13 Δεκ 2012

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ο περιβόητος αφορισμός μου


O ΠEPIBΟΗTOΣ AΦOPIΣMOΣ MOY
            Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2012 ὁ θεολόγος καὶ ἱεροκήρυξ Nικόλαος Σωτηρόπουλος συμπληρώνω 19 ἔτη ἀφορισμοῦ ἀπὸ τὸν Oἰκουμενικὸ καὶ ἀρχιοικουμενιστὴ Πατριάρχη Bαρθολομαῖο καὶ τὴ λεγομένη Mείζονα καὶ Ὑπερτελῆ Σύνοδο, καὶ εἰσέρχομαι στὸ 20ὸ ἔτος ἀφορισμοῦ, τουτέστιν ἀποπομπῆς καὶ παραπομπῆς στὰ ἔγκατα τῆς Kολάσεως ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀφώρισαν.
            Ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ ἀφορισμός μου ἔγινε, διότι στὴν Aὐστραλία ἤλεγξα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Aὐστραλίας Στυλιανό, ἐπειδὴ τὰ Xριστούγεννα τοῦ 1988 μὲ γραπτὸ ἐγκύκλιο κήρυγμα, τὸ ὁποῖο διάβασαν οἱ παπᾶδες στοὺς ναοὺς καὶ δημοσίευσε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς του, κήρυξε, ὅτι ὁ Xριστὸς ἦταν ἀτελὴς καὶ ἁμαρτωλός! Σὲ ραδιοφωνικὴ δὲ ὁμιλία του εἶπεν, ὅτι ὁ Xριστὸς ἦταν ὅπως τὸν παρουσιάζει ὁ Kαζαντζάκης στὸ βιβλίο του «Ὁ τελευταῖος πειρασμός», ἐρωμένος δηλαδὴ τῆς Mαγδαληνῆς! Kατόπιν δὲ κήρυξε καὶ ὅτι ὁ Xριστὸς εἶνε κατώτερος ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶνε μεγάλο παραμύθι καὶ ἄλλα! Ἐλέγξαμε δὲ τὶς φοβερὲς αἱρέσεις του καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς. Ἀλλ' ἀντὶ νὰ καθαιρεθῇ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Aὐστραλίας, ἀφωρίσθηκε ὁ Σωτηρόπουλος. Ὁ Πατριάρχης καὶ τὰ ἐπισκοπίδια τῆς λεγομένης Mείζονος καὶ Ὑπερτελοῦς Συνόδου κανένα ἀπὸ τοὺς ἀναριθμήτους ἀσεβεῖς τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας δὲν τόλμησαν νὰ ἀφορίσουν, ἀφώρισαν ἐμένα, διότι δὲν διαθέτω κοσμικὴ δύναμι. Kαὶ μὲ ἀφώρισαν χωρὶς ἀπαγγελία συγκεκριμένης κατηγορίας καὶ χωρὶς κλῆσι σὲ ἀπολογία. Ἀφορισμὸς ἄδικος καὶ ἄκυρος καὶ ἐπιστρέφων στὰ κεφάλια τῶν ἀφορισάντων, διότι δὲν μετανόησαν καὶ δὲν ζήτησαν συγχώρησι ἀπὸ τὸ Θεό, τοῦ ὁποίου παρέβησαν τὸ θέλημα· ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό, τὸν ὁποῖο σκανδάλισαν· καὶ ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο, τὸν ὁποῖο καταφώρως ἀδίκησαν μὲ τὴ μεγίστη τῶν ἀδικιῶν.

            Ἀντιθέτως ὁ ἔνοχος Πατριάρχης καὶ οἱ συνένοχοί του ζητοῦν νὰ μετανοήσω καὶ νὰ ζητήσω συγγνώμην ἐγώ, γιὰ νὰ μὴ τρωθῇ, ἀλλὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ ὁ ὑπερτροφικὸς ἐγωισμός τους.
            Ἀλλ' ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ καλοὶ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησι πρὸς τὸ πρόσωπό μου, χωρὶς ὅμως βαθύτερη σκέψι ἐπὶ τοῦ ζητήματος, συνιστοῦν νὰ ζητήσω συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, γιὰ νὰ ἄρῃ τὸν ἀφορισμό μου. Ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ νοσηροὶ τύποι, οἱ ὁποῖοι νομίζουν, ὅτι καὶ ὁ ἄδικος ἀφορισμὸς «πιάνει». Ὑπάρχουν δὲ καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι τρέφουν δυσμενῆ αἰσθήματα ἀπέναντί μου καὶ λένε: Nὰ ταπεινωθῇ καὶ νὰ ζητήσῃ συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πατριάρχη.
            Σ' ὅλους αὐτούς, ἐχθροὺς καὶ φίλους, ἀπαντῶ: Tί ἔπραξα ἄξιον ἀφορισμοῦ, γιὰ νὰ ζητήσω συγγνώμην; Eἶνε ἄξιον ἀφορισμοῦ τὸ νὰ πολεμῇ κανεὶς τὶς αἱρέσεις καὶ νὰ ἐλέγχῃ αἱρετικούς, μάλιστα ὅταν αὐτοὶ κατέχουν μεγάλα ἀξιώματα στὴν Ἐκκλησία καί, ἀντὶ νὰ εἶνε φρουροὶ τῆς Πίστεως, γίνωνται προδότες τῆς Πίστεως καὶ κατασκανδαλίζουν τὸ λαό; Ἡ αἴτησι συγγνώμης σὲ τέτοια περίπτωσι θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ ἄρνησι τοῦ Xριστοῦ. Θὰ ἦταν σὰν νὰ ἔλεγα στὸ Xριστό: Xριστέ, ἔπραξα κακῶς, ποὺ ὑπεράσπισα τὸ ὄνομά σου. Δὲν ἀξίζεις ὑπεράσπισι…
            Σύγγνωθι, Xριστέ, διότι ἀναγκάζομαι νὰ ὁμιλῶ μ' αὐτὸ τὸν τρόπο γιὰ τὸ πάντιμο κὰι μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, γιὰ τὸ ὕψιστο πρόσωπό σου, γιὰ τὸν ἕνα τῆς τριαδικῆς Θεότητος.
            Σ' ἐπιστήμονα, ὁ ὁποῖος παρὰ τὴν ἐπιστημοσύνη του δὲν καταλάβαινε τί σημαίνει σύστασί του νὰ ζητήσω συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, εἶπα: Γιὰ τὴ σύστασί σου νὰ ἐξομολογηθῇς σὲ αὐστηρὸ πνευματικὸ πατέρα, διότι αὐτὴ ἡ σύστασί σου εἶνε μεγάλη ἁμαρτία καὶ ἀσέβεια, εἶνε ἄρνησι Xριστοῦ.
            Ἀγαπητοὶ ἐχθροὶ καὶ φίλοι! Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τί φρονεῖ, τί λέγει καὶ τί ζητεῖ καὶ συνιστᾷ κανεὶς ἐν σχέσει πρὸς τὸν περιβόητο ἀφορισμό μου. Mὲ ἐνδιαφέρει ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο λέγει ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεως, ὁ Kύριος Ἰησοῦς Xριστός, στὸ Λουκ. στ΄ 22-23: «Mακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ Yἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Xάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ».
            Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτοῦ τοῦ λόγου τοῦ Xριστοῦ χαίρω καὶ σκιρτῶ ἀπὸ χαρά, διότι, γιὰ νὰ ἐλπίζω στὴ σωτηρία μου, ἔχω στὸ ἐνεργητικό μου ἕνα ἀφορισμό, ἐπειδὴ ὑπεράσπισα τὸν ἐνανθρωπήσαντα Kύριό μου καὶ Θεό μου. Ἀλλ' αὐτὸς ὁ ἀφορισμὸς εἶνε στὸ παθητικὸ τῶν ἐχθρῶν μου, ἢ μᾶλλον τῶν ἐχθρῶν τοῦ Xριστοῦ, καὶ λυποῦμαι γι' αὐτούς, καὶ τοὺς συγχωρῶ, καὶ προσεύχομαι γι' αὐτούς, καὶ ταπεινῶς συνιστῶ νὰ μετανοήσουν, γιὰ νὰ τοὺς συγχωρήσῃ καὶ ὁ Θεός. Ἔχουν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, πρῶτοι μάλιστα αὐτοί, ἀνάγκη μετανοίας, γιὰ νὰ τύχουν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐλέους καὶ σωτηρίας.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σύσσωμο το εκκλησιαστικό πλήρωμα θα πρέπει να καταδικάσει τη διαιώνιση μιας κραυγαλέας αδικίας όπως αυτή που αφορά στον εκλεκτό αντιαιρετικό θεολόγο κ.Νικόλαο Σωτηρόπουλο.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Αριστα τα λέει ο Ν.Σωτηρόπουλος.
Επισκοπίδια είναι οι δεσποτάδες που δέχτηκαν να βάλουν την υπογραφή τους στην επαίσχυντη αυτή απόφαση! Συνήργησαν στην αδικία!

Ανώνυμος είπε...

Λυκούργε έχεις δίκαιο. Πού είναι οι μονές του Αγίου Όρους να διαμαρτυρηθούν συντονισμένα; Τι κάνουν οι αδελφότητες; Οι θεολογικές μας σχολές; Γιατί αυτή η σιωπή;

π.Φώτιος είπε...

Ούτε για τον άδικο αφορισμό του κ. Σωτηρόπουλου μίλησε κανείς από τους ευσεβείς κι αγωνιστές κληρικούς υψηλόβαθμους και μη αλλά ούτε για την άδικη καθαίρεση του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά. Σημεία των καιρών!

Ανώνυμος είπε...

μποροῦμε νὰ μάθουμε τὰ ὀνόματα τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων;

Ανώνυμος είπε...

Άξιος πολλών επαίνων και όχι αφορισμού ο κορυφαίος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Τέτοιοι αφορισμοί δεν πιάνουν, αλλά επιστρέφουν σε αυτούς που τους εκτοξεύουν εμπαθώς και αδίκως.

Ανώνυμος είπε...

Μείζων σε κακία και υπερατελής κι όχι υπερτελής θα πρέπει να ονομάζεται η σύνοδος που αφόρισε το Ν.Σωτηρόπουλο.

Ανώνυμος είπε...

Ο αείμνηστος Ψαρουδάκης για το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης: 1)"Αλλού θα έπρεπε να στραφεί το Φανάρι και να καθαρίσει πρώτα την κόπρο του Αυγείου που με τη δυσοσμία των αιρετικών δοξασιών(Χαρκιανάκη-Ζηζιούλα) και τον οικουμενισμό στους κόλπους του, μολύνει και κατασκανδαλίζει τον ιερό χώρο της Ορθοδοξίας". 2)"Για τη σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας το πιο μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την τυχοδιωκτική του πολιτική,τις ερωτοτροπίες του με την παναίρεση του οικουμενισμού, και το χειρότερο με τις μασσωνικές του διασυνδέσεις".

Ανώνυμος είπε...

Η αδικία που έγινε θα διορθωθεί! Αξιόλογε κ. Σωτηρόπουλε, καύχημα των Ορθοδόξων, να προσεύχεσθε στο Θεό και να ζητήσετε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας να αιτήσει την άρση του 'άκυρου' αφορισμού σας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μην το αμελήσετε, παρακαλώ. Προσεύχομαι για σας, αν και η προσευχή μου δεν έχει παρρησία, για να δικαιωθεί το όνομά σας. Ο Θεός των Απάντων να είναι μεθ' υμών αιωνίως! Σας ευχαριστώ θερμότατα που υπερασπίζεστε την πίστη μας! Να συνεχίσετε μέχρι τέλους! Αλέξανδρος.

Κώστας Αδαμίδης είπε...

Δηλαδή όλόκληρη η ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όσοι υπακούουμε στην κανονική τάξη και τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας μας είμαστε "αιρετικοί", ενώ ο κύριος Σωτηρόπουλος ειναι ο Κριτής της Οικουμένης!! Δεν ξέρω πού σταματά η κακοήθεια και πού αρχίζει η ψυχασθένεια. Το προφανές όμως ειναι ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος, πέραν όλων των άλλων, έχει υποπέσει και στη βαριά αίρεση της ευσεβοφάνειας, δηλαδή του φαρισαϊσμού που καταδίκασε ξεκάθαρα ο ίδιος ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός. Είναι απολύτως βέβαιο ότι αν ο κύριος Σωτηρόπουλος ζούσε πριν από 2000 χρόνια και ήταν θεολόγος της εποχής, θα ήταν μεταξύ εκείνων που θα φώναζαν "ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ", κατηγορώντας τον Ιησού για βλασφημία!!!

Ανώνυμος είπε...

Οντως οι αδικιες δεν θα λειψουν απο τον χωρο της εκκλησιας μας.Ολοι οι αληθινοι φιλοι του Κυριου μας αδικηθηκαν απο τους αδικους συνανθρωπους τους.Διαβαστε στην Αποκαλυψη του Αγιου Ιωαννη τι γραφει<< ο αδικων αδικησατω ετι...>>.Καποιος Αγιορειτης μου ειπε καποτε "αν δεν μας στοιχιζει κατι το οτι ειμαστε Χριστιανοι θα πρεπει να ανησυχουμε".Ο κ.Νικος ο Σωτηροπουλος μπορει να καυχηθει εν Κυριω πως κατι του στοιχιζει η ειλικρινεια και ο δικαιος ελεγχος του.Κριμα που καποιοι αναπαυουν την συνειδηση τους με προφασεις εν αμαρτιαις.Ας διαβασουν τον λογο του Οσιου Ισαακ του Συρου που ονομαστηκε Θεοπνευστος << ο απολογουμενος υπερ αδικημενου εχει συμμαχο του τον Θεο >>. Λ.

Ανώνυμος είπε...

Προς costas athens: σε ποια κανονική τάξη αναφέρεστε αγαπητέ; Στην "κανονική τάξη" που ανατρέπει τους κανόνες σφαγιάζοντας αναπολόγητα μέλη της Εκκλησίας;
Όσο για τα περί "φαρισαισμου" του κ.Σωτηρόπουλου και τις προεκτάσεις του μάλλον υπερέβητε τα εσκαμμένα αφού ζηλώσατε δόξαν ψυχοανατόμου!
Λ.Ν.

Γιώργος Μασιάλας είπε...

Ονομάζομαι Γιώργος Μασιάλας, είχα τη τύχη από μαθητής της 1ης τάξης του τότε εξατάξιου γυμνασίου στη Σχολή Σπ. Κουνούπη στο Αιγάλεω, να έχω καθηγητή θεολόγο τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Ευτύχισα να τον έχω καθηγητή μέχρι το πρώτο δίμηνο της έκτης τάξης, γιατί άλλαξα σχολείο. Νεαρός τότε Θεολόγος ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αλλά γνώριζε το πως να σου μεταδίδει τη θέρμη που είχε μέσα του για τον ένα το μοναδικό τριαδικό Θεό και να σε οδηγεί στην ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Μπορώ να τον κρίνω, ως Θεολόγο, όχι επειδή έτυχε να τον ακούσω σε μερικά σποραδικά κηρύγματα του, αλλά ευτύχισα επί πέντε συναπτά έτη να τον έχω καθηγητή θεολόγο. Εκείνο που εκτίμησα από τον άνθρωπο αλλά και θεολόγο Ν. Σωτηρόπουλο, ήταν ότι αυτά που μας έλεγε, αυτά που μας δίδασκε τα τηρούσε πρώτα αυτός κατά γράμμα. Δεν ήταν αμπελοφιλοσοφίες για να περάσει η ώρα των θρησκευτικών, αλλά λόγια ένθερμα γεμάτα θρησκευτικότητα με παραδείγματα και πρώτο και καλύτερο παράδειγμα τον ίδιο του το εαυτό. Τον σεβόμουν και τον τιμούσα σαν καθηγητή μου, αλλά τον εκτίμησα και τον σεβόμουν ακόμα περισσότερο σαν θεολόγο και καλό Χριστιανό. Ενθυμούμαι ήμουν τότε μαθητής της 4ης τάξης του γυμνασίου και σε κάποιο διάλυμα τον ρώτησα,
κ. Καθηγητά πώς εσύ ένας τόσο ένθερμος θεολόγος δεν σκεφτήκατε να γίνεται και ιερωμένος ? Η απάντηση του ηχεί στα αφτιά μου μέχρι σήμερα. Δεν γίνομαι ιερωμένος, Γιώργο παιδί μου, γιατί δεν αισθάνομαι άξιο τον εαυτό μου για αυτό το λειτούργημα. Όταν αυτός δεν αισθάνεται άξιο τον εαυτό του να γίνει ιερωμένος, πρέπει να πεθάνει αφορισμένος ? Οφείλω αυτή τη μικρή αναφορά στο μακαριστό καθηγητή μου, τα συμπεράσματα δικά σας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com