24 Ιουν 2016

Ενημέρωση Τύπου για τη Μεγάλη Σύνοδο (Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τά κείμενα, σέ ποιά γλῶσσα θά γραφοῦν καί θά ὑπογραφοῦν; Στήν ἀγγλική;
Γιά ποιό λόγο ὑποτιμᾶται ἔτσι κατάφορα ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ Γλῶσσα τῶν Εὐαγγελίων, ἡ Γλῶσσα τῆς Θεολογίας, καί γίνεται ἡ ἐνημέρωση τῶν δημοσιογράφων στά ἀγγλικά;
Μήπως μᾶς ἔλλειψαν οἱ μεταφραστές; Ἤ μήπως ἡ Ὀρθοδοξία μας ἐκφράζεται πληρέστερα μέσῳ τῆς ἀγγλικῆς;
Ἡ Ὀρθοδοξίας εἶναι μέν Οἰκουμενική, ἀλλα σέ καμμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀγγλόφωνη.
Μέ γλῶσσες ἀνάπηρες δέν εἶναι δυνατόν νά διατυπωθοῦν δόγματα καί ἀποφάσεις Μεγάλων Συνόδων.

G. Crosson είπε...

Ἀναφορικῶς πρὸς τὰ τῆς “Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου”, ἐσμὲν βέβαιοι ὅτι οὐδόλως θρασύτατα, ἀλλὰ μετὰ στοχασμοῦ βαθυτάτου, οὐδόλως ὑπερβαίνομεν τὰ ἐν οἷς οὐ παικτοῖς;;; Κατανοοῦμεν, ὡς ὄντως ὀφείλομεν, ὅτι λέγοντες “Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος” ἐξαντλοῦμεν παντελῶς ἐφ᾽ ἐνὸς μόνου Προσώπου πᾶσαν τὴν Ἁγιότητα;;;

Εἰ ὄντως ἐνεργοῦμεν κατὰ τὰ ὡς ἄνω, πῶς, τολμῶμεν ἀποκαλεῖν “Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον” τοὺς δι᾽ ἴδιον ἀλλὰ μὴ ὁμολογοὐμενον ὄφελος συνελθόντας ὡς καὶ μὴ συνελθόντας;;; Εἰ ὄντως ἡ ἐπὶ Θεὸν πίστις τῶν συνελθόντων καὶ μὴ ἔστι στερρὰ μάλιστα πολὺ πλέον γρανίτου, πῶς πάντες οἱ τοιοῦτοι αὐταποκαλοῦνται “ἁγιώτατοι, μακαριώτατοι, Πατριάρχαι (= Ἄρχοντες τῶν Πατέρων)”, κοινοὶ ὄντες θνητοὶ ὡς ἐσμὲν οἱ κοινοὶ πάντες ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ἀναμφιβόλως ἀπαγορεύσαντος τὸ “καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς, ὁ Χριστός.”;;;

Τοσοῦτον ἐλάχιστα, εἴ πως, κατανοοῦμεν πάντες τὴν σημασίαν τῶν “Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ̓ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.”

Εἰ ἀπ᾽ἀρχῆς τὰ ὡς ἄνω κατενοοῦμεν, παντελῶς ὅλως ἄλλη ἧν ἄν ἡ πορεία πάσης τῆς “Θεολογίας” τοῦ ἐπὶ γῆς κόσμου παντός!!! Ἧς “Θεολογίας” τῶν κατ᾽ ἐπάγγελμα “Θεολόγων” κυριώτατα νῦν πρό, ἐρυθριᾶ τις τῶν ὅπου γῆς περὶ “αὐτὴν” “σημαινόντων”???

Εἴχομεν τὴν πρώτην Ῥώμην, δῆθεν κατὰ τὸν Πέτρον, καίτοι ἀπολύτως οὐδὲν περὶ αὐτοῦ ἐν αὐτῇ λέγεται εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων!!! Εἶτα εἴχομεν τὴν δευτέραν Ῥώμην-Κων/πολιν. Εἶτα εἴχομεν τὴν προσπάθειαν ἀναγνωρίσεως τῆς τρίτης Ῥώμης, γνωστῆς ὡς St Petersburg ὡς ὑποκατάστατον τῆς πρώτης, ὅλως ἀνοήτως γνωστῆς τοῖς Νεοέλλησιν ὡς “Ἁγίας Πετρούπολης”, καὶ νῦν πλέον ἔχομεν τὴν ὑπὸ τοῦ ἐν Μόσχᾳ Πατριάρχου προσπάθειαν ἀναγνωρίσεως ἑαυτοῦ εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἐν Κων/πόλει πλήρως ὑποτεταγμένου τοῖς κελεύσμασι τῶν Μωαμεθανῶν Τούρκων, μεθ᾽ ὧν οὐδεμίαν αὐτὸς κατέβαλὲ ποτε προσπάθειαν Λογικῆς σὺν Θεῷ συζητήσεως ἐπὶ τοῦ κολοσσιαίου προβλήματος τῆς περιτομῆς τῶν ἀρρένων βρεφῶν, κατενώπιον τῆς ἐμμονῆς τοῦ μόνου Ἁγίου Θεοῦ παράγειν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς ἀκέραια τὰ ἄρρενα βρέφη!!! Εἰ τοῦτ᾽ ἐγένετὸ ποτε, ὅλως ἄλλη ἀναμφιβόλως ἦν ἄν ἡ θέσις καὶ σχέσις τῶν Τούρκων μετὰ τῶν ‘Ελλήνων καὶ τῶν λοιπῶν Εὐρωπαίων!!!

Ταῦτα περὶ τῆς εὐφυΐας καὶ ΔΗΘΕΝ σὺν Θεῷ δράσεως τῶν αὐταποκαλουμένων “Θεολόγων” καὶ λοιπῶν “καθηγητῶν”!!! Πολλὰ λίαν λεγόντων, ὡς ὁ κ. Γιανναρᾶς, πολὺ μᾶλλον πρὸς ἐπίδειξιν νοῦ εὐρυτάτου ἤ πρὸς τιμίαν παρουσίασιν αὐστηρῶν οὐσιωδῶν σκέψεων οἰκοδομουσῶν χαρακτῆρας ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν ἀναγνωστῶν, πρωτοφανῶς κατὰ τὸ τῆς 19.06.2016 : 18:19 ἄρθρον ἐμποδιζομένων συμβάλλειν!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com