10 Απρ 2012

Καθαιρούνται όσοι θεωρούνται πταίοντες και όχι οι αιρετίζοντες


Metropolitan John Zizioulas  (L) and Cardinal Christoph Schoenborn
ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ”
Πατριαρχική Πράξη καθαιρέσεως ἀπὸ τὴν Ἀρχιερωσύνη
τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα
Apr 9, 2012
ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μὲ τὴν ὁποία καθαιρεῖται ἀπὸ τὴν Ἀρχιερωσύνη καὶ ἐπαναφέρεται στὶς τάξεις τῶν μοναχῶν ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας, κοινοποιήθηκε σήμερα 29/4/2012 καὶ ἐπισήμως, ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Συνόδου εἰς τὴν ὁποίαν ὑπήγετο ὁ ὡς ἄνω Μητροπολίτης.
Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Συνόδου δημοσιεύεται στην ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου:

«Ἐπειδὴ τοίνυν καὶ ὁ ἐκ τῶν κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας, τοιοῦτος καταφρονητὴς μὲν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ Δογματικῶν Ὁρῶν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, λυμεὼν τῆς Ὀρθοδόξου κανονικῆς τάξεως κατεδείχθη, ἀνυπακούσας πρὸς τάς διατάξεις καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰσηγητὴς γενόμενος τῆς κακοδόξου «βαπτισματικῆς –λεγομένης- θεολογίας» ἀφαιρέσας δὲ καίρια καὶ οὐσιαστικὰ στοιχεῖα τῆς σωτηριώδους Πίστεως τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας καὶ παραδοὺς ταῦτα εἰς ἑτέραν «ἐκκλησίαν» καὶ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῆς Πάπαν..., περὶ ὧν ἁπάντων ὑπέβαλε τῇ Ἐκκλησίᾳ πλειὰς ἐπισκόπων ἱερέων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, περὶ τοῦ τοιαύτην ἀντιπειθαρχικὴν καὶ τοῦτ' αὐτὸ ἀνταρτικὴν κατὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ Ἐκκλησίας συμπεριφορὰν καὶ ψυχώλεθρον διὰ τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα καὶ γενικῶς διαγωγὴν καὶ πολιτείαν ἐπιδειξαμένου ἀναξίου τούτου Ἀρχιερέως κρίναντες καὶ Συνοδικῶς διασκεψάμενοι, ἔγνωμεν, συμφώνως τοῖς θείοις καὶ ἱεροὶς κανόσι ... καθυποβαλεῖν αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀρχιερατικοῦ βαθμοῦ καθαιρέσεως, καὶ εἰς τὴν τάξιν τῶν μοναχῶν τοῦτον καταβιβάσαι καὶ ἐπαναγαγεῖν (...)».
Τὸ περιεχόμενο τοῦ παραπάνω κειμένου εἶναι ἀνύπαρκτο. Αὐτό, ὅμως, ἔπρεπε να ἐκδοθεῖ, ἀντὶ τοῦ ἐν συνεχείᾳ παρατιθεμένου  πραγματικοῦ  κειμένου, ποὺ δημοσίευσε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἱστολόγιο Amen.gr.
Τὸ παραπάνω, λοιπόν, κείμενο εἶναι μὲν ἐλαφρῶς παραποιημένον, ἀλλ’ ἀποτυπώνει τὴν ἀλήθεια. Πρὶν τὴν καθαίρεση τοῦ κληρικοὺ Νείλου Βατοπαιδινοῦ, τοῦ ὁποίου τὰ παραπτώματα εἶναι δευτερευούσης σημασίας καὶ ἀποτελοῦν παρωνυχίδα ἐν σχέσει μὲ ἐκεῖνα τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ζηζιούλα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἔπρεπε νὰ ἐξετασθοῦν οἱ κατηγορίες πιστῶν ἐναντίον του καὶ νὰ καθαιρεθεῖ ὁ μητροπολίτης Περγάμου κ. Ζηζιούλας. Διότι ὁ κ. Ζηζιούλας (καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος) πταίουν εἰς καίρια καὶ οὐσιώδη θέματα Πίστεως καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο βρῆκε τὴν Μ. Ἑβδομάδα νὰ ἀνακοινώσει τὴν καθαίρεση αὐτή.
Στὴ συνέχεια δημοσιεύουμε τὴν πραγματικὴ εἴδηση, ἀφοῦ ὁ σκοπὸς τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς δὲν εἶναι ἡ παραπλάνηση, ἀλλὰ –ἔστω μὲ αὐτὸν τὸν ἀδόκιμο τρόπο– ἡ συνειδητοποίηση τοῦ προβλήματος πώς: ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἔπρεπε να τιμωρηθοῦν, ὡς ἀλλοιώνοντες τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ αἱρετίζοντες, ἔχουν στὰ χέρια τους τὴν ἐξουσία καὶ κάνουν χρήση τῶν Ἱερῶν Κανόνων μονομερῶς κατὰ τῶν ἄλλων.
ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ”

«Πράξη καθαιρεσέως από την Ιερωσύνη κληρικού της Ι.Μ.Ιταλίας
Apr 9, 2012, Γραφείο Ειδήσεων
http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9011
Η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου με την οποία καθαιρείται από την Ιεροσύνη και επαναφέρεται στις τάξεις των μοναχών ο π. Νείλος Βατοπαιδινός κοινοποιήθηκε σήμερα και επισήμως στην Ιερά Μητρόπολη Ιταλίας και Μελίτης, στην οποία εκκλησιαστικώ
ς υπάγεται ο παραπάνω μοναχός.
Η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης...
«Επειδή τοίνυν καί ο εκ των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης Αρχιμανδρίτης Νείλος Βατοπαιδινός, τοιούτος καταφρονητής μεν του ιδίου Επισκόπου, λυμεών δε της Ορθοδόξου κανονικής τάξεως κατεδείχθη, αποστάς εκ της κανονικής αυτού εκκλησιαστικής αρχής, ανυπακούσας προς τόν κανονικόν Επίσκοπον, αφαιρέσας δε εκκλησιαστικήν περιουσίαν και παραδούς ταύτην εις ετέρους, περί ων απάντων υπέβαλε τη Εκκλησία ο οικείος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κύριος Γεννάδιος, η Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών καί υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών αδελφών και συλλειτουργών, περί του τοιαύτην αντιπειθαρχικήν καί τουτ' αυτό ανταρτικήν κατά του ιδίου Επισκόπου συμπεριφοράν και ψυχώλεθρον διά τό Ορθόδοξον πλήρωμα και γενικώς διαγωγήν και πολιτείαν επιδειξαμένου αναξίου τούτου κληρικού κρίναντες καί Συνοδικώς διασκεψάμενοι, έγνωμεν, συμφώνως τοίς θείοις καί ιεροίς κανόσι ... καθυποβαλείν αυτόν τη εσχάτη ποινή της από του ιερατικού βαθμού καθαιρέσεως, και εις την τάξιν των μοναχών τούτον καταβιβάσαι και επαναγαγείν (...)», σημειώνεται στην απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com