8 Μαΐ 2016

Ευδοξία Αὐγουστίνου, Ὄχι στό ξεπούλημα τῆς ΜακεδονίαςὌχι στό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας
   Τό τελευταῖο διάστημα ἀκού­στη­καν κυβερνητικά στελέχη νά ἀ­ποκαλοῦν τά Σκόπια «Μακεδονία»! Τήν ἴδια στιγμή στό ἐπίσημο ἀνα­κοι­νωθέν τῆς συνάντησης τῶν εὐ­ρωπαίων σοσιαλιστῶν στό Παρίσι, (12/ 3/16), στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας, τά Σκόπια ὀνομάζονται Μακεδονία. Ἐπιπλέον, ὅπως ἀναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες -εὐ­χό­μαστε νά μήν ἀληθεύουν- τῆς ἐφημερίδας «Δημοκρατία» (1/4/ 2016), σέ μυστική σύσκεψη, ἡ ὁ­ποία πραγματοποιήθηκε στό Μέγα­ρο Μαξίμου, ἐρρίφθη ὁ κύβος γιά τή σύναψη ὁριστικῆς συμφωνίας μέ τά Σκόπια, ὅσον ἀφορᾶ στό πρόβλημα τῆς ὀνομασίας. Σύμφω­να μέ αὐτήν, ἡ Ἑλλάδα προσφέρει δῶ­ρο στά Σκόπια τό ὄ­νομα «Μακεδονία» χωρίς κανέναν ἄλλο προσδιορισμό, μέ ἀν­τάλλαγμα τό ἄμεσο ἄνοιγμα τῶν ἑλληνοσκοπιανῶν συνόρων ἀπό τή γειτονική χώρα. 

   Παρά τίς δυσχέρειες, τίς ὁποῖες ἀντι­μετωπίζει ἐσχάτως ἡ πατρίδα μας, σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ χάριν ὁποι­ασδή­ποτε συμφωνίας νά διακυ­βευ­θεῖ τό ὄνομα «Μακεδονία». Γιά τόν λό­γο αὐτό ἑνώνου­με κι ἐ­μεῖς τή φωνή μας μέ τή διαμαρ­τυρία καί τόσων ἄλ­λων ἀνησυ­­χούν­των συμπατρι­ω­τῶν μας καί ὑψώ­νουμε κραυγή ἀγωνίας γιά τά τε­κται­νό­με­να εἰς βάρος τῆς πολύ­παθης Μακε­δονίας μας.
   Ἐδῶ καί 20 χρόνια τό κρατικό μόρφωμα τῶν Σκοπίων ἐξακολουθεῖ νά παραβιάζει τίς διεθνεῖς συμφωνίες καί νά κα­πηλεύεται τό ὄνομά μας. Ἐπιπλέον οἱ κάτοικοί του δηλώνουν «Μακεδόνες» καί τή γλῶσ­σα τους, πού εἶναι μετα­πλα­σμένο βουλ­γαρικό ἰδίωμα, ἀσύστο­λα τήν ὀνόμασαν «μακεδονική». Ἡ ὅλη κατάσταση καλλιεργεῖ ἔντονα τό κλί­μα τοῦ «ἀλυτρωτι­σμοῦ» εἰς βά­ρος τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς Μακεδονίας, τῆς ἑλληνικῆς, ὁ ὁποῖος ἐκ­δηλώνεται μέ τήν πλαστογράφηση τῆς ἱ­στορίας στήν ἐκ­παίδευση, ἐνῶ σέ ἀερο­δρόμια, ὁδούς κ.ἄ. δίνονται τά ὀνόματα τῶν βασιλέ­ων τῆς ἀρχαί­ας Μακεδονίας καί στή­νον­ται μνημειώδεις ἀν­δριάντες τους· ἀναρ­­τῶνται ἐπίσης χάρτες τῆς «Μεγάλης Μακεδονίας», ὅπου ἀποτυπώνεται ὅλη ἡ βόρεια ἐπικράτειά μας προσαρτημένη στά Σκόπια. Μέ τίς προπαγανδιστικές τους προσπάθει­ες κατά­φεραν νά ἐπιτύχουν τήν ἀναγνώρι­ση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό 140 περίπου χῶρες (ἀ­νά­μεσά τους ἡ Ρωσία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Κίνα, ἡ Ἰνδία).
   Εἶναι γνωστό ὅτι τό νεοφανές κράτος τῶν Σκοπίων κατασκευ­ά­στηκε ἀπό τόν Στάλιν καί τόν Τῖτο τό 1944. Μέχρι τότε ἡ περιοχή αὐ­τή ὀνομα­ζό­ταν «Βαρντάρσκα». Ἐ­πειδή ὅμως ὁ συν­εκτικός ἱστός μιᾶς κοι­νωνίας εἶναι ἡ δημιουργία «ταυ­τό­τητας», ἡ ὕπαρξη ἱ­στορίας ἤ ἡ ἐπίκληση κάποιου ἰδεολογήματος, οἱ γείτονές μας προσπά­θη­σαν νά σφε­τερισθοῦν μιά ἀλλότρια ταυτότη­τα· ἐκμεταλλεύτηκαν ἔτσι τόν γεω­γρα­φικό ὅρο «Μακεδονία», τόν ὁποῖο καί χρησιμοποίησαν μέ ἐ­θνο­λογική σημασία. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προσ­πάθεια τῶν Σκοπίων στο­χεύ­ει στήν οἰ­κειοποίηση κάθε μακε­δο­νικοῦ, στήν ὑφαρπαγή τῆς πολιτι­στικῆς καί ἱστο­ρι­κῆς μας κληρονομιᾶς ἀ­κόμη καί στόν σφετερι­σμό τῶν ἐδαφῶν μας. Αὐτό ὀφείλεται ἀφενός στόν ἐθνικι­σμό τους καί ἀφετέρου στόν ἰμπε­ρια­λισμό τῶν ΗΠΑ, πού στό ὑβρι­διακό κατα­σκεύ­ασμα τῶν Σκοπίων βλέπουν ἕνα στήριγμα γιά τήν πολιτική τους στά Βαλκάνια. 
   Ἀπάντηση στήν παραχάραξη τῆς ­στο­ρίας, τήν ὁποία ἐπιχειροῦν, δί­νει πρῶτος πρόεδρος τῆς ΠΓΔΜ, Κίρο Γκλιγκόρωφ: «Εἴμαστε Σλάβοι καί ἤρ­θαμε στήν περιοχή τόν 6ο αἰώνα μ.Χ.. Δέν εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. Σοβαροί ἱστο­ρικοί γελοῦν μέ ὅσα συμ­βαί­νουν στή χώ­ρα μου. Ἔτσι ὅπως πᾶ­με, θά βγοῦμε ἀ­πευ­θείας ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας καί θά ἀπο­δειχτεῖ ὅτι καί ὁ παρά­δεισος εἶναι μακεδονικός».
   Περίτρανα ἐπίσης τούς ἀπαντᾶ διά­τορη φωνή τῶν ἀρχαιο­λο­γι­κῶν ἀνασκα­φῶν. «Οἱ βασιλεῖς τῶν Μακε­δό­νων δέν ἄντεξαν, ἀλλά βγῆ­καν νά καταδιώξουν τούς πλαστο­γράφους τους», δήλωσε ὁ ἀεί­μνηστος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κων­σταντῖνος Τσά­τσος, ὅταν ἐπι­σκέφθηκε τή Βεργίνα. Ἡ Μακε­δονία εἶναι Ἑλλάδα «ἐν λίθοις φθεγγο­μέ­νοις καὶ μνημείοις σῳζομένοις», ὅπως εὔγλωττα ἀποκαλύπτουν οἱ τό­σες ἐ­πιγραφές!
  Ἐξάλλου, σέ παρόμοιες περι­πτώ­σεις διακρατικῶν διαφορῶν, ὅ­που καταχρη­στικά χρησιμοποιήθηκε «ἐ­θνική» ὀνομα­σία χώρας, (π.χ. τῆς Αὐστρίας, τοῦ Ἡνωμέ­νου Βασιλείου, τῆς Τσεχίας, τῆς Σερβίας κτλ.), γνωρίζουμε ὅτι τό θέμα διευθετή­θηκε βάσει τῶν διεθνῶν κανόνων δι­καί­ου. 
   Συνεπῶς καί στή δική μας πε­ρί­πτω­ση ἐπιβάλλεται κατά τόν ἴδιο τρόπο νά ἀπο­τραποῦν διεκδικήσεις τοῦ κράτους αὐτοῦ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Νά ἀπαγορευθεῖ στά Σκό­πια ὁ σφετερισμός τοῦ δικοῦ μας ὀνόματος καί τῆς δικῆς μας ἱστο­ρίας. Παί­ονες καί Δάρδανοι κατοι­κοῦσαν στήν πε­ριοχή τους. Ἄν θέ­λουν κάποιο ἀρχαῖο ὄνομα, Παιονία ἤ Δαρδα­νία ἄς ὀνομα­στοῦν. Οὔτε πρέπει νά γίνει δεκτή ἡ εἴσ­ο­δος τῶν Σκοπίων σέ διεθνεῖς ὀργα­νι­­σμούς μέ τήν πλα­στή ἐθνωνυμία «Μακε­δονία». Ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῶν ἑταίρων μας καί τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν νά βο­ηθήσουν στήν κα­τεύθυνση αὐτή, ἄν καί ὁ βάρ­δος τῆς ἐλευθερίας Ρήγας Βελε­στιν­λής μᾶς προετοίμαζε γιά τό ἀντί­θετο: «Μήν ἐλπίζετε εἰς ξένους/ καί υἱούς νε­νοθευ­μέ­νους/ ἀλλά μόνο στήν ἀν­δρεί­αν/ στῶν Ἑλ­λήνων τήν καρδίαν». 
   Κι ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας ὀ­φεί­λουμε νά πάψουμε νά στρου­θοκα­μη­λί­ζου­με μπροστά στίς προ­κλή­σεις τῶν ἐπί­δο­ξων σφετε­ριστῶν μας. Μέ κάθε τρόπο ἄς πε­ρι­φρουρήσουμε τό ὄνομά μας καί ἄς μήν αὐτοϋπονομεύουμε τήν ἱστο­ρική μας αὐ- το­συνειδησία καί ταυ­τό­τητα, διακατε­χό­με­νοι ἀπό τό σύνδρομο τοῦ ἐνδοτι­σμοῦ. Ἀν­τιστε­κόμαστε σθεναρά στό ξεπού­λημα τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό Ἕλ­ληνες καί ξένους. Τό σημαντικό εἶ­ναι ἡ Ἑλλάδα νά μή χαρίσει τόν ὅρο «Μα­κεδονία». Τό ὄ­νο­μά μας δέν τό χαρίζουμε, δέν τό κομμα­τιάζουμε, δέν τό διαπραγμα­τευ­όμαστε, δέν τό ἀνταλλάσσουμε. «Τό ὄνομά μας εἶναι ἡ ψυχή μας».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εδώ..ξεπουλούν ολόκληρη την Ελλάδα,τη Μακεδονία θα άφηναν απ΄έξω;Δε το έχουμε φαίνεται συνειδητοποιήσει ότι βιώνουμε μια εποχή παράνοιας και διαστρέβλωσης των πάντων.Τα ηνία του κράτους τα κρατούν ηνίοχοι οι οποίοι είναι εντελώς αποκομμένοι από την ελληνορθόδοξη παράδοση,η παιδεία που έλαβαν δεν είναι ελληνοπρεπής,είναι δυτικότροπη και μηδενιστική.Εκμαυλισμένη δυτική κοινωνία,εκμαυλισμένος και ο άνθρωπος που βιώνει και παιδεύεται από τα αγαθά της.Προσέξτε,συνεχώς μιλάνε περί αριθμών,υγείας αριθμών,όλος ο πολύτιμος χρόνος εξαντλείται στην υγεία των αριθμών,τίποτε άλλο δεν υπάρχει πλέον επί 24ωρου βάσεως παρά η οικονομία και οι αριθμοί!Δεν ήξερα ειλικρινά ότι η ζωή μας θα περιφέρεται γύρω από αριθμούς,αυτό είναι η απόλυτη παράνοια,μια σχιζοφρένεια άνευ προηγουμένου που ταλανίζει το λοξοδρομούντα άνθρωπο!Ωσάν να μην υπάρχουν άλλα περισσότερο υγιή και σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε!Απών ο άνθρωπος,η ανθρώπινη αξία,και οι αξίες του,αξίες διαχρονικά μακραίωνες και που ανεβάζουν τον άνθρωπο από το επίπεδο του ζώου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com