31 Αυγ 2016

Απάντηση π. Σάββα Λαυριώτη στην Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας περί Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
« Τὴν κοιλία μου ἀλγῶ, καὶ τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας μου· μαιμάσει ἡ ψυχὴ μου, σπαράσσεται ἡ καρδία μου» (Ἱερεμ. δ’ 19), καὶ τὰ μάτια μας δακρύζουν στοχαζόμενοι τὴν κατάσταση τῶν ἀδελφῶν μας ἁγιορειτῶν, ποὺ ὄχι μόνον δὲν καταδικάζουν καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, καθὼς ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι πνευματέμφοροι Πατέρες διδάσκουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δείξουν τὴν δουλικὴ ὑποταγὴ τους σὲ αὐτόν, περιτρέχουν στὰ κελλιὰ καὶ τὶς σκῆτες, φοβερίζοντας καὶ ἀπειλώντας τοὺς πατέρες, πὼς θὰ τοὺς ἐκδιώξουν, θὰ τοὺς τιμωρήσουν, καὶ ἄλλα ξένα πρὸς τὸ μοναχικὸ μας σχῆμα, γνώριμα ὅμως τῶν αἱρετικῶν.
       Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς, ὁ Ἡγούμενος τῆς Λαύρας π. Πρόδρομος, ἐν γνώσει τῆς γεροντίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐκτόξευσε στὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας καὶ σὲ Καυσοκαλυβῖτες Πατέρες, προσφάτως σὲ ἐπισκέψεις του στὴν Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στοὺς Ρουμάνους πατέρες, τοὺς ἀπείλησε πὼς θὰ τοὺς ἀπελάσει καὶ θὰ τοὺς διώξει ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ἂν συνεχίσουν νὰ ὑπογράφουν τὰ κείμενα ποὺ εἶναι ἐνάντια στὸν Πατριάρχη. Τὸ αὐτὸ εἶχε ξανακάνει καὶ μὲ ἄλλα κείμενα ποὺ εἴχαμε ὑπογράψει. Μερικοὶ πατέρες, φοβούμενοι ὅτι θά ἐκδιωχθούν, ἀνακάλεσαν τὶς ὑπογραφὲς τους, ὅπως ὁ πατὴρ Πολύκαρπος μὲ τὴν συνοδεία του (μοναχοὶ δύο) ποὺ ὑπηρετοῦν στὸ μετόχιον τῆς Λαύρας εἰς τὴν Καλαμάτα. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτης, νὰ ἀποστείλει γράμμα στὴν Κοινότητα καὶ στὴν Λαύρα, ποὺ νὰ λέει πὼς οἱ ὑπογραφὲς (15 στὸ σύνολο) δὲν ἐκφράζουν τὸ σύνολο τῶν μοναχῶν τῆς Σκήτης καὶ ὅτι ἡ Σκήτη συμμορφώνεται μὲ τοὺς κανονισμοὺς τοῦ Ἁγιωνύμου τόπου. Δύο ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς στὴν Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀπέσυραν τὶς ὑπογραφὲς τους, ὅμως οἱ ἄλλοι παραμένουν σταθεροὶ καὶ τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι οὐδέποτε ἐμεῖς ἢ κάποιος ἄλλος τοὺς ἐπίεσε γιὰ αὐτὲς τὶς ὑπογραφὲς. Τὸ αὐτὸ ἐποίησε καὶ ὁ π. Νικόδημος ὁ Ἁγιοπαυλίτης, ὅταν ἀπαγόρευσε στοὺς πατέρες ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη, νὰ ὑπογράψουν τὸ περιοδικὸ «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», διότι ὅποιος τὸ ἔκανε θὰ τὸν ἔδιωχναν πάραυτα. Πρόσφατα, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Σιμωνόπετρας μὲ ἕναν κοινοτικό, σὲ ἐπίσκεψή τους στὸν Γέροντα Γαβριήλ τὸν Κουτλουμουσιανὸ, τόν «κατσάδιασαν» γιὰ τὶς ὑπογραφὲς του στὰ ὁμολογιακὰ κείμενα τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. Καὶ τόσα ἄλλα παραδείγματα ποὺ ἂν χρειαστεῖ θὰ τὰ βγάλουμε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.
     Τελευταία, τὸ ἱστολόγιο Ἁγιορείτικες Μνῆμες, μὲ τὴν εὐλογία καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας, δημοσίευσαν τὴν ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, διαστρέφοντας τὴν ἀλήθεια καὶ φυσικὰ συντασσόμενοι μὲ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου, μᾶς κατηγορεῖ γιὰ νεοζηλωτὲς, ὅτι εἴμαστε «πεπλανεμένοι ἀδελφοὶ» καὶ ὅτι αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν τὸ τελευταῖο κείμενο τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων τὸ ἔχουν μετανοιώσει. Ἂν κάνουν μία πιὸ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου, θὰ δοῦν πὼς οἱ πατέρες δὲν ζητοῦν συγνώμη, ἀπλῶς ξεκαθαρίζουν τὴν θέση τους, λέγοντας πὼς «δὲν ἐναντιώνονται στοὺς ἀθωνικοὺς κανονισμοὺς καὶ πὼς τὸ ὑπογεγραμμένο κείμενο περὶ διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου, δὲν ἐκφράζει τὸ σύνολο τῆς Σκήτης, διὰ τὴν ἐν Κρήτῃ διεξαχθείσης Συνόδου». Καὶ φυσικὰ δὲν ἐκφράζει τὸ Σύνολο τῆς Σκήτης ἀφοῦ δὲν ὑπογράφεται ἀπὸ ὅλους. Ὁ π. Πρόδρομος καὶ οἱ λοιποὶ ἀγαπητοὶ Λαυριῶτες ἀδελφοὶ, δεχόμενοι πιέσεις ἀπὸ τὸν Πατριάρχη ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβληθοῦν σὲ μιὰ χούφτα μοναχοὺς, βλέπουν ὅτι τρίζει ἡ καρέκλα τους, οἱ «θεσούλες» τους κοινῶς, ἂν δὲν ὑπακούσουν στὰ προστάγματά του. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅμως, στὴν οὐσία συντάσσονται καὶ μὲ τὶς κακοδοξίες του.
 Τὸ θέμα ἀγαπητοὶ πατέρες εἶναι ὅτι ἐφόσον συντάσσεστε μὲ τὸν «Παναγιώτατο» συντάσσεσθε καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ πιστεύει. Ὁπότε πατέρες πιστεύετε ὅ,τι πιστεύει. Ὁ Παναγιώτατος,
Πιστεύει καὶ κηρύττει  τὶς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας». Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ἂν καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες ὁδηγοῦν στὴν σωτηρία, τότε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ, τὴν διδασκαλία Του, τὰ θαύματα, ἡ Σταύρωση καὶ ἡ Ανάστασή Του ἦταν ἀνώφελα καὶ  μάταια!  Μόνο ἕνας διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ υποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καὶ ὅμως οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς προσκυνᾶτε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο!  
Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.
Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναιπροσωρινὲς, διαφωνώντας  ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο!
Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καὶ τιμᾷ τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος, μὲ τέτοιου εἴδους ὕβρεις ποὺ μᾶς εἶναι ἀδιανόητο καὶ νὰ τὶς ὀνομάσουμε.
Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποίαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».
Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδας  Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου. Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».
Πιστεύει καὶ κηρύττει -σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους- ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ 1995 συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τὸ 2011 μάλιστα, κατήχησε καὶ σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα: «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια».
Συμπροσευχήθηκε μὲ Προτεστάντες ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστὲς τῆς Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).
Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσῖτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει»!
Ἀναγνωρίζει  τὶς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.
Τὸ 1991 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὰ μυστήρια τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία…».
Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε τὴν κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησίαἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν».
Μὲ  τὰ παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ  Συμβόλου τῆς Πίστεως.
Εἶναι Ἁγιομάχος καὶ Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!! Είναι απροκάλυπτα αγιομάχος.  Αὐτὸς ὅμως ποὺ βλασφημεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.
Θὰ μπορούσαμε νὰ γράψουμε πολλὰ περισσότερα, ἀλλὰ θὰ ἀρκεσθοῦμε σὲ αὐτὰ τὰ ὁλίγα.
       Ἀπὸ τὰ παραπάνω (τὰ ὁποῖα πλέον τὰ κατοχυρώνει καὶ διὰ συνόδου) καὶ ἄλλα ποὺ δὲν ἀναφέραμε, ἀποδεικνύεται πὼς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης ἀναδεικνύεται μείζων πασῶν τῶν αἱρετικῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, στὴν διαχρονία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. Δημιουργεῖ σχίσμα στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ὅποιος τὸν ἀκολουθεῖ δημιουργεῖ καὶ αὐτὸς σχίσμα. Ὅποιος ὅμως δημιουργεῖ σχίσμα στὴν Ἐκκλησία, οὔτε αἷμα μαρτυρίου δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ξεπλύνει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία, κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο. Ἐσεῖς, ὅμως, κατηγορεῖτε ἐμᾶς πὼς σχίζουμε τὴν Ἐκκλησία. Γιατὶ πατέρες; Ἐπειδὴ ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι τὸν Βαρθολομαῖο;         Φρονεῖτε, λοιπὸν, πατέρες τὰ ἴδια μὲ τὸν Πατριάρχη καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὸν ἐλέγχετε; Φαίνεται πὼς τὰ πιστεύετε καὶ ἐσεῖς. Ἀλλιῶς διαψεύστε μας. Ὄχι ὅμως στὰ λόγια, ἀλλὰ στὴν πράξη, πατέρες. Ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. Μπορεῖτε ὅμως νὰ πᾶτε κόντρα στὸν Παναγιώτατο; Νά χάσετε τὰ κεκτημένα σας; 
       Ἀπόδειξη ὅλων αὐτῶν πὼς εἶναι ἀλήθεια, εἶναι ὁ ἅγιος Πρῶτος. Ὁ ἀγαπητὸς, κατὰ τὰ ἄλλα, πατὴρ Βαρνάβας ὁ Βατοπαιδινὸς εἶναι ὑπὸ καθαίρεση γιὰ τὶς συμπροσευχὲς του, στὴν παπικὴ παρασυναγωγὴ τῆς Σμύρνης, μὲ τὸν Πατριάρχη στὶς 7-2-2016 (αὐτὸ καταφαίνεται στὸ 0:30’ μέχρι 0:40΄ ξεκάθαρα). 
    Ὁ Ἡγούμενός του ὅμως ἀντὶ νὰ τὸν ἐπιπλήξει, τὸν ἐπιβράβευσε, στέλνοντάς τον γιὰ Πρῶτο στὶς Καρυὲς καὶ οἱ πατέρες, καθημερινῶς, ἀσπάζονται τὴν δεξιὰ του γιὰ εὐλογία. Καὶ οἱ πατέρες ἀπὸ τὰ μοναστήρια καὶ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, ἀντὶ νὰ τὸν ἐπιπλήξουν γιὰ νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ζητήσει συγνώμη γι’ αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ ἐπροκάλεσε, κυνηγοῦν τοὺς πατέρες ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὰ ἀνωτέρω, ποὺ πιστεύει ὁ Πατριάρχης καὶ ποὺ θέλουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ἁγιοπατερικὴ γραμμὴ. Πῶς ὅμως νὰ τὸν ἐπιπλήξετε; Ἂν τὸ κάνετε, πρέπει πρώτα νὰ τὸ ἐφαρμόσετε στὸν Πατριάρχη. Θὰ τολμήσετε νὰ ἀκολουθήσετε τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ νὰ διωχθεῖτε διὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἢ θὰ προτιμήσετε τὶς θεσούλες σας καὶ τὰ πέτρινα κτίρια, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἔχουν πλέον τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν Ἅγιο Λαυρέντιο τοῦ Τσέρνικωφ; Ἔχετε τὸν οἶκο, ἔχουμε τὸν Ἔνοικο.
   Ἂν θέλουμε, πατέρες, νὰ ὀνομαζόμαστε Ἁγιορεῖτες καὶ νὰ εἴμαστε ἐπόμενοι τῶν Ἁγίων μας, πρέπει νὰ ζητήσουμε τὴν καταδίκη καὶ τὴν καθαίρεση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του, καθὼς καὶ ὅλων τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων ποὺ λυμαίνονται τὴν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ μας, ἐὰν δὲν μετανοήσουν. Ὁ Πατριάρχης θὰ ἦταν ἕνας τέλειος παπικὸς καρδινάλιος δίπλα στὸν ἀγαπημένο του Πάπα. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει. Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Πατριάρχης.
      Συμφωνεῖτε πατέρες; Ἀναμένομεν ἀπάντησή σας.
Μετά τιμῆς, ἀγάπης καὶ ἀληθείας
Γέρων Σάββας Λαυριώτης.

26 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επειδή ο γέροντας Σάββας δεν γγίνετε πιστευτος. Να βγει σε βιντεο όπως παλιά ο γέροντας Γαβριήλ με ηρωισμό και παλικαριά
Να πει την αλήθεια. Εδώ που φφτάσαμε δεν λειτουργεί το χαλασμένο τηλέφωνο μου είπε του είπα. Όσοι στηρίζουν τον γέροντα Σάββα ιερείς λλαϊκοί κλπ. Είναι καιρός να το δείξουν. Μια εικόνα 1000 λέξεις φφανταστείτε βιντεο.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Το Άγιον Όρος βυθίζεται σταθερώς εις τον οικουμενισμόν. Τινές Ιεραί Μοναί έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικώς εις την ολέθριαν και φοβεράν τοιαύτην αίρεσιν. Η Υπεραγία Κυρία Παναγία Θεοτόκος θλίβεται βαθύτατα δια αύτην την πτώσιν. Σύντομα θα δώσει μέγα σημείον προκειμένου να αφυπνίσει τουλάχιστον τους αδελφούς οίτινες Την αγαπούν ειλικρινώς και αντελήφθησαν την αντορθόδοξον, εκφυλιστικήν τοιαύτην κατάστασιν. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Τινές Ιεραί Μοναί έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικώς εις την ολέθριαν και φοβεράν τοιαύτην αίρεσιν.

Aπό που προκύπτει αυτό; Περιμένουμε απάντηση με στοιχεία.

Ανώνυμος είπε...

9.29

Μά ο π. Σάββας είπε τόσα γεγονότα διωγμών ,επειλών , βίας .....Τί άλλο θέλετε νά πεί ;Ο σχολιογράφος ΄΄αντιοικουμενιστής΄΄ διακρίνεται πάντα για την σοβαρότητα της σκέψεώς του ,λέτε νά τό λέει ξεκρέμαστα ;

Ευχαριστούμε τόν π. Σάββα που μας εκθέτει την τραγικη πτώση των ηγουμένων των Μονών του Αγιου Όρους η οποία μας θλίβει Μάς χαροποιεί όμως οτι υπάρχουν αγνές ψυχές μονωχών οι οποίοι ή δέχονται καί σηκώνουν τόν σταυρό του διωγμού ή ακόμα συνειδησιακά εξεγείρονται και υπογράφουν ομολογιακά κείμενα Οι άγιοι ηγούμενει όπως πάνε θα διαλύσουν το Άγιο Όρος Τό κρίμα στό λαιμό τους !

Ανώνυμος είπε...

ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑ !!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η συνείδηση μάς προστάζει με κανέναν τρόπο να είμαστε υποκείμενοι στους αποστατήσαντες επισκόπους και κληρικούς οι οποίοι είναι ομόφρονες με την ψευτοσύνοδο.

Ανώνυμος είπε...

''Αναγνωριζω'' παει να πει δεχομαι ως αληθες,παραδεχομαι,επικροτω,προσδιδω κυρος κ.α,πως οι κ α τ α δ ι κ α σ μ ε ν ε ς α ι ρ ε σ ε ι ς ,που οι αγιοι Πατερες αποκηρυξαν στις αγιες Οικουμενικες Συνοδους που η ταν σαφεις,ορθες,& ηταν συναρτηση της συμφωνιας κ της ε ν ο τ η τ ο ς των αγιων Πατερων,που οφειλεται στο
Αγιον Πνευμα,τωρα τις αναγνωριζω ως εκκλησιες ισοτιμες με τη Μια,Αγια,Καθολικη κ Αποστολικη Εκκλησια.
Μηπως να απαγορευσουμε στο Αγιον Πνευμα να εχει και Γνωμη;Πως να μην εχει γνωμη το καθε μελος του πληρωματος της εκκλησιας,πολυ δε περισσοτερον οι επισκοποι;
Αλλα,απ'οτι δειχνει η συνοδος ηταν η θεσμοθετημενη αρχη της προλειανσης της οδου οδηγουσης προς την ενοτητα,μια ενοτητα με κοσμικα κριτηρια.
Δεν ειναι λεει ο τοπος,ειναι ο τροπος Ζωης,μηπως ειναι και η οδος ,ο δρομος,τελικα να σημειωσουμε,επειδη,
Καθε τι που εμποδιζει απο τον ορθο δρομο κ γκρεμιζει απο την ορθη πιστη κ τον εναρετο βιο ,αυτο θεωρει σκανδαλο κ αιρεση ο αγ.Νικοδημος αγιορειτης!
Ο Λατινοφρων,μετα των Λατινων κριθησεται κ ως π α ρ α β α τ η ς της Π ι σ τ ε ω ς λογισθησεται!P.G160,1097D,1100A.
αν θυμαμαι καλα η Δ` Οικ.Συνοδος η αλλη,τονιζει πως καμμια αλλη συνοδος δεν μπορει να αθετησει τους Κανονες των αγιων Αποστολων κ των Οικουμενικων Συνοδων αλλα ουτε κ ο Βασιλευς.
Και στο τελος τελος ''διαμαρτυρομαι'' ειπε κ ο αγιος Μαρκος Ευγενικος,διαμαρτυρομαι ειπε κ ο Απ.Παυλος στην προς Τιμοθεον επιστολην Β` στο 4 κεφ,διαμαρτυρεται κ μερος των Ορθοδοξων,ενωπιον Θεου κ ανθρωπων.
Εν καιρω κινδυνευουσης πιστεως κατα τον αγ.Θεοδ.Στουδιτη[''μη σιωπαν'']...
Μου αρεσει κ συγνωμη σας παρακαλω,που η μοναχικη πολιτεια βγηκε κ εκανε λογο για την καρτα του πολιτη,να μη την παρουμε,θα μας σωσει η μη παραλαβη της,ενω θα εχουμε ενδωσει δια της σιωπηλης αποδοχης στον Οικουμενισμο!
Μηπως προστεθηκαν στο οικοδομημα που εχει θεμελιο τους αποστολους κ τους προφητες κ ακρογωνιαιο λιθο Τον Ιησου Χριστο,;...εφοσον οι Λατινοι δεν πιστευουν ,γι'αυτο νοσουν κατα την πιστη . Η μηπως ο Θεος θελει τον θανατο του ασεβους κ οχι την επιστροφη του απο τον δ ρ ο μ ο της αμαρτιας κ της πλανης;
Μηπως η Χαρις δεν ειναι παντα στην διαθεση ολων οσων θελουν να σωθουν ;Και πως θα ερθη στην αληθεια καποιος εαν δεν πιστεψει, δεν αποκηρυξει τα φαυλα δογματα του,δεν βαπτισθη ,δεν γινει μελος Του σωματος Του Χριστου,κ δεν αγωνισθη κ θεραπευθη ,οπου κατα σταδια η Χαρις ενεργει σε αυτον κ οδηγειται στην καθαρση,στον φωτισμο και στη θεωση !

Δεν εχει νοημα,ουτε οι ακραιες συμπεριφορες,που θετουν την αγαπη εκτος των τοιχων και την πιστη ,ακομα πιο μακρυα!
Που ειναι η ορθοδοξια τοτε;
Δεν πρεπει να εχουμε ολοι οι χριστιανοι την ειληκρινη πιστη;Ακομα κ οταν φοβομαστε τον οποιον δυναστη.
''Με συγχωρειτε,εγω πολλα δογματικα δεν γνωριζω,πλην ομως δεν μπορω να βγω να πω κατι που δεν γνωριζω κ που θα στενοχωρησει τον Δεσποτη Χριστον μου κ μπορει να προσβαλλει κ τον αδελφον μου,δεν θα βγω να πω τιποτε''.ειναι προτιμοτερο,επειδη,αυτη ειναι ειληκρινης πιστη που δεν θιγει!
Με το να βγαινουμε κ να συγχιζουμε τον πιστο λαο με αλλα λογια,δεν νομιζω πως ειναι σωστο.
Η αγαπη ειναι ανιδιοτελης κ δεν εχει οφελος οταν λειπει η πιστις!
Εαν κανουμε λαθος διορθωστε μας!

Ανώνυμος είπε...

Πρέπει όλοι οι πατέρες που υπόγραψαν το κείμενο του π. Σάββα από άγνοια η αφέλεια να ανακαλέσουν τις υπογραφές τους.

Ανώνυμος είπε...

O π.Σάββας δεν ήξερε εδώ και χρόνια τις απόψεις του Βαρθολομαίου; Καλά κάνει και μιλάει αλλά έπρεπε εδώ και δεκαετίες να είχε ενημερωθεί από όσους τα γνώριζαν και η τελευταία γωνιά της Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...

Πάντως μέσα στη γενική μαυρίλα υπάρχει το θετικό, ότι στη βάση της εκκλησίας σε επίπεδο ενορίας ευτυχώς ακόμα οι αιρέσεις όχι μόνο δεν θεωρούνται εκκλησίες αλλά συνέχεια υπάρχουν στους Ναούς φυλλάδια για τους μάρτυρες της σκοπιάς, προτεστάντες κτλ.. (αντίθετα με το θέμα της κάρτας του πολίτη που στις περισσότερες περιπτώσεις καθησύχαζαν τον κόσμο).
Πρόσφατα ζήτησαν από κάποιον γνωστό μου να νοικιάσουν μια αίθουσα άνθρωποι κάποιας προτεσταντικής ομάδας για να στεγαστούν, και εκείνος τους είπε να ρωτήσει τον παπά. Ρώτησε κάποιους ιερείς και όλοι "τίναξαν τα ρούχα τους" και του είπαν "μακρυά.. μεγάλη αμαρτία".Την άφησε ξενοίκιαστη..

rwmios είπε...

Το "έχουνε τον οίκον, έχουμε τον ένοικον" είναι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Ανώνυμος είπε...

«Ἀγανακτῆσαι ὑμᾶς δίκαιόν ἐστιν [κατὰ τῶν οὕτως καινοτομηθέντων καθ' ἡμῶν], ἵνα μὴ τούτων σιωπωμένων κατ' ὀλίγον καὶ εἰς ἑκάστην ἐκκλησίαν τὸ τοιοῦτον κακὸν διαβῇ καὶ λοιπὸν ἐμπόριον καὶ ἀγοραῖον τὸ καθ' ἡμᾶς διδασκαλεῖον γένηται». (Ἁγίου Ἀθανασίου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἐπιστολὴ ἐγκύκλιος, PG 25, 236C https://books.google.gr/books?id=_A0RAAAAYAAJ&pg=PA276)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «Είναι δίκαιο να αγανακτήσετε, γιατί αν αυτά αντιμετωπιστούν δια της σιωπής θα επεκταθεί λίγο-λίγο το κακό και στις άλλες Εκκλησίες και θα καταντήσει η διδασκαλία μας εμπόριο που πωλείται και αγοράζεται».

Ανώνυμος είπε...

Εδώ καί χρόνια ήταν αινιγματική η στάση καί η αφωνία του Αγιου Όρους δημιουργώντας σύγχυση καί ρίχνοντας νερό στό μύλο των οικουμενιστών Ο Θεός καί η Παναγία φώτισαν τόν π. Σάββα καί τους άλλους μοναχούς να αμφισβητήσουν την πνευματική εξουσία των ηγουμένων τους επί θεμάτων πίστεως καί να βγούν να καταγγείλουν όλα αυτά τά ανήκουστα περί ασκήσεως πιέσεων καί βίας! Συνεχίζουν την παράδοση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού καί των Κολλυβάδων πατέρων καί γίνονται οι φορείς του ομολογιακού φρονήματος της αγιορείτικης παράδοσης,την οποία καί διασώζουν ευρισκόμενοι ακόμα καί εκτός του αγίου Όρους κατόπιν του διωγμού Ο ΄΄ένοικος΄΄ φεύγει από τά λαμπρά οικοδομήματα και κατοικεί στίς ψυχές τους Δημιουργούν τό πρότυπο του μοναχού ο οποίος έχει την συνείδηση οτι η αποστολή του δέν είναι να συντηρούν τά οικοδομήματα όσον λαμπρά καί άν είναι --ο Κύριος οίδεν..... -- νά περιποιούνται τις ηγουμενίες , αλλά νά ομολογούν την πίστη όταν αυτή κινδυνεύει, νά στερεώνουν την πίστη του λαού καί να τόν διαφωτιζουν Ο Θεός δέν εφείσθη περίκαλλων ναών καί τους παρέδωσε στήν ατίμωση γενόμενοι του καιρού χαλάσματα και σταύλοι ζώων Οι σεβαστοι ηγουμενοι εκθέτουν τά λαμπρά οικοδομήματα, όπου φυλάσσονται τά ιερά προσκυνήματα των αγίων και τά ιερά κειμήλια της πίστεως στην εγκατάλειψι του Θεού καί στό βδέλυγμα της ερημώσεως της πανθρησκείας Ρίπτουν τους μαργαρίτας στά πόδια των σκύλων οι οποιοι εν συνεχεία θα κατασπαράξουν καί τους ιδίους Μή γένοιτο ! Μόνο μέ την ομολογία προσελκύουμε τό έλεος του Θεού καί την κραταιά του προστασία Παρακαλούμε καί προσευχόμαστε ο π.Σάββας και οι λοιποί πατέρες οι εκδιωχθεντες από το άγιο Όρος νά στέκονται ανδρείοι στο δρόμο του μαρτυρίου,της λοιδορίας καί του διωγμού Ο αγωνοθέτης Κύριος να τους στηρίζει !

Λωρίτου Ελένη

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι τό παράδειγμα του π.΄Σάββα να αφυπνίσει καί άλλες συνειδήσεις μοναχων για να θέσουν τους ηγουμένους των πρό των ευθυνών των !

Ανώνυμος είπε...

Όλοι εσείς οι υπερασπιστές της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ γιατί δεν διαμαρτύρεστε για τις ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ του π. Σάββα περί "μολυσμού" και περί "απόσχισις" από ολόκληρη την Εκκλησιά ;

Ανώνυμος είπε...

Ο Δημητριάδος μετά τις θεαματικές εξελίξεις στό άγιο Όρος διοργανώνει φιέστες επίδειξης καί επιβολής ισχύος μέ κομπάρσους τά ιερά της πίστεως πρός αυτοεπιβεβαίωση οτι έχει αφοσιωμένους στο πρόσωπό του τους μοναχούς Ηγούμενοι καί αντιπροσωπείες των ιερών μονών έσπευσαν νά ανταποκριθούν στό κάλεσμά του πρός επίδειξη της ΄΄ενότητος΄΄ ! Μήπως και αυτή που συμμετείχε στη σύνοδο καλόγρια δέν ήταν ; Μεταξύ άλλων τους επιβεβαίωσε οτι στό Κολυμπάρι ΄΄είχε απολυτη αίσθηση του Αγίου Πνεύματος ΄΄ Ο σεβασμιώτατος φαίνεται διαθέτει και μία έκτη ΄΄αίσθηση΄΄αυτή του Αγίου Πνεύματος την οποια ενεργοποίησε το Κολυμπάρι! Χορός δαιμόνων καί νυμφών παρά την ΄΄παγαν΄΄καί τά νερά του Κολυμπαρίου .....!

Ανώνυμος είπε...

4.15 μ.μ.

1) Εγώ δέ άκουσα κάτι τέτοιο που λέτε από τον π. Σάββα είτε σέ ομιλία του είτε στο διαδίκτυο Εσείς πού τό διαβάσατε ;

2) Η καθ'υπερβολήν εφαρμογή του 15ου κανόνος ....καθώς καί τό φαινόμενο του ζηλωτισμού οφείλεται στίς αιρετικές κακοδοξίες των επισκόπων , αρχιεπισκόπων ,πατριαρχών, στήν καταπάτηση των Ιερών Κανόνων ,στην πραξικοπηματική αλλαγή του ημερολογίου Δυστυχώς βλέπουμε οτι η αιτίαση των παλαιημερολογιτών οτι η ορθόδοξος εκκλησία του νέου ημερολογίου προσκύνησε τον πάπα σταδιακώς επαληθεύεται Τά γεγονότα τους δικαιώνουν Ξέρετε όταν η μάνα ξενοκοιμάται ύστερα, άν θέλει λίγο να σέβεται τον εαυτόν της, δέν πρέπει να διερωτάται γιατί το παιδί της παραστράτησε ,αλλά να τύπτει εαυτήν καί τουλάχιστον να γλυκομιλά στό παιδί της ως η αιτία του κακού που του προξένησε .....

Ανώνυμος είπε...

΄΄ Χορός δαιμόνων καί νυμφών παρά την ΄΄παγαν΄΄καί τά νερά του Κολυμπαρίου .....! ΄΄


Χορος νυμφών ,αλλά τί νυμφών ! Άς ευχηθούμε να αφυπνισθούν καί να γινουν νύμφες Χριστου σύμφωνα μέ την υπόσχεσή των καί όχι ΄΄παρα΄ταν παγάν και τά νερά του Κολυμπαρίου ΄΄ Δέν μπορούν τά μοναστήρια να σιωπούν καί να υποβάλλουν τά σέβη τους στούς οικουμενιστές επισκόπους ! ΔΈΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ! ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ! Αποπροσανατολίζουν τους απλουστέρους των αδελφών !

Ανώνυμος είπε...

O ιε΄ κανών τής Α΄ καί Β΄ συνόδου, ουδαμώς επιτρέπει αποτείχιση από ολόκληρη τήν Εκκλησία! Όλα τά υπό τών αποσχιστών, εναντίως λεγόμενα είναι, κατά τόν μακαριστό π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο: "ανόητοι ζηλωτισμοί"! Εκτός από τήν γενικοποίηση τής Ορθόδοξης "αποτείχισης", οί κακόδοξοι "αποσχιστές", διαστρέφουν καί τόν δυνητικό τής χαρακτήρα, μετατρέποντάς τόν όλως αυθαιρέτως σέ υποχρεωτικό. Πουθενά όμως δέν αναφέρεται "υποχρέωση", παρά μόνον τό προαιρετικό δικαίωμα τής διακοπής τού μνημοσύνου τού, αιρετικά διδάσκοντος Επισκόπου καί ΜΟΝΟΝ.

Ανώνυμος είπε...

8.25

Δέν διαφωνούμε σέ αυτά που λέτε Τί σχέση όμως έχουν αυτά μέ τον π.Σάββα Διαφωνούμε στό οτι θά πρέπει νά κάνουμε διαλογο καί να δείχνουμε αγάπη στούς αιρετικούς που έχουν καταδικασθεί από την εκκλησία αλλά μετά βδελυγμίας να αποστρεφόμαστε ανθρωπους με τους οποίους έχουμε την ίδια πίστη καί μπορουμε νά συστρατευθούμε στην αντιμετώπιση των ιδίων προβλημάτων

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΗΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ!


ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟ (ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ) ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΤΕ ΑΣ ΚΑΛΜΑΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.


ΔΕ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΑΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙΝΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.


ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«Οἱ προσβληθέντες ἐκ τοῦ μιάσματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχουν πνευματικόν δαλτονισμόν. Δέν διακρίνουν τάς διαφοράς μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑτεροδόξων, ἔτι δέ καί ἀλλοθρήσκων.
Οὗτοι βλέπουν μόνον ὁμοιότητας. Καί χάριν τῶν ὁμοιοτήτων καλοῦν ὅλους νά ἑνώσουν ὅλας τάς πίστεις καί νά γίνουν ἕν! Ὀργίζονται δε καί ἐξανίστανται ἐάν τίς τολμήσῃ καί ὑπενθυμίσῃ εἰς αὐτούς δογματικάς διαφοράς καί ὅτι χάσμα μέγα ἐστήρικται μεταξύ Ὀρθοδόξων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων, καί ὅτι εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνον νά ἐπιχειροῦν ἰλιγγιώδη ἅλματα.

Ανώνυμος είπε...

Εφόσον το συνέδριο της Κρήτης διεκδικεί την θέση Ορθόδοξης Συνόδου κρίνεται με Ορθόδοξα κριτήρια και όχι με των παρασυναγώγων, των σχισματικών, των αιρετικών και των απίστων.

Ανώνυμος είπε...

5.15

Μόνο που εσεις κρίνετε την σύνοδο καί τά επακόλουθά της μέ κριτήρια μόνο των ΄΄παρασυναγωγων καί των σχισματικών ΄΄ τά άλλα παντελώς σάς διαφεύγουν (των αιρετικών καί των απίστων ) Αυτό δέν νομίζετε οτι είναι μία όχι καί τόσο τυχαία μονομέρεια ; Αυτό φανερώνει οτι είστε ένας ΚΡΥΠΤΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΉς καί αυτό δέν είναι καθόλου τίμιο εκ μέρους σας νά παρεμβάλλεστε συνεχώς μέ ένα μανδύα του δήθεν ακραιφνούς ορθοδόξου Χτυπάτε μόνο τά ευάλωτα σημεία του αντιοικουμενιστικού χώρου καί αφήνετε τά δύσκολα, γιατί το στερεό δογματικό έδαφος δέν σηκώνει τις ελαφρότητές σας Όταν στό διαδικτυακό χώρο χρησιμοποιούμε την ανωνυμία τό κάνουμε για λόγους διάκρισης καί όχι για να αμολάμε κοτσάνες ανενόχλητοι Αντε στό καλό μέ την υποκρισία σας ορισμένοι λές καί κάποιοι τρώνε κουτόχορτο......

Ανώνυμος είπε...

Τα μηνύματα με την παράθεση του Μεγάλου Αθανασίου και την άποψη περί Ορθοδόξων κριτηρίων που κρίνεται μια σύνοδος είναι δικά μου. Δεν κρύβω οικουμενιστικό πνεύμα με τίποτα! Δεν καταλαβαίνω, πώς προσλάβατε έτσι το μήνυμά μου;

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη γιά την παρανόηση Ειμαστε ενοχλημένοι από την τακτική κάποιων νά θέτουν συνεχώς θέμα μέ τους αδελφους του παλαιού κ.τ.λ. ως εύκολο στόχο καί να μας βλέπουν όλους για σχισματικούς ή υποψήφιους σχισματικούς Τό θέμα μέ το ημερολόγιο καί τά σχίσματα είναι μία άλλη κουβέντα που δέν είναι του παρόντος Μας ενώνουν πολλά καί μας χωρίζουν πολύ λίγα μαζί τους Στο κάτω -κάτω πού είναι τό ποιμαντικό ενδιαφέρον των ποιμένων που αφειδώς σπαταλούν την αγάπη τους στους αιρετικούς ;

Ανώνυμος είπε...

οι μοναχοι στο αγιον ορος αφησαν τον κοσμο και την κοινωνια για την αγαπη του Χριστού, ειναι δυνατον να ανεχωνται πατριαρχη ο οποιος συμπροσευχεται με τον αντιχριστο πάπα;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com