16 Μαρ 2016

Τo εν τρίτον της Ιεραρχίας αντιτίθεται πλήρως εις την Μ. Σύνοδον

Κατά την πρώτην ημέραν της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το κεντρικόν θέμα ήτο η Μεγάλη Σύνοδος. Μετά την εισήγησιν του Σεβ. Ηλείας ηκολούθησεν εκτενής συζήτησις, όπου έλαβαν τον λόγον 26 Μητροπολίται, δείγμα ότι το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως φλέγον δια πολλούς και ποικίλους λόγους. Αυτοί ήσαν οι Σεβασμιώτατοι: Ναυπάκτου, Φιλίππων, Καλαβρύτων, Περιστερίου, Παροναξίας, Ν. Σμύρνης, Ξάνθης, Σπάρτης, Αλεξανδρουπόλεως, Καρυστίας, Γόρτυνος, Πατρών, Διδυμοτείχου, Κιλκισίου, Δημητριάδος, Δράμας, Βεροίας, Πειραιώς, Γλυφάδας, Μετεώρων, Φθιώτιδος, Κομοτηνής, Ελευθερουπόλεως, Άρτης, Καισαριανής, Μεσσηνίας.

Δια μυστικής ψηφοφορίας έγινε αποδεκτή η πρότασις της Δ.Ι.Σ. δια την σύνθεσιν των Μελών της Ιεραρχίας, που θα συμμετάσχουν εις την Μ. Σύνοδον. Η πρότασις αυτή έλαβε 52 θετικάς ψήφους, 25 αρνητικάς και ευρέθησαν και 2 λευκαί. Αι 52 θετικαί, δεν εκφράζουν μίαν ενιαίαν άποψιν. Άλλαι ψήφοι ανήκουν εις θιασώτας της γραμμής του Πατριαρχείου Κων/πόλεως και φιλοοικουμενιστάς, άλλαι εις εκείνους που δέχονται πιέσεις από το Φανάρι, άλλαι εις κάποιους οι οποίοι εμπιστεύονται τον Αρχιεπίσκοπον και άλλαι απλώς εις ουδετέρους εις το ζήτημα της συγκλήσεως, οι οποίοι απλώς συνετάχθησαν με την κεντρικήν γραμμήν.
Την έκπληξιν απετέλεσαν αι 25 αρνητικαί ψήφοι, διότι αναδεικνύουν μίαν συμπαγή ομάδα. Βεβαίως, δεν ομοφωνούν εις όλα τα ζητήματα οι 25, αλλά κατεδείχθη ότι αντιτάσσονται πλήρως εις την Μ. Σύνοδον, καθώς η ψήφος δεν ήτο κατ’ ουσίαν δια την αποδοχήν η απόρριψιν της προτάσεως της ΔΙΣ, αλλά δια την καθόλου συμμετοχήν της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τα παίγνια του Φαναρίου. Κατεδείχθη δι’ αυτού του τρόπου ότι δεν είναι μόνον οι πέντε – έξι, οι οποίοι είναι οι γνωστοί που διαμαρτύρονται δι’ άρθρων η συνεδρίων, αλλά πολλοί περισσότεροι, οι οποίοι τηρούν μεν χαμηλούς τόνους, αλλά έχουν πλήρη επίγνωσιν εις ποίους κινδύνους εμβάλλει την Εκκλησίαν το σχέδιον του Πατριάρχου Κων/πόλεως. Έτσι το Φανάρι έλαβε και μίαν ισχυράν απόρριψιν από την αδελφήν Εκκλησίαν της Ελλάδος.
Αν και στόχος του Μακαριωτάτου ήτο η εκλογή της αντιπροσωπίας ως την είχεν υποδείξει εις την ΔΙΣ, χωρίς να το αναμένη έλαβεν ακόμη ένα ισχυρόν διαπραγματευτικόν όπλον εις τας χείρας του: την ομάδα των 25. Κατά την μετάβασίν του εις την Μ. Σύνοδον θα έχη ως «βέλος εις την φαρέτραν» και την ισχυράν μερίδα των αντιφρονούντων, η οποία δύναται να τινάξη εις τον αέρα ακόμη και την Μ. Σύνοδον, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν χρειασθή να αποχωρήση η αντιπροσωπία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η σύνθεσις της αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι τυχαία, αλλά μελετημένη ιδιαιτέρως προσεκτικά. Κατ’ αρχάς ο Μακαριώτατος δεν θα ηδύνατο να απουσιάση παρά τας διαφωνίας με το Πατριαρχείον, διότι θα πρέπη να παρίσταται, ώστε να ηγηθή και να προβή εις τους καταλλήλους χειρισμούς και ελιγμούς, οι οποίοι θα απαιτηθούν εκ των πραγμάτων. Αφ’ ης στιγμής δεν ηκυρώθη η οποιαδήποτε συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Μ. Σύνοδον η απόφασις να συμμετέχη ο ίδιος ήτο η καλυτέρα δυνατή.
Από τας επιλογάς των προσώπων, εκείνο το οποίον γίνεται άμεσα φανερόν είναι ότι εις την αντιπροσωπίαν μετέχουν έμπιστοι και φίλα προσκείμενοι προς τον Αρχιεπίσκοπον (Μαντινείας, Νικαίας, Ναυπάκτου, Πρεβέζης, Ιλίου, ο οποίος θα έχη και το ειδικόν καθήκον να μετάσχη εις την συντακτικήν επιτροπήν του μηνύματος της Συνόδου και βεβαίως ο Ν. Ιωνίας). Εκτός από αυτούς δύο οξυδερκείς ομοτράπεζοι του Μακαριωτάτου ο Καθηγητής Θεολογίας και ψυχίατρος πρωτ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης αλλά και ο θεολόγος, ψυχολόγος και Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας, συμπεριλαμβάνονται εις την αποστολήν και αναμένονται να είναι ο οφθαλμός και το ους του Αρχιεπισκόπου.
Μία ετέρα μερίς Μητροπολιτών είναι εκείνοι με «πείραν» εις τον Οικουμενισμόν, όπως οι Σεβασμιώτατοι Περιστερίου, Δημητριάδος (ο οποίος θα είναι εις την Επιτροπήν Τύπου), Μεσσηνίας (ο οποίος θα είναι εις την Γραμματείαν της Μ. Συνόδου) και πάλιν ο Ν. Ιωνίας. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν ηδύνατο να τους παρακάμψη όχι μόνον λόγω αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως διότι αυτοί θα αποτελέσουν το άμεσον και διπλωματικόν χαρτί, ενώ παραλλήλως θα είναι ευκαιρία να τους έχη εις την πλευράν της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η σπουδαιοτέρα ομάς είναι εκείνη των Μητροπολιτών της Βορείου Ελλάδος. Εις αυτούς ανήκουν οι Σεβασμιώτατοι Σάμου, Καστορίας, Φλωρίνης, Κασσανδρείας, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Διδυμοτείχου, Λαγκαδά και Ιερισσού και Αγίου Όρους. Με αυτούς ο Μακαριώτατος δίδει το ιδικόν του μήνυμα προς τον Πατριάρχην Κων/πόλεως ότι αι λεγόμεναι «Νέαι Χώραι» δεν του ανήκουν, εφ’ όσον είναι οργανικόν τμήμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι μόνον αυτό αλλά θα επιτύχη συνοδικήν απόφασιν με Πανορθόδοξον κύρος, ότι αι Μητροπόλεις αυταί ανήκουν εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, εφ᾽ όσον θα καταγραφούν επισήμως ως μέλη της αντιπροσωπίας της ακόμη και από το ίδιον το Πατριαρχείον Κων/πόλεως! Δεν είναι τυχαίον ότι απεκλείσθησαν οι δύο – τρεις (και μοναδικοί εις την Ελλάδα) Μητροπολίται «δεδηλωμένοι» Πατριαρχικοί, όπως επίσης οι Σεβασμιώτατοι Εδέσσης και Χίου, τους οποίους προσφάτως έδειξεν ο Πατριάρχης ότι δύναται να τους συμπεριφέρεται ως προϊστάμενος, όπως και ο Σεβ. Ιωαννίνων, δια να μη περιπλακή η κατάστασις περισσότερον, εφ᾽ όσον από την εκλογήν αυτού και όχι του νυν Αδριανουπόλεως εις τα Ιωάννινα ήρχισεν η διαμάχη με το Φανάρι.
Εις αυτούς δεν συμπεριελήφθη κανείς εκ των επτά, οι οποίοι αν και προσεκλήθησαν δεν μετέβησαν την 29ην Αυγούστου 2015 εις το Φανάρι δια την «άϋλον» Σύνοδον. Αυτοί ήσαν οι Σεβασμιώτατου Θεσσαλονίκης, Παραμυθίας, Μυτιλήνης, Λήμνου, Κονίτσης, Ζιχνών και Κιλκισίου. Αυτούς δεν δύναται να τους αξιοποιήση το Πατριαρχείον με κάποιον τρόπον. Απ᾽ εναντίας μένοντες εις τα μετόπισθεν αναπτύσσουν συνείδησιν ομάδος με όσους άλλους Μητροπολίτας αντιτίθενται εις τα υπονομευτικά σχέδια του Πατριαρχείου. Ήτο ως φαίνεται στρατηγική επιλογή του Αρχιεπισκόπου να μη συμπεριλάβη κανένα όχι μόνον εκ των επτά, αλλά και όσων φανερώς εδήλωσαν το αγέρωχον φρόνημά τους εις τον επιχειρούμενον δια της Μ. Συνόδου διχασμόν της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γόρτυνος, Γλυφάδας, Κυθήρων, Πειραιώς, Ν. Σμύρνης). Διατί; Δια να μη προσαφθή εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος εκ των προτέρων η κατηγορία της υπονομεύσεως της Μ. Συνόδου η της αποτυχίας της, την οποία δεν χρειάζεται να χρεωθή κανείς άλλος παρά το ίδιον το Πατριαρχείον Κων/πόλεως. Άλλωστε οι εναπομείνοντες εκτός της Συνόδου θα έχουν όλα τα περιθώρια να αντιδράσουν αδέσμευτα εις τας αποφάσεις της, τας οποίας πιθανώς να μη αναγνωρίσουν…
Τέλος εις την αντιπροσωπίαν συμπεριελήφθησαν Ιεράρχαι χαμηλών τόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν ανεπιφυλάκτως την γραμμήν του Αρχιεπισκόπου, ενώ τυγχάνουν -μερικοί τουλάχιστον- ευρυτέρου σεβασμού, ενώ άλλοι είναι ευκόλως διαχειρίσιμοι. Αυτοί είναι οι Σεβασμιώτατοι Ηλείας, Άρτης, Λαρίσης, Ύδρας και Κηφισίας.
Επιπλέον συμφώνως προς τα συμπεφωνημένα εις την αντιπροσωπίαν ανήκει η «Εξαμελής Επιτροπή Ειδικών» (ο Αρχιγραμματεύς, ο Αρχιμ. κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, ο Αρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας, πρωτ. Αδ. Αυγουστίδης και οι δύο Καθηγηταί των Θεολογικών Σχολών Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης και κ. Γεώργιος Φίλιας), η «Τριμελής Αντιπροσωπία βοηθών (Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Δημοσθένης Θεοχάρης, Νικόλαος Πετρόπουλος) και ο «Ειδικός Σύμβουλος επί του Τύπου του Μακαριωτάτου» (Χάρης Κονιδάρης), ενώ εις την «Γραμματείαν της Μ. Συνόδου» θα ενταχθή ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παφίλης).
Αν ο Μακαριώτατος έκανε ένα λάθος, αυτό ήτο η συμμετοχή του κ. Κονιδάρη, έστω και αν διαδραματίση ρόλον «λαγού». Πάντως μετά από τας κινήσεις αυτάς αναμένονται με ενδιαφέρον αι επιλογαί προσώπων εκ μέρους του Πατριάρχου. Μήπως θα είναι από τα Δωδεκάνησα;
Η 25μελης αντιπροσωπία αποτελείται από τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Ηλείας, Μαντινείας, Άρτης, Λαρίσης, Νικαίας, Ναυπάκτου, Σάμου, Καστορίας, Φλωρίνης, Κασσανδρείας, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Περιστερίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος, Δημητριάδος, Ύδρας, Μεσσηνίας, ᾽Ιλίου, Κηφισίας, Λαγκαδά, Πρεβέζης, Ιερισσού και Αγίου Όρους και Ν. Ιωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com