6 Οκτ 2014

Οι αντιφάσεις της Εταιρίας Σκοπιά στον έβδομο τόμο του «Τετελεσμένου Μυστηρίου»ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ «ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ»
Του Γεωργίου Διαμαντίδη
Σε αυτό το άρθρο, αγαπητοί αναγνώστες, θα αποκαλύψουμε παλιά έντυπα των «Μαρτύρων του Ιεχωβά».
Είναι καλό,  να γνωρίζουμε όχι μόνο τα νέα έντυπα  των «ΜτΙ» αλλά και τα παλιά.
Για έναν αγωνιζόμενο, κατά των αιρέσεων, θα βοηθηθεί και από  την παλιότερη διδασκαλία της «Εταιρίας Σκοπιά».  Ένα μεγάλο ποσοστό των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», θα λέγαμε  δεν γνωρίζουν τις παλιές διδασκαλίες της «Σκοπιάς». Την «Σκοπιά» δεν την απασχολεί το παλιό «φώς» που έλαβε, αλλά το «νέον φώς» που λαμβάνει  δήθεν   συνεχώς!  Και έτσι αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι τις πλανεμένες διδασκαλίες της μέχρι και σήμερα! Και το δικαιολογεί βασιζόμενη στο βιβλίο των Παροιμιών 4:18.  Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν γράφει εκεί για αλήθειες που αποκαλύπτονται λίγες – λίγες,  αλλά για την ζωή των δικαίων, που όσο προοδεύουν, τόσο και πιο φωτεινή  γίνεται!...
Στην συνέχεια του άρθρου μας, θα δούμε  μερικά ντοκουμέντα, από την «Σκοπιά της 1ης Ιουνίου  1920  τόμος  41ος αριθμός  11, σελ. 305, 306, 307, 317».

Μέσα σ’ αυτές τις σελίδες μέχρι την 307, περιέχει ένα μεγάλο αριθμό σελίδων για αλλαγές που έκανε αργότερα στον έβδομο τόμο του Τετελεσμένου Μυστηρίου.  Για να καταλάβουμε όμως αυτές τις αλλαγές που γράφει η «Σκοπιά» του 1920, θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας και  το «Τετελεσμένον Μυστήριον της επανέκδοσης  του 1919».
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΟΜΟΥ
«Οι Σπουδασταί  των Γραφών πιστεύουσιν  ότι ο αλάνθαστος λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος αποθήκη, πάντοτε εξάγουσα τροφήν  δια τους πεινώντας την αλήθειαν.  Πιστεύομεν  ότι η οδός του δικαίου είναι ως το λαμπρόν  φως το φέγκον  επί  μάλλον και μάλλον εώσου   γείνη τελεία ημέρα. Πιστεύομεν ότι εμείς έχουμε το προνόμιον τώρα να ίδωμεν σαφέστερον παρά προς ενός ή δέκα ή εκατόν ετών, και ότι μετά εν έτος από τούδε θέλομεν   ιδη  καθαρώτερον  παρ όσον βλέπομεν τώρα.  Κατά την διάρκειαν  των τριών τελευταίων ετών εσπουδάζομεν τα βιβλία της Αποκαλύψεως, του Άσματος των Ασμάτων και του Ιεζεκιήλ από καινού. Αι μελλέται αυταί προσεπόρησαν ημίν μεγάλας2 ευλογίας. Είδομεν πολλούς θησαυρούς εν τω λόγω του Πατρός ημών, περί των οποίων δεν εγνωρίζομεν ότι και υπήρχον εκεί.  Εύρομεν τας εξηγήσεις του Εβδόμου τόμου λίαν επιβοηθητικάς και είμεθα πεπεισμένοι ότι εμπεριέχουσι τροφήν επίκαιρον δια τον οίκον της πίστεως, και ότι η τροφή αύτη εξήχθη εκ της αποθήκης του Πατρός.
Εν τούτοις όμως η τροφή αύτη  παρετάθη επί της τραπέζης διανεμηθείσα υπό ατελών υπηρετών και εμπεριέχει ελλείψεις τινάς, τας οποίας σκοπούμεν δια των επομένων σημειώσεων να διορθώσωμεν.
Ουδεμία διόρθωσις είναι ζωτική, τινές εξ αυτών είναι σπουδαίαι, και πολλαί θέλουσι θεωρήθη υπό των αναγνώστων ημών ως μη αναγκαίαι, εντούτοις ημείς τας δίδομεν πάσας όσας ηδυνήθημεν να εξακριβώσωμεν ως έχουσας αξίαν τινά, εκείνοι δε οίτινες  επιθυμούσι να μεταβάλλωσι τα σημειωματάρια των συμφώνως προσκαλούνται να πράξωσι τούτο.
Πιστεύομεν ότι αι διορθώσεις αύται δεν θέλουσι γείνη πρόσκομα εις ουδένα.  Είμεθα βέβαιοι ότι οι ταπεινοί και ειλικρινείς την καρδίαν θέλουσι χάρη, διότι δεν φοβούμεθα να περιπατώμεν εν τω φωτί, και διότι και αυτά απολαμβάνωσιν ωσαύτως του προνομίου τούτου.
Εις σελ. 51 στιχ. 26 αντί «από 31ης Οκτωβρίου 1517 καταλήγουσιν εις 31ην Οκτωβρίου 1917» θέσατε «από της εποχής του Λούθηρου καταλήγουσιν εις ακριβώς τώρα»«Η Σκοπιά του Πύργου 1η Ιουνίου 1920, σελ. 305».
Θα  παρουσιάσουμε το ντοκουμέντο μέσα από την  «Σκοπιά»:
Και να δούμε όλη την φράση στο ίδιο θέμα από το «Τετελεσμένον Μυστήριον 1917, επανέκδ. 1919, σελ. 51: «Ο Πατήρ (η δικαιοσύνη) εξαγγέλει ότι είναι πλέον ανάξιοι όπως εξακουλουθήσωσι να παραμένωσιν επί μακρότερον χρόνον. Η ανομία αυτών έφθασεν εις το πλήρες.  Τετρακόσια έτη από της31ης Οκτωβρίου 1517, καταλήγουσιν εις την 31ην Οκτωβρίου 1917.  –  Αποκ. β’ 21. Γεν. ιε’ 13-16.
Ορίστε το ντοκουμέντο: 
 
Η «Σκοπιά» αφαίρεσε την φρασεολογία, «από  31ης  Οκτωβρίου 1517…
Και έβαλε, «από της εποχής του Λούθηρου…»!
Είδε λοιπόν  η «Σκοπιά», ότι πέρασε το 1917 και δεν έγινε τίποτα (το τέλος του κόσμου),  διότι με την φρασεολογία της «η ανομία αυτών έφθασεν πλήρες», αυτό υπονοεί!  Και  γι’ αυτό  παρουσίασε μέσα από την Αγία Γραφή τα δύο αγιογραφικά χωρία, Αποκ. β’ 21. Γεν. ιε’ 13-16! Κατά τα άλλα λένε οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», έχουν γνώση της αλήθειας! Το είδαμε!
«Εις σελ. 149 στίχ. 30 μετά το «φωνή μεγάλη» θέσατε «μετ’ εμφατικού αγγέλματος». Η Σκοπιά του Πύργου 1η Ιουνίου 1920, σελ. 306.
Το παρουσιάζουμε μέσα από την «Σκοπιά»:
Να το διαβάσουμε   και από  το «Τετελ. Μυστήριον»,  σελ. 149: «Και έκραξε φωνή μεγάλη. – «Ο Πάστωρ Ρώσσελ ήτο η χρησιμοποιηθείσα αύτη φωνή».
Να το δούμε το έντυπο:
Αφαίρεσε λοιπόν η «Σκοπιά» την φράση «φωνή μεγάλη» και έβαλε «μετ’ εμφατικού αγγέλματος»! Τα  ίδια έκανε και στην σελ. 201!
Κατά την «Σκοπιά» ο Ρώσσελ, δεν ήταν η ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ!
«Εις σελ. 203 στιχ. 33 μετά «του αγγέλου εβδόμου» θέσατε «ο Κύριος Ιησούς δια του αυτού Πάστορος Ρώσσελ», αντί του υπολοίπου της προτάσεως.» (Μπορείτε να το δείτε  στο τρίτο ντοκουμέντο που παρουσιάσαμε, την  Σκοπιά  του Πύργου 1920, σελ. 306. Όπως και παρακάτω που θα δούμε στις σελίδες 213 – 215, είναι στο ίδιο έντυπο, στην ίδια σελίδα).
Η «Σκοπιά» λοιπόν  έγραψε στο «Τετελ. Μυστήριον»  σελ. 203:
«Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του αγγέλου του εβδόμου . – «Ο Πάστωρ Ρώσσελήτο ο Έβδομος Άγγελος. – Αποκ. γ’ 14.
Η «Σκοπιά» αφαίρεσε την πρόταση «του αγγέλου εβδόμου» και έβαλε «ο Κύριος Ιησούς…»!  Ο Ρώσσελ, κατά την «Σκοπιά» δεν ήταν ο έβδομος άγγελος!
Το παρουσιάζουμε:
«Εις σελ. 213 στίχ. 34 μετά το «1921» αφαιρέσατε το υπόλοιπον και αντ’ αυτού θέσατε «Αλλά καλόν είναι να ενθυμώμεθα ότι η προφητεία δεν εδόθη προς τον σκοπόν όπως ικανοποιήση  απλώς την περιέργειαν, αλλά προς τον σκοπόν να ικάνωση  τον λαόν  του Κυρίου να κατανοήσωσι τα γεγονότα εν τη εξελίξει των. Ένεκεν τούτου πάσα πρόρρησις σχετικώς προς ημερομηνίας, δυνατόν να αποδείχθη  εσφαλμένη, η δε πείρα της εκκλησίας απέδειξεν αφθόνως ότι ούτως έχει.
Εν τούτοις το τοιούτον δεν είναι επαρκής αιτία αδιαφορίας ως προς χρονολογίαν».  
Ας δούμε τώρα τι γράφει η «Σκοπιά» στο «Τετελ. Μυστήριον»  σελ. 213: «Εις τα Σχόλια της Αποκαλύψεως γ’ 14 δίδομεν τους λόγους, διατί ανεμένομεν την απολύτρωσιν του Μικρού Ποιμνίου κατά το Πάσχα του 1918…
Η Γαλλική Επανάστασις προωρίσθη θεόθεν ως εξεικόνισις των γεγονότων, τα οποία είνε ήδη εγγύς, και επομένως και ημείς αναμένομεν τρία και ήμιση έτη προγραφής της αληθείας, από την άνοιξιν του 1918 μέχρι του φθινοπώρου του 1921». (Από εδώ και πέρα αυτά που θα δούμε παρακάτω  αφαιρέθηκαν μετά το 1921).
«Το τοιούτον θα παράσχη εις την Μεγάλη Ομάδα μίαν θαυμασίαν ευκαιρίαν όπως υποστή τον μαρτυρικόν θάνατον, και κατόπιν τρία και ήμιση έτη βραδύτερον, μέχρι της ανοίξεως του 1925, δια τον κόσμον, όπως σκεφτή το πράγμα πάλιν εκ νέου, οπόταν πλέον αναμφιβόλως θα είναι αρκετά έτοιμοι να δώσωσι προσοχήν εις την φωνήν την λαλούσαν εκ των ουρανών». – Εβρ. ιβ’ 19.
Ας δούμε το ντοκουμέντο:
Η «Σκοπιά» αφαίρεσε ένα κομμάτι της προτάσεως, διότι τα λόγια της δεν επαληθεύτηκαν για την Μεγάλη Ομάδα! Δεν υπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον…!  
Όπως και με το Μικρό Ποίμνιο που αναφέραμε παραπάνω!
Πέρασε το Πάσχα του 1918 και δεν έγινε καμία απολύτρωση στο Μικρό Ποίμνιο! Τι να πει κανείς, αυτά είναι  τα τραγελαφικά της «Οργάνωσης»!
«Εις σελ. 215 στίχ. 17 αντί «να λάβωσι χώραν» θέσατε να «αρχίσωσιν».
Και στο στίχ. 23 στην ίδια σελίδα έγραψαν: «Μετά το «πυρ» θέσατε «επακολουθήση καθ ωρισμένην πορείαν» αφαιρέσατε δε το υπόλοιπον της προτάσεως».
Η «Σκοπιά» αναφέρει  στο  «Τετελ. Μυστήριον»   σελ. 215:
«Αναμένομεν ότι ο σεισμός θα λάβη χώραν κατά τας αρχάς του 1918 και ότι το πυρ θα έλθη κατά το 1920». Α’ Βασ. ιθ’ 11,12.  Σκοπιά 1898 -207, 208.
Ορίστε και το ντοκουμέντο: 
Η «Σκοπιά» αφαίρεσε την πρόταση «θα λάβη χώραν», όπως έκανε και το ίδιο «θα έλθη κατά το 1920»! Και σε αυτά που είπαν, έπεσαν έξω!
Διαβάστε την παραπομπή, 1 Βασ. 19:11, 12, και θα καταλάβετε πολλά τι εννοούσαν!   Αυτή είναι η «Σκοπιά» με τα «κωμικοτραγικά» της!  Αυτήν ακολουθούν χιλιάδες «Μάρτυρες του Ιεχωβά»!
Ο Απ. Πέτρος έγραψε: «Εγένοντο δε ψευδοπροφήται εν τω λαώ, και εν υμίν  έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας» (2 Πέτρ. 2:1).    
«Σελ. 286 στίχ. 2 αντί «ήτο η φωνή  η ούτω χρησιμοποιηθήσα υπό του Κυρίου» θέσατε «ήτο ο αγγελιαφόρος του Κυρίου». Η Σκοπιά του Πύργου 1η Ιουνίου 1920, σελ. 307.
Να και το έντυπο:
Το δείχνουμε και από  «Τετελ.  Μυστήριον»,  σελ. 286: «Αποκ. ιστ’ 1. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ναού. – «Ο Πάστωρ Ρώσσελ ήτο η φωνή η ούτω χρησιμοποιηθείσα υπό του Κυρίου (Αποκ. ζ’2, ι’ 7).
Η «Σκοπιά» αφαίρεσε την πρόταση «ήτο η φωνή  η ούτω υπό του χρησιμοποιηθήσα υπό του Κυρίου». Κατά την «Σκοπιά» ο Ρώσσελ δεν ήταν η φωνή του Κυρίου, αλλά αγγελιαφόρος του Κυρίου!     
Παρουσιάζουμε το  ντοκουμέντο μέσα από τον έβδομο τόμο:  
Είναι όμως αλήθεια αυτό που είπε η «Σκοπιά» για τον πρώτο πρόεδρο της Εταιρίας τονΡώσσελ, ότι δεν ήταν η «φωνή του Κυρίου»;
Διαβάζουμε: «…ότι ο Θεός εξέλεξεν ένα νέον φρουρόν, εν νέον στόμα, εν τω προσώπω του Ρώσσελ». Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1920 1η ΙΟΥΝΙΟΥ σελ. 317
Ορίστε και το τελευταίο ντοκουμέντο:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ Ο ΡΩΣΣΕΛ, ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!
ΓΙΑΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΤΕΤΕΛΕΣΜΈΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ», ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΡΩΣΣΕΛ»; ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ 1920»; Μάλλον συνέβη σ’ αυτούς ό,τι λέγεται στην αληθινή παροιμία: «Σκύλος που επέστρεψε στον εμετό του, και, Γουρούνα που λούσθηκε για να κυλισθή πάλι στο βόρβορο»!
Όπως είδαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η  «Εταιρία Σκοπιά» είδε ότι έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις και γι’ αυτό άλλαξε πολλές προτάσεις!
Πιθανόν στην επανέκδοση του Τετελεσμένου Μυστηρίου 1920-23, να μην υπάρχουν αυτές οι προτάσεις που αρχικά τις έγραψε  το 1917-19!  
Τι μεγάλες συμφορές φέρνει στους ανθρώπους  το ψέμα! Απ’ το Σατανά άρχισε το ψέμα! Αυτός είναι ο εφευρέτης, αυτός είναι ο πατέρας του ψεύδους!  Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» με τα ψέματά τους, παραπλανούν τους αφελείς Χριστιανούς και τους κάνουν δικούς τους!
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός οφείλει να παραμένει ενσωματωμένος στην Εκκλησία του από την οποία  να λαμβάνει κατευθύνσεις, ως αλάνθαστο ερμηνευτή της Γραφής (1 Τιμ. 3:15).
Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να μη δεχόμεθα ανεξελέγκτως τα όσα ακούμε από διάφορους αιρετικούς.
Οφείλουμε και εμείς ως Ορθόδοξοι (αν έχουμε γνώσεις) να βοηθούμε τους πλανεμένους, με αγάπη, με προσευχή, με αλήθεια κλπ, (Ιάκ. 5:20).  
Επίσης αν διαβαστεί το άρθρο αυτό και από «Μάρτυρες του Ιεχωβά» θα τους λέγαμε το εξής: Δεν βλέπετε, ότι η «Εταιρία σας Σκοπιά» ΔΕΝ  ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ;
ΑΛΛΑ ΦΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ;
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ «ΣΚΟΠΙΑΣ» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥΝ;
Ο Θεός πάντως είναι Αλήθεια, ψέμα ο Διάβολος. Άνθρωποι , διαλέξτε ανάμεσα στους δύο: Η Αλήθεια και Θεός  ή ψέμα και Διάβολος; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com