20 Δεκ 2015

Χρήστος Σαλταούρας: «ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ»«ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ» Ματθαίος 13: 30
«῎Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.  ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.  προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;  ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;  ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου» Ματθαίος 13: 24- 30

« Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·  ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ· ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν· οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.  ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου.  ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν,  καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.  τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω» Ματθαίος 13:36-43.
            Ο διαχωρισμός του σίτου από τα ζιζάνια, ο διαχωρισμός δηλαδή των αγαθών ανθρώπων από τους πονηρούς θα γίνει σύμφωνα με το αψευδές στόμα του Θεανθρώπου στην «συντέλεια τοῦ αἰῶνός» κατά την οποία οι ποιούντες την ανομίαν θα παραπεμφθούν στην «κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων», στην Κόλαση. Ο χρόνος δηλαδή του Θερισμού = «συντέλεια τοῦ αἰῶνός» είναι ο χρόνος διαχωρισμού πιστών και απίστων. Πριν από τον Θερισμό δεν προβλέπεται  διαχωρισμός έστω και μερικός πιστών από απίστων ! Ο Κύριος είναι σαφής, σαφέστατος : «ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ».
Και όμως στην έσχατη εποχή που ζούμε έχουν εμφανιστεί αιρετικοί που ισχυρίζονται ότι πριν τον Θερισμό = «συντέλεια τοῦ αἰῶνός» κατά τον οποίον οι ασεβείς θα παραπεμφθούν στην Κόλαση, οι  πιστοί θα λάβουν μέρος στην ΑΡΠΑΓΗ της Εκκλησίας στον ουρανό !!! Δηλαδή θα διαχωριστούν οι Χριστιανοί από τους ασεβείς ΠΡΙΝ την «συντέλεια τοῦ αἰῶνός» !!! Λέγουν δηλαδή αυτοί οι αιρετικοί ΑΝΤΙΘΕΤΑ πράγματα από ότι λέγει η Αγία Γραφή ! Μάλιστα διαστρέφουν τον αψευδή Ιησού Χριστό εν ονόματι του Αγίου Πνεύματος το οποίο ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν !!! Βλασφημούν το Άγιον Πνεύμα με την ψευδοδιδασκαλία τους.
Τέτοιοι αιρετικοί διαστρεβλωτές του λόγου του Θεού είναι οι Πεντηκοστιανοί της λεγομένης «Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής» του ψευδοπροφήτη Φέγγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com