28 Μαΐ 2013

Αντιρατσιστικὸς παροξυσμός! Ένα φάντασμα πλανάται πάνω απὸ τη γη


Ἀντιρατσιστικὸς παροξυσμός!
Ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν στὶς παραπάνω μουσουλμανικὲς χῶρες καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη βρίσκεται οὐσιαστικὰ ὑπὸ διωγμόν (ΔΕΣ ΕΔΩ), στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, μὲ διάφορα νομοθετήματα ὄχι μόνο προστατεύονται οἱ λαθρομετανάστες (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μουσουλμάνοι), ἀλλὰ καὶ νομιμοποιεῖται ἡ πλήρης ἀσυδοσία τους. Γι̕ αὐτὸ καὶ μεγάλη ἀνησυχία ἔχει προκαλέσει τὸ ὑπὸ συζήτηση σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς «ἀντιρατσιστικὸς νόμος».
Ποιὰ ἄραγε ἀνάγκη ἐπιβάλλει τὴν ψήφιση ἑνὸς τέτοιου νόμου; Εἶναι οἱ Ἕλληνες «ρατσιστές»; Ἂν ἐξαιρέσουμε ἐλάχιστα μεμονωμένα περιστατικά, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ἀνέχεται μιὰ πρωτοφανὴ γιὰ τὸν μικρὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας μας ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ καὶ παραμονὴ διαφορετικῶν θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ ὁμάδων. Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς εἶναι τραγικές. Ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει ἐκτιναχθεῖ στὰ ὕψη. Μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτομα στραγγαλίζονται γιὰ ἐλάχιστα χρήματα!

Ἡ «μαύρη ἐργασία» μαζὶ μὲ τὴν πορνεία καὶ τὰ ναρκωτικὰ κάνουν θραύση! Ἀνάμεσα στὸν γηγενὴ πληθυσμὸ ζοῦν περίπου δύο ἑκατομμύρια ἀλλοδαποί, εὐπρόσδεκτοι στὰ δημόσια σχολεῖα, στὰ νοσοκομεῖα, στά – ἐκκλησιαστικὰ κυρίως – συσσίτια καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς πείνας καὶ ἀφιλίας.
Πολὺ φοβόμαστε ὅτι βασικὸς σκοπὸς τοῦ νομοσχεδίου εἶναι νὰ προλάβει τὴν κριτικὴ καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων σ̕ αὐτὴ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο πληθυσμῶν μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ κοσμοθεωρία ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μέσο Ἕλληνα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν εὐρωπαῖο πολίτη. Οἱ παρανόμως εἰσερχόμενοι στὴ χώρα μετανάστες στὴν πλειοψηφία τους εἶναι φορεῖς θρησκευτικῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας, τοῦ ἰσλαμισμοῦ, κέντρο τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ «τζιχάντ», ὁ ἱερὸς πόλεμος κατὰ τῶν ἀπίστων. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ προκαλεῖται προβληματισμὸς σὲ εὐρύτερα στρώματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν «γκεττοποίηση» καὶ τὶς πράξεις παρανομίας πολλῶν λαθρομεταναστῶν σὲ μεγάλα τμήματα τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς χώρας.
Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ποινικοποιώντας τὴν πρόκληση τῆς λεγόμενης «ἐχθροπάθειας», ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἐλευθερία κριτικῆς. Ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως στοχασμῶν καὶ κριτικῆς προστατεύεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 14 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
Ἡ ἀσαφὴς ἔννοια τῆς «ἐχθροπάθειας» εἶναι νομικὰ προβληματικὴ καὶ πιθανότατα θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὰ δικαστήρια ὡς ἀντικείμενη στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως ποὺ προστατεύει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀσάφεια στὸ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο τοῦ ἐπίμαχου νομοσχεδίου ἔρχεται ἐπιπλέον σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνάγκη θεσπίσεως σαφῶν ποινικῶν νόμων, τὴν ὁποία ὑποστηρίζει ἀνυποχώρητα ὁ κορυφαῖος σήμερα ποινικολόγος Καθηγητὴς Νομικῆς κ. Νικόλαος Ἀνδρουλάκης.
Εἶναι λοιπὸν ὁρατὸς ὁ κίνδυνος νὰ θυσιασθεῖ τεχνηέντως μία ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὸν βωμὸ τῶν θεωριῶν τῆς «πολυπολιτισμικότητας», τὴν ὁποία ἡ κυριαρχούσα πολιτικὴ νοοτροπία μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ὑφιστάμεθα. Παρὰ ταῦτα διάφοροι πολιτικοὶ σχολιαστὲς κατηγοροῦν ἀσύστολα τὴν Ἐκκλησία, παραβλέποντας τὴν ποικίλη συμπαράστασή της πρὸς ὅλους τοὺς μετανάστες, μὲ ἀποκορύφωμα τὰ συσσίτιά της, στὰ ὁποῖα δέχεται ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Καὶ διερωτᾶται κάθε σοβαρὸς ἄνθρωπος: Γιατί συκοφαντοῦμε τὴ χώρα μας ἄλλη μιὰ φορά; Γιατί μὲ περισσὴ ἀναίδεια πετροβολοῦμε τὴ μητέρα μας Ἐκκλησία; Τί κρύβεται τελικὰ πίσω ἀπὸ τὸ ἀνελεύθερο αὐτὸ νομοσχέδιο; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δίνει ἀπάντηση τὸ ἑπόμενο σχόλιό μας.
Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ
«Ἕνα φάντασμα πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη», ἔγραφε πρὶν ἀπὸ ἑνάμιση περίπου αἰώνα ὁ Κὰρλ Μάρξ, ὑπονοώντας τὴν ἀπειλὴ ποὺ συνιστοῦσε γιὰ τὴν ὀλιγαρχικὴ τότε Εὐρώπη τὸ σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε δημιουργήσει.
Εἶναι εὔκαιρο νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια του ἐπεκτείνοντάς τα σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὄχι πιὰ γιὰ τὸ σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐπερχόμενη κατάργηση τῆς ἐλευθερίας ποὺ μὲ διάφορα νομοθετήματα ἐπιβάλλει σταδιακὰ στὸν κόσμο ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὸ ποιὰ κατάληξη θὰ ἔχει ἡ ἐπιχείρηση νὰ προωθηθεῖ πρὸς συζήτηση καὶ ψήφιση στὴ Βουλὴ τὸ πολυσυζητημένο ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε προηγουμένως.
Πάλι μὲ τὸ εὔλογο πρόσχημα ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὁ κίνδυνος ἀπὸ γνωστὸ ἀκραῖο πολιτικὸ σχηματισμό, ἐπιχειρεῖται ἡ φίμωση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀπὸ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες γνωρίζουμε ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀπαγορεύει τὴν ἔκφραση γνώμης ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει «ἐχθροπάθεια» πρὸς ὁμάδες ἀνθρώπων μὲ κάποια ἰδιαιτερότητα, π.χ. πρὸς τοὺς Ἑβραίους, τοὺς ἀλλοεθνεῖς, τοὺς ὁμοφυλόφιλους, τοὺς ποικίλους αἱρετικούς κ.τ.λ. Ἡ παράβαση τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ἢ χρηματικὴ ποινή. Ποινικὴ δίωξη δηλαδὴ στὴ σκέψη! Ὅμως, ὅπως ἐπιτυχέστατα σημείωσε σὲ κείμενό του ὁ γνωστὸς σκιτσογράφος Στάθης, «ποινικὸ κώδικα ἐναντίον τῶν ἰδεῶν καθιέρωσαν στὴ νεότερη ἰστορία καὶ χρησιμοποίησαν μόνον οἱ φασίστες καὶ κατὰ παρέκβασιν οἱ κομμουνιστὲς στὶς χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ – μὲ τὰ γνωστὰ θλιβερὰ ἀποτελέσματα» («enikos.gr» 22-5-13).
Παλαιότερα τὸ εἶχε κάνει ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση τοῦ Παπισμοῦ. Ξαναγυρίζουμε ἑπομένως στὶς σκοτεινότερες σελίδες τῆς ἱστορίας!
Δὲν ἔχει σημασία ἂν τελικὰ τὸ νομοσχέδιο προωθηθεῖ ἢ ὄχι. Ἂς μὴν ξεγελιόμαστε.
Ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐτὸ θὰ γίνει, διότι ἀποτελεῖ βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ νεοταξικοῦ συστήματος, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο στὸν κόσμο. Προσχήματα, φαινομενικὰ εὔλογα, θὰ ἐπιστρατευθοῦν πλῆθος γιὰ νὰ ἀποθαρρύνουν τὴ λαϊκὴ ἀντίδραση.
Καὶ τὴν ἀποθαρρύνουν, διότι καθένας ποὺ ἀντιδρᾶ στὸ νομοσχέδιο κινδυνεύει νὰ δεχθεῖ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστῆ.
Τὸ μεγάλο ἐρώτημα ὅμως τελικὰ εἶναι τοῦτο: Οἱ πολιτικοί μας δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ συνιστοῦν τὰ νομοθετήματά τους; Δὲν βλέπουν τὸ φάντασμα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ νὰ πλανᾶται ἀπειλητικὰ πάνω ἀπὸ τὸν πλανήτη; Ἢ ἁπλῶς ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς νεοταξικὲς ἐντολές;

Περιοδικό :”Ο ΣΩΤΗΡ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι θεολογικές σχολές τι κάνουν; Γιατί δε μιλάνε;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com