6 Μαΐ 2016

Επιστολή προς Ιερείς Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Τρίτη 3 Μαΐου 2016
Συμπρεσβύτεροι Πατέρες Ἱερεῖς καί ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
1. Ἀρχίζουμε μία νέα σειρά κηρυγμάτων ἀναφερόμενη σέ κάθε βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό κήρυγμα εἶναι μία μαθητεία, ἀπό τά ἁπλούστερα πρός τά ἀνώτερα μαθήματα τῆς πίστης μας. Καί πρέπει λοιπόν νά μήν μείνουμε στά ἁπλᾶ μαθήματα, ἀλλά νά προχωρήσουμε καί στά ἀνώτερα. 

Πονέστε, ἐπί τέλους, γιά τήν ἄγνοια τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά καί γιά τήν δική μας τήν ἄγνοια στήν Ἁγία Γραφή, πού ἡ θέση της εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, καί ἄς φιλοτιμηθοῦμε, ἐπί τέλους, ὅλοι γιά τήν μαθητεία μας στό βιβλίο τοῦ Θεοῦ. Ἐνωρίτερα, σέ κάποια μέρα τῆς ἑβδομάδας, νά διαβάζετε σεῖς οἱ ἱερεῖς κατά μόνας τό κήρυγμα πού λαμβάνετε, γιά νά τό νοήσετε σεῖς πρῶτα, ὥστε νά μπορεῖτε νά τό ἀπαγγείλετε ἔπειτα καλά στόν λαό. Νά τό ἐκφωνεῖτε μέ νόημα, μέ τόνο καί μέ παλμό, σάν νά τό κάνετε σεῖς οἱ ἴδιοι τό κήρυγμα. Αὐτό πού γράφεται στό τέλος κάθε κηρύγματος ὡς «Διάγραμμα τοῦ βιβλίου...» δέν θά τό διαβάζετε. Εἶναι πολύ ὡραία καί ἀναγκαία αὐτή ἡ νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων, τό νά λές μέ λίγα λόγια τί περιέχει κάθε βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Κουράζομαι γιά νά σᾶς τά γράψω.
2. Προσωπικῶς μερικά πράγματα στίς ἱερές τελετές καί στήν μεταξύ μας συμπεριφορά τά ἔχω ἁπλοποιήσει ὡς Ἐπίσκοπος. Δέν ἐπιτρέπεται ὅμως νά γίνεται ἔτσι, σέ μερικά τουλάχιστον. Ἔρχεται αὔριο καί ὁ διάδοχος καί θά δεῖ πολλές ἀταξίες. Γι᾽ αὐτό, χωρίς νά ἐκλείψει ἡ ταπείνωση καί ἁπλότητα, πρέπει νά τηρεῖται ἡ παραδοσιακή τάξη. Δηλαδή: Θά προΐσταμαι τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. ῾Η ὑποδοχή θά γίνεται ἔμπροσθεν τοῦ Ναοῦ μέ τήν εἴσοδο τοῦ Ἀρχιερέως στόν Ναό καί τήν εὐλογία ἔπειτα τοῦ λαοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ. Δέν θά κάνετε δέηση στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ. Αὐτό ἔγινε μία πρώτη φορά ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχιερέως στήν Ἐνορία, ἀλλά δέν θά γίνεται συνεχῶς. Ἔπειτα ὁ Ἀρχιερεύς θά εἰσέλθει εἰς τό ἱερό Βῆμα καί θά προσκυνήσει ὁ ἴδιος τό ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα Εὐαγγέλιο. Οἱ ὀφφικιοῦχοι ἱερεῖς κατά τήν ὑποδοχή θά φέρουν τά διάσημά τους (σταυρό, ἐπανωκαλύμμαυχο) καί θά ἵστανται κατά τά πρεσβεῖα. Ἡ τάξη αὐτή θά τηρεῖται καί κατά τήν ἱερουργία. Ἐκ τῶν ἱερομονάχων ἐπανωκαλύμμαυχο θά φέρουν μόνο οἱ ἔχοντες λάβει μοναχική κουρά – γιατί τότε δίδεται τό ἐπανωκαλύμμαυχο –, ἐκτός βέβαια ἄν ἔχουν γίνει Ἀρχιμανδρίτες.
3. Κατά τήν θεία Λειτουργία, μετά τήν δική μας ἐκφώνηση «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν», πρέπει νά ἀκούεται ἀπό τόν ψάλτη, σέ ἀπάντηση τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ ἱερέως, ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως, ἡ ὁποία εἶναι τό «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον». Αὐτή ἡ ὁμολογία εἶναι ἀναγκαία νά ἀκουσθεῖ, γιά τήν συμμετοχή στό Μυστήριο. Παρατηρῶ ὅμως παραδόξως ὅτι παραλείπεται αὐτό (πού εἶναι ὁμολογία πίστεως) καί ἀντ᾽ αὐτοῦ λέγεται τό «Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου...», τό ὁποῖο δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν προηγηθεῖσα ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως. Εἶναι βέβαια ἀλήθεια ὅτι ὅταν γίνεται συλλείτουργο πολλῶν ἱερέων, δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος γιά τόν ἀσπασμό αὐτῶν μεταξύ τους καί ἔτσι εἰσήχθη τό μακροσκελές «ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου...». Ἀλλά μπορεῖ, γιά τήν ἐξεύρεση χρόνου, νά λέγεται σέ ἀργότερο χρόνο, τό «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα...».Παρακαλῶ, λοιπόν, ἱερεῖς μου, νά πεῖτε στούς ἱεροψάλτες σας μετά τήν δική σας ἐκφώνηση «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους...», νά λέγουν ὁπωσδήποτε τό «Πατέρα, Υἱόν...». Καί ἄν ὑπάρχει συλλείτουργο πολλῶν ἱερέων, ἄς λέγουν καί τό «Ἀγαπήσω σε, Κύριε», ἀλλά ὁπωσδήποτε, ἐπαναλαμβάνω, νά λέγεται πρῶτα ἡ τριαδική ὁμολογία «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα...»
4. Παρακαλῶ, πατέρες μου ἱερεῖς, ἡ στάση σας στόν Ναό καί τό Ἱερό Βῆμα ἰδιαίτερα, νά εἶναι σεμνή καί ἱεροπρεπής καί μάλιστα ὅταν τελεῖτε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί πρό παντός αὐτήν τήν Θεία Λειτουργία. Ὄχι μετακινήσεις ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα καί μεταξύ σας συνομιλίες. Ἐπίσης, ὅταν θέλετε νά μεταβεῖτε ἀπό τό ἕνα κλίτος τοῦ ἱεροῦ Βήματος στό ἄλλο, δέν θά περνᾶτε μπροστά ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα (μεγάλη ἀνευλάβεια αὐτό), γιατί, ἁπλούστατα, δέν εἶναι «πέρασμα» ἡ Ἁγία Τράπεζα.
5. Ἰδιαίτερα, συμπρεσβύτεροι πατέρες, παρακαλῶ πολύ νά φροντίζετε γιά τήν προσωπική σας πνευματική ζωή. Μόνο ὁ καθαρός στήν καρδιά ἱερεύς, πού ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μόνο αὐτός μπορεῖ νά φέρει τήν πνευματική ἀναγέννηση στήν ἐνορία του. Δέν χωροῦν ἐδῶ στό χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιμαντικῆς  οἱ «ἐξυπνάκηδες» καί οἱ «σβέλτοι», ἀλλά οἱ ἐνάρετοι καί οἱ ἔχοντες θεολογική γνώση. Γι᾽ αὐτό, γιά τήν πρόοδό σας, σᾶς παρακαλῶ, νά ἀγαπήσετε αὐτά τά τρία: Τήν προσευχή, τό διάβασμα πνευματικῶν βιβλίων καί τήν ἄσκηση. Βάλτε, δηλαδή, κάτω τόν ἑαυτό σας καί ἐκεῖ πού τόν ἔχετε συλλάβει σέ πάθη καί ἁμαρτήματα, ἀρχίστε ἀγώνα, ἔντονο ἀγώνα γιά νά καθαριστεῖ ἡ ἱερατική καρδιά ἀπό τά πάθη αὐτά. Καί ἐγώ προσπαθῶ νά κάνω τό ἴδιο. Ἄλλοτε τά καταφέρνω, ἄλλοτε ὄχι. Ἀλλά ἀρκεῖ πού γίνεται ὁ ἀγώνας καί ὁ Χριστός μας θά μᾶς εὐλογήσει.
Σᾶς εὔχομαι τήν δύναμη τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας, γιά νά ἀρχίσετε τώρα, μέ τήν νέα ἀναστάσιμη λειτουργική περίοδο, μιά νέα ἱερατική ζωή, ἀναστημένη, γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή σας. Αὐτό εἶναι τό πᾶν: Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Τότε, μέ τήν ζωή τῆς μετάνοιάς σας, θά ἔλθει καί πλούσια ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο στήν ἐνορία σας, ἀλλά καί στίς οἰκογένειές σας. Εὔχεσθε καί γιά τόν δικό μου ἀγώνα γιά τήν σωτηρία μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com