12 Δεκ 2013

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, Ἕνα φανερό καί μεγάλο δεῖγμα ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μιλᾶνε γιά τήν ὀρθόδοξη Πίστη σέ ἀντίθεση μέ τήν αἵρεση. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Πίστη μας. Γι᾽ αὐτήν τήν Πίστη, τήν ὀρθόδοξη Πίστη, χιλιάδες μάρτυρες ἔδωσαν τό αἷμα τους καί ἔφτασε σέ ᾽μᾶς ὡς ἱερή Παράδοση, χωρίς νά παραλλαγεῖ οὔτε στό παραμικρό. Αὐτή εἶναι ἡ πολύτιμη περιουσία μας καί πρέπει καί ἐμεῖς νά τήν παραδώσουμε σάν προίκα ἱερή στήν μέλλουσα γενεά, στά παιδιά σας, ὦ γονεῖς, καί στά ἐγγόνια σας, ὦ παπποῦδες καί γιαγιές! Ὅπως πάντοτε ἔτσι καί σήμερα ἡ Πίστη μας ἔχει πολέμιους καί ἐχθρούς. Ὅπως πολλές φορές σᾶς εἶπα, ἡ ὀρθόδοξη Πίστη μας σήμερα ὡς μεγαλύτερο ἐχθρό ἔχει τόν Παπισμό καί τόν Οἰκουμενισμό. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς, οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου, πρέπει νά μιλᾶμε προπαντός γι᾽ αὐτές τίς αἱρέσεις, γιά νά στερεώνεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ στήν Πίστη του καί νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πλάνες.

2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶπα γιά τούς αἱρετικούς καί μάλιστα γιά τούς Παπικούς, μέ τούς ὁποίους γίνεται κίνημα νά ἑνωθοῦμε μαζί τους. Τί στάση πρέπει νά κρατήσουμε σ᾽ αὐτό τό κίνημα; Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπαντᾶμε καθαρά καί λέμε ὅτι θέλουμε τήν ἑνότητα μέ ὅλους, γιατί ἀγαπᾶμε ὅλους. Μάλιστα, εὐχόμαστε γι᾽ αὐτήν τήν ἑνότητα κάθε φορά στήν θεία Λατρεία μας καί λέγουμε «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»! Ξεκαθαρίζουμε ὅμως τά πράγματα καί λέγουμε ὅτι θέλουμε τήν ἕνωση μέ ὅλους, ἀλλά χωρίς οὔτε στό παραμικρό, οὔτε στό ἐλάχιστο νά παραβλαβεῖ ἡ Πίστη μας. Θέλουμε τήν ἀγάπη μέ τήν ἀλήθεια μαζί. Ἔτσι μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντάς μας «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4,15). Θέλουμε λοιπόν τήν ἑνότητα καί μ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε «ἑνωτικοί» καί καλοῦμε τούς αἱρετικούς, τούς Παπικούς, γιά τούς ὁποίους μιλᾶμε ἰδιαίτερα στά κηρύγματά μας, νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί νά ἔλθουν πάλι στήν Ἐκκλησία μας, ἀπό τήν ὁποία κόπηκαν. Δέν τό θέλουν ὅμως αὐτοί αὐτό, γι᾽ αὐτό καί εἶναι «ἀνθενωτικοί»! Ὥστε λοιπόν, ὅπως ἀπέδειξε τελευταῖα πολύ ὡραῖα ὁ πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου π. Θεόδωρος Ζήσης, μεγάλος ὁμολογητής τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως, στήν πραγματικότητα ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι εἴμαστε οἱ «ἑνωτικοί» καί οἱ Παπικοί εἶναι «ἀνθενωτικοί»!
3. Θέλουμε λοιπόν, χριστιανοί μου, τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως αὐτοί νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί νά ἔλθουν στήν Μάνα Ἐκκλησία, τήν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν», ἀπό τήν ὁποία ἔφυγαν. Ἐάν αὐτό δέν τό κάνουν, εἶναι ἀδύνατον, εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού δέν γίνονται, τό νά ἑνωθοῦμε μαζί τους. Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ τό ψέμα μέ τήν ἀλήθεια, ὅπως δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ ἡ νύχτα μέ τήν μέρα. Καί ὅμως! Ὑπάρχουν πολλοί, ἀκόμη καί «θεολόγοι», ἀκόμη καί κληρικοί, ἀκόμη καί μερικοί Ἀρχιερεῖς, πού ἔχουν φιλοπαπικό φρόνημα καί παρουσιάζουν τούς Παπικούς ὅτι διαφέρουν σέ μερικά μόνο σημεῖα μαζί μας, κάπου ἐδῶ καί κάπου ἐκεῖ, σέ μερικές μόνο πλευρές τῶν δογμάτων. Ἑπομένως, ἄς ἑνωθοῦμε μαζί τους, λέγουν. Ὄχι, ἀδελφοί μου, ὄχι! Δέν μᾶς τό ἐπιτρέπουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας αὐτό. Ἐμεῖς δέν θά ἀκούσουμε τί λένε μερικοί κουλτουριάρηδες θεολόγοι, πού τά κρανία τους ἔχουν παπικό κολοκυνθόσπορο, ἀλλά ἐμεῖς θά βαδίσουμε στήν γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων, αὐτῶν τῶν Πατέρων πού ἑορτάζουμε στήν Ἐκκλησία μας καί φιλοῦμε τά εἰκονίσματά τους καί προσκυνοῦμε τά ἅγια λείψανά τους. Καί ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶπαν καθαρά καί ξάστερα ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Γι᾽ αὐτό καί ἀντέστησαν σθεναρά καί δυναμικά στήν ἕνωσή μας μαζί τους, ἄν πρῶτα αὐτοί δέν ἀποκηρύξουν τήν αἵρεσή τους.
4. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου, θά σᾶς πῶ αὐτό ἀκριβῶς: Ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι μεγάλοι αἱρετικοί, ὅπως ἦταν οἱ παλαιοί μεγάλοι αἱρετικοί, πού καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Θά θυμᾶστε, ἀγαπητοί μου, ὅτι στά χωριά σας πού ἔρχομαι σᾶς λέγω γιά τούς Χιλιαστές, τούς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅταν σᾶς ἐπισκέπτονται γιά νά σᾶς παραπλανήσουν, νά τούς λέτε πρῶτα ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε γιά Θεό τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Νά τούς λέτε ἔπειτα ὅτι ἐμεῖς προσκυνᾶμε τήν Παναγιά καί ὅτι ἐμεῖς κάνουμε τόν Σταυρό μας. Μάλιστα σᾶς λέγω νά παίρνετε καί μιά εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί νά λέτε στόν Χιλιαστή: «Προσκύνα ἐδῶ! Κάνε τόν Σταυρό σου»! Καί θά θυμᾶστε πού σᾶς λέγω ἔπειτα, ἄν αὐτός δέν προσκυνάει τήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί ἄν δέν κάνει τόν Σταυρό του, νά παίρνετε τήν μπαστούνα πίσω ἀπό τήν πόρτα καί νά τόν κυνηγᾶτε, νά τόν «λακᾶτε» ἀπό τό χωριό σας. Νά μήν τόν χτυπήσετε ὅμως μέ τήν μπαστούνα, ἀλλά μόνο νά τόν φοβήσετε γιά νά φύγει. Γι᾽ αὐτούς τούς αἱρετικούς λοιπόν, τούς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιά νά σᾶς δείξω πόσο μεγάλοι αἱρετικοί εἶναι, σᾶς λέγω συχνά γιά τρία κεφαλαιώδη δόγματα τῆς Πίστης μας, πού αὐτοί δέν τά δέχονται: Τήν Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία μας καί τόν Σταυρό. Ἔ, λοιπόν, χριστιανοί μου! Καί γιά νά σᾶς δείξω πόσο μεγάλοι αἱρετικοί εἶναι οἱ Παπικοί, σᾶς λέγω ὅτι αὐτοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ἔχουν ἄλλη Παναγιά καί κάνουν διαφορετικά τόν Σταυρό τους.
5. Ναί! Οἱ Παπικοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ὄχι αὐτήν πού κήρυξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί στό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔβαλαν τό «Φιλιόκβε». Θυμᾶμαι ὅτι σᾶς ἔχω μιλήσει γιά τό «Φιλιόκβε» παλαιότερα, ἀλλά θά σᾶς μιλήσω καί ἄλλοτε στήν σειρά μας αὐτή τῶν κηρυγμάτων. Μεγάλη αἵρεση τό «Φιλιόκβε»! Οἱ Παπικοί ἔχουν πάλι ἄλλη Παναγιά, γιατί δέν Τήν πιστεύουν σάν κανονικό ἄνθρωπο. Καί ἄν ἡ Παναγία μας δέν ἦταν κανονικός ἄνθρωπος μέ κανονική ἀνθρώπινη φύση, τότε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού σαρκώθηκε στήν Κοιλία Της δέν ἔλαβε τήν κανονική ἀνθρώπινη φύση μας καί ἄρα δέν τήν ἔσωσε. Μεγάλη πάλι ἡ αἵρεση αὐτή. Οἱ Παπικοί, τρίτον, χριστιανοί μου, δέν κάνουν τόν Σταυρό τους, ὅπως ἐμεῖς, μέ τρία δάχτυλα, ἀλλά μέ τέσσερα δάχτυλα. Ἄλλο πάλι αὐτό!... Μέ τά τρία δάχτυλα ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, ὅτι «προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον». Μέ τά τέσσερα δάχτυλα οἱ Παπικοί εἰσάγουν ἄλλο σύμβολο, διαφορετικό ἀπό τήν παράδοση τῶν Πατέρων.
Βλέπετε, λοιπόν, χριστιανοί μου, ἀπό τά τρία αὐτά σοβαρά πού σᾶς εἶπα, ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία καί τόν Σταυρό, ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί; Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτά τά τρία. Εἶναι πολλά καί πάρα πολλά αὐτά στά ὁποῖα διαφέρουμε. Θά τά ἀναπτύξουμε ὅλα αὐτά μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας στήν συνέχεια τῶν ἐδῶ κηρυγμάτων μας.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οταν η συνοδος του Μεγαλου Φωτιου στην 5η συνεδρια της αναγνωρισε την οικουμενικοτητα της ζ' , επραξε το θεοφιλες.

Οταν στην 6η συνεδρια της αναγνωρισε τους λατινους ως αιρετικους και αποκηρυκτους της Εκκληυσιας, και παλι επραξε το θεοφιλες.

Ειναι ομως θεοφιλες, να εορταζει καποιος την ζ' οικουμενικη και αγια συνοδο αλλα να απορριπτει την αποφαση του ορισμου των λατινων ως αιρετικους και αποβλητους της Εκκλησιας?

Κατανοητη η θρησκευτικη διπλωματια και αναγκαια.

Αναγκαιος και ο θεοφιλης ο διαλογος με τους αιρετικους, οσο ομως αναγνωριζωνται οπως αληθως ειναι.
ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ και ΞΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ απο δικη τους ελευθερη και σεβαστη αποφαση.


Τα ιπποκενταυριως τραγελαφικα ομως, πως ειναι δυνατον να ειναι και θεοφιλη??

Ανώνυμος είπε...

Δοξα τω Θεω που εχουμε ορθοδοξους αρχιερεις που ειναι συνεχεια των αγιων πατερων της εκκλησιας μας. δοξα τω Θεω

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com