11 Ιουλ 2016

Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων πρός την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους γιά Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ἡμερ.)
Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
ὁμολογητῶν, ὁσίων, ἱεραρχῶν καί μαρτύρων
Ἀνοικτή  Ἐπιστολή  Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Πρός:
Τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους,
Τούς εἴκοσι καθηγουμένους μετά τῶν συνοδιῶν αὐτῶν,
Καί πρός ἐνημέρωσι τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

«…ὡς φιλοπάτορες υἱοί, τήν πατρικήν κληρονομίαν φυλάξωμεν ἀπαρεγχείρητον· μή καταργήσωμεν τόν τόπον ὡς ἡ ἄκαρπος συκῆ· ἀλλά τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν ἀναθεωροῦντες, τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμησώμεθα τήν ΠΙΣΤΙΝ καί τούς ἀγῶνας· ἵνα καί σύν αὐτοῖς τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν».
(τροπάριο Λιτῆς ἐκ τῆς ἀσματικῆς ἀκολουθίας τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων.)    
Σεβαστοί Πατέρες,
Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχῆς τά κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί τίς ἀπαντήσεις ἐγκρίτων θεολόγων καί μητροπολιτῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκθέσωμεν τά ἀκόλουθα.
Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική, διότι:
1. Ἀκολούθησε καινοφανεῖς μεθοδεύσεις στήν θεματολογία καί τίς πρακτικές της.
2. Ἀπέκλεισε τούς Ἐπισκόπους καί κατέλυσε τήν Ὀρθόδοξη συνοδικότητα καί ἐν γένει χρησιμοποιήθηκαν ἀντορθόδοξοι μέθοδοι στόν τρόπο λειτουργίας της.
3. Δέν ὑπῆρχε ἐπαρκής ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος· ἀντίθετα ὑπῆρχε ἀπόκρυψη τῶν ἀποφασιζομένων κατά τήν προσυνοδική διαδικασία.
4. Καθιερώνει τήν μεταπατερική θεολογία.
5. Νομιμοποιεῖ ἐπίσημα καί συνοδικά τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
6. Ἐπετεύχθη τελικά ὁ στόχος τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως τῶν αἱρέσεων, δηλαδή ἔγινε δεκτό ὅτι ὁ Παπισμός καθώς καί λοιποί αἱρετικοί εἶναι Ἐκκλησίες καί ὄχι αἱρέσεις.
7. Ὑποβιβάζει τόν χριστιανισμό στό ἐπίπεδο τοῦ κοινωνισμοῦ («κοινωνικό εὐαγγέλιο»).
8. Δέν ἐκφράζει τήν ἁγιοπνευματική ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
9. Δέν ἀκολουθεῖ τήν ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί δέν ἔγινε ἐξ’ ἀρχῆς ἀναγνώριση ὅλων τῶν προηγουμένων συνόδων, καί κυρίως ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν συνόδων τῆς 8ης καί τῆς 9ης.
10. Καταλύει ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
11. Ἀναγνωρίζει τό Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾽Εκκλησιῶν.
12. Παραγκωνίσθηκε καί ἀγνοήθηκε ὁ ρόλος τοῦ Μοναχισμοῦ, καί ἰδιαίτερα ἡ στάση τῶν Ἁγιορειτῶν ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Σύμφωνα μέ τό τελικό κείμενο, “Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον” τῆς λεγομένης “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου’’, στή παράγραφο 6 ἀναφέρεται ὅτι: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν».
Ἀποδεχομένη ἔτσι ἡ Σύνοδος ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι Ἐκκλησία, συναποδέχεται καί τίς ἀποφάσεις τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετά τῶν παπικῶν, οἱ ὁποῖοι τώρα λαμβάνουν καί συνοδικήν ἰσχύν. Σέ αὐτούς, ὅμως, ὅπως γνωρίζετε, γίνεται ἀναγνώρισις ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτήρα, ἀποστολικῆς πίστεως, αὐθεντικῶν μυστηρίων καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς στήν Παπική Αἵρεση (βλ. κείμενα Μονάχου 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαμο 1988, Μπαλαμάντ 1993). Ἐξ αὐτῆς λοιπόν καί μόνον τῆς ἀποφάσεως, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή ἔχει ἐκπέσει τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ὁμολογίας.
Ἐπ᾽ αὐτῶν θά ἀκολουθήσει ἄμεσα ἀναλυτική μελέτη πρός πλήρη κατοχύρωση τῶν λεγομένων μας.
Σεβαστοί Πατέρες, ὡς Ἱερά Κοινότης ἐνῶ ἀρχικά διαφοροποιήθηκατε μέ κείμενό σας πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς πρός ἐπί μέρους σημεῖα τῶν προσυνοδικῶν κειμένων, μετά ταῦτα, διά τῆς συμμετοχῆς σας μέσω τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα στήν λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, οὐσιαστικά ἀποδεχθήκατε τίς τελικές ἀποφάσεις της, ὅπως αὐτές ἐκφράστηκαν μέσω τῶν τελικῶν κειμένων. Δηλαδή, μέχρι στιγμῆς ἐπισήμως ἀποδέχεσθε τό ʺὀρθόδοξονʺ τῆς Συνόδου, τό τελεσίδικο τῶν ἀποφάσεων, καί συνακόλουθα τήν ἐπίσημη συνοδική κατοχύρωση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Παρακαλοῦμε λοιπόν καί ἀναμένουμε, καθώς θεωροῦμε ὡς ἐπιβεβλημένο πνευματικό σας καθῆκον, νά συγκαλέσετε ἄμεσα Ἔκτακτον Διπλήν Σύναξιν καί νά καταδικάσετε, βάσει τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων ἐνστάσεων, τήν ἐν λόγῳ σύνοδο ὡς αἱρετική, ἀντικανονική καί ληστρική.
Τέλος σᾶς δηλώνουμε, ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅτι μέ τήν χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας, τήν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί ὅλων τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ὁσιομαρτύρων, καί Ὁμολογητῶν, «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι», κατόπιν ὅλων τούτων, ἐάν, ὅ μή γένοιτο, ἐσεῖς δέν καταδικάσετε τήν ἐν λόγῳ ψευδοσύνοδο καί δέν διακόψετε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, τότε, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς διαχρονικῆς παραδόσεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, νά πράξουμε ἐμεῖς αὐτό τό, αὐτονόητο, καθῆκον ἄμεσα. Σύμφωνα μέ τόν ΙΕʹ Κανόνα τῆς Αʹ καί Βʹ Οἰκουμενικοῦ κύρους Συνόδου, ὀφείλουμε νά σταματήσουμε τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου, ὅπως ἔπραξαν καί οἱ πρό ἡμῶν Ὅσιοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἐπί τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου, οἱ ὁποῖοι τελικῶς καί ἐμαρτύρησαν καί τούς ἑορτάζουμε· διότι καθώς μᾶς ἐπισημαίνει ὁ ΙΕʹ Κανόνας οἱ διακόπτοντες τό μνημόσυνον, «Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν». Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν τό ἴδιο: «Παραγγελίαν ἔχομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Ἀποστόλου, ἐάν τις δογματίζῃ ἤ προστάσσῃ ποιεῖν ἡμᾶς, παρ᾿ ὅ παρελάβομεν, παρ᾿ ὅ οἱ Κανόνες τῶν κατά καιρούς Συνόδων, καθολικῶν τε καί τοπικῶν ὁρίζουσιν, ἀπαράδεκτον αὐτόν ἔχειν καί μηδέ λογίζεσθαι αὐτόν ἐν κλήρῳ ἁγίων». (Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 988A), καί «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί, φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι». ( Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, P.G. 160, 105C).
Ἐπίσης καί κατά τόν ΛΓʹ Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, «οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι». καί ὁ «κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω», (Βʹ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ, τόν ὁποῖον χρησιμοποιοῦν καί οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες στήν Ἐπιστολήν τους πρός τήν Σύνοδον Κων/πόλεως τό 1275). Παραθέσαμε ἐδῶ μόνον ἐλάχιστα χωρία ἀπό τήν πλούσια διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐξάλλου ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης τυγχάνει καί ὁ κύριος ἐμπνευστής καί ὑποκινητής αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως, καί, ὡς ἐκ τούτου, γιά ἐμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κληρικούς καί λαϊκούς, καθίσταται ἐν ἔργοις καί λόγοις ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ, ὅπως ὁ Ἄρειος, ὁ Νεστόριος, ὁ Βέκκος κ.ἄ., ὅπως τό ἔχουν ἀποδείξει πολλοί ἐπίσκοποι καί θεολόγοι, μέχρι σήμερα, καί ὄχι μόνον διά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀλλά και διά τῆς Πανθρησκείας τήν ὁποίαν κηρύττει διά τῶν συμπροσευχῶν. Διδάσκει ἀλλότρια δόγματα, ἀντορθόδοξα καί ἀντιπατερικά˙ διά τοῦτο κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου οἱ πιστοί «ἀλλοτρίῳ (ποιμένι) οὐ μή ἀκολουθήσωσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν» (Ἰωαν. Ιʹ,1-5).
Ὀφείλουμε, ἐπίσης νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι θά εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὅσοι θα ὑποκύψουν καί θά ἀποδεχθοῦν τίς ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ψευδοσυνόδου, καί θά ἐξακολουθήσουν ἐν γνώσει νά μνημονεύουν τόν Πατριάρχη· ὃλοι αὐτοί ἄς γνωρίζουν ὅτι θά διαιρέσουν τήν ἁγιορειτική μοναστική πολιτεία. Λυπούμεθα, πολύ γιά τήν ἀντορθόδοξη αὐτή πορεία, ὅπως σᾶς τό εἴχαμε ἐπισημάνει καί στήν Ἀνοικτή Ἐπιστολή μας ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες (13 Μαΐου 2016). Θά ἀναμένουμε ἐντός εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος, ὅπως ἑκάστη Ἱ. Μονή, Ἱ. Σκήτη καί κάθε Ἁγιορείτης Μοναχός, λάβει θέση ξεκάθαρα καί συνειδητά ἐπί τοῦ θέματος.
Ἅγιοι Πατέρες, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί κηρύσσονται ἐν διωγμῷ. Ἤδη ἡ αἱρετική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης χαρακτηρίζει ὅλους ἐμᾶς τούς ἀντιδρῶντες Ὀρθοδόξους χριστιανούς, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχούς καί λαϊκούς, ὡς «αἱρετικούς», «ζηλωτές» καί εἰρωνικά ὡς «ὑπερορθοδόξους». Θά ἐπιτρέψουμε, αὐτή ἡ παραπληροφόρηση καί ἀλλοίωση νά τήν περάσουν στήν λαϊκή συνείδηση; Μέ πολλή ταπείνωσι, φόβο Θεοῦ καί ἀγάπη γιά τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, σᾶς παρακαλοῦμε, ὥστε ὅλοι μαζύ ἑνωμένοι νά συντελέσουμε, ὥστε νά συγκληθεῖ τελικῶς ἡ ὄντως Ὀρθόδοξος Ἁγία καί Μεγάλη Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ὁποία θά ἀποκηρύξει τήν ἐν λόγῳ ψευδοσύνοδο.
Σεβαστή Ἱερά Κοινότης καί Ἅγιοι Καθηγούμενοι, ἑκατό χρόνια ἄκρας οἰκονομίας καί ἀνοχῆς ἀπέναντι σέ οἰκουμενιστές - λατινόφρονες καί φιλενωτικούς Πατριάρχες καί ἐπισκόπους προκάλεσαν μεγάλη φθορά τῆς πίστεως καί ἔθρεψαν αἱρετικές ἀποκλίσεις. Ἡ ζημία καί ἡ ἀλλοίωσι πού ἔχει προκαλέσει αὐτή ἡ ψευδεπίγραφη “οἰκονομία’’ στό Ὀρθόδοξο φρόνημα κλήρου καί λαοῦ εἶναι τεραστίων διαστάσεων. Σᾶς παρακαλοῦμε καί πάλιν: Ἀγωνιστεῖτε νά διαφυλάξετε τήν Ἱερά Παρακαταθήκη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Πίστεως.
 Ἀμήν.
Ἀναμένοντες τίς συνεπεῖς πρός τήν Ἁγιορειτική Παράδοσι ἀποφάσεις σας διατελοῦμεν,

Γέρων Γαβριήλ, Ἱ.Κ. Ἁγίου Χριστοδούλου, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου.
Γέρων Σάββας Λαυριώτης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.
Γέρων Ἰλαρίων, Ἱ.Καθ. Ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
Μοναχός Δοσίθεος, Ἱ.Καθ.Ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
Γέρων Χαρίτων Ἱερομ. Ἱ.Κ.Ἀναλήψεως, Ἱ.Μ.Βατοπαιδίου.
Γέρων Κύριλλος, Ἱ.Ἠσ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Χερουβείμ, Ἱ.Κ.Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη- ,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.
Γέρων Ἰωάννης, Ἱ.Κ.Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Βίγλα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Γεώργιος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Βαρλαάμ καί Ἱωάσαφ, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Βλάσιος, Ξεροκάλυβο Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Παΐσιος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Δαμασκηνός Πόπα, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Δαμασκηνός Ράους,Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Ἰωήλ,Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Σάββας,Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱεροδ. Ματθαῖος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ἐφραίμ, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Νικόδημος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Γεράσιμος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ταράσιος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Μάρκος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ἀρσένιος, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ραφαήλ, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ἰωάννης,Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Σεραφείμ, Ἱ.Σ.Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παῦλος, Ἱ.Κ.Κοιμήσεως Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Νεκτάριος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Δημητρίου,Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Συμεών, Ἱ.Κ.Νέου Θεολόγου Συμεών, Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ἡσαΐας,Ἱ.Κ.Νέου Θεολόγου Συμεών Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Εὐστάθιος, Ἱ.Κ. Ἁγίου Εὐσταθίου, Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Πολύκαρπος Ἱερομ. Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀθανασίου,Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Ἰωακείμ, Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Χριστόδουλος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἱ.Σ.Καυσοκαλυβίων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παντελεήμων, Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀντωνίου, Κερασιά, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας 
Γέρων Μάξιμος Ἱερομ., Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀντωνίου, Κερασιά, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Ἱερομ. Ρωμανός, Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀντωνίου, Κερασιά, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας 
Γέρων Ἀθανάσιος, Βουλευτήρια, Ἱ.Σκ. Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Θωμᾶς, Ἱ.Κ.ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἱ.Σκ. Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας 
Μοναχός Θεολόγος, Ἱ.Κ.Ἁγ. Ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἱ.Σκ. Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας 
Μοναχός Φώτιος,Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἱ.Σκ. Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας 
Γέρων Φίλιππος Ἱερομ.Ἱ.Κ.Μεγ. Ἀθανασίου, Ἱ.Σκ. Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Παντελεήμων Ἱερομ. Ἱ.Ἠσ. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Γεράσιμος, Ἱ. Ἠσ. Ἁγίου Γερασίμου,Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Γέρων Ἀθανάσιος, Ἱ.Ἠσ. Ἁγίου Σάββα, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Συμεών, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Μοναχός Ἠλίας, Ἱ. Σκ. Ἁγίου Βασιλείου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας,
Ἱερομ. Εἰρηναῖος, Καψάλα
Μοναχός Παΐσιος, Καρυές
Ἱεροδ. Κοσμᾶς, Ἱ.Κ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἱ.Σκ. Κουτλουμουσίου
Γέρων Νικόδημος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Νεκταρίου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Σταυρονικήτα
Γέρων Μελέτιος, Ἱ.Κ.Γενέσιον Θεοτόκου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος
Ἱερομ. Μακάριος, Ἱ.Κ.Γενέσιον Θεοτόκου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος
Μοναχός Μακάριος, Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου
Γέρων Κυπριανός Ἱερομ., Ἱ.Κ.Ἁγίου Γεωργίου, Ἱ.Μ.Φιλοθέου.
Γέρων Ευστράτιος ιερομόναχος Ιερά  Μονή  Μεγίστης Λαύρας .
Γέρων Σπυρίδων μ. Ι.Κ.Αγίου Νικολάου ΙΕΡΆ  ΜΟΝΉ  Κουτλουμουσίου
Γέρων  Παΐσιος μ. Ι.Κ.Αγίου Χαραλάμπους ΙΕΡΆ  μονή Βατοπαιδίου .
Γέρων Παχώμιος ιερομόναχος Ι.Κ.Άγιοι ΠΆΝΤΕΣ  Καψάλα ΜΟΝΉ  Παντοκράτορος .
Γέρων Χρυσόστομος ιερομόναχος Ι.Κ.Άγιος Σπυρίδων μόνη Κουτλουμουσίου

     Ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται καί θά κοινοποιηθοῦν στόν Ἐκκλησιαστικό Τύπο, καί στό διαδύκτιο. 

31 σχόλια:

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Ας ελπίσουμε ότι ο φόβος Θεού των Καθηγουμένων θα υπρτερήσει τον φόβο Βαρθολομαίου!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΑΣΑΡΕΙ ΤΟΝ ΑΚΡΑΙΟ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟ - ΔΗΘΕΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΧΗΣΜΑΤΑ.
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΑ...
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ..
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ»...
ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΩ

Ανώνυμος είπε...

Μάθε πρώτα λίγη ορθογραφία αγαπητέ 4.58 και μετά να μας κάνεις και υποδείξεις.
Μπράβο στους πάτέρες.

Ανώνυμος είπε...

To 1821 εἶχαν ξεσηκωθεί ἐναντίον τῶν Τούρκων καί εἶχαν πάρει τά ὅπλα, περίπου χίλιοι ΚΕΛΙΩΤΕΣ.
Νά τώρα, πού καί πάλι ΚΕΛΙΩΤΕΣ μοναχοί ξεσηκώνονται ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξουν ἡμῶν Πίστεως καί ἐναντίον τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμού. Εἴμαστε μαζί τους.

Ανώνυμος είπε...

Και πολυ καλα κανουν 4:58...ο καθενας στο ειδος του,με το χαρισμα του...ευτυχως που υπαρχουν και αυτοι και αφυπνιζομαστε και μεις οι υπολοιποι..οι γνησιοι Πατερες μιλησαν για τις αιρεσεις και για καθε μα καθε κινδυνο που απειλουσε την Εκκλησια...

Ανώνυμος είπε...

Προφανώς σε λίγο θα έχουμε -εάν ήδη δεν έχει έρθει- έγγραφο από το Οικουμενικο Πατριαρχείο προς Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας να εξουδετερώσει με συνοπτικάς διαδικασίας του αντιδρώντες. Είναι φανερό. Οι Λαυριώτες πρωτοστατούν στον αγώνα. Τι θα πράξει τότε η Κοινότητα; Τι θα πράξει ο ηγούμενος της Λαύρας;

Ανώνυμος είπε...

Προβλημα δεν ειχαμε και προβλημα δημιουργησε ο βαρθολομαιος στα καλα καθουμενα οπως λεει και ο Γέροντας Αρσενιος Βλιαγκοφτης. Ο Θεός να Βάλει Το Χέρι Του.

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Σάββας σε ποιο κελί είναι και υπογράφει ως Γέρων ;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε Ανωνυμε 11 Ιουλίου 2016 - 4:58 μ.μ.

Συνομιλεις με Ορθοδοξους, οχι με οικουμενιστες.
Σε εμας, η παραμυθολογια σου, δεν εφαρμοζει.

Παντα υβριζεται περιφρονητικα τους Ορθοδοξους σαν Παλιοημερολογιτες, σαν φονταμενταλιστες φανατικους και οτι αλλο σας διδαξει το αφεντικο σας.

Μονο που οι "παλιοημερολογιτες" αν και ειναι εκτος Εκκλησιας εξ αιτιας της υπερηφανειας των, στα ζητηματα της πιστεως ως προς το αφεντικο σας τον παπα της ρωμης, ορθοδοξουν απολυτα.

Ανώνυμος είπε...

Οι του πατροπαράδοτου ημερολογίου ορθοτομούντες πιστοί της αληθείας είναι εκτός Εκκλησίας επειδή μπούκωσε η 'νέα' με μασώνους και οικουμενιστές και μολύνθηκε;Αυτό μη το ξαναπείς.

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Ούτε εγώ είμαι καλός στην ορθογραφία 5:17μμ, ούτε ο Άγιος Παϊσιος και πολλοί άλλοι. Ο Βαρθολομαίος είναι άριστος στην ορθογραφία, ο Γιανναράς, ο Ζηζιούλας κ.α. με τη λογική τη δική σου, αυτοί μπορούν να μας κάνουν υποδείξεις; Καλό είναι να μη προσβάλουμε αδελφό για ένα ορθογραφικό λάθος επειδή διαφωνούμε. Και εγώ διαφωνώ με τον 4:58μμ αλλά δεν παύει να είναι Αδελφός μας. Δεν κάνω το δάσκαλο, τα λέω για να τα ακούω και εγώ, απλά είμαι σίγουρος πως ο διάβολος θέλει να κάνει τις καρδιές μας μαύρες, και εμείς; "τσιμπάμε".
ΟΡΓΙΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ.

ΜΑΝΟΣ είπε...

Αξιοι αγιορείτες πατέρες. Όλος ο πιστός λαός του Θεου ειναι μαζι σας. Οι γνήσιο οι αγιορείτες πατέρες και άγιοι πρώτα ομολογούσαν την πίστη και διώκονταν οταν διέκοπταν την κοινωνία με τους αιρετικούς ανα τους αιώνας και παράλληλα ασκούσαν την νοερά προσευχη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κηρυξ του φωτός και της χάριτος Αγ. Γρηγόριος Παλαμας.

Ανώνυμος είπε...

Οντως διωκεται η αγια πιστις και οι ευσεβεις προς τον Κυριον.
Εις Κυριος, μια πιστις, εν βαπτισμα.
Η "νομιμος ποικιλια πιστεων" της κοινης εξαγγελιας του πάπα ρωμης και του ουραγου αυτου πατριαρχου μας, ειναι συνομολογια πολλων κυριων και πολλων πιστεων και πολλων βαπτισματων.
Ποιος ειναι ο κυριος του παπα της ρωμης;
Το ημισαβελλιον και δυσξυμβολο τερας.
Οταν ο μεγας Φωτιος εθεολογησε περι ημισαβελλιου τερατος, οταν ο αγιος Γρηγοριος ο Παλαμας εθεολογησε περι δυσξυμβολου τερατος, εθεολογησαν περι του κυριου στον οποιο συμπροσευχεται ο πατριαρχης μας οταν συνιερουργει με τον παπα.
Εμεις ομως γνωριζουμε τον οντως οντα Κυριον.
Η ετεροτητα στην ομολογια Κυριου και κυριων θετει το οριο μνημονευσεως.

Ανώνυμος είπε...

Ολοι οι Ορθοδοξοι πρεπει να φυλασσουμε οσα οι Οικουμενικες Συνοδοι εθεσπισαν.
Οι εκφρασεις ''φονταμενταλιστες'',''σουπερ ορθοδοξοι'' κ.α ,προσωπικα δεν μου κανουν αισθηση,επειδη οι ευαγγελικες αληθειες μας συνιστουν την προσοχη στα της πιστεως αφου η ενταξη μας κ ο χωρισμος απο το Σωμα Της Εκκλησιας εξαρταται απο την συνδεση με Τον Κυριο και τα μελη της αλλα και την πληρη αποδοχη και ακομα την ταυτηση με την Ορθοδοξο πιστη!!
Νομιζω απο οσα κατενοησα,ολα αυτα ,πρεπει να μας κανουν προσεκτικους .Προσεκτικους ωστε να μην εκπεσουμε απο την πιστη και χασουμε το ελεος Του Θεου.Το οποιον ελεος εξαρταται απο την πιστη και την αγαπη Του Θεου και οχι μονον με την αδιαλειπτο επικλιση του ελεους''Κυριε Ιησου Χριστε Υιε Θεου ελεησον με!''Επομενως η προσπαθεια να παραμεινουμε στην αγαπη Του Θεου,προσμενοντας το ελεος ,κανει τους πιστους ,να εχουν εγρηγορση και να προσπαθουν να μεινουν πιστοι στα αποστολοπαραδοτα θεσμια,αφου οποιος παραβαινει τη διδασκαλια Του Χριστου,δεν εχει κοινωνια με Τον Θεο.Και αυτος ειναι ενας ακομα λογος υπερασπισης της πιστεως οχι με την εννοια του Ζηλου ου κατεπιγνωσιν .Αρα το μυθευμα περι σουπερ Ορθοδοξων δεν στεκει !
''Αιρετικοι '' δεν ειμαστε εφοσον υπερασπιζομαστε τα Ορθοδοξα δογματα της Μιας,Αγιας,Καθολικης και Αποστολικης Εκκλησιας.

Εντολη γαρ Κυριου μη σιωπαν εν καιρω κινδυνευουσης πιστεως!Ο κινδυνος ειναι υπαρκος πλεον!
Η κοινωνια με τον αιρετικο μεχρι συνοδικης διαγνωμης ,αφηνεται στην κριση καθε Ορθοδοξου[τα δυο ακρα- Επιφανιος Θεοδωροπουλος].Η κοινωνια με Τον Θεο απαιτει σταθεροτητα σε ολα!
Πιστευω πως θα επικρατησει η ειρηνη και ενοτητα της Ορθ.Πιστεως τελικα!
Τις ημας χωρισει απο της αγαπης Του Χριστου?
Χρειαζομαστε και αλλες διευκρινησεις περι της Συνοδου!
Δεν ειναι κακο η αντιρρηση! Κακο ειναι να χωριστουμε απο Τον Θεο!
Συγχωρηστε μας!

Ανώνυμος είπε...

Οι Ιερές Σύνοδοι της Ιεραρχίας των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, αδρανούν και σιωπούν με μεγάλη ενοχή, διότι θα έπρεπε τόσες δεκαετίες να ελέγξουν δημόσια (και πιθανώς να επιβάλουν κάποιες Εκκλησιαστικές κυρώσεις) στον οποιοδήποτε Ορθόδοξο Πατριάρχη και Ορθόδοξο Αρχιερέα, ο οποίος ενεργεί δημόσια με ανεπίτρεπτο Οικουμενιστικό τρόπο.

Οι περισσότεροι ποιμένες των περισσότερων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, είναι απλά δήθεν "ποιμένες", δηλαδή ψευτο-ποιμένες.

Φυσικά, ΚΑΙ σύμφωνα με τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, ΚΑΙ σύμφωνα με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ΔΕΝ πρέπει να δημιουργούνται σχίσματα (αποκοπή από το Εκκλησιαστικό Σώμα) μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στυλιανός είπε...

Μακάρι να το κάνουν και να μην είναι ενας ακόμη χαρτοπόλεμος!

ΠΑΛΑΙΟΣ(Α.Ι.Π.) είπε...

Αυτός είναι ο στρατός του Αρνίου!
Φτάνει πιά η επαίσχυντη και βολική ''χρυσή τομή''.Οι επιστολικοί και πρακτικογραφικοί''αγώνες''που χωρίς ομολογιακό βίωμα δεν έγιναν ποτέ γέφυρα προς τον ουρανό!!
Λέει ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου( στον Γεώργιο Σχολάριο):" Ουδέποτε με τις μέσες καταστάσεις άνθρωπε μου διορθώθηκαν τα εκκλησιαστικά.Δεν υπάρχει μέση κατάσταση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους...αυτός που παρεκκλίνει λίγο από την αλήθεια,στο ψεύδος ανήκει''(P.G.160,1082-1096)!!!

Ανώνυμος είπε...

Οι αιρετικοι ολων των εποχων αποξενωνονται οι ιδιοι απο την Εκκλησια Του Χριστου,οχι μονο με τις αιρετικες τους διδασκαλιες αλλα και με το ηθος τους.Εαν μελετησει κανεις την μετα των συνοδων εποχη ,πως συνεχιστηκε η πολεμικη εναντιον του Αγ.Γρηγοριου απο τους Ακινδυνιστες κ λοιπους ,τις υβρεις και τους διωγμους του θεοφωρου πατρος,σχολιαζει ο Διονυσιατης Αγιορειτης Θεοκλειτος,θα βρει κανεις την αληθεια στους λογους του,οσον αφορα γενικως τις αιρεσεις απωλειας ,σε αντιθεση με αυτους που βρισκονται εντος του χωρου της πραγματικης σχεσεως μετα Του Θεου,αγιους δια των ουσιωδων ακτιστων ενεργειων Του.ΟΙ αγιοι αντιμετοπιζαν παραδοσιακως και ενσωματωμενοι με τη δογματικη,πνευματικη κ εμπειρικη Παραδοση της Ορθ.Εκκλησιας τις αποκκλισεις...
Οι αγιοι ΜΑΣ πατερες ,αλλες φορες εφυγαν να μη συναντησουν αιρετικους,αλλεςεμειναν και αγωνιστηκαν με βαση το σταθερον της αποδοχης της Ορθοδοξιας εις πολλων την διορθωσιν,αλλοτε με παρακληση να χωρισθη ο πλανωμενος απο την αιρεση,αλλοτε με τον κωδωνα του θανατου και τον θανατο ως του αθετησαντος τον ορκον να φυλαξη Ορθοδοξια βασιλια Αναστασιου αποβαλλοντας την Δ` Οικ.Συνοδον εξεψυχησε δια το ''να ασεβηση εις την Ορθ.Εκκλησιαν'',αλλοτε πραττοντας θαυματα που υπερεβαιναν τη λογικη,οπως μαρτυρει το ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ,ρυπτωντας το ωμοφοριον στη φωτια η κανοντας το σημειον του σταυρου οπως επι Μεγαλου Βασιλειου,οταν ο αρειανος Ουαλης,διεταξε να παραδοθη στους αρειανους ο Καθεδρικος Ναος της Νικαιας,σε αντιθεση με τους αρειανους οι οποιοι προσευχηθηκαν αλλα η προσευχη τους δεν επιασε,Ο ναος ομως παρεμεινε στους Ορθοδοξους λογω του Μεγαλου Βασιλειου! Αλλοτε παλι με την αναγνωση κειμενων των αγιων θεοφωρων Πατερων στους αιρετικους και αλλοτε παραιτουμενοι και απομακρυνοντες απο την κοινωνια με αυτους.Αλλοτε παλι με υπομονη στους διωγμους και στα δεινα !Δεν υπαρχει μεση κατασταση ?
Διακοπη μνημοσυνου εκαναν και επισκοποι και αγιορειτες μοναχοι του Πατριαρχου.Ομως επανεφεραν παλι το μνημοσυνο.Τα σχισματα κ οι αιρεσεις δεν αντιμετοπιζονται απλα!
Ουτε μονον οι συνοδοι τα εξαλειφουν,δεδομενου πως αγια Εκκλησια κανει και ποιμαντικη που θεραπευει,αλλα εχει και ορια!

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος βερολινο είπε...

ΑΞΙΟΙ!

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ Η ΕΛΠΙΣ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!!!

Ανώνυμος είπε...

Εὖγε στά πρωτοπαλίκαρα τῆς Παναγίας μας!

Ἤ Χριστός ἤ πάπας.
Ἤ Ὀρθοδοξία ἤ αἰρέσεις.
Ἤ Παράδεισος ἤ ἅδης.
Ἤ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἤ κόλασις.
Χάσμα Μέγα. Οὐδεμία ἕνωσις.

Ο. Χ.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στην κυρία 1:46 μ.μ. για την θεολογία και εκκλησιολογία της.Ο Άγιος Μάρκος μάλλον έκανε λάθος.Οι Άγιοι δεν είναι αλάθητοι.Τα άκρα είναι δαομονικά.Η αποτείχιση είναι σχίσμα .

Ανώνυμος είπε...

Η αποτειχιση δεν ειναι σχισμα.
Ο αποτειχισμενος, εαν βεβαια καλως αποτειχισθηκαι παραμενει εντος της Εκκλησιας

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 9.33
Πως παραμένει ο αποτειχισμένος εντός Εκκλησίας όταν :
1. Δεν έχει καμμία επικοινωνία γενικώς με μη αποτειχισμένους γιατί τους θεωρεί μολυσμένους;
2. Όταν θεωρεί άκυρα τα μυστήρια και όταν απαγορεύει μη αποτειχισμένους να κοινωνήσουν σε λειτουργία αποτειχισμένων;
3. Όταν μερικοί κάνουν σαν δαιμονισμένοι και κατηγορούν συνεχώς όσους δεν θέλουν να αποτειχισθούν;
ΟΧΙ ΑΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ. ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ KAI ΣΧΙΣΜΑ.
Β.Μ

Ανώνυμος είπε...

Οι Οικουμενιστές, οι φιλοοικουμενιστές και όσοι από τους συνοδοιπόρους τους φανερά ή κρυφά τους υπηρετούν για ένα πράγμα αγωνίζονται μετά τις Αποφάσεις που επέβαλαν στην Σύνοδο της Κρήτης, την ΑΠΟΔΟΧΗ με συμφωνία ή με ΑΝΟΧΗ των αποφάσεων αυτών, διότι μόνο με την Αποδοχή η Αίρεση θα επικρατήσει και το τιμόνι Της Εκκλησίας θα έχει πλήρως και Επίσημα αλλάξει πορεία και η " Νέα Ορθοδοξία " που δεν έχει καμμία σχέση με την αληθινή Ορθοδοξία θα έχει επικρατήσει. Ένα τους φοβίζει η Αποκήρυξη της Συνόδου τους ή η Καταδίκη με παράλληλη διακοπή της Κοινωνίας, όλα τα άλλα μέσα, έστω δια της ΑΝΟΧΗΣ, οδηγούν σε αυτό που επιδιώκουν, δηλαδή την Εκκλησιαστική ΑΠΟΔΟΧΗ

Ανώνυμος είπε...

Προς τον 10.03
Αγαπητε φιλε, η αποτειχιση επιτελειται ευσεβως οπως την περιγραφει ο μακαριστος π. Επιφανειος Θεοδωροπουλος στο βιβλιο του Τα δυο ακρα.
Τοτε ειναι ασφαλης.

Ανώνυμος είπε...

Εγωισμος + αποτειχιση = σχισμα.
Η αποτειχιση ως προαιρετικη απαιτει διακριση και δεν συνιστα μετρο επιβολης.
Το σχισμα επιβαλλει.

Ανώνυμος είπε...

Ο γερον Σαββας ειναι προτεπιστατης στην Μεγίστη Λαύρα..δεν ειναι κελιωτης.Αξιοι οι πατερες!

Ανώνυμος είπε...

Προϊστάμενος της Μεγιστης Λαυρας

Unknown είπε...

Αγαπημένοι μου αδερφοί, προσέξτε, ΠΡΟΣΕΞΤΕ, γιατί φιρί-φιρί το πάτε για Σχίσμα. Και καλά να αποσχιστείτε και να "αποτειχίσετε" εσείς, αφού τόσο σας αρέσει και "τη βρίσκετε" με το να αποσχίζεστε. Δουλειά δεν είχε ο Διάολος... και αποτειχιζόταν! Το πρόβλημα είναι, ότι παρασύρετε και άλλους κακομοίριδες. Ο Θεός να μας λυπηθεί, και να μην επιτρέψει άλλα σχίσματα.

Α, και δεν εκτιμώ την ανωνυμία.

Με ειλικρινή αγάπη και ενδιαφέρον,

Κωνσταντίνος Γιαβρόπουλος, θεολόγος και κοινωνιολόγος

Ανώνυμος είπε...

ως πότε θα ανεχόμαστε Πατριάρχη που δεν αγαπάει και δεν σέβεται τους Άγιους Πατέρες της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com