31 Ιαν 2016

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ὅταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται σκότος τοῦ ∆ιαβόλουὍταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται σκότος τοῦ ∆ιαβόλου
«ΥΜΕΙΣ ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. ε´ 14). Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ πρωτίστως ἀναφέρεται στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ἔχουν πνευµατικὴ εὐαισθησία καὶ σταθερὴ ἐπιθυµία νὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ στραφοῦν στὸν Θεὸ καὶ νὰ τηροῦν τὶς ἐντολές. Πολλοὶ κληρικοὶ ὅµως δὲν συµφωνοῦν µὲ αὐτό. Ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ στηρίζεται ὁ κληρικὸς καὶ στὰ δεδοµένα τῆς ἐπιστήµης καὶ νὰ δίνει νέες ἑρµηνεῖες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἢ καὶ νὰ τὶς καταργεῖ, ἀφοῦ πιὰ ζοῦµε σὲ νέα ἐποχὴ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τὴν ἠθικὴ ζωὴ καὶ ἐπιλέγουν τὶς σαρκικὲς ἡδονές. Οἱ συγκεκριµένοι νεωτεριστὲς κληρικοὶ εἶναι ἐπιστήµονες διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ τὴν Ἐκκλησία τὴν βλέπουν ὡς ἕνα παραδοσιακὸ χῶρο, ποὺ πρέπει νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ, µὲ ὁδηγὸ πάντα τὴν κοσµικὴ σοφία τῆς ἐπιστήµης καὶ ἰδιαίτερα τῆς ψυχολογίας, τῆς ψυχιατρικῆς κ.λπ. Αὐτὸ τὸ βλέπουµε σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ἰδιαίτερα µᾶς ἐντυπωσιάζει ἀρνητικὰ ἡ προσπάθειά τους νὰ δικαιολογήσουν τὶς προγαµιαῖες σχέσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁµοφυλοφιλία, τὴν ὁποία θεωροῦν ἀθώα ἀδυναµία µερικῶν ἀξιοσυµπάθητων ἀνθρώπων!

  Μὲ τοὺς συγκεκριµένους αὐτοὺς κληρικοὺς δὲν µπορεῖ νὰ συµφωνήσει ὁ συνειδητὸς χριστιανός. Ἡ κατὰ κόσµον σοφία τους καὶ εἰδικότερα οἱ ἐπιδόσεις τους στὴν παιδοψυχιατρικὴ τοὺς ἔχουν ὁδηγήσει στὴ «θερµὴ» ὑπερηφάνεια καὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ ὁµοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁµαρτία! Τὰ συµπεράσµατα τῆς ἐπιστήµης τους ἔχουν µεγαλύτρη ἀξία ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ ἁπλές, σαφεῖς καὶ πρακτικὲς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ.
  Γιὰ νὰ µὴ φανεῖ ὅτι κατηγορῶ ἀδίκως αὐτοὺς τοὺς κληρικούς, µεταφέρω ἐδῶ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Παρακαταθήκη» (τεῦχος 103, Ἰούλιος - Αὔγουστος 2015) µερικὰ χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσµατα ἀπὸ ἕνα ἄρθρο τοῦ π. Βασιλειου Θερµοῦ, παιδοψυχίατρου, ποὺ δηµοσιεύτηκε στὸ βιβλίο «Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ σεξουαλικὲς σχέσεις» τῶν ἐκδόσεων «Ἐν πλῷ». Γράφει λοιπὸν ὁ π. Βασίλειος Θερµός:
 «Πῶς µποροῦµε νὰ καταλογίσουµε ἐγωκεντρικότητα σὲ ἕνα ὁµοφυλόφιλο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν σύντροφό του µὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση;».
  «(Ἐδῶ ἔχουµε µία τεκµηρίωση τῆς διάχυτης ἐκκλησιαστικῆς προκατάληψης πὼς ἡ ὁµοφυλοφιλία πρέπει νὰ ἀντιµετωπίζεται ὡς πρωτίστως σεξουαλικὸ πάθος. Ἡ ἐσφαλµένη αὐτὴ ἀντίληψη εἶναι προσβλητικὴ πρὸς τὰ ἑκατοµµύρια παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ἐρωτική τους ἀφύπνιση κατὰ τὴν ἐφηβεία συνοδεύεται ἀπὸ ὁµοφυλόφιλη συναισθηµατικὴ ἕλξη».
 «Τὸ σὲξ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ συναίσθηµα, ὅπως εἶναι καὶ ἡ φυσικὴ τάξη».
 «Ἀπὸ ποῦ συνάγεται ὅτι ἡ ὁµοφυλοφιλία ἀποτελεῖ τὸ βαθύτερο ἁµάρτηµα;».
   Ἐὰν δεχτοῦµε τὰ ὅσα ὑποστηρίζει ὁ π. Βασίλειος µὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ψυχίατρου, ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ «πάει περίπατο». Τὸ βλέπουµε αὐτὸ καὶ στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ παραπάνω βιβλίου ὅπου διαβάζουµε καὶ τὰ ἑξῆς προκλητικά:
  «Παλιότερα µιλοῦσαν γιὰ «πανσεξουαλισµό», καὶ ξεσπάθωναν µὲ καταγγελίες γιὰ «ἠθικὸ ἐκτραχηλισµό» καὶ «πορνικὴ ἀσυδοσία»( Αὐτὴ ἡ ἠθικιστικὴ ρητορικὴ ἔχει πιὰ παρέλθει, εὐτυχῶς. Ὅπου ἀπαντᾶ σήµερα, µοιάζει µὲ καρικατούρα καὶ κατατάσσεται αὐτόµατα στὰ κειµήλια τῆς γραφικότητας µιᾶς ἄλλης ἐποχῆς». 
  Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ὑποστηρίζουν οἱ νεωτεριστὲς κληρικοὶ καὶ θεολόγοι! Κι ἐγὼ νόµιζα ὅτι ὁ διάβολος θὰ δυσκολευόταν νὰ βρεῖ ἀποτελεσµατικοὺς συνεργάτες στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας!
  Οἱ κληρικοὶ τῆς κατηγορίας αὐτῆς γράφουν τὸ δικό τους «εὐαγγέλιο» µὲ θράσος καὶ ἀθεοφοβία καὶ στὸ ὄνοµα τῆς ὀρθῆς ποιµαντικῆς πράξης! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ ἴδιοι ἐπιπλέουν, διαφηµίζονται, πετυχαίνουν τὴν κυκλοφορία τῶν βιβλίων τους καὶ ἐµφανίζονται ὡς πρωτότυποι πνευµατικοί, ποὺ ὅµως ὁδηγοῦν τοὺς νέους στὴν ἄβυσσο, ἐκεῖ ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι θὰ βρεθοῦν.
 Ὅλη αὐτὴ ἡ δαιµονικὴ φιλολογία γιὰ τὶς σαρκικὲς ἡδονὲς καὶ τὶς ὁµοφυλοφιλικὲς σχέσεις πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀπαράδεκτη, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καταδικάζει καὶ τὸν πονηρὸ λογισµὸ καὶ µᾶς ζητάει νὰ εἴµαστε προσεκτικοὶ στοὺς πειρασµούς, γιὰ νὰ µὴ πέσουµε στὶς σαρκικὲς ἡδονές. Θυµίζω ἐδῶ τὰ λόγια του: «Ὅποιος βλέπει µιὰ γυναίκα µὲ πονηρὴ ἐπιθυµία, ἔχει κιόλας διαπράξει µέσα του µοιχεία µ᾽ αὐτήν. Κι ἂν κάτι σπουδαῖο σὰν τὸ δεξί σου µάτι σὲ σκανδαλίζει, βγάλ᾽ το καὶ πέταξέ το, γιατὶ σὲ συµφέρει νὰ χάσεις ἕνα µέλος σου, παρὰ νὰ ριχτεῖ ὅλο τὸ σῶµα σου στὴν κόλαση. Κι ἂν κάτι τόσο σπουδαῖο σὰν τὸ δεξί σου χέρι σὲ σκανδαλίζει, κόψε το καὶ πέταξέ το, γιατὶ σὲ συµφέρει νὰ χάσεις ἕνα µέλος σου, παρὰ νὰ ριχτεῖ ὅλο τὸ σῶµα σου στὴν κόλαση» (Ματθ. ε´ 28-30).
 Τὰ ὅσα παράδοξα ὑποστηρίξουν οἱ κληρικοὶ - ἐπιστήµονες εἶναι ἰδιαίτερα ἐνοχλητικά, ἰδίως σὲ ὅσους ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ παρακολουθοῦν τὶς διδαχὲς τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου στὸ ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι τοῦ Τιµίου Σταυροῦ καὶ τῆς Παναγούδας. Ἐκεῖνος εἶχε πολλὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τοὺς ψυχολόγους καὶ ψυχίατρους καὶ ἀπέτρεπε τοὺς ἀνθρώπους νὰ καταφεύγουν σ᾽ αὐτούς, γιατὶ τοὺς θεωροῦσε ἐπικίνδυνους καὶ ἀκατάλληλους. ∆ὲν ἤθελε νὰ τοὺς ἐµπιστεύονται οἱ ἄνθρωποι, γιατὶ δὲν ἔχουν ὀρθὴ πίστη καὶ ἡ ὑπερηφάνειά τους εἶναι δαιµονική.
 Πρέπει λοιπὸν νὰ εἴµαστε προσεκτικοὶ ἀπέναντι σ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἐπιστήµονες - κληρικούς, οἱ ὁποῖοι κατεδαφίζουν τὴν ἠθικὴ στὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ διατηροῦν ἀνοιχτὲς τὶς πύλες τῆς ἀκολασίας.

Ορθόδοξος Τύπος, 22/01/2016

15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Χωρισμένος πλέον ο κόσμος σε δύο στρατόπεδα, αφήνει μια ξεκάθαρη εικόνα και συνεπώς τη δυνατότητα στον άνθρωπο του Θεού να τοποθετηθεί και να ορίσει τη συμπεριφορά του στην καθημερινότητα. Όταν ο άλλος ζει στον κόσμο το δικό του, μακριά από την αλήθεια του Χριστού, δε ζει σήμερα τυχαία. Δε ζει έτσι όπως ζούσε κάποτε ακατάρτιστος. Έχει ισχυρή επιχειρηματολογία και μάλιστα μελετημένες ενδελεχώς και σχολαστικώς απαντήσεις για τα πάντα, αφού έχει διδαχθεί πρώτα στα σχολεία όλων των βαθμίδων την απιστία και έχει ποτιστεί μέχρι το μεδούλι του. Έχει ξεσηκώσει και όλες στις επιστημονικές και πειστικές αποδείξεις περί του αληθούς των πιστευομένων του. Έχει παρακολουθήσει πανεπιστημιακές διαλέξεις με απόψεις που τον «βολεύουν». Έτσι παράλληλα έχει ήσυχη και τη συνείδησή του, αν της έχει μείνει κάποιο ευαίσθητο σημείο, και καθηλώνει τους αντιλέγοντες, βγάζοντάς τους κατά την παλαιστική ορολογία, νοκ άουτ.
Η αμαρτία επιστημονικοποιήθηκε. Η αμαρτία μελετήθηκε σήμερα κατά τρόπο άριστο και προσφέρεται και διδάσκεται με επιστημονικό τρόπο. Για να την αποδείξει ο αρνητής της πίστεως στον εαυτό του και στους άλλους ως ακίνδυνη, ως μη έχουσα περιεχόμενο και έρεισμα σε κάποιο ηθικό ή πνευματικό μέρος της ψυχής ή ακόμη και για την μη υπάρχουσα αιωνιότητα. Για να αντιπαρέλθει όποιες εσωτερικές αναστολές και να την προσφέρει προς απόλαυση στον κάθε άνθρωπο μέχρι την τελευταία της σταγόνα, για να τον καταστήσει συνένοχό του και να νοιώθει την απάνθρωπη παρηγοριά της συνενοχής.
Η αμαρτία ανέβηκε επίπεδα από τον σημερινό άνθρωπο. Αναβαθμίστηκε, αφού αρχικά και σταδιακά «αποποινικοποιήθηκε», αποχαρακτηρίστηκε και διαγράφηκε από τη συνείδηση ως κάτι βλαπτικό και αρνητικό. Έφτασε στο επίπεδο του διδακτορικού, ενώ και ο ίδιος ο διάβολος έμεινε πίσω. Έμεινε στα στοιχειώδη επίπεδα που ήξερε τόσους αιώνες. Είναι καιρός να κάνει μεταπτυχιακό στα ανθρώπινα σχολεία, για να μάθει κάτι που αφορά τη δουλειά του".

http://aktines.blogspot.gr/2015/12/blog-post_318.html.

Τι επιπλέον να πει κανείς, όταν αυτά συμβαίνουν και με πρόσωπα που είναι πνευματικοί οδηγοί και τα προωθούν ανεύθυνα και αναίσχυντα και μάλιστα γραπτώς!
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ (και άγνωστέ μου προσωπικώς) κ. Νάνη, ίσως δεν περιμένατε αυτό το μήνυμα. Έκρινα καλό όμως να σας απευθύνω τον λόγο μετά από το δικό σας επιθετικό σχόλιο. Με γνωρίζετε, αδελφέ; Έχετε υπόψη σας πώς κηρύττω και πώς εξομολογώ; Γιατί λοιπόν ταράσσεσθε και ζητάτε απολογία μου και (κάπου αλλού) καθαίρεσή μου;
Ακόμη, έχετε διαβάσει ο ίδιος το κείμενό μου ή αρκείσθε στα αναδημοσιευόμενα από άλλους αποσπάσματα; Αν το διαβάσατε πού είδατε σε αυτό εξωραϊσμό της ομοφυλοφιλίας; Δεν προσέξατε ότι την χαρακτηρίζω συμφορά για τους γονείς αν συμβή στα παιδιά τους; Δεν προσέξατε ότι την χαρακτηρίζω ασύμβατη με την Αγία Γραφή; Είναι, νομίζω, προφανές στον καλόπιστο αναγνώστη ότι το κείμενό μου αυτό γράφτηκε με στόχο να επισημάνει τις ακρότητες των δύο πλευρών: του ομοφυλόφιλου κινήματος και των έξαλλων ορθοδόξων.
Έχετε δικαίωμα να διατηρείτε τις απόψεις σας, όσο σκληροπυρηνικές και αν είναι. Αυτό που δεν νομιμοποιείσθε, όμως, είναι να 'λυντσάρετε' τους αδελφούς σας με τους οποίους διαφωνείτε. Δυστυχώς στην Εκκλησία μας έχει αναπτυχθή από κάποια χρόνια ένα είδος διαδικτυακής τρομοκρατίας, κατά το οποίο κάποιοι εντοπίζουν 'ύποπτες' εκφράσεις και κατόπιν τις αναδημοσιεύουν σε διάφορα ιστολόγια, παραδίδοντας τους συγγραφείς βορά στον όχλο. Με άλλα λόγια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει εδραιωθή σε κάποιους 'υπερασπιστές' της Ορθοδοξίας ένα ήθος αντιεκκλησιαστικό.
Έχω την ελπίδα ότι θα ξαναδήτε ψύχραιμα το θέμα και θα πάψετε να χωρίζετε τους ανθρώπους σε 'εγκεκριμένους' και 'απόβλητους'.
Σας εύχομαι κάθε ευλογία του Θεού στη ζωή σας.
Αδελφικά, π. Βασίλειος Θερμός
ΥΓ= Για την ενημέρωση των αναγνωστών αναφέρω ότι προ καιρού έστειλα παρόμοιο ηλεκτρονικό μήνυμα στον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη ο οποίος πρώτος ανακίνησε το θέμα. Φυσικά δεν έχω λάβει καμία απάντηση.
(Ελπίζω ο ανώνυμος διαχειριστής του ιστολογίου να αναρτήσει ολόκληρο το σχόλιό μου).

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος είπε...
ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΝΙΟΣΤΗ για το κατάπτυστο βιβλίο των εκδόσεων ΕΝ ΠΛΩ!
ΕΝ ΠΛΩ για την...απώλεια μέσω του έμμεσου “εξωραισμού” του επάρατου σοδομισμού!
Τι έχετε να πείτε κε Ιερώνυμε και μητροπολίτα Θηβών κε Γεώργιε για τα "άρρητα ρήματα¨του π. Βασιλείου Θερμού;
Πότε θα τον καλέσετε σε “απολογία”;
Δε βλάπτει τις ψυχές των αναγνωστών του το ελεεινό αυτό βιβλίο;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Καλό θα είναι αν οι ιεράρχες που υψώνουν φωνή για τον οικουμενισμό ασχοληθούν και με αυτό το θέμα. Να φέρουν το ζήτημα αυτό στη σύνοδο. Δεν μπορεί να μην πάρει θέση η επίσημη Εκκλησία γι αυτά τα φαινόμενα των κληρικών που γράφουν τέτοια πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

Μετά απ αυτό να σταματήσουν κάποιες σχολές γονέων κάποιων μητροπόλεων να καλούν για ομιλίες τον π.Βασίλειο Θερμό.

Ανώνυμος είπε...

Εξ όσων ενθυμούμαι, ουδαμού του διαδικτύου έγραψα για "καθαίρεση" του π.Βασιλείου Θερμού.
Τόνισα, όμως, το γεγονός ότι οι ολέθριες απόψεις του θα πρέπει να προκαλέσουν την άμεση παρέμβαση της Συνόδου επί τη βάσει των όσων διακελεύουν σχετικώς οι ιεροί κανόνες. Επομένως δε μίλησα για "καθαίρεση" αλλά για άμεση εφαρμογή, εν προκειμένω, των ιεροκανονικών διακελεύσεων.
Τη λέξη "εξωραισμός" την έθεσα αυτοβούλως σε δεύτερο, διορθωμένο σχόλιό μου, εντός εισαγωγικών προτού αποστείλει ο π.Βασίλειος το σχόλιό του.
Το σκανδαλώδες βιβλίο το αγόρασα προ ημερών και διάβασα το σχετικό, επίμαχο κείμενο.
Καλό θα είναι να απαντήσει ο π.Βασίλειος στις σοβαρότατες αιτιάσεις του π.Διονυσίου Τάτση εφόσον εξ αντικειμένου έχει επέλθει σκανδαλισμός των πιστών.
Σας ευχαριστώ, πάτερ Βασίλειε, για το γεγονός ότι παραβλέψατε το όντως επιθετικό ύφος του σχολίου μου (αναρωτηθήκατε, μήπως, γιατί;) και απαντήσατε σε, σχετικώς, ήπιο τόνο.
Περιμένουμε, όμως, μία απάντηση στα υπό του αρθρογράφου του Ορθοδόξου Τύπου γραφέντα.
Εν κατακλείδι σας ερωτώ, κι εγώ, με τη σειρά μου:
αναρωτηθήκατε, ποτέ, μήπως με κάποια από τα γραπτά σας σκανδαλίζετε ψυχές και δεν οικοδομείτε;
Γιατί να έχει, άραγε, ξεσπάσει ένας τέτοιος σάλος γύρω από τις θέσεις σας;
Υ.Γ. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και αντεύχομαι!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Πληρώνουμε την εισβολή του επιστημονισμού στον εκκλησιαστικό λόγο!
Πολύ σωστά θέτει το θέμα ο Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Στους συντάκτες της ανάρτησης απαντάμε κι όχι στους σχολιαστές.

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Βασίλειε,
με όλο το σεβασμό, το γεγονός ότι χαρακτηρίζετε συμφορά την ομοφυλοφιλία δε σημαίνει τίποτα, αν πιστεύετε ότι αίτιος της δυστυχίας που θα ζήσει ο ομοφυλόφιλος είναι η "κακιά" ελληνική κοινωνία που δεν έχει ανεκτικότητα. Επίσης το ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασύμβατη με την Αγία Γραφή είναι μια διαπίστωση που μπορεί να κάνει κι ένας άθεος, κι ένας βουδιστής, κι ένας μουσουλμάνος, με βάση τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις. Το θέμα είναι, ΕΣΕΙΣ συμφωνείτε ότι η Αγία Γραφή λέει ΟΛΗ την αλήθεια και ΜΟΝΟ την αλήθεια για την ομοφυλοφιλία; Ή θεωρείτε ότι η Εκκλησία πρέπει να "εκσυγχρονιστεί" και να αφήσει πίσω τέτοιες απαρχαιωμένες αντιλήψεις που δεν ανταποκρίνονται στη ζωή και τις αντιλήψεις του σημερινού ανθρώπου; Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, το τίμιο θα ήταν να αποσχηματιστείτε και να διατηρήσετε μόνο την ιδιότητα που πραγματικά βαραίνει για εσάς, αυτήν του ψυχιάτρου.

Τα βιβλία σας αποτελούν διδασκαλίες σας, δε βλέπω γιατί αντιπαραβάλλετε τα κηρύγματά σας. Θα έλεγα μάλιστα ότι εφόσον ένα γραπτό κείμενο χρειάζεται χρόνο και συγκέντρωση για να συνταχθεί απηχεί πολύ πιο ουσιαστικά τις απόψεις του συντάκτη του από τον προφορικό λόγο. Και τέλος πάντων, άλλα λέτε στα πνευματικά σας παιδιά και άλλα στους ασθενείς σας;! Αν ναι, κοροϊδεύετε είτε τους μεν είτε τους δε.

Το γεγονός ότι ο Λ.Ν., όποιος κι αν είναι, επιλέγει να εκφράζει δημόσια τη γνώμη του για τα γραπτά σας δε σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο ότι είναι ο μόνος που σκανδαλίζεται από αυτά, γι' αυτό άλλωστε οι απόψεις σας απασχολούν αρκετά συχνά ορθόδοξες ιστοσελίδες και έντυπα. Το να διαγιγνώσκετε στο Λ.Ν. (άραγε και σε όλους τους "σκληροπυρηνικούς" που δε θεωρούν ορθόδοξες τις διδασκαλίες σας;) αντιεκκλησιαστικό ήθος, επίμονη διαδικτυακή τρομοκρατία και εμμονική "υπεράσπιση" της Ορθοδοξίας το περιμέναμε από ένα ψυχίατρο. Δεν το περιμέναμε όμως από έναν παπά. Και σίγουρα μια τέτοια διάγνωση δε θα κατέτασσε το Λ.Ν. στους "εγκεκριμένους"...

Ανώνυμος είπε...

Στο σημείο αυτό αξίζει να "διαφημίσουμε" και ένα εκλεκτό βιβλίο, σχετικό με το υπό συζήτηση θέμα, με τίτλο "Θέλω να μάθω την αλήθεια! Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τις έλξεις προς το ίδιο φύλο", με συγγραφέα τον εκλεκτό Κύπριο κληρικό π.Ανδρέα Περδίκη.
Δείτε σχετικά εδώ: http://www.palo.gr/blogs/eidhseis-ellada/thelw-na-mathw-tin-alitheia-apantiseis-se-krisima-erwtimata-gia-tis-elkseis-pros-to-idio-fylo/10662046/
Πρόκειται για θαυμάσιο πόνημα που περιέχει και πάμπολλα στοιχεία απ το χώρο της σύγχρονης ιατρικής βιβλιογραφίας, χρήσιμο, εν πολλοίς, για τους επαγγελαματίες του χώρου της υγείας αλλά και για πνευματικούς πατέρες, κατηχητές και κάθε ένα ενδιαφερόμενο γενικώς! Δίδει θαυμάσιες απαντήσεις σε ποικίλα και κρίσιμα ερωτήματα υπό το φως της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως και της γνήσιας και υγιούς επιστήμης.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Μία αναγκαία συμπλήρωση και διευκρίνηση στο προηγούμενο σχόλιο:
Το επίμαχο κείμενο το διάβασα, αφού πρώτα αγόρασα το σχετικό βιβλίο, όπως προείπα, και στεναχωρήθηκα, αγανάκτησα επί τη αναγνώσει τέτοιου είδους απόψεων από τη μεριά κληρικών.
Όπως, επίσης, διάβασα και τις επιεικώς απαράδεκτες θέσεις του οπισθίου εξωφύλλου (πρόκειται περί αίσχους), τις οποίες θίγει λίαν ευστόχως στην τεκμηριωμένη κριτική του ο π.Διονύσιος Τάτσης.
Ευνόητο τυγχάνει, ότι δε δύναται να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος αναφορικά με την ουσία των όσων γράφονται στο ανεκδιήγητο αυτό βιβλίο, σχετικά με την ομοφυλοφιλία και όχι μόνο, όχι, φυσικά, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα απ την πλευρά μας (κάθε άλλο μάλιστα), αλλά κάτι τέτοιο τυγχάνει ανέφικτο στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχολιογραφικού χώρου και υπό συνθήκες συνεσταλμένου και συμπιεσμένου χρόνου απ την πλευρά μας.
Τοιουτοτρόπως, ενώ πολλά θα μπορούσε να πει κανείς αναφορικά με τα θέματα που έθεσε ο π.Βασίλειος Θερμός στο, προς τον υπογράφοντα το παρόν, σχόλιό του και τα οποία άπτονται της ουσίας των υπ αυτού διατυπωθεισών θέσεων στο εν θέματι βιβλίο το μόνο που πρόκειται να σημειώσω, εν προκειμένω, είναι το ότι δεν αρκεί κανείς να τονίζει, ορθότατα, απ τη μια μεριά ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι συμβατή με τη Βίβλο και απ την άλλη να μιλάει, εντελώς απαράδεκτα, για "διάχυτη εκκλησιαστική προκατάληψη πὼς ἡ ὁµοφυλοφιλία πρέπει νὰ ἀντιµετωπίζεται ὡς πρωτίστως σεξουαλικὸ πάθος. Ἡ ἐσφαλµένη αὐτὴ ἀντίληψη εἶναι προσβλητικὴ πρὸς τὰ ἑκατοµµύρια παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ἐρωτική τους ἀφύπνιση κατὰ τὴν ἐφηβεία συνοδεύεται ἀπὸ ὁµοφυλόφιλη συναισθηµατικὴ ἕλξη» και για "εκκλησιαστικό χώρο, γνωστό για τη μακραίωνη καταπίεση του σώματος SIC" και να αφιερώνει έξι σελίδες κριτικής προς την ομοφυλοφιλία και τους "ακτιβιστές" ομοφυλόφιλους και είκοσι επικριτικές των όσων κληρικών θεοφιλώς καυτηριάζουν το σοδομισμό! Αφήνω το τι γράφει εναντίον τους!
Αλλά, το καλύτερο που έχει να κάνει ο π.Βασίλειος είναι ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ στην εμπεριστατωμένη κριτική του π.Διονυσίου Τάτση όπως προείπα. Εκεί παρατίθενται αποσπάσματα από το ρηθέν κείμενο τα οποία συνιστούν "άρρητα ρήματα" από θεολογικής-εκκλησιαστικής πλευράς!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Εμφανίσθηκαν κάποιοι "όψιμοι αναθεωρητές" μέσα στο χώρο της Εκκλησίας για να μας πουν ότι "υπάρχει διάχυτη εκκλησιαστική προκατάληψη" και άλλα τέτοια ασεβή και ανόητα, λες και η Εκκλησία ήταν σε πλάνη τόσους αιώνες! Οι όψιμοι "διορθωτές" της Εκκλησίας! Και μη χειρότερα!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που έκανε ο π.Διονύσιος θα πρέπει να το κάνουν όλοι οι σοβαροί κληρικοί και θεολόγοι.
Το καλύτερο θα είναι να μαζευτούν υπογραφές διαμαρτυρίας από πολλούς πιστούς και να κατατεθούν στη σύνοδο.

Στέλιος Γεγάκης είπε...

Ο ''φιλόσοφος'' Χ. Γιανναράς, ο ''ψυχοθεραπευτής'' π. Φ. Φάρος και ο ψυχίατρος π. Β. Θερμός έχουν ελεγχθεί δεόντως τε ικανώς για τις ''ερωτοθεωρίες τους'' από πολλούς Αγιορείτες και λοιπούς Πατέρες και θεολόγους αλλά κυρίως από τον σύγχρονο 'Αγιο και Ομολογητή Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Οπότε περιττεύει κάθε περαιτέρω κουβέντα για τους 3 αυτούς φωστήρες της σύγχρονης κουλτούρας και επιστήμης.

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=CwqKBnAfQX0
H παρουσίαση του ανεκδιήγητου βιβλίου!
Τι να πει κανείς και τι να μολογήσει!
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com