30 Ιουν 2016

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών: Η «Σύνοδος» του Κολυμπαρίου Κρήτης και η σύμπλευσή της με τον Οικουμενισμό

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη.

Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία. Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθεῖσα ἀπὸ τὸν πρωτοστάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἰκουμενικὸ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν καὶ πρόεδρο τῆς «Συνόδου», καθιστᾶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα, καινοτόμους καὶ παραβάτες τῆς μακραίωνης συνοδικῆς καὶ κανονικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑποκείμενους στὴν κρίση μιᾶς μελλοντικῆς ἀληθοῦς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
Ἡ εἰκόνα τῶν συμπροσευχομένων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους αἱρετικῶν παρατηρητῶν, Μονοφυσιτῶν, Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν καὶ οἱ φιλόφρονες πρὸς αὐτοὺς λόγοι καὶ ἐκδηλώσεις βοοῦν καὶ κραυγάζουν γιὰ τὴν πρωτοφανῆ συνοδικὴ καινοτομία καὶ τὴν εὐθεία προσβολὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
Δὲν εἶναι ἁγία, διότι ὁρισμένα σημαντικὰ κείμενα τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ληφθεῖσες διὰ τῶν αἰώνων ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸν ἑαυτό του· ἄλλοτε νὰ καταδικάζει, στὶς ὄντως ἅγιες συνόδους, τὶς αἱρέσεις καὶ νὰ ἀναθεματίζει τοὺς αἱρετικούς, καὶ ἄλλοτε, ὅπως στὴν «σύνοδο» τῆς Κρήτης, νὰ τὶς θεωρεῖ ἐκκλησίες. Καὶ ἐπειδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι εὐθές, ἀναλλοίωτο καὶ ἄτρεπτο, διεστραμμένες καὶ ἀλλοιωμένες εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς συνάξεως τοῦ Κολυμπαρίου ποὺ ἔχουν κατεξοχὴν δογματικὸ περιεχόμενο. Δὲν ἐλήφθησαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ πνεύματι, σκολιῷ καὶ ἀλλοτρίῳ.
Δὲν εἶναι ἐπίσης μεγάλη ἡ «σύνοδος» γιὰ δύο λόγους. Τὸ μεγαλεῖο ἐν πρώτοις συνδέεται μὲ τὴν θεοσέβεια καὶ τὴν ἁγιότητα. Ἡ Ἐκκλησία ὀνόμασε μεγάλους ὅ-σους Ἁγίους διακρίθηκαν εἴτε στὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας εἴτε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἁγιότητα ἢ καὶ στὰ δύο· Μέγας Ἀθανάσιος, Μέγας Κωνσταντῖνος, Μέ-γας Βασίλειος, Μέγας Ἀντώνιος, Μέγας Εὐθύμιος καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἡ «σύνο-δος» τῆς Κρήτης στὴν ὑπεράσπιση τῆς πίστεως ὄχι μόνον δὲν παίρνει μεγάλο βα-θμό, ἀλλὰ ἡ ἐπίδοσή της εἶναι ἀρνητική, κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀφοῦ δὲν καταπολε-μεῖ, ἀλλὰ ἐκκλησιοποιεῖ τὶς αἱρέσεις.
Εἶναι μικρὴ καὶ γιὰ ἄλλο σημαντικὸ λόγο· ἡ παρουσία ὅλων τῶν ἐπισκόπων στὶς μεγάλες συνόδους πιστοποιεῖ τὴν διὰ τῶν ποιμένων παρουσία ὅλου τοῦ ποιμνίου, τὴν ἔκφραση τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ἡ «σύνοδος» τῆς Κρήτης εἶναι κολοβὴ καὶ ἐλλιπής. Δὲν ἐκλήθησαν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ μικρός, περιορισμένος ἀριθμὸς ἐπισκόπων. Ἑπομένως δὲν ἐκπροσωπεῖται ὅλο τὸ πλήρωμα. Ἀλλὰ καὶ οἱ κληθέντες, βάσει τοῦ ἀπαράδεκτου Κανονισμοῦ, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα διὰ τῆς ψήφου τους νὰ ἐκφράσουν τὴν συμφωνία ἢ τὴν διαφωνία τους πρὸς τὰ ἀποφασιζόμενα, νὰ ἐκφράσουν τὸ ἐκπροσωπούμενο ποίμνιο. Ἀποτελεῖ μοναδικὴ ἱστορικὴ πρωτοτυπία παπικῆς, ὀλιγαρχικῆς, ἀντισυνοδικῆς ἐμπνεύσεως. Ψηφίζουν ὄχι ὅλοι οἱ παρόντες ἐπίσκοποι, ἀλλὰ ὁ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν δεκατεσσάρων (14) προκαθημένων, οἱ ὁποῖοι καθίστανται οἱονεὶ πάπες ὑπεράνω τῶν συνόδων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν. Πρόκειται γιὰ μικρὴ σύναξη προκαθημένων, γιὰ ἕνα ἄγνωστο καινοφανῆ θεσμό, ποὺ προσβάλλει τὴν ἰσότητα τῶν ἐπισκόπων, διότι μεταβάλλει τοὺς προκαθημένους ἀπὸ «πρώτους μεταξὺ ἴσων» (primos inter pares) σέ «πρώτους ἄνευ ἴσων» (primos sine paribus).
Δύο ἀκόμη παράγοντες ἐσμίκρυναν τὴν δῆθεν μεγάλη σύνοδο· ἡ ἀπουσία τεσ-σάρων πατριαρχῶν, προκαθημένων ἰσαρίθμων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, ὄχι ἐκ λόγων ἀνάγκης, ὅπως ὑγείας, πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ ἄλλων, ἀλλὰ λόγῳ διαφωνιῶν πρὸς τὴν διαδικασία συγκλήσεως, τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας καὶ τῆς Θεματολογίας τῆς συνόδου. Δὲν ἔλαβαν μέρος οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας. Πρὶν νὰ συνέλθει ἡ «σύνοδος» ἔχασε τὸν πανορθόδοξο χαρακτήρα της καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἀξιοπιστία τῶν ἀποφάσεών της, διότι οἱ ἀπόντες κατήγγειλαν ἔλλειψη συνοδικότητας, διαφά-νειας καὶ σεβασμοῦ τῶν παραδεδομένων, ἐν ὀλίγοις ἔλλειμμα Ὀρθοδοξίας, καὶ προώθηση προειλημμένων ἀποφάσεων. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια μόνον ἡ ἀπουσία τῶν τεσσάρων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν ποὺ μικραίνει τὴν «σύνοδο»· περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡ μὴ ἐκπροσώπηση τοῦ συντριπτικὰ μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ πιστῶν, τῆς πληθυσμιακῆς ὑπεροχῆς τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ δὲν ἐκπροσωπήθηκαν στὴν «σύνοδο».
Ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀγωνίσθηκε μὲ συνέδρια, ὁμιλίες, συνεντεύξεις καὶ ἀρθογραφία τῶν μελῶν της, συνεργαζόμενη μὲ ὁμόφρο-νες ἐπισκόπους, νὰ ἐνημερώσει τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς γιὰ τὴν κακὴ πορεία τῆς «συνόδου», ἰδιαίτερα κατὰ τὴν τελευταία φάση τῆς προετοιμασίας της. Θὰ ἤ-μασταν εὐτυχεῖς, ἂν εἶχε ἀποτραπῆ ἡ σύγκληση αὐτῆς τῆς οἰκουμενιστικῆς συνόδου ἢ ἂν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν της κάποιοι προκαθήμενοι ἢ συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς ἀγωνίζονταν ἀποφασιστικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ νὰ ἀπορριφθεῖ ὁλόκληρο τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», τὸ ὁποῖο νομιμοποιεῖ καὶ θεσμοθετεῖ τὸν Οἰκουμενισμό. Οἱ διορθώσεις καὶ οἱ βελτιώσεις, τὶς ὁποῖες ἐπρότεινε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ ἂν ἐγίνοντο συνοδικὰ δεκτές, δὲν ἐπρόκειτο βέβαια νὰ καταστήσουν τὸ κείμενο ὀρθόδοξο καὶ ἀποδεκτό, ἀφοῦ οὔτε τὰ ἀπαράδεκτα κείμενα τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων ἐκρίνοντο οὔτε πολὺ περισσότερο ἡ μὲ ἀντορθόδοξους ὅρους συμμετοχή μας στό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν». Ἀντίθετα, μέσα στὸ κείμενο ἐπαινοῦνται καὶ ἐγκωμιάζονται. Ἡ δὲ ὀρθὴ πρόταση τὸ «χριστιανικὲς ἐκκλησίες» νὰ γίνει «χριστιανικὲς κοινότητες» συνάντησε λυσσώδη ἀντίδραση καὶ ἀπορρίφθηκε μὲ ἀνιστόρητες, ἀθεολόγητες, παράλογες, σοφιστικὲς ἀντιπροτάσεις, τὶς ὁποῖες υἱοθέτησε, ἄγνωστο πῶς, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ δὲν ὑπεστήριξε, ὡς ὄφειλε, τὴν ἀπόφαση τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καί ὑπερέβη ἀναιτιολόγητα τὴν ἐξουσιοδότηση, ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ αὐτήν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἐλήφθησαν. Ἀναμένονται οἱ ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις ποὺ ὀφείλουν νὰ δώσουν στὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τόσο ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἑλλαδίτες Ἱεράρχες τῆς «συνόδου» τῆς Κρήτης.
Ἀπὸ τὸ ναυάγιο στὰ θολὰ νερὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν τελευταία στιγμὴ γλύτωσαν, κολυμπώντας ὀρθόδοξα στὸ Κολυμπάρι, οἱ ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὸ περιλάλητο κείμενο ἤ διετήρησαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους. Πρόκειται, ἀπ’ ὅσα γνωρίζουμε ἕως τώρα, γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖο (ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας), ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοὺς Μητροπολίτες Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο, Μόρφου κ. Νεόφυτο, Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενο, καὶ Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, ὁ ὁποῖος διετήρησε ἐπιφυλάξεις κατὰ τὴν ὑπογραφή, καὶ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο (ὁ μόνος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποὺ δὲν ὑπέγραψε). Ἀρκετοὶ ἀκόμη Ἱεράρχες ἄσκησαν ἔντονη κριτικὴ στὸ ἐν λόγῳ κείμενο καὶ διετήρησαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους κατὰ τὴν ὑπογραφή του. Ἀποτελοῦν τὴν συνέχεια τῶν ὁμολογητῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ πὼς στὸ μέλλον συνοδικὰ καὶ ὀρθόδοξα θὰ ἀπορριφθεῖ ἡ «σύνοδος» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ὡς οὐνιτική, οἰκουμενιστικὴ καὶ φιλοπαπική, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ μία πρώτη ἀποτίμηση· θὰ ἀκολουθήσουν λεπτομερέστερες καὶ ἐμβριθέστερες.
Γιὰ τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»


Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος,
Ἄνω Γατζέας Βόλου

Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης (Σύμβουλος)
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Eυγε.Τον ορθο λογο περιμενουμε

Ανώνυμος είπε...

Η πρώτη αυτή κριτική προσεγγιση της εν Κρήτη "συνόδου" από την πλευρά της "Συνάξεως κληρικών και μοναχών" κονιορτοποιεί τις σοφιστείες και τα ληρήματα εκείνων των φιλοπατριαρχικών καλάμων που επεχείρησαν, ανεπιτυχέστατα, να περιβάλλουν με κύρος μία εξ υπαρχής σφόδρα προβληματική και αντικανονική "μάζωξη" ιεραρχών πολλοί των οποίων τυγχάνουν υπόδικοι εδώ και χρόνια ενώπιον της αδιαφθόρου πανορθοδόξου εκκλησιαστικής συνειδήσεως ένεκα συγκεκριμένων δηλώσεων και εκδηλώσεών τους που νοθεύουν το Ορθόδοξο Δόγμα και αλλοιώνουν το Ορθόδοξο Ήθος.
Λ.Ν.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ είπε...

Σας τιμά το γεγονός ότι παραδέχεσθε τις αρνητικές και αντορθόδοξες συνέπειες της Συνόδου του Κολυμπαρίου σε αντίθεση με κάποιους που επέλεξαν την οδό των δήθεν ανύπαρκτων συνεπειών αυτής της Συνόδου. Παρόλλα αυτά η αόριστη ελπίδα σας για μελλοντική καταδίκη αυτής της Συνόδου δεν αίρει το γεγονός ότι ήδη παραβιάσθηκαν τα έσχατα όρια της Εκκλησιαστικής Οικονομίας με την παραδοχή Επισήμως μη Ορθοδόξων φρονημάτων και καταστάσεων. Την οδό Των Πατέρων την γνωρίζετε ή την ακολουθείτε ή θα χάσετε και σεις με την συγκοινωνία με αυτούς που καταγγέλετε την ιδιότητα του Ορθοδόξου. Περιμένουμε την ομολογία σας, περιμένουμε να σας δούμε μπροστάριδες στον αγώνα

Ανώνυμος είπε...

http://www.amen.gr/article/video-o-arxiepiskopos-athinon-aksiologei-ta-apotelesmata-tis-agias-kai-megalis-synodou
Και μέσα στο γενικό χαμό να σου και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος που αξιολογεί σε γενικές γραμμές θετικά την ψευδοσύνοδο!

Ανώνυμος είπε...

Λέτε μέσα στη θετική αξιολόγηση της "συνόδου" απ τη μεριά του Ιερωνύμου να περιλαμβάνεται και η συναυλία της Φαραντούρη;

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια είναι αυτό που γράφει ο αδελφός...
Όσο παρατείνεται η ασάφεια, μεγαλώνει η σύγχυση στο πλήρωμα. Σε λίγο δε θα ξέρει κανένας τι του γίνεται...
Αλλά για να γίνουν βήματα μπροστά χρειάζονται επίσκοποι

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μην αποτειχιστούμε για μια χούφτα οικουμενιστές. Να τους κάνουμε τέτοια χάρη;
Τους παλαιοημερολογίτες και τους αποτειχισμένους τους έχουν όλοι τους γραμμένους, ούτε ως πράξη αντίστασης δεν είχε ωφέλεια η έξοδός τους από την Εκκλησία, και τους έγινε και αιτία οίησης η ομολογία τους. Όποιος θέλει να αποτειχιστεί, ο δρόμος είναι ανοικτός και τα σκυλιά δεμένα. Ας μην εναποθέτει την ευθύνη για μια τέτοια απόφαση σε άλλους δήθεν από ενδιαφέρον μήπως χάσουν την ιδιότητα του ορθοδόξου.

Όσο υπάρχουν ορθόδοξοι ποιμένες δεν έχουμε λόγο να πάμε πουθενά. Αρκεί να αποφεύγουμε και να αποδοκιμάζουμε τους οικουμενιστές. Αυτοί τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας. Κι αν φτάσουν να μας αφορίσουν κάποτε, τιμή για εμάς και κρίμα στο λαιμό τους.

Ανώνυμος είπε...

Ἀποκαρδιωτικό τό κείμενο αὐτό τῆς συνάξεως τῶν ὀρθοδόξων κληρικῶν καί μοναχῶν. Διαφαίνεται ἀμηχανία καί φόβος πού δέν ἁρμόζουν σέ κείμενα πού ὑποτίθεται ὅτι γράφονται γιά νά ὁμολογήσουν τήν Ἀλήθεια. Πῶς γίνεται νά θεωρεῖται ἡ σύνοδος αὐτή οἰκουμενιστική δηλαδή Ληστρική καί οἱ συμμετέχοντες νά παραμένουν ὀρθόδοξοι καί κάποιοι πού μόλις καί μετά βίας δέν ὑπέγραψαν δυό κείμενά της νά θεωροῦνται καί ὁμολογητές;! Ἄμ, δέν εἶναι τόσο εὔκολα τά πράγματα. Ὁμολογητής εἶναι ὅποιος διεφώνησε μέ ὅσα αἱρετικά ἐξέμεσε ὁ πρόεδρός της καί στήν ἀρχή καί στό τέλος ἀπερίφραστα. Ποιός τόλμησε νά μιλήσει καί νά τόν ἐλέγξει;Κανείς! Κανείς λοιπόν δέν ἀνεδείχθη ὁμολογητής!
Μᾶλλον θά πρέπι οἱ σεβαστοί κατά τά ἄλλα πατέρες πού ὑπογράφουν νά ἀναλογισθοῦν τίς εὐθύνες τους γιατί μᾶλλον σύγχυση δημιουργοῦν στό πλήρωμα.

Ανώνυμος είπε...

Όχι αγαπητέ, 10:02 ! Δεν περιμένει κανείς την προτροπή σας για να αποτειχιστεί, όπως το λέτε.
Και δεν είναι μόνο μία χούφτα οι οικουμενιστές.
Το θέμα που έχει προκύψει μετά τη σύνοδο είναι η πρωτοφανής προώθηση του Οικουμενισμού στο ακόμη θεωρούμενο ως "πλήρωμα της Εκκλησίας".
Εκτός και αν αυτό εσείς το περιορίζετε σε μερικές χιλιάδες ανθρώπων, που , άγνωστο πώς, θεωρούν εαυτούς προστατευμένους επαρκώς.
Ένα από τα δύο ισχύει: ή είναι ληστρική η σύνοδος ή δεν είναι.
Αν είναι, υπάρχει ανάγκη τοποθετήσεως των ορθοδόξων εναντίον της με σκοπό την θεσμική ακύρωσή της. Όχι γνώμες γενικές και αόριστες, του τύπου "να τα χουμε καλά με όλους" και το θέμα να σέρνεται επ' αόριστον. Ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος των ελαχίστων αδελφών, που σκανδαλίζονται από τη γενική εικόνα.

Ανώνυμος είπε...

Ο άγιος Θεόδωρος ο στουδίτης μας διδάσκει ότι πρέπει να αποφεύγουμε την εκκλησιαστική κοινωνία ακόμη και με τους ορθοδόξους που διατηρούν κοινωνία με τους αιρετικούς. Άρα αδελφέ αγαπητέ που λες ότι ''σιγά μην αποτειχιστούμε για μία χούφτα οικουμενιστές''... δεν ορθοφρονείς. Η αποφυγή των οικουμενιστών και του οικουμενισμού, δεν είναι η πρακτική να μην πηγαίνεις εκεί που λειτουργούν ούτε να διαμαρτύρεσαι αλλά να δέχεσαι να είσαι στο ίδιο μαντρί με εκείνους. Η αποτείχιση δεν είναι έξοδος από την Εκκλησία όπως λάθος γράφεις, αλλά προστασία της Εκκλησίας από την αίρεση, δεν έχεις διαβάσει τί λέει ο 15ος Κανόνας της ΑΒ Συνόδου; Πού είδες αδελφέ μου αγαπητέ ότι η αποτείχιση είναι έξοδος;

Μην συγχέεις την αποτείχιση με τους παλαιοημερολογίτες. Το ότι οι παλ/τες δεν έχουν καμία σημασία για τους οικουμενιστές λόγω διάσπασης σε 15 ομάδες, και οι αποτειχισμένοι δεν έχουν οργανωθεί, δεν συνεπάγεται ότι εσύ πρέπει να αναπαύεσαι στον οικουμενισμό.

''Η μία χούφτα οικουμενιστών'' που γράφεις είναι όλοι σχεδόν οι ηγέτες της καταστημένης Ορθοδοξίας, που την έχουν μεταμορφώσει σε ένα απέραντο τυπολατρικό τελετουργικό, συντροφιά με κάθε αιρετικό παπικό και προτεστάντη. Η Ορθοδοξία των πατέρων μας δεν εκφράζεται σε συμπροσευχές με τον αλάθητο Πάπα και τους αγιομάχους και εικονομάχους προτεστάντες. Αυτή είναι η καταστημένη Ορθοδοξία και όσοι ανήκουν μέσα σε αυτήν με την συμμετοχή τους.

Ο άγιος Θεόδωρος ο στουδίτης λέει, ''ακόμη κι αν δεν είναι αιρετικοί, όσοι κοινωνούν με αιρετικούς μολύνονται''. Ο απόστολος Παύλος λέει ''τί σχέση έχει το φως με το σκότος;''

Οίηση αποδεδειγμένη είδε κάποιος στον π. Σταύρο Βάγιο στη Λαμία; Ταπεινά και αθόρυβα έκανε την αποτείχιση του και εργάζεται μόνος του, χωρίς μισθό, ασφάλιση, με οσους ακολούθησαν στην αποτείχιση του.

Ευκαιρία τώρα για όσους θέλουν να κρατήσουν την Ορθοδοξία αμόλυντη από ανθρώπινες παραδόσεις και αιρέσεις να αποτειχιστούν, εν αληθεία και εν αγάπη, χωρίς μίσος και πάθος, χωρίς ομάδες και συνόδους και ακρότητες των παλαιοημερολογιτών. Όπως έκαναν οι άγιοι, Θεόδωρος του Στουδίου, Μάρκος Ευγενικός, Αθανάσιος Μέγας, Μοναχοί του Αγίου όρους επί Πατριάρχου Ιωάννου Βέκκου, Μονές Αγίου όρους και Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1965 και άλλοι.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας και ο Θεός να μας ελεεί όλους μας. Αμήν!

Ανώνυμος είπε...

"Οἱ συντάκτες Πατέρες τοῦ 15ου Ἱεροῦ Κανόνος δὲν κατέστησαν ὑποχρεωτικὴ τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους. Ὁ Κανόνας αὐτὸς δὲν νομοθετεῖ ὑποχρέωση, ἀλλὰ ἁπλῶς παρέχει δικαίωμα. Ἐνῶ ἐπαινεῖ ἐκείνους, πού ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο «πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως» αὐτοῦ, δὲν ἐπιβάλλει ὅμως κάποια ποινὴ σ’ ἐκείνους, πού χωρὶς νὰ ἀποδέχονται τὶς διδασκαλίες του, ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν μνημονεύουν, ἐνῶ παράλληλα ἐλέγχουν τὶς κακοδοξίες του καὶ ἐπιζητοῦν τὴν ἐπέμβαση καὶ ἀσφαλῆ συνοδικὴ διάγνωση καὶ καταδίκη του ὑπὸ τοῦ οἰκείου συνοδικοῦ ὀργάνου. Ἐὰν ὁ Ἱερὸς Κανὼν εἶχε ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ὁπωσδήποτε μία ἀνάλογη διατύπωση γιὰ ὅλους ἐκείνους, πού ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο πρὶν ἀπὸ τὴν συνοδικὴ καταδίκη του, καὶ στὴ διατύπωση αὐτὴ θὰ ὑπῆρχε ἡ προβλεπόμενη ποινή, ἀφοῦ μάλιστα πρόκειται γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως εἶναι ἡ αἵρεση.
Ἀσφαλεῖς χειραγωγοὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος στὴ στάση του ἀπέναντι στὴν σύγχρονη παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀποτελοῦν οἱ ἐσχάτως διαλάμψαντες ὅσιοι Πατέρες, ὅπως ὁ ὅσιος Ἰουστίνος ὁ Πόποβιτς, ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, ὁ ἅγιος Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ ὁσίος Γέρων καὶ μεγάλος Ρῶσος ἁγιορείτης ἀσκητής, ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἔσσεξ Ἀγγλίας, Σωφρονίος Σαχάρωφ, κ.α., οἱ ὁποῖοι ἐπεσήμαναν μὲν τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ δὲν ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἐπισκόπους των, ἐπισημαίνοντες ταυτόχρονα τὴν ἀνάγκη τῆς συνοδικῆς καταδίκης της αἱρέσεως αὐτῆς, ὡς καὶ τῶν προωθούντων αὐτήν. Ἡ προτίμηση τῶν αὐτοσχεδιασμῶν μας ἔναντι της κακοδοξίας σὲ σχέση μὲ τὴ θεοφώτιστη στάση τῶν συγχρόνων ἁγίων Πατέρων, ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι περιττεύει ὁ θεῖος φωτισμὸς καὶ ἡ συνοδικὴ καταδίκη της αἱρέσεως στὸ ζήτημα τῆς ἀποτειχίσεως, μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων Πατέρων, ἐνῶ οἱ πολυποίκιλες ὕβρεις κατὰ τῶν σημερινῶν Ἁγίων ἐκ μέρους ἀποτειχισθέντων ἀδελφῶν ὄχι μόνο τους ἀποτειχίζουν ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποσχίζουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία."

Κων/νος είπε...

Καλά τα λέτε, και ορθά και πατερικά τα τεκμηριώνετε.
Γεννάται το ερώτημα όμως, θα διακόψετε άμεσα σεβαστοί πατέρες το μνημόσυνο και την κοινωνία με τους οικουμενιστές αιρετικούς Ιεράρχες; Η θα προτιμήσετε να μείνετε στις θέσεις σας λαμβάνοντας τους μισθούς σας και απλά να καταγγέλετε;
Γιατί και οι ιεράρχες που δεν υπέγραψαν και διαφώνησαν ή και αυτοί που δεν πήγαν εάν δεν διακόψουν το μνημόσυνο και την Θεία Κοινωνία με τους αιρετικούς οικουμενιστές είναι και αυτοί αιρετικοί! .Εμείς οι απλοί λαικοί σας στηρίζουμε μην φοβάστε τηρήστε τους κανόνες τολμήστε και πολεμήστε τον αντίχριστο που πλάνεψε τους ιεράρχες μας μήπως συνετιστούν, τους αγαπάμε και τους θέλουμε πίσω στην ορθή πίστη της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, Θεός είναι μαζί μας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com