνεται ὅτι ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» εἶναι ὁ μεγαλύτερος βλάσφημος καὶὁ μεγαλύτερος Αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων!  Παρὰ ταῦτα, ἐγκαρδίως εὔχομαι εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν νὰ χαρίσει εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς αὐτὸν μετάνοιαν καὶὁμολογίαν τοῦὈνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ―Πατρός, Υἱοῦ καὶἉγίου Πνεύματος― εἰς σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων καὶἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων Ἀγαθῶν. Ἀμήν.
Μηλοχώριον, 25/10/2016

45 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απήχουν σε πολλές, σε αμέτρητες ψυχές, οι αλήθειες που γράφονται εδώ. Μεγάλη παρηγοριά! Ευχαριστούμε, πάτερ και χαιρόμαστε για τον ευπαρρησίαστο λόγο.
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΑΓΙΑΣΗ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ, Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ε!
ΕΥΓΕ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΕΥΓΕ!

Ανώνυμος είπε...


ΆΞΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΕΤΕ !!! ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ???

Ανώνυμος είπε...

Όχι μονάχα δεν του διακόπτουν το μνημόσυνο αλλά και τον υποδέχονται με δαπανηρές τιμές και πομπώδεις εκδηλώσεις πάτερ Μάξιμε!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το ΄Νέες χώρες΄ έχει καταντήσει μια γελοιογραφία. Να πεις νέες χώρες για την Αμερική ή για την Αυστραλία θα΄λεγα εμπεριέχει ένα λόγο,αλλά μια ενιαία κρατική οντότητα να τη διαιρείς σε νέες χώρες είναι ακατανόητο. Ή το άλλο,να έχει μια μικρή χώρα πολλές Εκκλησίες που δεν καταλαβαίνω το λόγο,ακόμη κι αν ακολουθείται η παράδοση,φερ΄ειπείν Εκκλησία της Κρήτης ή των Δωδεκανήσων επειδή ενσωματώθηκαν σε διαφορετική χρονική περίοδο στον Ελληνικό κορμό! Αυτό απλή αναφορά,αλλά για να μη ξεφύγω απ΄το θέμα θα΄λεγα ότι η μνημόνευση του εν λόγω πατριάρχη από τις εκκλησιαστικές περιφέρειες των νέων χωρών θα συνεχίσει απρόσκοπτα μέχρι να καθίσει η σκόνη από τις ήπιες και άπνοες αντιδράσεις κάποιων. Η μόλυνση ήδη απλώνεται αλλά ποιός νοιάζεται όταν θα πρέπει να σπάσεις τους ιστούς της αράχνης που απλώνονται πάνω από θώκους και καρέκλες. Χθες άκουσα με τα αφτιά μου να αναφέρεται το όνομα του Βαρθολομαίου και από πασίγνωστο εκκλησιαστικό σταθμό της πρωτεύουσας,άρα και οι..παλαιές χώρες αντάμα με τις νέες μνημονεύουν τον Επίσκοπο της Νέας Ρώμης. Φαίνεται ότι ούτε κι αυτοί έχουν καταλάβει ότι για να κάνεις ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας αναζητεί εκούσια άρση σταυρού άχρι τέλους.

Ανώνυμος είπε...

dδιατι πατερ δεν διακοπτεισ το μνημοσυνο του μητροπολιτου σου οπως ο π παισιος
οχι λογια αλλα πραξεις

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Μάξιμος Καραβάς, πολιός και ομολογητής κληρικός της μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, υπείκων στη φωνή της μοναχικής και ιερατικής του συνειδήσεως και στοιχούμενος στην παρακαταθήκη του μακαριστού ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ π.Αυγουστίνου, εξεφράσθη εμπόνως για τον ολισθηρό κατήφορο του κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχοντος την πατριαρχική καθέδρα της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας αλλά και για το γεγονός ότι οι επίσκοποι των λεγομένων "Νέων Χωρών", όρος εθνικά επικινδυνωδέστατος, εξακολουθούν να μνημονεύουν αυτού ως ΔΗΘΕΝ "ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας".
Χρήζει επαίνων ο ρηθείς ιερομόναχος για την πεπαρρησιασμένη του παρέμβαση που αφυπνίζει κοιμώμενες συνειδήσεις.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Διακοψτε το μνημοσυνο αμεσα....απο λογια και υπογραφες χορτασαμε.....

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα, τελικά, δεν ειναι ο πατριάρχης Βαρθολομαιος, αλλα εμεις που δεν εχουμε θυσιαστικο πνευμα, δεν εχουμε αποφασίσει να θυσιαστουμε. Το Ευαγγέλιο ειναι σταυρικό. Δεν εχουμε σταυρικη ζωή.Διακοπη μνημοσυνου του μητροπολιτη σας.Διαφορετικα κοινωνατε την αιρεση του Βαρθολομαιου.Τι ψυχη θα παραδωσουμε?Αξιος ο πατερ Παϊσιος!!!Απογοητευση απο εσας και τον κυκλο σας....αλλα περιμεναμε να ανακοινωσετε και οχι απλα να μας πειτε και εσεις τα ιδια....

Ανώνυμος είπε...

πατερ μαξιμε
ο προστατης σου αγιος ητο ομολογητης του εκοψαν την γλωσσα
τετοια αρθρα σαν τα δικα σου θα μπορουσα και εγω να γραψω
ΟΥ ΠΑΣ Ο ΛΕΓΩΝ ΜΟΙ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΛΛ Ο ΠΟΙΩΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ...... τουτεστιν εφοσον διεγνωσες την ασθενεια πρεπει να απομακρυνθεις δηλ να μην μνημονευεις τον επισκοπον σου ο οποιος μνημονευει τον
πατριαρχην βαρθολομαιον
δημ νικολαου λεμεσος ΚΥΠΡΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Από πού κι ως πού διακοπή μνημοσύνου του μητροπολίτη 11:42;
Πότε κήρυξε "γυμνή τη κεφαλή" αίρεση ο μητροπολίτης Φλωρίνης;
Δεν συμφωνώ μαζί του για τη δειλία του απέναντι στον πατριάρχη και για τη γενικότερη στάση του απέναντι των οικουμενιστών αλλά αίρεση δεν κήρυξε.
Αυτό που κάνεις είναι αυθαίρετη ερμηνεία του ΙΕ κανόνα.

Ανώνυμος είπε...

σεβασμιε γεροντα ποιον μνημονευει ο επισκοπο σου
γιατι δεν την απευθυνης στον ιδιο τι φοβασαι

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ Λ. Ν. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ Ο Π ΜΑΞΙΜΟΣ
ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΗΣΙΑΣ ΟΧΙ ΔΑ......................

Ανώνυμος είπε...

Ώστε "στερείται παρρησίας" ο π.Μάξιμος; Πού το είδατε κάτι τέτοιο;
Γνωρίζετε σεις πολλούς ιερομονάχους των "Νέων Χωρών" που συνέταξαν ανάλογα ομολογιακά κείμενα ΕΠΩΝΥΜΩΣ και αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος;
"Στέρηση παρρησίας" συνιστά αυτήν τους η επιλογή;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν επιτρέπεται η διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου μητροπολίτη.

Τελεία και Παύλα.

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος μητροπολίτης και αυτόν ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

kσχολιαστη Λ Ν εαν δεν στερεται παρησιας ο γεροντας ποιο ειναι το πρακτεον
καλως πραττει ο π παισιος η ο π μαξιμος που ειναι της ιδιας μητροπολεως χειροτονηθεντες υπο του ιδιου επισκοπου του πατρος αυγουστινου

Ανώνυμος είπε...

7:52 κανεις μεγα λαθος!!!?ουτε ζωγραφιστο δεν ηθελε να τον βλεπει!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε στο βίο του Αγίου Συμεων του Νέου Θεολόγου: ο Αγιος θέλει να φύγει απο ηγούμενος και καλει τον νέο ηγούμενο και ολη την αδελφότητα και τους δίνει συμβουλές. Στο τέλος τί τοὺς λέει; αν και αυτος σαν ανθρωπος κάνει κάτι που δεν συμφωνεί με την εκκλησία, με αυτα που διδάσκει η εκκλησία, τότε προσωρινα να κάνετε υπακοη και οι γεροντότεροι να πανε να τον πουνε να κάνει διόρθωση. Και αν δεν κάνει διόρθωση, οχι μόνο σε αυτον να μη κάνετε υπακοη αλλα ούτε καν σε αγγελο εξ ουρανου, αν ερθει να σας το πει. Αυτά ειναι λόγια του Αγίου Συμεων του Νέου Θεολόγου.

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Μαξιμος έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια.

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 4,45 φαινεται πάσχεις σοβαρά απο ψυχικές ασθένειες και φαντάζεσαι ο,τι θέλεις.

Αν δεν τον ηθελε ουτε ζωγραφιστό ο Φλωρίνης Αυγουστίνος τότε θα τον είχε διώξει.

Τις γελοιότητες αυτές αλλού, όχι εδώ.

Ελληνορθ.

Ανώνυμος είπε...


Η αλήθεια είναι αυτό που γράφτηκε παραπάνω:
Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος μητροπολίτης και αυτόν ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

εφ οσον δεν λειτουργει πως ειναι ηγουμενος
πως επιτρεπει στην μονη του να μνημονευεται ο μητροπολιτης του
νομιζω δεν ειναι δικαιολογια οτι δεν λειτουργει
σεβομεθα την υγεια του

Ανώνυμος είπε...

7:05 αν τον ηθελε ή οχι ρωτηστε και θα μαθετε!!!!γελοιοι γινατε καποιοι φιλοδεσποτικοι!!!
αλλωστε ολοι γνωριζουμε τον τροπο που διοριζονται...και απο ποιους.....ολοι οι μητροπολιτες.....η αντιδραση του Αυγουστινου Καντιωτη στο ακουσμα της ενθρονησης του ειναι γνωστη σε ολα τα πνευματικοπαιδια του....!!!! μαλλον δεν ανηκετε σ αυτα...!!!!

Ανώνυμος είπε...

7:05 εσυ πασχεις απο φερεφωνητιδα!
ρωτα κανενα πνευματικοπαιδι του π. Αυγουστινου και θα μαθεις!

Ανώνυμος είπε...

Ο ίδιος ανώνυμος 9'50, 11,14, και 8,09, εγραψε τρια σχόλια γελοία που προσπαθούν να μας πουν οτι ο γάιδαρος πετάει!
Είσαι φερέφωνο εσύ παραμυθιων και γελοιοτήτων!
Η αλήθεια είναι αυτό που γράφτηκε παραπάνω:
Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος μητροπολίτης και αυτόν ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά που χαρακτηρίζεις εσύ πνευματικά παιδιά του, εσύ τα λες έτσι.
Φαίνεται είσαι ένας απ αυτούς ή σ' εβαλαν αυτοί. Δεν θα πάρουμε απο τα παραμύθια σας!
Καταλαβέ το!

Ανώνυμος είπε...

Παραμυθά ανώνυμε που μσς γράφεις τα παραμύθια ότι ο Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν ήθελε τον Θεόκλητο ξύπνα!
Άφησε τα παραμύθια, δεν θα πάρουμε.

Αυτό που γράφεις για αντιδραση του Αυγουστινου Καντιωτη στο ακουσμα της ενθρονησης του Θεόκλητου, είναι σκέτο παραμύθι για αφελείς!

Η αλήθεια είναι ότι τον Θεόκλητο ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

Μην συκοφαντείς ως φιλοδεσποτικούς αυτούς που λένε τα πράγματα όπως είναι γελοίε ανώνυμε 11,14.
Αρκετά με τα παραμύθια σας!

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να τον ήθελε για διάδοχό του τον π.Θεόκλητο.
Δεν νομίζω όμως πως θα μπορούσε να φαντασθεί ποτέ ότι ο τελευταίος θα ακολουθούσε άλλη γραμμή από αυτήν που εκείνος χάραξε.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον Ανώνυμο 1 Νοεμβρίου 2016 - 8:29 π.μ.

Αδελφέ, μάλλον δεν καταλάβατε το σχόλιο του Ανωνύμου 31 Οκτωβρίου 2016 - 11:42 μ.μ. Αφού αναφέρει «Τι ψυχη θα παραδωσουμε?» δεν εννοεί την διακοπή του μνημοσύνου βάσει του ΙΕ’ Κανόνος της ΑΒ’ Συνόδου που εσείς αναφέρετε, αλλά την διακοπή του μνημοσύνου προς αποφυγή της μολύνσεως από την παναίρεση του Οικουμενισμού ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η διακοπή του μνημοσύνου βάσει του ΙΕ’ Κανόνος της ΑΒ’ Συνόδου είναι μια διαμαρτυρία κληρικού για την κατεγνωσμένη αίρεση του επισκόπου του και απευθύνεται προς την σύνοδο ώστε αυτή να καταδικάσει τον ψευδεπίσκοπο και να τον απομακρύνει από την Εκκλησία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η Εκκλησία είναι ορθόδοξη.

Όπως αναφέρει ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος δεν υπάρχει μόνο μια μορφή διακοπής του μνημοσύνου.

Ανώνυμος είπε...

http://www.eordaia.org/index.php/13-2016-noenvrios/422-i-ideologiki-tyrannia-kai-to-polemiko-menos-grafei-o-arxi-mandritis-sevastianos-topalis-arxieratikos-epitropos-amyntaiou
Υμνητής του πατριάρχη ο "καντιωτικός" π.Σεβαστιανός Τοπάλης!
Έχει μείνει τίποτε όρθιο στη Φλώρινα άραγε;

Ανώνυμος είπε...

το παραμυθι, ο παραμυθας,τα παραμυθια.....κανει μπαμ πως ολα τα σχολια ειναι γραμμενα απο το ιδιο προσωπο....χαχα...ποση γελοιοτητα πια...!!!! διαστρεβλωση της αληθειας!!! τα λογια του γεροντα υπαρχουν μαγνητοφωνημενα!!!!

εφη είπε...

ανωνυμε 8:57 4/11 ο μονος που εχει μεινει ορθιος ειναι ο πατερ Παΐσιος παπαδοπουλος!!! σιγα σιγα με τη βοηθεια του Θεου βγαινουν μπροστα κι αλλοι...

εφη είπε...

Ο ΠΑΤΗΡ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ......ΤΥΧΑΙΟ....???

Ανώνυμος είπε...

Προς 2,29, οχι μπορεί. Σίγουρα τον ήθελε διαδοχό του τον Θεόκλητο. Σιγουρότατα.

Ανώνυμος είπε...

Περμένουμε από το διάδοχο του π.Αυγουστίνου να πάρει θέση για τον απαράδεκτο φιλοπατριαρχικό ύμνο του αρχιμανδρίτη του Αμυνταίου και να τον καταδικάσει δημοσίως.
Η πρόκληση έχει και τα όριά της!
Κατά τα άλλα μνημονεύουμε "Αυγουστίνου του και γέροντος ημών"...!

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μην πάρει θέση ο Φλωρίνης Θόκλητος! Είδαμε τι θέση πήρε στην περίπτωση του Προικονήσου και τη στάση του με τον Προύσης!

Ανώνυμος είπε...

Άφησε τις γελοιότητες ανώνυμε 4 Νοεμβρίου 2016 - 11:41 μ.μ.
Όταν βγει η αλήθεια για τον Φλωρίνης Αυγουστίνο των 90 ετών θα σου κοπούν θα γελάκια!
Κατάλαβες γελοίε!

Όσο για τα μαγνητοφωνημένα λογάκια είναι μόνο για τους άσχετους!

Ανώνυμος είπε...

Κάνεις λάθος Έφη.
Απαγορεύται η διακοπή μνημοσύνου του ορθόδοξου επισκόπου.

Ανώνυμος είπε...

Το άτομο αυτό που κατηγορείς ανώνυμε 11:41 μ.μ. λέει την αλήθεια, σε αντίθεση με εσένα τον παραμυθά.

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια είναι ότι τον Θεόκλητο ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 5 Νοεμβρίου 11:41 μ.μ. τα παραμύθια σου να τα πεις στα γελοία blogs που φιμώνουν την αλήθεια και κρύβουν τα σχόλια που λένε τις αλήθειες που πονούν τα φιλαράκια τους και που λένε παραμύθια διάφορα.
Εδώ μπήκες σε σοβαρό ιστολόγιο που ακούγεται και η αλήθεια και υπάρχει σωστός διάλογος γι΄αυτό και το αποφεύγουν αυτοί που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους αυτό το blogs και προτιμούν blogs άδικων και ελαφρόμυαλων ανθρώπων.
Δεν σε συμφέρει να συνεχίσεις τον διάλογο ως παραμυθάς που είσαι.

Το αν την λέει την αλήθεια ένας ή πολλοί μην κολλάς σ΄ αυτό, να κολλάς στο ότι λέει την αλήθεια. Κοίτα στον καθρέπτη και δες ότι και εσύ ο παραμυθάς ένας είσαι δεν είσαι πολλοί έστω και αν κάνεις τους πολλούς.

Νοήμων

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που γράφτηκε δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς.

"Η αλήθεια είναι ότι τον Θεόκλητο ήθελε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστίνος, ως διάδοχο του στην Μητρόπολη Φλώρινας."

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com