23 Ιαν 2015

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία. Οἱ ΠεντηκοστιανοίἩ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία
Α. Οἱ Πεντηκοστιανοί
   Αἱρετικές διδασκαλίες σχετικά μέ τή Δευτέρα Παρουσία καί τά γεγονότα πού σχετίζονται με αὐτήν, μαρτυροῦνται ἤδη ἀπό τά ἀποστολικά χρόνια. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Β΄ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή του ἀναφέρει τούς Ὑμέναιο καί Φιλητό, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονταν ὅτι, «ἔγινεν ἤδη ἡ ἀνάστασις» τον ἰσχυρισμό τῶν ὁποίων ὁ ἴδιος Ἀπόστολος τόν χαρακτηρίζει, ὅτι «περί τήν ἀλήθειαν ἠστόχησαν» καί ὅτι «ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν» (Β΄ Τιμ. 2, 17-18).
   Κακόδοξες θέσεις σχετικά μέ τη Δευτέρα Παρουσία, μέ τά γεγονότα πού προηγοῦνται ἤ σχετίζονται ἄμεσα μ’ αὐτήν, ἔχουν διατυπώσει στήν ἐποχή μας καί ὑποστηρίζουν μέ πάθος καί πολλές ἀπό τίς νεοφανεῖς αἱρετικές καί παραχριστιανικές ὁμάδες.

   Στή σειρά τῶν ἄρθρων πού θα ἀκολουθήσουν, θά παρουσιάσουμε ἀντιπροσωπευτικά κάποιες ἀπό τίς κακόδοξες θέσεις πού σχετίζονται μέ τίς ἐσχατολογικές διδασκαλίες διαφόρων αἱρετικῶν ὁμάδων. Ἡ ἐσχατολογία εἶναι ἕνας χῶρος ὅπου ποικίλες αἱρετικές ὁμάδες συναγωνίζονται ὄχι μόνο στήν πρωτοφανῆ ἑρμηνευτική κακοποίηση ἁγιογραφικῶν χωρίων, ἀλλά καί στή διατύπωση ψευδοπροφητειῶν.
   Οἱ Πεντηκοστιανοί θεωροῦνται σήμερα ἡ πλέον ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη αἵρεση. Δυστυχῶς, κακόδοξες ἀπόψεις σχετικά μέ τά ἔσχατα δέν ἀπουσιάζουν ἀπό το χῶρο τους, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τή χαοτική του ὑποδιαίρεση.
Τό ἐσχατολογικό οἰκοδόμημα τῶν Πεντηκοστιανῶν περιλαμβάνει τά παρακάτω:
   I. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γραφή πού κάνει λόγο γιά μία καθολική ἀνάσταση νεκρῶν(Ματθ 25,32.Ἰωαν.5,28. Β΄Κορ. 5,10) οἱ Πεντηκοστιανοί κάνουν λόγο για τρεῖς τμηματικές ἀναστάσεις νεκρῶν. Ἡ μία θά λάβει χώρα πρίν ἐμφανιστεῖ ὁ Ἀντίχριστος κατά τη λεγόμενη Ἁρπαγή, στήν ὁποία ὁ Χριστός θά ἀναστήσει ὅσους θεωρεῖ ὡς δικούς του ἤ τούς ἀποθανόντες ἁγίους Του. Ἡ δεύτερη, μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντιχρίστου πού θά ἀναστηθοῦν ὅσοι θανατώθηκαν ἀπό τόν Ἀντίχριστο και οἱ δίκαιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, γιά να ζήσουν κατά τή χιλιετῆ βασιλεία. Καί ἡ τρίτη θά λάβει χώρα μετά τη χιλιετῆ βασιλεία, πού θά ἀναστηθοῦν οἱ ἀσεβεῖς ὅλων τῶν ἐποχῶν ἀπό κτίσεως κόσμου, γιά νά τιμωρηθοῦν στήν κόλαση.
   II. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γραφή, πού κάνει λόγο γιά μία καθολική κρίση τῶν ἀνθρώπων, οἱ Πεντηκοστιανοί κάνουν λόγο γιά κρίσεις. Σύμφωνα λοιπόν μέ τους ἰσχυρισμούς τους, μία πού προηγεῖται γιά τό ποιοί θά ἁρπαγοῦν πρίν ἀπό τόν Ἀντίχριστο, αὐτή πού ἕπεται γιά τό ποιοί θά ἀναστηθοῦν μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντίχριστου καί μία ἄλλη στά τέλη τῆς χιλιετοῦς βασιλείας.
   III. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γραφή, ἀναφέρονται σέ τέσσερις παρουσίες τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πρώτη κατά τήν ἐπίγειο δράση Του, ἡ δεύτερη πρό τοῦ Ἀντιχρίστου γιά την Ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Τρίτη μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντιχρίστου γιά τή χιλιετῆ βασιλεία καί ἡ τέταρτη στό τέλος τῆς χιλιετοῦς βασιλείας.
   IV. Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί ἀσχολήθηκαν μέ τήν καταγωγή τοῦ Ἀντιχρίστου. Διατύπωσαν τον ἀπίθανο καί ἀντιαγιογραφικό ἰσχυρισμό, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι Ἕλληνας! (βλ. ἐφημ. Χριστιανισμός, Σεπτ. 1992, σελ. 3).
   V. Ὅπως καί ἄλλες Πεντηκοστιανικές κινήσεις διεθνῶς και Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί διατύπωσαν ψευδοπροφητεῖες σχετικά μέ τά ἔσχατα. Ὑποστήριξαν ὅτι μέσα στή δεκαετία τοῦ 1990 ἐπρόκειτο νά συμβοῦν τρία μεγάλα γεγονότα: α) Ἡ Ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας, β) ὁ ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου και γ) ὁ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος (βλ. ἐφημ. Χριστιανισμός, 1.1. 1991, σελ. 1, 4).

Ορθόδοξος Τύπος, 23/01/2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com