19 Ιουλ 2012

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην 34η διαχριστιανική συνάντηση Μοναχών και Μοναζουσών


+"Bartholoméé,"par"la"grâce"de"Dieu,"
Archevêque"de"Constantinople,"la"Nouvelle"Rome"
et"Patriarche"Œcuménique
MESSAGE!DE!SA!TOUTE!SAINTETE!LE!PATRIARCHE!OECUMENIQUE!
BARTHOLOMEE, A!LA!34ème RENCONTRE!DES!RELIGIEUX!ET!RELIGIEUSES!
AU!SAINT!MONASTERE!DE!POMEYROL,!DANS!LE MIDI!DE!LA!FRANCE
C’est avec beaucoup de joie que notre Humilité a été informée de  l’organisation de la 34 ème Rencontre de Religieux et Religieuses au Saint  Monastère de Pomeyrol, dans le midi de la France.

Dans l'ère actuelle, où règne dans le monde une lutte pour la  domination de l'autre  par  le  succès, dans une atmosphère de  concurrence effrénée et souvent injuste, le monde  reste sur des  questions d’incertitudes et de  réflexion  vis à vis du phénomène du  moine.
Le moine apparaît aux yeux du monde comme inutile, parce qu'il  vit dans l'obscurité, dans le silence et dans la prière. L’homme de ce  monde, lors de son entrée dans le milieu monastique, comprend que les  valeurs auxquelles il obéissait, s'inverse. Le moine  accomplit n'est pas  «l’orgueilleux au cours de sa vie», comme l'a justement dit Saint  Théodore, du Monastère du Stoudion, situé à Constantinople, la Reine  des villes; mais  «l’humble, celui qui rejette la gloire  et qui est l’ami de  Dieu,  celui qui ce trouve sur le chemin  de la vertu de l’obéissance» (Catéchèse à propos de l’élection de l'abbé de la Dalmatie).
L'homme moderne, en particulier en  Europe occidentale, ne  cherche pas dans les monastères des activités philanthropiques et  sociales. Cela on pourra le découvrir partout dans le monde et souvent  dans la providence de l’Etat, qui, dans différents pays est très élevée. Ce  que cherche l'âme de l'homme d'aujourd'hui est la communion vivante  avec la Parole de Dieu, de notre Seigneur, qu’on peut trouver dans les  monastères qui gardent vivante la liturgie, la prière, aussi celle de Jésus,  l’ascèse, l’obéissance, la vie hésychaste.
Dans de tels monastères le logos,  parole humaine,  est inutile.  Parce que là, parle la Parole de Dieu. Et l'homme, ayant maintenant des  conditions appropriées,  écoute ce que Dieu dit et  participe à la communion avec Lui, tout en trouvant la précieuse perle et la paix.
Le moine dans son silence exprime le combat pour l’union avec le Christ Epoux et devient un modèle pour tout homme. Le silence devient  le vestibule et le mystère de l'âge à venir. Sa vie est  une vie de  souffrances involontaires et pour  cela  inconcevable par l'homme  moderne, qui cherche le plus grand confort, mais en même temps une  vie pleine de joie, de liberté et de la connaissance  du Dieu; un  vrai  avant-goût du Royaume des cieux.
La vie du moine est à la fois  une symbiose  ontologique avec un  Dieu personnel, Qui lui transmet une connaissance vécue. Ainsi, les moines, et souvent on le voit dans l'histoire de notre Église, comme par  exemple chez Saint Jean de Damas, Maxime le Confesseur, Grégoire  Palamas, qui deviennent des bouches, soufflant le feu  de la Parole  - comme aussi le Christ lui-même a été nommé «bouche de Dieu» (Saint  Ignace d'Antioche, Lettre aux Romains 8) - bouches de la volonté et de  la gloire de Dieu, mais qui en réalité sont reçus comme vases purs de la  Parole, transférée à l'homme.
Avec ces quelques pensées, nous vous félicitons chaleureusement, pour  la rencontre monastique de cette année, tout en souhaitant cordialement  tous les participants, moines et les moniales, qui reçoivent la Parole, afin  que le Christ repose en vous.
Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient toujours richement dans  vos luttes monastiques.
Le 11 juillet 2012
+ Bartholomée, Archevêque de Constantinople
Ακολουθεί μετάφραση  τμήματος του Πατριαρχικού μηνύματος
"ο μοναχός εμφανίζεται εις τους οφθαλμούς του σύγχρονου ανθρώπου, ώς τι άχρηστον δι' αυτόν, διότι ζει έν τη αφανεία, έν τη σιωπή, έν τη προσευχή.
 Δια τούτο αδελφοί και πατέρες και τέκνα, ας μην απατομεθα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, και δη ο έν τη δυτική Ευρώπη, δεν επιδιώκει να εύρη εις τα μοναστήρια φιλανθρωπική δραστηριότητα και κοινωνικήν προσφοράν. Αυτό το οποίον αναζητεί η ψυχή του ανθρώπου σήμερον είναι η ζωντανή κοινωνία μετά του Θεού Λόγου, του Κυρίου ημών, την οποίαν δύναται να εύρη εις τάς μονάδας εκείνας αι οποίαι διατηρούν ζωντανήν την λατρείαν, την προσευχήν και δη την νοεράν, την άσκησιν, την υπακοήν, την ησυχαστικήν ζωήν".
 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του αναφέροντας ότι : "με τάς ολιγας αυτάς σκέψεις συγχαίροντες θερμώς δια την εφετεινήν μοναστικήν σύναξιν, ευχόμεθα ολοκαρδίως  άπαντες οι συμμετέχοντες  εις αυτήν μοναχοί και μοναχαί να αναδεικνύησθε κατοικητήρια του Λόγου, ώστε και έν υμίν αναπαύεται Χριστός". Βλέπε:(-Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην 34η Διαχριστιανική συνάντηση Μοναχών και Μοναζουσών)
Δείτε και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com