16 Σεπ 2016

Σχίζετε την Εκκλησίαν, Παναγιώτατε! Επιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτη προς τον Οικουμενικὸν Πατριάρχην Βαρθολομαίον

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ!
Παναγιώτατε,
Ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σεβόμενος τοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλοντας νὰ παραμείνω Ὀρθόδοξος μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου, σᾶς καταθέτω τὰ ἑξῆς:

Μέχρι τώρα ἀπευθυνόμασταν καθηκόντως εἰς τὴν Ἱερά Κοινότητα καὶ στὰ Μοναστήρια ὅπου ἀνήκουμε, διὰ νὰ δηλώσουμε τὴν ἀντίθεσή μας μὲ τὰ δικὰ σας οἰκουμενιστικὰ φρονήματα, τὶς δηλώσεις σας καὶ τὶς πράξεις σας.
Ἐξαντλήσαμε κάθε ἀνθρώπινη δυνατότητα μέσω γραμμάτων, ὁμιλιῶν καὶ παρεμβάσεων νὰ ἐπισημάνουμε τὸν ὀλισθηρὸ δρόμο ποὺ ἀκολουθεῖ­τε ἐσεῖς καὶ ἡ ἀδιαφόρως χειραγωγούμενη, ἀπὸ ἐσᾶς, μοναστηριακὴ διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ καὶ τὴν προσφάτως δημοσίευση τῶν πρακτικῶν τῆς Διπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ 1979, ὅπου σύσσωμοι τότε οἱ Ἁγιορεῖτες ἀπορρίπτουν συλλήβδην τὴν ὕπαρξη χάριτος στοὺς Παπικοὺς ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο1. Καταδείξαμε ἐξαντλητικὰ τὸν ρόλο σας, ὡς πρωτεργάτη τῆς οἰκουμενιστικῆς  ἀντίχριστης αἵρεσης. Ἀπειληθήκαμε, ἐκβιαστήκαμε καὶ ἐξοριστήκαμε, γιατὶ ἀντιστεκόμαστε στὴν πνευματικὴ χολέρα καὶ τὸν ψυχικὸ θάνατο ποὺ ἐμβάλλετε στὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέσω τῆς ἀντίθεης κακοδοξίας ποὺ ἐπιμόνως ὑπηρετεῖτε .
Τὸ ἄηθες, ἀντιπατερικὸ καὶ ἀνίερο πνεῦμα ποὺ διαπνέει ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς αὐλῆς σας καὶ ποὺ κορυφώθηκε μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, δὲν σᾶς ἐπιτρέπει οὔτε κἂν νὰ μᾶς περάσετε ἀπὸ Συνοδικὸ δικαστήριο, ὅπου θὰ διαφαινόταν τὸ πόσο ἀντιστρατεύεστε τὸν Χριστό, τοὺς ἁγίους καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη. Φοβᾶστε, Παναγιώτατε, ὅτι ἂν τὸ κάνατε, ὁ ὑπνωτισμένος λαὸς ἴσως ξυπνοῦσε καὶ σᾶς πετοῦσε στὸν Βόσπορο, ὅπως ἔγινε καὶ μετὰ τὴν Φερράρα-Φλωρεντία. Ὡς εὐστόχως τὸ διετύπωσε κάποτε ὁ μακαριστὸς πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδορώπουλος ἀπευθυνόμενος προσωπικῶς πρὸς τὸν ἐγκωμιαζόμενον ἀπὸ ἐσᾶς σήμερον ἀλλά τεκμηριωμένως γνωστὸ μασόνο Πατριάρχη Ἀθηναγόρα2 καὶ συνετάχθησαν σὲ αὐτὸ σήμερον ἀγωνιστὲς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας: «Παναγιώτατε, μυριάκις προτιμότερον νὰ ἐκριζωθῆ ὁ ἱστορικὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος καὶ νὰ μεταφυτευθῆ εἰς ἔρημόν τινα νησίδα τοῦ πελάγους, ἀκόμη δὲ καὶ νὰ καταποντισθῆ εἰς τὰ βάθη τοῦ Βοσπόρου, ἤ νὰ ἐπιχειρηθῆ ἔστω καὶ ἡ ἐλαχίστη παρέκκλισις ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως».
Σύρετε τὴν Ὀρθοδοξία στὰ ὑπόγεια τῶν ἀσεβῶν διαβουλιῶν ποὺ πάντα τὴν μισοῦσαν. Σχίζετε τὴν Ἐκκλησία κατασκανδαλίζοντας τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Μετατρέπετε τὸ Ἅγιο Ὄρος – διὰ τῆς τυφλῆς καὶ βίαιης ὑπακοῆς ποὺ ἐπιβάλλετε – σὲ νεκρὸ ὄστρακο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει φύγει ὁ Μαργαρίτης.
Δέν γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ὅτι ὅποιος σχίζει τὴν Ἐκκλησία, δὲν τὸν ξεπλένει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου, ὡς λέγει ο Χρυσορρήμων Πατήρ, τοῦ ὁποίου τὸν θρόνον κατέχετε; Περιμέναμε ἀπὸ ἐσᾶς, Παναγιώτατε, νὰ ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Νὰ σταθεῖτε ἀντάξιος τοῦ ὑπουργήματός σας. Ἐσεῖς, ἀντὶ νὰ στηρίξετε τοὺς Ὀρθοδόξους στὴν Πίστη μας, προτρέπετε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ παραμείνουν στὴν πλάνη τους, ὁδηγώντας ἔτσι τοὺς μὲν στὸν βόρβορο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς δὲ στὴν αἰώνια καταδίκη νὰ παραμένουν ἀφώτιστοι καὶ ἔτσι νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὸν διάβολο στὴν αἰώνια κόλαση. Ἀμφοτέρων τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν αὐτῶν θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια σας. Μετανοῆστε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, πρὶν αὐτὸ γίνει ἀναπόφευκτα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ὕστατη ἱκεσία σᾶς ἀπευθύνουμε, νὰ γίνετε Πατὴρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι πατὴρ τῶν ἐχθρῶν της. Ἀπολογηθεῖτε στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἢ ἀπαρνηθεῖτε τὶς «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» βλάσφημες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέσεις σας:
1. Ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας»3.
2. Ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή4» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό5.
3. Ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές6.
4. Ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθεὶς Κύριος7.
5. Ὅτι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας, δηλαδὴ ἡ ἄποψη ὅτι: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖ­οι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖ­αι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν8»,εἶναι ἀποδεκτή.
6. Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους9».
7. Ὅτι ἡ Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα10 καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Ὅτι ὁ Πάπας γιὰ ἐσᾶς εἶναι: «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου» καὶ «πρότυπον» καὶ «ἀδαπάνητος θησαυρὸς καὶ ὁδοδείκτης11».
8. Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι ποὺ, ὄχι μόνο δὲν δίδαξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔπραξε τὸ ἀντίθετο μὲ στρατιὲς μαρτύρων.
9. Ὅτι οἱ καταδικασμένοι, ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι».
10. Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.12
11. Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.
12. Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία, ἀνάμεσα στὶς 348 «ἐκκλησίες» – μέλη τοῦ Π.Σ.Ε  – οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.13
13. Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14
Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουμε:
1) Νὰ καταδικάσετε τὸν Οἰκουμενισμό, ὡς τὴν χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων.
2) Νὰ καταδικάσετε τὸ Π.Σ.Ε.
3) Νὰ καταδικάστε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν παπισμό.
4) Νὰ διορθώσετε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔγκλημα τοῦ ἡμερολογίου ποὺ διέπραξε ὁ καθηρημένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Μ. Μεταξάκης καταφέροντας ἀδυσώπητο πλῆγμα στὴν Ἐκκλησία.
5) Νὰ παύσουν τὰ σχίσματα ποὺ δημιουργήθηκαν τὸ 1924.
6) Νὰ καταδικάσετε τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρτες μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666.
7) Νὰ διακηρύξετε τὴν ἐπίσημη διαχρονικὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας: Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ὑπάρχει τὸ πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ σᾶς φιλήσουμε καὶ τὰ πόδια καὶ νὰ σᾶς ἀγκαλιάσουμε ἂν ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ νὰ εἴμαστε στὸ πλευρὸ σας σὲ ὁτιδήποτε μᾶς χρειαστεῖτε. Ἂν ὅμως παραμείνετε στὰ Οἰκουμενιστικὰ σας σχέδια, τότε καθηκόντως, ἑπόμενοι τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἐφαρμόζοντας τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, θὰ συνεχίσουμε τὴν διακοπὴ μνημοσύνου.
Σημειώσεις:
1. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2130/09.09.2016.
2. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2125/15.07.2016, ὅπου δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόδειξη πληρωμῆς στὴ μασονικὴ στοά.
 3. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ  Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004,  «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
4. Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Mohamend Khatami στὶς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 606, σ. 2 . «Ὀρθ. Τύπος», 15/3/2002.
5.«ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563, σ. 21.5. ww.romfea.gr/index.php?option =com_ content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτορεῖο Εἰδήσεων www.amen.gr 20/1/2013.
6. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.
7. Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βραβεῖο «Μακκαβαίων», μὲ τὸ ὁποῖο τὸν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης.
8. Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ  Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς 16.12.2001.
9. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
10. Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ. 4ο.
11. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 647, σελ. 2-3 30/4/2005.   «Καθολική» 22/7/2003, ἐπίσημη ἐφημερίδα τῶν ΡΚαθολικῶν στὴν Ἑλλάδα.
12. Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σ. 711.
13. «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
14. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»  15-6-1989, «Ἐκκλ. Ἀλήθεια» 16.12.1998 καὶ ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι» 26-2-1999.

27 σχόλια:

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Χιλλια συγχαρητηρια στον γεροντα Σαββα για ην ομολογια του ενωπιον του αιρετικου βαρθολομαιου εφρανε τους ορθοδοξους και κατησχηνε τους κακοδοξους πραγματικα νεος πατροκοσμας εχει οργωσει ολη την ελλαδα υπερασπιζωντας την πιστη και πολεμωντας τους αιρετικους οι λεγομενοι αντιοικουμενιστες γιατι δεν βγαινουν να μιλησουν; τι θα κανει η συναξη θα κοψει το μνημοσυνο ευχωμαστε με ολη μας την καρδια Ο Θεος διχνει τους Ομολογητες χρεος μας να τους ακολουθησουμε

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

πραγματικος μοναχος ο πατηρ Σαββας μαχιμος οχι κηφηνας δεν ειπε να καθησω στο μοναστηρακι μου και ασε την το πιμνοιο του χριστου να καιγεται οχι δεν ειναι Ορθοδοξη γραμμη αυτο σε αυτην τη ζωη πρεπει να τρεξουμε για τον Χριστο να κοπηασουμε και αν αξιωθουμε να μαρτυρουσουμε μπωρει να ειναι και ενας μελοντικος μαρτυρας ας οψωνται οι αλλοι μοναχοι που καθωνται και με την σιωπη τους πρωδειδουν την Πιστη και δεν μιλανε ο αθανατος πατηρ Αυγουστινος καντιωτης ελεγε κυρηκας που δεν διωκεται δεν ειναι αληθηνος αλλα ψευτικος

Ανώνυμος είπε...

Ομολογια πιστεως προς δοξαν της αναρχου Αγιας Τριαδος.
Προσκλησις εις μετανοιαν προς τους ετερπιστουντας του αγιου Μαρκου του Ευγενικου και του αγιου Γρηγοριου του Παλαμα και της Ορθοδοξιας

Ανώνυμος είπε...

Αναμενουμε την Πατριαρχικη καταδικη της βλασφημου ομολογιας εις μη αναρχον , τρεπτης πατροτητος , μη αϊδιον , εκουσιως αυτογεννητον ειδωλον του Θεου Πατρος.
Εκ της ολης αγιας Ορθοδοξιας απο του επωνυμου της θεολογιας,θειου Γρηγοριου,
«Ἄναρχος οὖν ὁ Πατήρ· οὐ γὰρ ἑτέρωθεν αὐτῷ, οὐδὲ παρ´ ἑαυτοῦ τὸ εἶναι.» PG 35, 1073B
Απο Φαναριου.
«The Father wills his own existence as person» (Ο Πατερας θελει την ιδια αυτου υπαρξη υποστατικως)
Τουτεστιν ετεροθελως και ετεροενεργως.
John D. Zizioulas, Lectures in Christian Dogmatics,t&t Clark, London, 2008, σελ. 60
Απο Βατικανου.
“God wills not only Himself, but other things apart from Himself. ”
(Ο Θεος - πατερας- οχι μονο θελει εαυτον -να υπαρχει- αλλα και αλλα πραγματα εκτος του εαυτου του)
Summa Ia, q19, art2, answer
Thus, then, He wills both Himself to be, and other things to be
( Έτσι , λοιπόν, θελει τόσο τον εαυτό του να υπαρχει ,οσο και άλλα πράγματα να είναι )
Summa Ia, q19, art2, answer

"the Father is of Himself, because He is not from another." « Ο Πατέρας είναι αφ΄ εαυτου , επειδή δεν είναι από αλλον. " Summa ia , Question 16 Article 5, Reply to Objection 2

Ο λατινικως βαπτισθεις, βαπτιζεται εν αυτογεννητω σκοτεια ως ξενος του αγενητου φωτος.
Οτι ο λατινος αυτογενητος θεος πατερας, ειναι μη αϊδιος , μη αναρχος, μη ατρεπτος, μη θεος αιτιος μη αναρχου τριαδικης τριθεΐας.
Θερμη παρακλησις προς τον διαχειριστη του ιστολογιου οπως μη λογοκρινει το παρον.
Eυχη προς Κυριον τον Θεον οπως γευθωμεν την Α.Θ.Π. τον οικουμενικον Πατριαρχη ολετηρα αιρεσεων και σχισματων και εν απο Θαβωρ αγενητου φωτος, φωτιστην των αβαπτιστων αδελφων της Εσπεριας και οπου γης.
Εν ημερα μνημης της συναθλουσης των Ορθοδοξων αγιας πανευφημου μητρος ημων Ευφημιας, της ενδοξως ενωπιον του Κυριου ευχομενης υπερ των Ορθοδοξων και των ανεπιγνωστως αστοχουντων.

Δημητριος Γερασιμου Θηκαρας, ο παμαρτωλος.

Ανώνυμος είπε...

Ο τρόπος αυτός, ο επιτιμητικός και ηγεμονικός, δεν αρμόζει σε μοναχούς: «Γιατί συμπεριφέρεσαι ως ποιμένας, ενώ είσαι πρόβατο; Γιατί γίνεσαι κεφαλή ενώ είσαι πόδι; Γιατί επιχειρείς να παραστήσεις το στρατηγό ενώ η θέση σου είναι με τους στρατιώτες;» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος και αναδιατυπώνει ο ΞΔ΄ Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Σε τόσο σοβαρά θέματα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εκφραζόμαστε με σύνεση και ταπείνωση. Η αναίδεια και, πολύ χειρότερα, το υβρεολόγιο είναι «λοξά έργα», τα οποία, σύμφωνα με τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, «αυτοί που τα έχουν δεν είναι δυνατόν να έχουν ορθή πίστη» (Ε.Π. Migne 99, 925).

Ανώνυμος είπε...

Η Γραφή λέει «ἐλεγξον τόν ἀδελφόν σου», δεν λέει «ἐλεγξον τόν πάτερά σου».
(Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης)

Ανώνυμος είπε...

Μα τι μας λες;
Ο αγιος Παΐσιος ο Αγιορειτης, με προδρομικη παρησια ελεγξε επι πνευματικη μοιχεια τον Πατριαρχη Αθηναγωρα
Δ.Γ. Θηκαρας
Αγιον Ορος

Ανώνυμος είπε...

Ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έγραφε ότι «η έκκαυσις του φανατισμού του όχλου είναι αναγκαία προς δημιουργίαν και διατήρησιν σχισμάτων και είνε αδύνατον έπειτα να επιβάλωμεν τάξιν». Και τόνιζε ότι «όσον ευκόλως δημιουργείται εν σχίσμα, τόσον δυσκόλως καταπαύεται».

Ανώνυμος είπε...

Βρέ Αλέξη, τό χίλια δέν γράφεται μέ χίλια λάμδα ,γράφεται μέ ένα ! Φιλιά !

Ανώνυμος είπε...

Αφήστε το καλογέρι ήσυχο ,εσείς μέ τους τορνευτούς λόγους! Μάθατε δυό πράγματα καί όπου να είναι τά κολλάτε !Για ποιόν ποιμένα μιλάτε ; Ειναι ο οικουμενικός ποιμένας ; Ποιμένας είναι αυτός που ποιμαίνει και όχι αυτός που οδηγει στον όλεθρο Ο π. Σάββας καί όλα τά άλλα καλογέρια του Αγίου Όρους που θά αναλάβουν στον ώμο τους τον Σταυρό της ομολογίας είναι οι σύγχρονοι Κολλυβάδες καί ευχόμαστε να είναι θαρραλέοι ομολογητές που θα αφυπνίσουν την εκκλησιαστική συνείδηση !

Ανώνυμος είπε...

Που βλεπεις λοξο εργο στον Παΐσιο;

Τη πνευματικα εγκλατικη πρακτικη των οικουμενιστων δεν την βλεπεις;

Απόστολο είπε...

Ξεκάθαρος!

Ανώνυμος είπε...

Και όταν ο πατέρας δεν ορθοδοξεί τότε τι γίνεται 5:42;
Θα τον αφήσουμε να εγκληματεί και για την Εκκλησία και για τον εαυτό του;

Ανώνυμος είπε...

5.39

Ωραία κριτήρια πίστεως έχεις Μήπως δέν θα έπρεπε και ο π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ως ένας νεαρός αρχιμανδρίτης να στείλει την γνωστή μνημειώδη επιστολή του στον Αθηναγόρα και να τού πέι ΄΄θα ήταν καλύτερο να πέσει τό Φανάρι μέσα στό Βόσπορο΄΄ ; Σάν να του έλεγε θα ήταν καλύτερα να είχες φουντάρει να απαλλαγεί η εκκλησία από εσένα !

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Σάββας και οι άλλοι αγιορείτες πατέρες που αντιδρούν στά αιρετικά φρονήματα του πατριαρχη ακολουθούν την παράδοση των Κολλυβάδων πατέρων !

Ανώνυμος είπε...

Όλοι βλέπουμε τι κάνει ο πατριάρχης και κανένας δε μιλάει. Αυτό είναι δειλία και προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε με διάφορα χαζά όπως υπακοή και ιεραρχία. Θάρρος μας λείπει. Αυτό έχει ο π. Σάββας και έχουμε πέσει όλοι να τον φάμε γιατί ελεγχόμαστε για τη δειλία μας.
Σημαντηράκης Δ

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σημαντικά αυτά που επισημαίνει ο κύριος Σημαντηράκης !

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Σάββας, ακριβώς επειδή έχει χάσει τήν έννοια τής Εκκλησίας, διαστρέφει ολοφάνερα τήν έννοια τού σχίσματος, συγχέοντάς τό μέ τήν αίρεση ! Υποστήριξε με λίγα λόγια πώς "Σχισματικός είναι αυτός πού... γίνεται αιρετικός" !

Ανώνυμος είπε...

Την έννοια της Εκκλησίας την εχετε χασει εσεις οι οικουμενιστες που ονομασατε τους αιρετικούς Εκκλησίες. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
Συνέλθετε γιατί σχισμα δημιουργηθηκε ηδη εδω και δεκαετιες, θα δημιουργηθει κι άλλο και βρίσκεστε σε αίρεση.
Επανελθετε στην ορθή πιστη.
Η ορθή πιστη δεν είναι θέμα πλήθους επισκόπων
Όσοι επίσκοποι λένε με μια φωνη οτι ο πάπας έχει Θεια Χάρη και ένας λέει οτι είναι αιρεσιάρχης τοτε ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ.

Δε θα συμμει γιατί ο Χριστός φροντίζει αλλά κι αν συμβει ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΧΕΙ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΧΡΙΣΕΙ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΧΑΘΕΙ, ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Σημαντηράκη έχετε δίκαιο.
Η ατολμία μας κάνει δειλά ανθρωπάκια που αντί να κλείσουμε το στόμα μας, κατακρίνουμε και αυτούς που τολμούν να υπερασπιστούν την αλήθεια.
Χ.Ιωάννου

Ανώνυμος είπε...

@ 17 Σεπτεμβρίου 2016 - 3:00 μ.μ.

"Υποστήριξε με λίγα λόγια πώς "Σχισματικός είναι αυτός πού... γίνεται αιρετικός" !"

Το ότι είναι σχισματικός ο αιρετικός το λέγει και ο 13ος Κανών της ΑΒ' Συνόδου στην αρχή του. Ο αιρετικός Πάπας έσχισε την Εκκλησία το 1054, όπως σήμερα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Καλά τα λέγει ο π. Σάββας.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ θα αναπαυόμουν αν όλου αυτού του αγώνος (με ή χωρίς εισαγωγικά) ήταν επικεφαλής ένας μεγαλύτερος σε ηλικία και πείρα ιερομόναχος από κελλί ή σκήτη , αφού τα κοινόβια τα ελέγχει ο Βαρθολομαίος.
Δεν είναι συνετό να ηγείται ένας νέος και άπειρος μοναχός... δηλαδή άλλος δε βρέθηκε?
Όμως τον έκαναν παντιέρα και τον αβαντάρουν διάφοροι ...
Γιατί προκαταλαμβάνει τις εξελίξεις? Περιμένουμε την ιεραρχία και τις επίσημες τοποθετήσεις Ι.Σ. Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας
Σπεύδε βραδέως λέγανε κάποιοι πιο σοφοί.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 6:12 μ.μ. μην καταφρονείς τους άλλους από την ηλικία τους.
Αν και δεν παρακολούθησα την ομιλία του π. Σάββα, τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι σωστά.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 7:48 Κ. δεν διαβάζεις και πολυ προσεκτικα.
Δεν καταφρονώ τους άλλους από την ηλικία τους, αλλά λέω ότι εγώ θα αναπαυόμουν αν ηγείτο της κίνησης αυτής ένας πιο ώριμος από το μοναχό αυτόν.
Δεν θα μας καταργήσεις εσύ το δικαίωμα του λόγου.

Ανώνυμος είπε...

6.12

Θά παρακαλούσα αγαπητέ να είστε πιο προσεκτικός Ηγείται ο π. Σάββας σε τί ; Της οποιασδήποτε προσπάθειας ομολογίας ηγείται ο Θεός Μηδεις καταφρονείτω της νεότητός σου ! Δέν έχει σχέση η ηλικία μέ την φρόνηση Ο π. Σάββας δέν ειναι και 15 χρονών ,αλλά είναι σέ μία ώριμη ηλικία Ο π. Σάββας εκπροσωπεί τους πατέρες του Αγίου Όρους Οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι άς κάνουν τις θεολογικές αναλύσεις που περιγράφετε, τό ένα δέν αναιρεί το άλλο ,μάλλον τό ένα συμπληρώνει τό άλλο Ηταν αναγκαία η ομολογία των αγιορειτων πατέρων ,ενισχύει καί δέν ακυρώνει την οποιαδήποτε αντιμετώπιση της αιρέσεως μέ τά όπλα της ακαδημαϊκής θεολογίας Η ευγνωμοσύνη μας στους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής θεολογίας είναι αμέριστη Αυτοί μέχρι τώρα συντήρησαν τον αντιοικουμενιστικο αγώνα καί τον εφοδίασαν με την θεολογική γνώση και τά επιχειρήματα που διαθέτουν στην φαρέτρα τους Αυτοί είναι το καύχημά μας και η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη

Ανώνυμος είπε...

Γιατι ποσον ετων ηταν ο Μ.Αθανασιος οταν ελαβε μερος στην Α` Οικ.Συνοδο; Αν θυμαμαι γυρω στα 26;;;
Η πιστις ,θελει και εργα και δεν εχει σχεση με την ηλικια.Τα Συναξαρια ειναι γεματα απο ολες τις ηλικιες των Μαρτυρων,οσιων,αγιων.

Ανώνυμος είπε...

Η ομολογία των αγιορειτών πατέρων ειναι μία ομολογία αυθόρμητη ,βιωματική Η ομολογία των επιφανών ακαδημαϊκών θεολόγων κινείται σέ ένα άλλο επίπεδο ,άς μην τά συγχέουμε Ο π. Σαββας είναι ένας ταπεινός μοναχός που δέν αναπτύσσει κανένα ηγετικο προφίλ, η ομολογία του κάνει αίσθηση στη λαϊκή συνείδηση μέ την απλότητά του και επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές όσων έχουν προηγηθεί στον αντιοικουμενιστικό χώρο Ας ακουσθούν πολλές τουφεκιές από διάφορες κατευθύνσεις και μακάρι να έχουμε πολλές εστίες αναζωπύρωσης της ανίστασης Αυτό δέν βλάπτει αλλά ωφελεί Οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι πολεμούν μέ όπλο την θεολογία και όλοι οι άλλοι πολεμούν μέ όπλο το βίωμα Καί τά δύο ειναι εξ ίσου σπουδαία, αποδεκτά και αναγκαία ,χωρίς να θέλω να πώ οτι οι ακαδημαϊκή θεολογία καί η θεσμική εκκλησία στερείται βιώματος ή το αντίθετο οτι η χαρισματική εκκλησία στερείται θεολογικής γνώσεως Απλά είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας της ομολογίας Το γεγονός οτι τον αντιοικουμενιστικό χώρο κοσμούν μέ την παρουσία τους τόσο καλοί καί επιφανείς θεολόγοι το θεωρούμε δώρο του Θεού καί τον δοξάζουμε που δέν έφησε την εκκλησία του γυμνή από θεολόγους αξιόπιστους και αξιόμαχους

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com