2 Φεβ 2013

Επιστολή Μητροπολίτου Φλωρίνης προς τον υπουργό Ανάπτυξης για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής


Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,
«Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴ εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο καὶ βάζετε φωτιὰ στὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογία». Μὲ τὴν ῥῆσιν αὐτὴν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ξεκινοῦμεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν διὰ ἕνα ζήτημα ἰδιαζούσης σημασίας, ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ κοινωνικοοικονομικῆς.
Ἡ δυνατότης, ἡ ὁποία δίδεται μὲ νομοθετικὴν ῥύθμισιν εἰς κατηγορίας ἐμπορικῶν καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων, διὰ νὰ λειτουργοῦν καὶ κατὰ τὰς Κυριακάς, φρονοῦμεν ὅτι φορτίζει ἀρνητικότερον καὶ θὰ δυναμιτίσῃ ἔτι περαιτέρω τὴν ἤδη βεβαρημένην ἀτμόσφαιραν ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας, καθιερωθεῖσα ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, θὰ τεθῇ ἐν ἀμφιβόλῳ μετὰ τὴν ἀνωτέρω σχετικὴν ῥύθμισιν.
Καὶ δι᾽ ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ Κυριακὴ εἶναι ἱερὰ ἡμέρα, ἀφιερωμένη εἰς τὴν λατρείαν καὶ δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ. Διερωτώμεθα δέ, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἐπίσημος Κυβέρνησις ἑνὸς κατὰ πλειονότητα Ὀρθοδόξου λαοῦ νὰ προβαίνῃ εἰς τοιαύτας κινήσεις εὐθείας προσβολῆς καὶ προκλήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματός του;
Πέραν τούτων, ἡ ἐπιχειρουμένη κατάλυσις τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἐγείρει τὰς δικαιολογημένας ἀντιδράσεις καὶ ἐνστάσεις τῶν ἐντίμων ἐμπόρων-ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐμποροϋπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον οὐδόλως θὰ ὠφεληθῇ ἡ μικρὰ καὶ μικρομεσαία ἐπιχείρησις, καθ᾽ ὅσον μία ἐπιπλέον ἐργάσιμος ἡμέρα δὲν πρόκειται νὰ ἐνισχύσῃ τὴν διαρκῶς μειουμένην ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀνηλεῶς ἀπὸ τὴν κρίσιν.
Ὁμοίως, ἡ ἐν λόγῳ ῥύθμισις θὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τὴν ἐλάχιστον ἐναπομείνασαν σωματικὴν καὶ ψυχικὴν ἰκμάδα τῶν ἐργαζομένων καὶ θὰ διαλύσῃ τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμούς, μὲ ἀνυπολόγιστον ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν κόστος.
Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, συμπαρατασσόμενοι μὲ τὴν δικαίαν ἀντίδρασιν τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων τῆς περιφερείας μας, ὑποστηρίζομεν ἐνθέρμως ὅτι ἡ τόνωσις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν καταναλωτῶν δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκην μιᾶς ἐπὶ πλέον ἡμέρας λειτουργίας τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων, μάλιστα δὲ τῆς Κυριακῆς, ἀλλὰ δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς λήψεως ἀναπτυξιακῶν καὶ κοινωνικῶς προνοιακῶν μέτρων. 
Κατόπιν αὐτῶν, παρακαλοῦμεν νὰ ἐπανεξετάσητε τὴν νομοθετικήν Σας πρωτοβουλίαν καὶ νὰ σεβασθῆτε ἐθνικοθρησκευτικὰ θέσμια καὶ παραδόσεις, καθὼς ἔπραξαν γενεαὶ γενεῶν, καὶ αὐτοὶ οἱ ἀλλόθρησκοι Ὀθωμανοὶ κατακτηταί.
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ εἰσακούσητε τὴν μαζικὴν φωνὴν καὶ ἀπαίτησιν τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διατελοῦμεν, 
Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

3 σχόλια:

π. Φώτιος είπε...

Συγνώμη σεβασμιώτατε άγιε Φλωρίνης αλλά ο χαρακτηρισμός του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας Εθνοϊερομάρτυς δεν είναι σωστός. Ποτέ δεν τίθεται το μαρτύριο υπέρ της πατρίδος πάνω από το μαρτύριο υπέρ της πίστεως. Μπορεί να εμαρτύτησε και για την πατρίδα ό Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός αλλά πρωτίστως εμαρτύρησε για την ορθόδοξο πίστη του. Συνεπώς είναι Ιερομάρτυς και όχι Εθνοϊερομάρτυς. Εθνοϊερομάρτυρες δεν είχε ποτέ η Εκκλησία μας οὔτε θα έχει. Ευχαριστώ, συγχωρέστε με, ζητώ την ευχή σας.

Ανώνυμος είπε...

Ότι η λέξη "έθνος" είναι απαγορευμένη δεν το φανταζόμουνα ποτέ για ανθρώπους της Εκκλησίας.

Από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο όρος "Εθνοϊερομάρτυρας" δείχνει προτεραιότητα της πατρίδος έναντι της πίστεως; Αν το πούμε "Ιεροεθνομάρτυρας" αλλάζει κάτι; Προφανώς δεν είναι εκεί το θέμα...

Καλό θα είναι λοιπόν, να μην πέφτουμε θύματα της εκστρατείας που έχει κηρύξει η νέα τάξη κατά της αναφοράς σε κάθε τι το εθνικό. Σαφώς η Εκκλησία είναι πάνω από έθνη και οτιδήποτε ανθρωπινο, αλλά δεν καταργεί ούτε αγνοεί την ύπαρξη εθνών, με όλες τις ιδιαιτερότητές τους.

Δεν είναι καθόλου κακό το ότι το Έθνος μας (αν θέλετε, το "Γένος" μας) έζησε αιώνες τώρα και πορεύτηκε με τη σημαία του Χριστού. Δεν είναι καθόλου κακό ότι έκανε κέντρο του πολιτισμού του το Ευαγγέλιο, και αυτόν τον πολιτισμό τον πρόσφερε στην οικουμένη, φωτίζοντας και άλλα έθνη. Είναι κακό που όταν κάποιος Έλληνας άλλαζε την πίστη του έλεγαν ότι "τούρκεψε", δηλ. θεωρούσαν ότι δεν άλλαζε μόνο τη θρησκεία αλλά και την εθνικότητα;

Είτε μας αρέσει, λοιπόν, είτε όχι, υπάρχει μία ιστορική πορεία αιώνων, που δείχνει ότι το Έθνος των Ελλήνων ("Γένος των Ρωμιών"), έθεσε ως μοναδική προϋπόθεση για να ανήκει κανείς σε αυτό την πίστη του στο Χριστό, και μάλιστα την ορθόδοξη πίστη. Κανείς δεν σκανδαλίσθηκε όταν στο Σύνταγμα της Επιδαύρου ορίστηκε ότι Έλληνας θεωρείται οποιοσδήποτε ανήκει στην Ανατολική του Χριστού Εκκλησία (σκανδαλίζονται μόνο κάποιοι ευλαβείς της σήμερον...). Δεν είναι φρόνιμο να πετάξουμε αυτές τις παρακαταθήκες στο όνομα κάποια υπερεθνικής (τάχα) θεώρησης, η οποία αγνοεί την πραγματικότητα της στρατευομένης ΕΚκλησίας, εξυπηρετώντας τελικά τα σχέδια της παγκοσμιοποιημένης νέας τάξης...

(φτηνά τη γλιτώσατε άγιε Φλωρίνης, αφού δεν σας είπαν ..."χρυσαυγίτη")

Ανώνυμος είπε...

Μα είχε και εθνική διάσταση το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά εκτός απ τη θρησκευτική για τον απλούστατο λόγο ότι πατρίδα και θρησκεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν ακράδαντα συνδεδεμένες στη συνείδηση και τη ζωή των Ελλήνων υποδούλων προγόνων μας. Βλέπετε τότε δεν είχαν εμφανισθεί οι διάστροφοι εθνοπροδότες και εθνοαποδομητές που έχουν στις μέρες μας σκυλιάσει προκειμένου να μας αποκόψουν απ τις ρίζες μας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com