2 Αυγ 2015

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης –Προφήτης Ησαΐας (18ον) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Παρασκευή 31 Ἰουλίου 2015
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

(Ἡ ἑρμηνεία παρά τήν συντομία της καί τήν ἁπλότητά της εἶναι ἐπιστημονική)
Ἡ ἐργασία αὐτή προσφέρεται στούς ἀναγνῶστες σέ συνέχειες ἑκάστη Δευτέρα καί Παρασκευή διά ἐξεύρεση λαθῶν ἐκ μέρους τους καί ἐνημέρωσή μας πρός διόρθωση, πρίν ἀπό τήν τελική δημοσίευση τοῦ ἔργου.
(Προλογικό σημείωμα τῆς περικοπῆς)
Ὁ προφήτης Ἡσαΐας προλέγει ὅτι μετά ἀπό ἑβδομήντα χρόνια (ὅσο συνήθως διαρκεῖ ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, βλ. Ψαλμ. 89,10) θά ἀποκατασταθεῖ ἡ δύναμη τῆς Τύρου (στίχ. 15-17). Αὐτά τά ἑβδομήντα χρόνια ἦταν πιθανόν ἀπό τό 700 ἕως τό 630 π.Χ., περίοδος κατά τήν ὁποία περιορίστηκε κατά πολύ ἀπό τούς Ἀσσυρίους τό ἐμπόριο τῆς Φοινίκης. Τό 701 ἡ Ἀσσυρία ἐγκατέστησε ἡγεμόνα ἐπί τῆς Τύρου τόν Tubu alu (Ethbaal ΙΙΙ). Ὅταν ὅμως τό 630 ἡ Ἀσσυρία ἄρχισε νά παρακμάζει, αὐτό ἔκανε τήν Τύρο νά ἀνακτήσει τήν δύναμή της καί τό ἐμπόριό της. Μετά ἀπό 70 ἔτη ἡ Τύρος πάλι ἔγινε ἐμπορικό κέντρο, σάν μία πόρνη (στίχ. 15-17), ἡ ὁποία ἐξεχάσθη, ἀλλά πάλι ἐπέστρεψε στήν παράνομη ζωή της, τραγουδῶντας γιά νά προσελκύσει ἐραστές πρός ἑαυτήν (στίχ. 16). Ἡ Τύρος πάλι θά «παίξει» τό ἐμπόριό της μέ διάφορα ἔθνη (στίχ. 17). Τώρα ὅμως μέ τό ἐμπόριό της θά ὠφελήσει τούς φοβουμένους τόν Κύριο, λέγει ὁ προφήτης (στίχ. 18). Ἀλλά πῶς ἑρμηνεύεται αὐτός ὁ λόγος; Μερικοί νομίζουν ὅτι τά ἑβδομήντα ἔτη τῆς περικοπῆς μας δέν ἀναφέρονται στό διάστημα 700 ἕως 630, ἀλλά στήν ἐρχόμενη βαβυλώνια αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων (605-536 π.Χ.). Ἑρμηνεύουν δέ ὅτι στό τέλος αὐτῶν τῶν ἐτῶν γιά τήν κατασκευή Ναοῦ στήν Ἰερουσαλήμ ἀπό τήν μεταιχμαλωσιακή κοινότητα θά χρησιμοποιηθοῦν ὑλικά ἀπό τήν Τύρο. Ἔτσι ἡ Τύρος μέ τό ἐμπόριό της θά ὠφελήσει τούς φοβουμένους τόν Κύριο.
(Μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς περικοπῆς,
τό ὁποῖο παραλείπουμε ἐδῶ πρός ἐξοικονόμηση χώρου)
23,15 Καί θά συμβεῖ ἐκείνη τήν ἡμέρα θά ἐγκαταλειφθεῖ ἡ Τύρος ἐπί ἑβδομήντα χρόνια, ὅσος ὁ χρόνος ἑνός βασιλέως, ὅσος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά μετά τά ἑβδομήντα χρόνια ἡ Τύρος θά εἶναι σάν ἡ πόρνη στό τραγούδι (της).
16 «Πάρε κιθάρα, γύρισε πόλεις, πόρνη λησμονημένη.
Παῖξε ὡραῖα, τραγούδισε πολλά (ἄσματα),
γιά νά σέ θυμηθοῦν»!
17 Ἀλλά θά συμβεῖ μετά ἀπό τά ἑβδομῆντα ἔτη θά ἐπισκεφθεῖ (εὐνοϊκά) ὁ Θεός τήν Τύρο καί (αὐτή) θά ἀποκατασταθεῖ στήν παλαιά της δόξα. Καί θά κάνει ἐμπόριο μέ ὅλα τά βασίλεια τῆς οἰκουμένης. α 18 Καί τό κέρδος της καί ὁ μισθός της θά εἶναι ἀφιέρωμα στόν Κύριο. Ὄχι γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά γιά τούς κατοικοῦντας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ θά μαζεύεται ὅλο τό κέρδος της, γιά νά φάγουν  (αὐτοί) καί νά πιοῦν καί νά χορτάσουν, ὡς ἕνα ἀφιέρωμα καί ἕνα μνημόσυνο ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. 
α Τό Ἑβρ. στό τελευταῖο ἡμιστίχ. ἔχει: «Θά παίζει τόν ρόλο πόρνης μέ ὅλα τά βασίλεια».
(Σύντομα ἑρμηνευτικά σχόλια τῆς περικοπῆς)

23,15-18. Ἡ περικοπή αὐτή σέ πεζό λόγο (ἐκτός ἀπό τό ἆσμα εἰς στίχ. 16) θεωρεῖται ὡς μία μετέπειτα προσθήκη συγκρινόμενη μέ τίς περικοπές εἰς 18,7 καί 19,16-25. Προέρχεται μᾶλλον ἀπό τήν βαβυλωνιακή περίοδο (ἴσως τόν τρίτο αἰῶνα, κατ᾽ ἄλλους). Σύγκρ. μέ τήν παλινόρθωση στίς μετέπειτα προφητεῖες (κατά τό Ἑβρ.) εἰς Ἱερ. 48,47. 49,6.39). Ἡ Τύρος θά ξαναβρεῖ τήν εὐμάρειά της· καί ὁ καρπός τοῦ ἐμπορίου της, τῆς «πορνείας» της, πού προσφερόταν ἄλλοτε στούς ψεύτικους θεούς, θά ἀφιερώνεται στό ἑξῆς στόν ἀληθινό Θεό, τόν Γιαχβέ. 23,17. Ἑβδομήκοντα ἔτη. Βλ. Ἰερ. 25,11-12. – Ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις. Τό Ἑβρ. λέγει «θά παίζει τόν ρόλο πόρνης μέ ὅλα τά βασίλεια», δηλαδή, θά κάνει τό κάθε τι γιά τό κέρδος. Οἱ Ο´ μετέφρασαν κατά νόημα, γιατί, κατά τήν χρησιμοποιουμένη εἰκόνα, ἡ Τύρος θά παίζει τόν ρόλο πόρνης μέ τό νά ἐμπορεύεται τό κέρδος της μέ ὅλα τά ἔθνη τῆς οἰκουμένης. 23,18. Ἀκόμη καί οἱ ἐξ ἀδικίας ἀποκτηθέντες θησαυροί θά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό (18,7. 45,14). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com