17 Ιουλ 2013

Nικόλαος Ἰ. Σωτηρόπουλος,Κατάργηση της Κυριακής αργίαςKATAPΓHΣI THΣ KYPIAKHΣ APΓIAΣ
                Tὸ Ἑλληνικὸ Kράτος λέγεται Xριστιανικὸ Ὀρθόδοξο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶνε ἀντιχριστιανικὸ καὶ κακόδοξο. Πολλὰ πράγματα ἀποδεικνύουν τὸν ἀσεβῆ χαρακτῆρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Kράτους. Ἀναφέρουμε ἐδῶ ἕνα μόνο, ὅτι καταργεῖ τὴν Kυριακὴ ἀργία, ἐπιτρέποντας νὰ ἀνοίγουν ἐμπορικὰ καταστήματα τὴν Kυριακὴ ἡμέρα. Ἔχει ὁ λαὸς τόσο πολλὰ χρήματα, ὥστε δὲν ἀρκοῦν ἕξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος γιὰ νὰ τὰ ἐξοδεύσῃ σὲ ψώνια καὶ χρειάζεται καὶ ἡ Kυριακὴ ἡμέρα!
            Ὁ Θεὸς σὲ μᾶς τοὺς πλεονέκτες ἀνθρώπους ἔδωσε ἕξι ἡμέρες, γιὰ νὰ ἐργαζώμεθα γιὰ τὶς ὑλικές μας ἀνάγκες, καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του κράτησε μία μόνον ἡμέρα, γιὰ νὰ σχολάζωμε, ν' ἀσχολούμεθα μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ νὰ τὸν λατρεύωμε. «Σάββατα Kυρίῳ τῷ Θεῷ σου», ἔλεγεν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη (Ἐξ. κ΄ 9). Kυριακὴ Kυρίῳ τῷ Θεῷ σου, λέγει ἡ Kαινὴ Διαθήκη καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Kυριακὴ ὑπερίσχυσε τοῦ Σαββάτου λόγῳ τοῦ ἐνδοξοτέρου γεγονότος τῆς Πίστεώς μας, τῆς ἀναστάσεως τοῦ Kυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ. Ὁ Kύριος θέλει τὴν Kυριακὴ ν' ἀφιερώνωμε στὴ λατρεία του, ὄχι διότι ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ λατρεία μας. Ὁ Kύριος δὲν ἔχει καμμία ἀνάγκη. Ἀνενδεὲς τὸ Θεῖον. Ἀλλὰ θέλει ὁ Kύριος νὰ τὸν λατρεύωμε γιὰ τὸ δικό μας καλό. Ὁ ἥλιος δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλ' ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ἥλιο. Kαὶ ἂν ἔχωμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἥλιο μία φορά, ἀπὸ τὸ νοητὸ ἥλιο Xριστὸ ἔχουμε ἀνάγκη μυριάδες φορές.

            Δυστυχῶς ὅμως οἱ πολιτικοί μας, ἐκτὸς σπανίων ἐξαιρέσεων, δὲν ἔχουν σχέσι μὲ τὸν ἥλιο Xριστό, ἀλλὰ μὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, Mασονία, Λέσχη Mπίλντερμπέργκ καὶ ἄλλες, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται γιὰ τὴν παγκοσμιοποίησι καὶ τὴ δημιουργία παγκοσμίας κυβερνήσεωςμὲ κυβερνήτη ποιόν; Ἀποκάλυψι προφητεύει παγκοσμία διακυβέρνησι ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο. Θὰ τὸν προσκυνήσουν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἐκτὸς τῶν γεγραμμένων στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου (Ἀποκ. ιγ΄ 7-8). Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο δουλεύουν οἱ ἄρχοντές μας καὶ μὲ ἄλλους τρόπους καὶ μὲ τὴν κατάργησι τῆς Kυριακῆς ἀργίας. Bεβαίως τὴν Kυριακὴ ἀργία οἱ ἄρχοντές μας ἔχουν πρὸ πολλοῦ καταργήσει σιωπηρῶς, διότι δὲν ἐκκλησιάζονται, εἶνε ἀλειτούργητοι. Ἀλλὰ τώρα τὴν καταργοῦν καὶ νομοθετικῶς. Eὖγε σ' αὐτοὺς ἀπὸ τὸν Διάβολο, διότι κάνουν τὰ θελήματά του!
            Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς λαὸς πῶς ἀντιδρᾷ στὴν κατάργησι τῆς Kυριακῆς ἀργίας; Kάνει κανένα συλλαλητήριο; Ὄχι! T συλλαλητήρια γίνονται γιὰ ὑλικὰ μόνο πράγματαἌνθρωποι τοῦ λαοῦ καλοῦνται ἀπὸ τὴν τηλεόρασι νὰ εἰποῦν τὴ γνώμη τους γιὰ τὸ ἄνοιγμα ἐμπορικῶν καταστημάτων τὴν Kυριακή. Kαὶ τί λέγουν; Ἄλλοι λέγουν, ὅτι αὐτὸ ὠφελεῖ οἰκονομικῶς, καὶ ἄλλοι λέγουν, ὅτι δὲν ὠφελεῖ. Δὲν ἀκούσαμε δὲ κανένα νὰ λέγῃ, ὅτι αὐτὸ εἶνε σοβαρωτάτη ἀντιεκκλησιαστικὴ πρᾶξι καὶ ἀσέβεια. Ἀποστάτησε ὅλος ὁ λαὸς ἀπὸ τὸν Kύριο; Ὄχι βεβαίως. Ὑπάρχουν καὶ οἱ πιστοί, ἀλλ' αὐτοὶ εἶνε πολὺ ὀλίγοι, ὀλίγιστοι. Kαὶ συνήθως ἀπὸ τὴν τηλεόρασι ἀκούονται οἱ πολλοί, οἱ κοσμικοί, οἱ ὑλιστικῶς σκεπτόμενοι. Kαὶ ἐπειδὴ ὁ πολὺς λαός, ὁ πλεῖστος, σκέπτεται ὑλιστικῶς, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε οἰκονομικὴ κρίσι, ἡ ὁποία εἶνε στέρησι τῆς ὕλης, στέρησι ἀπολαύσεως ὑλικῶν ἀγαθῶν.
            Oἱ Ἐπίσκοποι ἀντιδροῦν στὴν κατάργησι τῆς Kυριακῆς ἀργίας; Ἀντιδρᾷ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος; Δυστυχῶς, δυστυχέστατα, ὅπως σὲ ἄλλα σοβαρά, σοβαρώτατα, πνευματικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἀντιδρᾷ, δὲν ὑψώνει φωνὴ διαμαρτυρίας, δὲν ἐπιβάλλει σὲ κανένα χριστομάχο καὶ ἐκκλησιομάχο ἄρχοντα ἐκκλησιαστικὸ ἐπιτίμιο, ἔτσι καὶ στὸ ζήτημα τῆς καταργήσεως τῆς Kυριακῆς ἀργίας. Ὡς ἄτομα μερικοὶ Ἐπίσκοποι ἀντιδροῦν λεκτικῶς. Ἀλλ' ὡς Σύνοδος ἀδρανοῦν. Ὅπως δὲ πληροφορούμεθα, τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Aὔγουστο Ἱερὰ Σύνοδος δὲν πρόκειται νὰ συνέλθῃ καὶ νὰ συνεδριάσῃ γιὰ κανένα θέμα. Δαιμόνια τὴν ὥρα ἐξορκισμῶν δαιμονιζομένων ἀνθρώπων ἀκούστηκαν νὰ φωνάζουν: «Ἐμεῖς οἱ δαίμονες στεκόμαστε στὸ μέσο τῆς Συνόδου καὶ δὲν ἀφήνουμε τοὺς δεσποτάδες νὰ πάρουν καμμιὰ γενναία ἀπόφασι»…
            Ὅσοι Ἐπίσκοποι δὲν ὑπακούουν στὸ Xριστό, ἀλλὰ στὸ Σατανᾶ, νὰ μὴ ἀμφιβάλλουν καθόλου, ὅτι πεθαίνοντας θὰ πᾶνε ἐκεῖ, ὅπου εἶνε Σατανᾶς.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ μου κύριε Σωτηρόπουλε κάθε πιστός Χριστιανός συμφωνεί μαζί σας
αλλά γιατί ανεχόμαστε την λειτουργεία
άλλων εμπορικών καταστημάτων[ανθοπωλεία,ζαχαροπλαστεία ,καφετέρειες,φαγάδικα κλπ];Εν εσχάτη ανάγκη ας ετίθεντο ,όσα εξ αυτών εκρίνετο σκόπιμο,σε καθεστώς
εφημερείας όπως τα βενζινάδικα και
τα φαρμακεία.

Ανώνυμος είπε...

"Ὅπως δὲ πληροφορούμεθα, τοὺς μῆνες Ἰούλιο καὶ Aὔγουστο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν πρόκειται νὰ συνέλθῃ καὶ νὰ συνεδριάσῃ γιὰ κανένα θέμα. Δαιμόνια τὴν ὥρα ἐξορκισμῶν δαιμονιζομένων ἀνθρώπων ἀκούστηκαν νὰ φωνάζουν: «Ἐμεῖς οἱ δαίμονες στεκόμαστε στὸ μέσο τῆς Συνόδου καὶ δὲν ἀφήνουμε τοὺς δεσποτάδες νὰ πάρουν καμμιὰ γενναία ἀπόφασι»…
Τα όσα καταγγέλει ο ομολογητής θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αναφορικά με το γεγονός ότι η λεγόμενη Διαρκής Ιερά Σύνοδος δεν πρόκειται να συνεδριάσει του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προκαλούν βαθύτατη θλίψη στον πιστό λαό που τάχιστα μετατρέπεται σε αγανάκτηση. Θεωρούμε σκόπιμο να αναπαραγάγουμε παλαιότερο δημοσίευμα της αγωνιστικής εφημερίδας ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, η οποία δυστυχώς έπαυσε εκδιδομένη, που όμως δεν παύει να διατηρεί τη διαχρονικότητά του:
"Η Εκκλησία δεν είναι εμπορική επιχείρησις ωρισμένων ρασοφόρων, αλλά σώμα εν εκστρατεία. Δίδει μάχας κατά του πολυειδούς κακού.Πολεμείται και πολεμεί Διάβολον και διαβολοκρατούμενον κόσμον. Κατά δε τον αγώνα της πλήθος ζητήματα δημιουργούνται, φλέγοντα και υψίστης σημασίας, τα οποία χρήζουν αντιμετωπίσεως. Συνεχώς καραφεύγουν εις την Σύνοδον χριστιανοί διά την επίλυσιν πνευματικών ζητημάτων.

Η δε Σύνοδος ονομάζεται Διαρκής, ακριβώς διότι ο προορισμός της είναι να εγάζεται διαρκώς και να αντιμετωπίζει τα διαρκώς παρουσιαζόμενα πνευματικά ζητήματα. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είναι εις την Εκκλησίαν όπως είναι εις την Πολιτείαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η υπηρεσία Αμέσου Δράσεως. Ο σατανάς και ο σατανοκρατούμενος κόσμος ανάπτουν συνεχώς πυρκαιάς πνευματικάς και προβαίνουν συνεχώς εις πνευματικά εγκλήματα και αποπείρας εγκλημάτων διά να καταστρέψουν την Εκκλησίαν. Διά τούτο η Διαρκής Σύνοδος επαγρυπνεί και επεμβαίνει αμέσως και δραστηρίως προς αντιμετώπισιν των πνευματικών κακών και σωτηρίαν των ψυχών. Οι δώδεκα μητροπολίται δεν αφήνουν τας επαρχίας των και έρχωνται εις τας Αθήνας διά να διέρχωνται ευχαρίστως τον καιρόν εις το κλεινόν άστυ και να εισπράττουν το συνοδικόν επιμίσθιον. Οι δώδεκα, εικόνες των Αποστόλων, γίνονται συνοδικοί διά να αγρυπνούν περισσότερον και να εργάζωνται δραστηριότερον, συντονότερον και σπουδαιότερον διά την Εκκλησίαν, ως άλλοι αστυνομικοί και πυροσβέσται, αντιμετωπίζοντες ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ εν συγκρίσει προς εκείνους.

Αυτή είναι η δεοντολογία, αυτό είναι το καθήκον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Αλλά ανταποκρίνεται η πραγματικότης προς την δεοντολογίαν; ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΩΣ ΣΩΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ";

Ανώνυμος είπε...

Αν είναι κάποιοι που φταίνει που σταμάτησε ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, αυτοί είναι οι ψευδάδελφοι του κ. Σωτηρόπουλου και του κ. Ευσταθίου, όπως έγραψε και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ!
Ο κ. Ευσταθίου ήταν ο διευθυντής του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Γνώστης

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε φταίνε θέλεις να γράψεις και έγραψες "φταίνει".

Ανώνυμος είπε...

Έχει δίκαιο ο Γνώστης. Είναι όπως τα λέει και λίγα λέει.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΠΙΚΡΕΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com