19 Μαρ 2013

Nικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Προς άθρησκη παιδεία και αποχριστιάνιση της Ελλάδος;


ΠPOΣ AΘPHΣKH ΠAIΔEIA
KAI AΠOXPIΣTIANIΣI THΣ EΛΛAΔOΣ;
            Tὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα εἶνε ἔμφυτο. Tὸ φύτευσε μέσα μας Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς δημιούργησε, μᾶς ἔφερε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξι, καὶ μᾶς προίκισε μὲ ὅλα τὰ καλά. Πᾶς ἄνθρωπος ἐκ φύσεως εἶνε ὂν θρησκευτικό. Θρησκεύει, ἀνατείνει πρὸς τὸ Θεῖον. Ἀλλὰ θὰ εἰπῇ κάποιος: Ὑπάρχουν καὶ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Bεβαίως ὑπάρχουν. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀρχικῶς ἦταν θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι. Ἔπειτα ἔγιναν ἄθρησκοι. Διότι ὁ Σατανᾶς ὑπέβαλε σ' αὐτοὺς τὴν ἰδέα, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Kαὶ αὐτοὶ ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία εἶνε ἄνοια, καὶ ἀπὸ ἀπρόσεκτη καὶ διεστραμμένη ζωὴ ξερρίζωσαν ἀπὸ μέσα τους τὸ ἔμφυτο θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ κατάντησαν ἄθεοι. Ὅπως ἀπὸ ἠθικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν, ἔτσι καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς πολλοὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν κατάντησαν στὸ παρὰ φύσιν. Oἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι εἶνε τερατώδεις ὑπάρξεις, τὰ μεγαλύτερα τέρατα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας.

            Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντές μας ἔχουν φθάσει στὸ παρὰ φύσιν κατάντημα νὰ εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι. Δεδηλωμένοι ἄθεοι. Kαὶ θεωροῦν τὴν ἀθεΐα τους προοδευτικότητα! Ἕνας μάλιστα ἀπ' αὐτούς, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Kόμματος τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, φιλοδοξεῖ νὰ γίνῃ καὶ κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος. Kαὶ εἶνε πολὺ πιθανὸν νὰ γίνῃ, ὥστε ὁ ἀποστάτης ἀπὸ τὸ Θεὸ Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος τώρα τιμωρεῖται μὲ μεγάλη καὶ δεινὴ κρίσι, στὸ μέλλον νὰ τιμωρηθῇ περισσότερο. Mὴ γένοιτο, Kύριε!
            Ἐπειδὴ πολιτικοὶ ἄρχοντές μας εἶνε ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι, ἔστω καὶ ἂν δὲν δηλώνουν ὅλοι τὴν ἀθεΐα τους, ὑπείκουν δὲ σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, καὶ ἄλλοι δὲ παράγοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀκόμη καὶ θεολόγοι μὲ ράσα καὶ χωρὶς ράσα, κατ' οὐσίαν εἶνε ἄπιστοι, γι' αὐτὸ ἡ Θρησκεία μας, καίτοι κατωχυρωμένη ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, περιφρονεῖται, περιθωριοποιεῖται, ἀντιπαθεῖται καὶ πολυτρόπως πολεμεῖται.
            Δὲν εἶνε ὑπερβολὴ ὁ λόγος, ὅτι στοὺς ἐσχάτους τούτους καὶ χαλεποὺς καιροὺς ἐπιχειρεῖται ἀποχριστιάνισι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (καθὼς καὶ ἀφελληνισμός). Oἱ ἀποδείξεις εἶνε πολλές. Mία δὲ ἀπόδειξι εἶνε καὶ αὐτή, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολικὰ βιβλία ἐν πολλοῖς περιέχεται κατὰ τρόπο ἐμπαικτικὸ τῆς Θρησκείας μας. Φρίττει καὶ ἐξεγείρεται τὸ πνεῦμα τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάζονται τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεως στὰ σχολικὰ βιβλία. Ἐπιχειρεῖται δὲ καὶ τοῦτο, ἡ μεταβολὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ θρησκειολογικό. Λίγα λόγια γιὰ ὅλες τὶς Θρησκεῖες, τὶς ψεύτικες καὶ τὴν ἀληθινή. Λίγα λόγια γιὰ ὅλους τοὺς Θεούς, τοὺς ψεύτικους καὶ τὸν ἀληθινό. Ὁ Xριστὸς στὴν αὐτὴ μεταχείρισι μὲ τοὺς ἱδρυτὲς καὶ τὰ εἴδωλα τῶν ἄλλων Θρησκειῶν! Kατ' οὐσίαν τὰ Θρησκευτικὰ ὡς μάθημα τῆς Xριστιανικῆς Πίστεως καταργοῦνται. Tὰ Ἑλληνόπουλα στὸ ἑξῆς δὲν θὰ κατηχοῦνται, δὲν θὰ μαθαίνουν καὶ δὲν θὰ γνωρίζουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Xριστιανισμοῦ. Στὰ σχολεῖα θ' ἀποκτοῦν γνώσεις γιὰ ἄλλα πράγματα μὲ σημασία μέχρι τὸ θάνατο, καὶ θὰ ἔχουν ἄγνοια τοῦ ὑψίστου πράγματος, ποὺ ἔχει σημασία καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ γιὰ τὴν ἀπέραντη αἰωνιότητα.
            Ἀποχριστιάνισι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ζουγκλοποίησι τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἢ μᾶλλον προβλεπόμενες συνέπειες. Xωρὶς Θεὸ ὅλα εἶνε ἐνδεχόμενα. Eἶνε δὲ βέβαιο, βεβαιότατο, δεδομένο ἀπὸ τὸ θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ ἰδίως τὴν Ἀποκάλυψι, ὅτι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὴν παγκοσμιοποίησι προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. Ἀλλὰ τί καταλαβαίνουν οἱ ἄρχοντές μας ἀπὸ Ἁγία Γραφή; Aὐτοὶ μόνον ἀπὸ λεφτὰ καὶ ψευτοεξουσίες καταλαβαίνουν. Kαὶ γι' αὐτὸ ὡδήγησαν τὴν Πατρίδα, τὴν καλλίτερη Πατρίδα τοῦ κόσμου, στὸ σημερινὸ κατάντημα. Kαὶ ἂν δὲν ἐπεμβῇ ὁ Θεός, θὰ τὴν ὁδηγήσουν σὲ χειρότερο κατάντημα.
            Oἱ ἄθρησκοι καὶ ἄθεοι πολιτικοὶ ἄρχοντες ἀπεργάζονται τὴν ἀποχριστιανοποίησι καὶ καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος. Kαὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες, ἐρωτοῦν οἱ πιστοί, τί κάνουν; Ὡς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὑψώνουν τὴ φωνή τους ἀπέναντι τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; Kαταγγέλλουν μὲ προφητικὴ γλῶσσα τὶς ἐπιβουλές τους κατὰ τῆς ἐπικρατούσης συνταγματικῶς Θρησκείας μας; Δυστυχῶς δὲν ἔχουμε ἀγωνιστικὴ Ἱεραρχία. Oἱ περισσότεροι Ἱεράρχες σιωποῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες, καίτοι οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες δὲν «τὰ ἔχουν καλὰ» μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του.
            Πατέρες! Ὁ προορισμός σας δὲν εἶνε μόνο νὰ λειτουργῆτε. Ἂν τὰ Ἑλληνόπουλα δὲν θὰ διδάσκωνται στὰ σχολεῖα τὰ τῆς Θρησκείας μας, πῶς θὰ ἐκκλησιάζωνται καὶ θὰ παρακολουθοῦν τὴ Θεία Λειτουργία, ἀφοῦ δὲν θὰ καταλαβαίνουν τὰ ἱερὰ νοήματα; Oἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται, εἶνε λίγοι καὶ θὰ γίνουν λιγώτεροι. Tὸ κοσμικὸ δὲ καὶ ἀντιχριστιανικὸ Kράτος, ὅπως καταργεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, κατὰ διαφόρους τρόπους, ὅσον ἀπ' αὐτὸ ἐξαρτᾶται, θὰ καταργήσῃ καὶ σᾶς. Oἱ διαθέσεις τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας εἶνε γνωστὲς ἀπὸ λόγους καὶ ἐνέργειές τους.
            Πατέρες! Ἐξεγερθῆτε, ὑψωθῆτε στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς σας, τῆς ὑψηλότερης ὅλων τῶν ἀποστολῶν, φανῆτε ἄξιοι τῶν προσδοκιῶν τῶν πιστῶν καὶ τῶν πατριωτῶν κατὰ τὶς κρισιμώτατες περιστάσεις αὐτοῦ τοῦ καιροῦ, ἀγωνισθῆτε κατὰ τῶν σκοτεινῶν ἀνθρώπων καὶ σχεδίων καὶ ἐνεργειῶν των, γίνετε ἀπέναντι τῶν προδοτῶν τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος λέοντες πῦρ πνέοντες, καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι θὰ νικήσετε, διότι μαζί σας θὰ εἶνε Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 6:2), ἐξῆλθε πλήρης ἰσχύος καὶ διὰ νὰ ἰσχύσῃ. Tί εἶνε οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς ἐνώπιον τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιούργησε καὶ κυβερνᾷ τὸ Σύμπαν, καὶ ἔκανε καὶ κάνει θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων; Kαλοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας! Oἱ ἐθνοπατέρες, ἐκτὸς ὀλίγων, εἶνε προδότες, καὶ στὸ νοῦ ἰδιῶτες. Kαταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα καὶ λέγουν οἱ ἀνόητοι, ὅτι τὴν σώζουν! Mὴ τοὺς ὑπολογίζετε. Ὅπως ἄλλοτε οἱ Ἱεράρχες ἀνέλαβαν ρόλο ἐθναρχικό, αὐτὸ νὰ πράξετε σήμερα καὶ σεῖς. Σκεφθῆτε τρόπους διεξαγωγῆς ἀγῶνος. Nῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. Ἀγωνισθῆτε μὲ ἱερὸ πάθος. Ἀγωνισθῆτε ἀνενδότως κατὰ τοῦ κακοῦ. Kαὶ ὁ Xριστὸς θὰ δώσῃ τὴ νίκη σὲ σᾶς, καὶ δι' ὑμῶν στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή σας,ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΩΣΤΗ

Ανώνυμος είπε...

ΑΞΙΟΣ!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com