18 Ιουν 2015

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ πρoς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο με την οποία αιτείται την έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου.Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18 Ἰουνίου 2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή μέ τήν ὁποία αἰτεῖται τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
᾿Αριθμ. Πρωτ. 696                    ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Ἰουνίου 2015
Πρός Τήν
Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑΙ
Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,        
Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τό ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 Ὑμέτερον ἔγγραφον πρός τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλον,

 τό ὁποῖον τυγχάνει περισπούδαστον οὐσιωδέστατον, περιεκτικότατον καί καταδεικνύει σαφέστατα τήν σαθρότητα τῶν δῆθεν νομικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Δικαιοσύνης διά τήν ἀναθεώρησι τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου διά τό λεγόμενον σύμφωνον συμβιώσεως, διά τοῦ ὁποίου πέραν τῶν ἄλλων, θεσμοθετεῖται καί ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας, ἀπενοχοποιεῖται ἡ παράχρησις τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί καταδολιεύεται ἡ θεοτίμητος ἀξία τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας του.
Ὅθεν, ταπεινῶς συγχαίρω Ὑμᾶς Μακαριώτατε Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι διά τήν πεπαρρησιασμένην καί εὔγλωττον ἀπάντησι Ὑμῶν πρός τήν ἀνερυθρίαστον ἀναλήθειαν τῶν δῆθεν προοδευτικῶν θεραπόντων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιχειροῦν νά ἐπαναφέρουν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον εἰς τά ἐρέβη τῆς σαπρῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς καί τῆς τραγικῆς χωματοποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ συμπνιγμοῦ του εἰς τήν ἀφόρητον χοϊκότητα.
Ἐπειδή ὅμως, δι’ ὅλων αὐτῶν τῶν κινήσεων καί τῶν τραγικῶν «παρελάσεων» ἔχει ἀμβλυνθεῖ δυστυχῶς ἡ συνείδησις τῶν πολλῶν καί μάλιστα ἄνευ συστολῆς ἀβασίμως καί ἀνεπερείστως ἐκτοξεύουν μύδρους κατά τῶν διακόνων τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς δῆθεν συγκυλινδουμένων εἰς τά αἴσχιστα καταγγελόμενα πάθη, εἶναι ἀδήριτος καί ἱστορική ἡ ἀνάγκη ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά νά διατυπωθῆ ὁμοφώνως καί οὐσιωδῶς ἡ διαχρονική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐπί τοῦ πολυσημάντου τούτου θέματος, τοῦ ὁποίου χαρισματικῶς ἐπισημειώσατε τάς τραγικάς συνεπείας καί τό ὁποῖον τυχόν θεσμοθετηθέν θά ἀνατρέψη πλήρως τόν νομικόν πολιτισμόν τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἐπί τοῦ θέματος τῆς οἰκογενείας καί τῶν κοινωνικῶν καί διαπροσωπικῶν σχέσεων.
Κατά ταῦτα προσυπογράφω τήν ὑπ’ ἀριθμ. 290/15.6.2015 αἴτησι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί θερμῶς παρακαλῶ ὅπως κατά τήν προσεχῆ σύγκλησι τῆς ΔΙΣ ἀποφασισθῆ ἡ ἔκτακτος σύγκλησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Κατασπαζόμενος τάς Ὑμετέρας Σεπτάς Δεξιάς διατελῶ,
            ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com