23 Αυγ 2014

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο

Πατροκοσμάς και Διαδίκτυο
Ο Παγκόσμιος ιστός τύλιξε τήν ύδρόγειο μέ καλώδια». Αύτός είνε ό τίτλος ενός άρθρου, πού είδε πρόσφατα τό φως τής δημοσιότητος καί άναφέρεται στήν καταπλη­κτική έξέλιξι του Διαδικτύου (Inter­net).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο και τήν ε­ταιρεία μάρκετιννκ Builtvsible. ή ο­ποία συγκέντρωσε τά σχετικά στοι­χεία, άπό τό 1989 ώς σήμερα έχουν ποντισθή στις θάλασσες και τούς ω­κεανούς 797 υποβρύχια καλώδια συνολικού μήκους 6,5 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι ή περιφέρεια τής Γης είνε 40.000 χιλι­όμετρα, οί οπτικές ίνες, θα μπορού­σαν νά τυλίξουν τόν ισημερινό 213 φορές! Καί άν μπορούσε κανείς νά τις ένώση καί νά τις τεντώση. θά μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές τά 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρί­ζουν τή Γή άπό τή Σελήνη! Μέχρι τό 2017, έκτιμά ή έταιρεία, ό αριθμός των ύποβρυχίων καλωδίων θά έχη φθάσει τά 850.
Διαβάζοντας αύτό τό άρθρο, ήλ­θε στο νου μας ή προφητεία του άγ. Κοσμά τοϋ Αίτωλού «Θάρθη καιρός, πού θά ζωσθή ό τόπος με μιά κλω­στή». Τόν περασμένο αιώνα έπιστεύετο άπό τους έρευνητάς καί μελετητας του βίου, τών διδαχών καί τών προφητειών του αγίου, ότι ή προφητεία αυτή εκπληρώθηκε μέ τήν άνακάλυψι καί χρήσι του τηλε­φώνου. 

Σήμερα, δέν θά άστοχήσωμε, έάν στό τηλέφωνο προσθέσωμε και τό διαδίκτυο, τό όποιο έχει έκμηδενισει τό χρόνο καί τις άποστάσεις καί έχει μετατρέψει τή γη σ' ένα παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή ώμίλησε ό άγιος Κοσμάς. Γιά οπτι­κές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν σήμερα καί οί επιστήμονες.
Οί κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν ύπερβολικά τά επιτεύγματα τής σύγχρονης τεχνολογίας καί τή θεο­ποιούν. Οί πιστοί καί συνειδητοί ό­μως Χριστιανοί θαυμάζουν καί αυ­τοί βεβαίως τήν τεχνολογία, εύχαριστούν όμως καί δοξάζουν πρωτί­στως τό Θεό, πού τήν χάρισε στούς άνθρώπους.
"Οταν δέ μέ μία έφεύρεσι ή άνακάλυψι τής τεχνολογίας έκπληρώνεται καί μία προφητεία, τότε οί πιστοί άνθρωποι χαίρουν ι­διαιτέρως καί δοξολογούν περισσό­τερο τό Θεό, διότι, έάν μέν ή προ­φητεία είναι 'Αγιογραφική, τότε άποδεικνύεται γιά μία άκόμη φορά ή θεοπνευστία τής 'Αγ. Γραφής, έάν δέ ή προφητεία προέρχεται άπό κά­ποιον άγιο τής Εκκλησίας, όπως εί­νε ό ίερομάρτυς καί ίσαπόστολος Κοσμάς ό Αιτωλός, τότε άποδεικνύεται θαυμαστούς ή μοναδικότητα καί αύθεντικότητα τής 'Ορθοδοξί­ας, του μόνου χριστιανικού χώρου, στον οποίον ύπάρχει ολόκληρη ή άλήθεια τής χριστιανικής Πίστεως καί στόν όποιον ένεργεί ή χάρις του 'Αγίου Πνεύματος, έκδήλωσι τής ό­ποιας είνε καί ή προφητεία.
"Ας δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται καί κα­ταπληκτικές προφητείες, πού έ­χουν έκπληρωθή άνά τούς αιώνας. "Οσον δέ άφοοά στις προφητευμέ­νες τεχνολογικές άνακαλύψεις τών ήμερών μας, άντιθέτως προς τους άπίστους, ύλιστάς και όρθολογιστάς, έμεις οί πιστοί πιστεύομε, ότι ό Θεός έδωσε τόν νου στούς αν­θρώπους καί δημιουργούν έπιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό. «Πάσα δέσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνον ά­πό του Πατρός τών φώτων» (Ίακ. 1: 17). Έάν ό Θεος καί Πατήρ τών φώ­των δέν φωτίση άνωθεν, οί άνθρω­ποι δέν μπορούν νά κάνουν τίποτε, ούτε τήν ύπογραφή τους νά βά­λουν. «Χωρίς έμού ού δύνασθε ποιείν ούδέν», είπε ό Χριστός (Ίωάν. 15:5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com