21 Ιουν 2016

Οὐ χωροῦσιν ὑψηλαί καθέδραι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Отворен Свети и Велики Сабор Православне Цркве на Криту
Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ χωροταξία τῆς Μ. Συνόδου, ἀπαιτεῖ ἀνοικτὸν κύκλον Ἐπισκόπων
ΟΥ ΧΩΡΟΥΣΙΝ ΥΨΗΛΑΙ ΚΑΘΕ∆ΡΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
Tου κ. Γεωργίου Παππά, θεολόγου
Ἐνῶ ἑτοιμάζεται ἡ «μεγαλειώδης» ἕναρξις τῆς «Μεγάλης»Συνόδου, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία παραδίδεται εἰς τὸΚοράνιον! Τὰς καθέδρας τῶν Πατέρων κατέχουν ἀντὶ μεγάλων Ἁγίων ἡγετῶν ἐπίγονοι, ἀνάξιοι τῶν περιστάσεων.

Η χωροταξία των Ιερών Συνόδων πρέπει να διαγράφεται, σε ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΟ, καθότι, η Εκκλησία είναι ανοικτή να περιλάβη ολόκληρο την Οικουμένη, και, ουδείς είναι Επικεφαλής αυτής, παρά ΜΟΝΟΝ το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στις Ιερές εικόνες με την χωροθέτησι των Αγίων Αποστόλων, κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό πιστώς επανέλαβον και οι Άγιοι Πατέρες κατά τις Οικουμενικές Συνόδους. Κατά συνέπειαν, επιβάλλεται, η λεγομένη «Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης», να παρουσιάζη την εξής χωροθετική εικόνα: • Στο κέντρο της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ, και σε περίοπτο Καθέδρα να δεσπόζη η Τριπλή Ιερά Δέσμη, η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, το Θείον Πηδάλιον των Ιερών Κανόνων, καθώς και το Ιερόν Αρτοφόριον. • Ένθεν κακείθεν, σε ανοικτό ημικύκλιο, θα κάθηνται ο Προκαθήμενοι των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, καθώς και οι Αρχηγοί των Αυτονόμων Εκκλησιών (ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ!), κατά την τάξιν η καλύτερον κατά τα πρεσβεία της Χειροτονίας των. Έξωθεν δε του κεντρικού ημικυκλίου, θα παρακάθηνται άπαντες οι Αρχιερείς, επίσης σε ανοικτά ημικύκλια. • Θα προεδρεύουν, ανά εκάστη συνεδρίασι, κατά σειράν, άπαντες οι Προκαθήμενοι και Αρχηγοί των Εκκλησιών, καθότι άπαντες είναι ισάδελφοι και ισόκαρδοι και ουδείς φέρει αξίωμα η τιμή μεγαλυτέρα από τους ετέρους Πατέρες. Φρονούμε ταπεινώς ότι η εν προκειμένω διάταξις, αποτελεί πραγματικό κέλευσμα και ουσία του Ιερού Ευαγγελίου και των Ιερών Κανόνων της ΜΟΝΗΣ ελευθέρας Ορθοδόξου Αγίας Εκκλησίας. Αντίθετες επιλογές αποτελούν καταστρατήγησι, της Βουλής του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος της Πεντηκοστής, Πνεύματος της Ουρανίου Ελευθερίας, της Βαθείας Αγάπης, της Φιλανθρώπου Δικαιοσύνης, της Ουσιώδους Ισοτιμίας και της Αληθείας.
Και επειδή ομιλούμε περί Κανονικότητος των Ιερών Συνοδικών οργάνων, πρέπει να τονίσουμε ότι, στις Ιερές Συνόδους πρέπει να μετέχουν Επίσκοποι και Προκαθήμενοι, που εξελέγησαν Κανονικώς και με Κανονικές διαδικασίες. Ας αρχίσουμε λοιπόν να καταγράφουμε μερικά πράγματα, τα οποία η μελλοντική Εκκλησιαστική Ιστορία θα καταδικάση. Είναι ευχάριστον ότι ΑΠΑΝΤΕΣ, πλην ενός, οι Προκαθήμενοι των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εκλέγονται από το σύνολο των Επισκόπων της. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών εκλέγονται, όχι μόνον από τους Αρχιερείς της Εκκλησίας αυτών, αλλά από Κληρικολαϊκή Αντιπροσωπία. Και ποίος είναι ο μόνος που δεν εκλέγεται με την Κανονική διαδικασία; Μα εκείνος που θέλει να προεδρεύη στην λεγομένη Μεγάλη Σύνοδο, ήτοι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος. Και να πως έχουν τα πράγματα:
Ο Προκαθήμενος της Τοπικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, (ως και αρκετοί προκάτοχοι αυτού), ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ, από το σύνολον των Αρχιερέων της εν λόγω Εκκλησίας, αλλά μόνον από μία μικρή ομάδα Αρχιερέων, περί των δέκα έως δεκαπέντε ατόμων, μάλιστα δε των εχόντων «Τουρκική Υπηκοότητα». Δυστυχώς, στην εκλογική διαδικασία, δεν συμμετείχε το σύνολο των εκατόν είκοσι Αρχιερέων (120=69+51). Επομένως, η εκλογή του είναι Άκυρος και αντικανονική, διότι πάσχει από την Συνοδική Κανονικότητα, που επιβάλλουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας. Οι ούτω μεθοδεύοντες τα πράγματα, προφασίζονται τον Κρατικό Νόμο της Χώρας, που «Κατέχει»(Β  Θεσσ. β  6) την Μικρά Ασία. Αλλά αυτό είναι μόνον δικαιολογία και τίποτε περισσότερο. Κατά την εποχή μας υπάρχει η δυνατότης εκλογής ΚΑΘΕ Πατριάρχου από το σύνολο των Επισκόπων. Το Κράτος η τα Κράτη (όπως για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, το Ισραήλ και η Ιορδανία) θα υποχρεωθούν να τον αναγνωρίσουν αναγκαστικώς, έστω και με καθυστέρησι. Στην περίπτωσι του Κράτους που «κατέχει» την Μικρά Ασία, εάν δεν αναγνωρίση τον υπό των 120 Αρχιερέων εκλεγέντα Πατριάρχη, αυτό δεν θα έχη ουδεμία συνέπεια στην Κανονικότητα του Πατριαρχείου και στην Ιεροσυνοδική Λειτουργία της Τοπικής Εκκλησίας. Απλώς τα προς το «Κατέχον» Κράτος έγγραφα, έως την αναγνώρισι, θα υπογράφη ο αρχικός Τοποτηρητής.
Σχεδόν άπαντες οι Αρχιερείς της Κωνσταντινουπόλεως, εκτός από δώδεκα διορισμένους από τον Πατριάρχη, όχι μόνον δεν μετέχουν εις την εκλογή του Προκαθημένου των, αλλά και ούτε στις άλλες εκλογές των Αρχιερέων.
Αλλά και οι 121 Αρχιερείς αυτής της Εκκλησίας δεν εκλέγονται από την Ιεραρχία τους, αλλά από μία μικρή Σύνοδο δώδεκα ατόμων, μάλιστα δε, όχι με κανονική ισότιμο μυστική ψήφο και διαδικασία, αλλά κατά τα κελεύσματα του Πατριάρχου. Δεν λέγομεν τίποτε μυστικό η καινοφανές, αλλά καταγράφουμε την αλήθεια, ώστε, οι μελλοντικοί μελετητές και οι ειδικοί, οι Χριστιανοί και Πατέρες των επομένων εποχών, να μη κατηγορήσουν τη γενιά μας. Να μη είπουν με πόνο και απορία: «Μα κανείς δεν καταλάβαινε στα τέλη της δευτέρας Χιλιετίας και στις αρχές της τρίτης χιλιετίας από την γέννησι του Κυρίου, ότι η εκλογή του Προκαθημένου του Φαναρίου δεν συνετελείτο Κανονικώς, και με διαφανείς διαδικασίες, αλλά αντικανονικώς και εξοφθάλμως αντιευαγγελικώς;» Μένουμε εδώ επί του παρόντος και δεν επεκτεινόμεθα. Οι Επίσκοποι της Βορείου Ελλάδος, μετέχουν και ανήκουν εις την Σύνοδον και Εκκλησίαν της Ελλάδος και μόνον Είναι γνωστόν δε ότι, εσχάτως συμβαίνουν, όχι μόνον τα προηγούμενα δεινά, αλλά και άλλα χειρότερα. Συγκεκριμένα ο Προκαθήμενος του Φαναρίου αγωνίζεται, να αποσπάση και την μισή Ελλάδα, την Βόρειο, αντικανονικώς, και να την υπαγάγη στην Εξουσία του. Ήδη εγράφη τούτο εις δημοσίευμα του πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη [«Ορθόδοξος Τύπος» της 5-4-2016 «Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΕΤΟΛMΗΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΑΣ «ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»!]. Δεν υπήρξε ουδεμία διάψευσις επ’ αυτού. Προ λίγων εβδομάδων Μητροπολίτης της Βορείου Ελλάδος προσεκλήθη από τον κ. Βαρθολομαίο να συμμετάσχη στη Σύνοδο της Κρήτης, ως ένα μέλος των Ιεραρχών της Τοπικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά αυτός ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος πλήρως και κανονικώς, γι’ αυτό το λόγο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος των Αθηνών απηγόρευσε εις αυτόν παρομοία ενέργεια. Έκαστος Μητροπολίτης ανήκει στην Τοπική Εκκλησία, της οποίας την Ιερά Σύνοδο συγκροτεί μετά των άλλων συνεπισκόπων του. Επομένως, και κάθε Αρχιερεύς της Βορείου Ελλάδος ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και να η αιτιολογία:
Διότι, εξελέγη και εχειροτονήθη, από την Ιεραρχία της Ελλάδος στο σύνολό της και όχι μόνον από τους Μητροπολίτες της Βορείου Ελλάδος.
Διότι, συμμετέχει πλήρως, στην ενιαία Ιεραρχία της Ελλάδος (Ι.Σ.Ι.), συναποφασίζει, και ψηφίζει εις αυτή. Διότι, λαμβάνει μέρος εκ περιτροπής, στην Διαρκή Σύνοδο της Ελλάδος (Δ.Ι.Σ.), καθώς και στα όργανα και τις επιτροπές αυτής.
Διότι, δεν λαμβάνει μέρος στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Κωνσταντινουπόλεως (Ι.Σ.Ι.), η οποία σημειωτέον, αντικανονικώς και Αντορθοδόξως ουδέποτε συγκαλείται και συγκροτείται, εδώ και πολλές δεκαετίες!
Διότι, δεν λαμβάνει μέρος στην μικρή Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως (Δ.Ι.Σ.) και στα όργανα αυτής.
Διότι, μετέχει στην εκλογή του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Διότι, δεν συμμετέχει στην εκλογή του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κωνταντινουπόλεως. Διότι, μετέχει στην εκλογή των Επισκόπων, Μητροπολιτών και Τιτουλαρίων της Ελλάδος. Καταγράφουμε ότι ο λαβών την εύγλωττο απαγόρευσι μετοχής εις ξένην Συνοδικήν Αντιπροσωπίαν Μητροπολίτης, έως σήμερον εψήφισε τεσσαράκοντα (40) Μητροπολίτες και δέκα τέσσερες (14) Τιτουλαρίους Επισκόπους στην Ιεραρχία της Ελλάδος. Τουτέστιν συμμετείχε, εις πεντήκοντα τέσσερες (54) εκλογές Επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος και εις ουδεμίαν της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Διότι, ως προείπομεν, δεν συμμετέχει στην εκλογή των Επισκόπων, Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων της Κωνστανινουπόλεως. Που λοιπόν ανήκει ο εν λόγω Επίσκοπος; Δεν είναι προφανής και λογική η απάντησις; Ο Κύριος τιμωρεί και καταλύει τας υπεροπτικάς καθέδρας Ας επανέλθουμε στο θέμα της χωροταξίας των Ιερών Συνόδων, και με ένα διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζουμε καλώς ότι ο Τριαδικός Θεός μας τιμωρεί και καταλύει τους υπερόπτες, συχνά πολύ γρήγορα, άλλοτε δε εις τον κατάλληλο χρόνο.
Μνημονεύουμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: Ο Προκαθήμενος της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, κατεσκεύασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ιεραρχίας λίαν Υψηλή Καθέδρα για τον εαυτό του, τρεις-τέσσερες βαθμίδες επάνω από τις θέσεις των άλλων Αρχιερέων. Πολύ γρήγορα, ο Διάδοχός του ο κ. Ιερώνυμος β , κατήργησε την υπεροπτική καθέδρα και επανέφερε την θέσι στο ίδιο επίπεδο των άλλων Επισκόπων. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου δείχνουν συνετοί, χωρίς και να είναι Ο Κύριος αναφέρει, «Ματθ. ια  31. … Αμήν λέγω υμίν ότι οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού». Και συνεχίζει με νόημα, «Ματθ. ια  32. Ήλθεν γαρ Ιωάννης προς υμάς εν οδώ δικαιοσύνης͵ και ουκ επιστεύσατε αυτώ· οι δε τελώναι και αι πόρναι επίστευσαν αυτώ· υμείς δε ιδόντες ουδέ μετεμελήθητε ύστερον του πιστεύσαι αυτώ». Τουτέστιν στην περίπτωσί μας, ιδού πως οι κοσμικοί Άρχοντες της Ευρώπης, μας εκδιδάσκουν ισοτιμία και μας κατευθύνουν προς δικαιοσύνην: Οι είκοσι εννέα (29) Αρχηγοί των Εθνών, μικρών και μεγάλων, αναλαμβάνουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ΑΠΑΝΤΕΣ, ανά εξάμηνο, και αλληλοδιαδόχως, κατά σειράν (κατά τα πρεσβεία εισόδου των εις την Ε.Ε.), ανεξαρτήτως πληθυσμού, εκτάσεως, πλούτου, η δυνάμεως των Κρατών τους. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύονται ισοτίμως, περίπου 450 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό αποτελείται σήμερα από 751 Ευρωβουλευτές με ίσα δικαιώματα λόγου και ψήφου. Αντιθέτως, κάποιοι εκπρόσωποι του ταπεινού Ιησού, αναζητούν θρόνους πρωτοκαθεδρίας, και μεθοδεύουν τεχνιέντως συστήματα αντικανονικών καταπιεστικών επιβουλών κατά των τοπικών Εκκλησιών. Οι Ορθόδοξοι δεν είχαμε ποτέ θεούς-Καίσαρας ούτε Πάπας-Αλαθήτους Το τονίζουμε πολλές φορές ότι εμείς είμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μάλιστα Ρωμιοί-Έλληνες, διαπνεόμενοι από το βαθύ πνεύμα της Ελευθερίας, από τα χρόνια των Αρχαίων προγόνων μας. Δεν έχουμε σχέσι με το βαρβαρικό καταπιεστικό πνεύμα, που κυριάρχησε στην Ρώμη με τους «θεούς-Καίσαρες» και κατόπιν με Πάπες-Αλαθήτους. Ας μνημονεύσουμε ένα λίαν χαρακτηριστικό παράδειγμα Ελληνικής ελευθερίας. Στην Αρχαία Σπάρτη το πολίτευμα προέβλεπε Βασιλέα. Αλλά και πέντε Εφόρους, για να εποπτεύουν το κράτος. Όταν ο Βασιλεύς εισήρχετο σε δημοσίους χώρους, π.χ. στο θέατρο, άπαντες οι πολίτες και αξιωματούχοι έπρεπε να εγερθούν τιμώντας τον Βασιλέα της. Μόνον οι πέντε Έφοροι παρέμεναν στη θέσι τους καθήμενοι, για να δηλωθή η αρχή ότι, και ο Βασιλεύς δύναται να καθαιρεθή, να εξορισθή η και να καταδικασθή εις θάνατον, από τους πέντε εκείνους Άρχοντες. Παρ’ ημίν, Υπερτάτη Αρχή Εκάστης Τοπικής Εκκλησίας είναι η Ιεραρχία της, δηλ. το σύνολον των Αρχιερέων, που μπορούν να αποπέμψουν και να καθαιρέσουν οποιονδήποτε Προκαθήμενο, όπως το έπραξε έως τώρα πολλές φορές. Ζη δε ακόμη αυτοφυλακισμένος ο απομακρυνθείς Πατριάρχης κ. Ειρηναίος των Ιεροσολύμων. Κατ’ αναλογίαν προτείνουμε, όταν εισέρχωνται οι Προκαθήμενοι στις συνεδρίες της Ι. Συνόδου, άπαντες οι Αρχιερείς να παραμένουν καθήμενοι στις θέσεις τους. Έτσι θα διακηρύσσεται η πραγματικά υψίστη εξουσία της Ιεράς Συνόδου. Μερικοί Αρχιερείς φουσκώνουν τους τίτλους των Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που φουσκώνουν τους τίτλους των άνευ ουσίας και περιεχομένου. Μεγάλη Πατριαρχική Σύνοδος, λένε για την Δική τους Σύνοδο οι Κωνσταντινουπολίτες, λες και αυτή είναι κάτι περισσότερο από τις άλλες Συνόδους. Μέγας Πρωτοσύγκελλος, Μέγας Αρχιμανδρίτης, Μέγας Αρχιδιάκονος, τιτλοφορούνται μερικοί κληρικοί τους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, ούτε σοβαρά ούτε Κανονικά. Ούτε Χριστιανικά, ούτε Ορθόδοξα, ούτε Ελληνικά. Καταθέτουμε ένα απορητικό ερώτημα: Γιατί, κανείς «Μέγας» από όλους αυτούς τους κληρικούς, δεν μεταβαίνει έξω από την Αγία Σοφία, φορώντας τα Ιερά Άμφιά του, για να τελέση δημοσίως Θεία Λειτουργία; Και ας τον συλλάβουν…. Καταγράφουμε ένα στοιχείο για εκείνους που αυτοχαρακτηρίζονται «Μεγάλοι». Στην Εφεσο υπάρχει τμήμα ενός μεγάλου μαρμαρίνου αγάλματος. Είναι μόνον ένα ανθρώπινο πόδι, το οποίο πατά επάνω σε μία σφαίρα, που συμβολίζει τη Γη. Το υπόλοιπο σώμα του αγάλματος εχάθη, και δεν υπάρχει. Ανήκε δε σε ένα Αυτοκράτορα της Ρώμης, που ήτο τότε ο Κυρίαρχος όλης της Γης. Εξεχάσθη δε, ακόμη και το όνομά του. Αυτός ο παγκόσμιος εξουσιαστής έχασε πολύ γρήγορα τη ζωή του, μέσα στο λουτρό. Εκεί επνίγη κατά φρικτό τρόπο και πρωτότυπο τρόπο! Ιδού, οι υπερόπτες, αυτοί που νομίζουν ότι είναι «Μεγάλοι». Όποιος μπορεί ας καταλάβη, διαφορετικά, ας ρωτήση αυτούς που καταλαβαίνουν Επειδή αναφερθήκαμε στο «Κατέχον» την Μ. Ασία Κράτος και την βεβήλωσι δια του Κορανίου της Αγίας Σοφίας, συνεχίζουμε με νόημα… Τι επιθυμούμε να πούμε; Τίποτε. Δεν γνωρίζουμε τίποτε. Αλλά, γενικώς ομιλούμεν. Επειδή εσχάτως, αρκετοί πονηροί απέκτησαν μεγάλη δύναμι και ισχύ, εμείς απλώς παραθέτουμε τα προφητικά διαχρονικά λόγια του ιδίου του Κυρίου Ιησού: «Ματθ. κδ  15. Όταν ουν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου εστώς εν τόπω αγίω͵ ο αναγινώσκων νοείτω͵ 24.16 τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη͵…» Οφείλουμε με σύνεσι να σκεπτώμεθα, εν Πνεύματι κατά Θεόν… Αδελφέ μου, «Νοει α λέγω» (Ι. Χρυσοστόμου).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο αποκαλούμενος "Παναγιώτατος" Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, είναι προφανώς περισσότερο άγιος από τον Άγιο Θεό.
Επίσης ο αμετανόητος Αιρεσιάρχης Πάπας της Ρώμης, αποκαλείται "εν Χριστώ αδελφός".
Θα μας εμποδίσουν οι υψηλές καθέδρες;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com