27 Σεπ 2023

Ἡ ἐνάρετη χριστιανική ζωή, τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί τά Ἔσχατα (ΟΧΙ στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες)

Ἡ ἐνάρετη χριστιανική ζωή, τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί τά Ἔσχατα

(ΟΧΙ στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες)

Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής Θεολόγος

      Τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ θεοφάντορος Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου δέν εἶναι μόνον ἕνα βιβλίο τρόμου, λόγω τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως εἶναι ἕνα εὐαγγέλιο γλυκειᾶς παρηγοριᾶς καί ἐλπίδας, καθώς ὁ παντοδύναμος Κύριος θά συντρίψει ὁλοκληρωτικά, κατά τήν Δευτέρα θριαμβευτική Παρουσία του, τό κράτος τοῦ Διαβόλου.

       Κατά συνέπειαν, ἡ ἀνάγνωση τοῦ θεοπνεύστου αὐτοῦ καί μόνου προφητικοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἡ ἐνατένιση τῶν Ἐσχάτων μᾶς προξενεῖ ἀφ’ ἑνός φόβο, λόγω τῶν τρομερῶν διωγμῶν πού θα ἐξαπολύσει ἐναντίον ἡμῶν τῶν χριστιανῶν ὁ Διάβολος διαμέσου τοῦ ἀπαισίου πληρεξουσίου ὀργάνου του, τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως μᾶς γεννᾶ γλυκειά προσμονή καί ἀτράνταχτη ἐλπίδα, ἐπειδή μᾶς ἀναγγέλλει τήν ποθεινή Δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού θά καταργήσει ὁριστικά τήν δύναμη τοῦ Διαβόλου και θά μᾶς χαρίσει ζωή αἰώνια καί μακάρια.

       Ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, μᾶς εἶναι γνωστό τό ἡρωϊκό γεγονός, ἡ ἐποποιΐα τῶν ἑκατομμυρίων Μαρτύρων πού μαρτύρησαν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί στεφανώθηκαν καί δοξάστηκαν ἀπό τόν δίκαιο Θεό, ἀλλά μᾶς εἶναι δυστυχῶς γνωστή καί ἡ περίπτωση τῶν πάμπολλων πεπτωκότων, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τήν ἁγία μας Πίστη, ὑποκύπτοντας στά φρικτά βασανιστήρια τῶν ἀντίχριστων διωκτῶν τους. Για τούς ἀδύναμους αὐτούς ἀδελφούς μας, τούς πεπτωκότες, ἡ Ἐκκλησία μας οἰκονόμησε, μέ πολλή ἀγάπη, τήν ὑποδοχή τους καί πάλι στούς κόλπους της, ἐφόσον μετανόησαν εἰλικρινά γιά τήν πτώση τους. Τό ἴδιο φρονῶ ὅτι θα συμβεῖ καί κατά τούς Ἐσχάτους χρόνους: ἡ Ἐκκλησία μας θά τιμήσει ὡς Μάρτυρες ὅσους γενναῖα ὑπομείνουν καρτερικά τούς θηριώδεις διωγμούς τῶν ἡμερῶν ἐκείνων καί ἀρνηθοῦν νά  σφραγισθοῦν με τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλαδή τό 666 (Ἀποκάλυψη 13,16-18), θά δεχθεῖ ὅμως πίσω φιλανθρώπως καί ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι λύγισαν μπροστά στούς φοβερούς διωγμούς καί δέχθηκαν τό σφράγισμα τοῦ Θηρίου, ἐφόσον βέβαια αὐτοί μετανοήσουν.

     Λένε πολλοί: Σημασία δέν ἔχει νά ἀσχολούμαστε μέ τόν Ἀντίχριστο καί τό χάραγμά του μέ τό 666, ἀλλά σημασία ἔχει νά κάνουμε τόν προσωπικό μας ἀγώνα , τηρώντας τίς ἅγιες ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μετανοώντας ἀπό καρδιᾶς γιά τίς ἁμαρτίες μας.  Ἄλλοι πάλι ἰσχυρίζονται τό ἀντίστροφο: Αὐτό πού εἶναι ἀναγκαῖο εἶναι μόνο νά προσέχουμε νά μήν προδώσουμε τόν Χριστό καί νά μήν λάβουμε τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666 δηλαδή. Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, καί οἱ δύο αὐτές ἀντίθετες μεταξύ τους γνῶμες εἶναι μονομερεῖς καί αὐθαίρετες: Ἕνας ἐνάρετος καί συνειδητός χριστιανός μπορεῖ νά κολαστεῖ, ἐάν λάβει τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί βέβαια δέν μετανοήσει γι’ αὐτή τήν βαρειά του πτώση, καί ἀντίστροφα ἕνας ἁμαρτωλός καί ἀνήθικος ἄνθρωπος ἐνδέχεται νά σωθεῖ καί μάλιστα νά δοξασθεῖ ὡς μεγαλομάρτυρας τῶν Ἐσχάτων ἡμερῶν, ἐάν, στούς σκληρούς διωγμούς, μείνει πιστός στόν Χριστό «ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. 2,10) καί ἀρνηθεῖ νά σφαγισθεῖ μέ το χάραγμα τοῦ Θηρίου!

Βέβαια τό ἄριστο εἶναι τό συναμφότερον, δηλαδή νά συντρέχουν καί τά δυό μαζί: νά ζοῦμε οἱ χριστιανοί ζωή ἐνάρετη, αὐστηρή, ἀσκητική, καί, ἄν ὁ Κύριος τό ἐπιτρέψει, νά δώσουμε καί τό αἷμα μας γι’ Αὐτόν. Ὅ,τι ἀκριβῶς ἔπραξαν οἱ ὁσιομάρτυρες, συνδυάζοντας τόν αὐστηρό, τόν  αἱμάτινο ἀσκητικό ἀγώνα με τό μαρτύριο τοῦ αἵματος!

Καί ὅσα μέχρι τώρα εἴπαμε, πῶς συνδέονται μέ τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες; Ἐνδέχεται νά συνδέονται ἐάν: α)Οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἀναγράφουν φανερά ἤ κρυφά τόν δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου. β)Διαθέτουν δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ, πού πάει νά πεῖ παρακολουθήσεώς μας μέσω μικροτσίπ, τύπου RFID, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἀναγνωσθεῖ (σαρωθεῖ) εἴτε ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως. γ)Περιέχουν καί ἄλλα προσωπικά δεδομένα, πέραν τῶν ἀναγκαίων στοιχείων ταυτοποίησης τοῦ κατόχου τους. Ἐάν δηλ. οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἀναγράφουν κρυφά (κωδικοποιημένα) καί ἄλλα εὐαίσθητα προσωπικά μας στοιχεῖα, ὅπως εἶναι τό ὑγειονομικό μας ἱστορικό, τά οἰκονομικά μας δεδομένα, καθώς καί οἱ ἰδεολογικές, φιλοσοφικές καί πολιτικές μας πεποιθήσεις, τότε θά μποροῦν νά χρησιμοποιοῦνται ἀπό τήν Πολιτεία γιά τόν κοινωνικό καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό τῶν ὅποιων κάθε φορά ἀνεπιθύμητων πολιτῶν.

Ὀδυνηρή πεῖρα τοῦ κοινωνικοῦ τους ἀποκλεισμοῦ («ρατσισμοῦ») ἔλαβαν λίαν προσφάτως οἱ ἀνεμβολίαστοι συνάνθρωποί μας, καθώς ἐξωπετάγονταν ἐξευτελιστικά ἀπό ὅλους τούς χώρους ἑστίασης καί πολιτισμοῦ, ἐνῶ οἱ 7.000 ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί ἀδελφοί μας τιμωρήθηκαν βαρειά ἀπό τήν Κυβέρνηση μέ ἀποστέρηση τοῦ μισθοῦ τους, τοὐτέστιν καταδικάστηκαν ἀδίκως σχεδόν σέ θάνατο δι’ ἀσιτίας! 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ ἀνακοινωθέν της κατά τήν 17η Νοεμβρίου 2010 διεμήνυσε ὅτι  «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά διαφυλάττει τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καί νά ὑπερασπίζεται τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι’ αὐτό: α) ἡ ”Κάρτα τοῦ Πολίτη” δέν πρέπει νά περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, τόν ἀριθμό ”666” β) ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».

Ἡ παραπάνω ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἔχει ἀλλάξει καί παραμένει ὡς ἔχει μέχρι σήμερα. Ἑπομένως, ὅλοι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί διαδηλώνουμε πρός τήν Πολιτεία ὅτι οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες δέν  πρέπει ἐπ’ οὐδενί στό μέλλον νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τό Κράτος ὡς ὅπλο γιά τήν ὑποταγή καί τόν ἐξανδραποδισμό τῶν ἱερῶν ἀνθρωπίνων προσώπων! 

Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος

Καθηγητής Θεολόγος

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

+Μετάστασις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

7 σχόλια:

 1. Μετά το σφράγισμα του θηρίου δεν υπάρχει μετάνοια.
  Ας προσέχουν οι θεολόγοι τι λένε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.ΕΔΩ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3:11 κ.εξης ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ https://www.youtube.com/watch?v=pUIjv3Y_dp4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Άνοιξαν οι πύλες της ολοκληρωτικής καταστροφής της χώρας μας.
  Θα προσπαθήσω να συνθέσω τα κομμάτια του παζλ για να φανεί η ολοκληρωμένη εικόνα.
  Η άθλια κυβέρνησή της Ελλάδας, αυτό το ενεργούμενο της σατανικής ΝΤΠ, πρέπει να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό της χώρας γρήγορα.
  Γιατί υπάρχουν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν.Θα αναφερθώ σε αυτές στο τέλος.

  Ξεκινώντας με τα πρώτα «κρας τεστ» (για εμάς «πνευματικά τεστ») επάνω στην κοινωνία και στην Εκκλησία την περίοδο της «πανδημίας», μέτρησαν αντιδράσεις και αντιστάσεις.
  Είδαν που μπορούν να φτάσουν.
  Πρώτα με το «καλό», για την «προστασία του ανθρώπου» αναμένοντας ανταπόκριση, με τεράστια προπαγάνδα και τρομοκρατία νυχθημερόν από τα ΜΜΕ, και στην συνέχεια με την ΩΜΗ ΒΙΑ.
  Με την απειλή, και τον ΔΙΩΓΜΟ.

  Ξεκινάει η επόμενη τετραετία, με μια αντιπολίτευση σχετικά ισχυρή.
  Η οποία έστω για να κρατήσει τα προσχήματα και τους λόγους ύπαρξής της θα υποχρεωνόταν να υπερασπιστεί τουλάχιστον τα εθνικά θέματα, όπως και τα εργασιακά και άλλα.
  Έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί, να σβήσει, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να απορροφήσει μέρος της όποιας δυναμικής της, εάν κατάφερνε με κάποιο τρόπο ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ την απαραίτητη προπαγάνδα για τον έτι περαιτέρω μετασχηματισμό της κοινωνίας.
  Ώστε και να μην τον χρεωθεί αποκλειστικά αυτή, απέναντι στα πιο «συντηρητικά» κομμάτια της (τους παραμυθιασμένους ότι η ΝΔ είναι ένα «παραδοσιακό κόμμα»).

  Και κάπως έτσι φέρνουν έναν «ουρανοκατέβατο» Κασσελάκη, εξ Αμερικής μεριά, ο οποίος θα παίξει έναν άθλιο ρόλο σε πολλά επίπεδα και θα γίνει η θρυαλλίδα καταιγιστικών εξελίξεων στην χώρα.
  Ένα μίγμα «ροζ αριστεράς», «διεθνισμού» αλλά και «φιλελεύθερης καπιταλιστικής νοοτροπίας», που θα συμπλεύσει σε όλα με την άθλια κυβέρνηση μάλιστα θα γίνει και ο πρωτοπόρος, και θα ξυπνήσουμε ξαφνικά σε απείρως χειρότερη κατάσταση (κι ενώ νομίζαμε ότι είχαμε πιάσει πάτο).

  Ο Κασσελάκης θα γίνει ο πυροκροτητής για τα εξής πράγματα.

  Αρχικά διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σε κομματίδια .Ήδη άρχισαν οι αποχωρήσεις.
  Και είναι λογικό, γιατί το «φαινόμενο Κασσελάκης» όπως το ονομάζουν, σαφώς και δεν είναι φυσιολογικό.
  Το σύστημα πήρε ένα «πολιτικό τίποτα» και γενικώς μια «αμερικανιά» (κατ εντολή των ΗΠΑ) και τον έκανε αρχηγό Αξιωματικής αντιπολίτευσης(!!).
  Στην πιο κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Τώρα που δεν θέλουν Αντιπολίτευση, αλλά γρήγορα πράγματα, όσο πιο γρήγορα γίνεται.
  Στήνοντας ένα ολόκληρο ριάλιτυ, με 24ωρες μεταδόσεις γεμάτες φαιδρότητα που όμως στο Ελλαδιστάν λειτούργησαν (έστω και στο να ασχολούνται όλοι μαζί του), έχοντας και επαγγελματία σκηνοθέτη (Νίκος Σούλης) για τα βίντεο κλίπ του.
  Άφησαν ελεύθερες τις εσωκομματικές εκλογές.
  Ψήφιζε ο κάθε περαστικός με 2 ευρώ.
  Ψήφισαν οι 20 με 30 χιλιάδες «ιδιαιτερότητες» και οι φίλοι τους, όπως και αρκετοί άσχετοι με ΣΥΡΙΖΑ [για να γελοιοποιήσουν περισσότερο (τον ήδη γελοίο) ΣΥΡΙΖΑ].
  Αποτέλεσμα.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως λένε οι αναλύσεις μέχρι το Συνέδριό του τον Μάρτη αναμένεται να διασπαστεί.
  Το μεγάλο κομμάτι όμως του Κασσελάκη με συσπειρωμένους γύρω του τους ομοίους του (απαλλαγμένο απ΄τα βαρίδια που πιθανόν θα αντιδρούσαν σε κάποια πράγματα) θα «ΗΓΗΘΕΙ» ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ που ΘΕΛΕΙ να φέρει η ΝΔ, κατ εντολήν της ΝΤΠ, αλλά δεν ξέρει ΠΩΣ.
  Πως να τις σερβίρει στο εναπομείναν «παραδοσιακό κομμάτι» της.
  Και αυτά είναι τα εξής

  -Γάμος και τεκνοθεσία ομοφυλόφιλων.
  Με το που βγήκε ο Κασσελάκης, βγήκε δημόσια και ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού και επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του ο Αλ. Πατέλης, και είπε ότι είναι παντρεμένος με άνδρα και ότι ήρθε η ώρα για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομοφυλόφιλων στην Ελλάδα (είπε ότι αυτή είναι η επιθυμία του πρωθυπουργού), κάτι που δεν τόλμησε ο Τσίπρας (όπως είπε).

  -Οριστική κατάργηση της αργίας της Κυριακής και νέο εργασιακό με 13 ώρες εργασίας δηλ. κινεζοποίηση της χώρας σε συνδυασμό και με τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στην καμμένη Θράκη και αλλού με εργασιακό καθεστώς γαλέρας.
  https://www.newsbreak.gr/oikonomia/506390/adonis-georgiadis-voyli-katargisi-kyriakatiki-argia/


  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. -Διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους

  Ήταν ένα θέμα που έθεσε εξαρχής ο Κασσελάκης (ως ΛΑΓΟΣ όπως φαίνεται του Μητσοτάκη)


  https://www.pellanews.gr/kasselakis-diachorismos-kratoys-ekklisias-me-to-kalimera-128882

  «Aίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ο Στέφανος Κασελάκης στην πρώτη του δημόσια παρουσία ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τον διαχωρισμό του κράτους με την εκκλησία
  Τι συνεπάγεται ο διαχωρισμός
  Την απομάκρυνση των εκκλησιαστικών συμβόλων, κατηχήσεων και τελετουργιών από τους δημόσιους χώρους, από τις τελετές και τις υπηρεσίες που τελούν υπό την αιγίδα του κράτους, όπως και αντίστοιχα την πλήρη αποχώρηση του κράτους από τους εκκλησιαστικούς χώρους.
  Οι χώροι των Δημοσίων Υπηρεσιών, της Παιδείας, της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, του Στρατού, κλπ. πρέπει να είναι ταγμένοι καθαρά στον ρόλο τους ως θεσμών και οργάνων του κράτους, χωρίς κανένα θρησκευτικό πρόσημο, χωρίς αγιασμούς και εκκλησιασμούς, χωρίς ορκωμοσίες σε θρησκευτικά σύμβολα κλπ.
  Καθιερώνεται ως υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και η υποχρεωτική ονοματοδοσία των παιδιών κατά τη δήλωση της γέννησής τους ως διοικητικές πράξεις που δεν αντικαθίστανται από εκκλησιαστικά μυστήρια.
  Επίσης και δεδομένου ότι η εκκλησία είναι μη κυβερνητικός οργανισμός θα πρέπει να απωλέσει τον χαρακτήρα του ΝΠΔΔ, ώστε να μην απολαμβάνει της προστασίας και των προνομίων που έχουν τα κρατικά ΝΠΔΔ. Έτσι ούτε θα διορίζονται με προεδρικά διατάγματα οι επίσκοποι ούτε θα υπάρχει υποχρέωση χρήσης του ΑΣΕΠ για τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους ούτε βέβαια θα έχει η εκκλησία ατέλειες ή δικονομικά προνόμια.
  Περαιτέρω, θα πρέπει να διακανονιστούν οι εκατέρωθεν οικονομικές εκκρεμότητες και το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να σταματήσει να μισθοδοτεί και να ασφαλίζει τους κληρικούς.
  Έτσι η εκκλησία θα γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των πιστών, από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και τη διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας της.
  Για τα έσοδά της και την περιουσία της θα φορολογείται κατά τα διαλαμβανόμενα στη σχετική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό η εκκλησία αποκτά την πλήρη ανεξαρτησία της και μπορεί να ορίζει τα του οίκου της κατά βούληση, χωρίς να υποχρεούται να παρίσταται σε χώρους και τελετές του κράτους.
  Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν πως το πλαίσιο μετάβασης σε κατάσταση διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της εκκλησίας θα τύχει λεπτομερούς επεξεργασίας που δεν θα παραγνωρίζει ούτε θα αγνοεί ρυθμίσεις του παρελθόντος (όπως πχ η παραχώρηση γης της εκκλησίας στους πρόσφυγες με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία των ιερέων).»


  Ο Μητσοτάκης μπορεί να εκβιάζει ακόμα εμμέσως πλην σαφώς τους Ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας με όλα αυτά, για να τους κλείνει το στόμα, αλλά στο τέλος θα συμβεί και ο διαχωρισμός.
  Και ίσως να το επιτρέψει ο Θεός για να δούμε τελικά ποιοί και πόσοι θα απομείνουν από τους κληρικούς.

  Πάμε στα επόμενα κομμάτια του παζλ.

  -Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν (για την μεγάλη εθνική προδοσία που έρχεται την απεμπόληση των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο, και όχι μόνο) στην Αμερική με ταυτόχρονη «τυχαία» δίωξη του Μενέντεζ (το εμπόδιο στην αγορά οπλικών συστημάτων από την Τουρκία). Μου θυμίζει λίγο και την περίπτωση του Ντομινίκ Στρος Καν.
  Παρεπιπτόντως ο Κασσελάκης ονόμασε «τούρκικο κρατίδιο» τη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο παρά το γεγονός ότι πήγε να το μαζέψει.Καταλαβαίνουμε πόσο θα «αντιδράσει» σε ότι έρθει στα εθνικά θέματα.

  -Νομιμοποίηση 300.000 λαθρομεταναστών για κατασκευαστικές (και αγροτικές) εργασίες στην καμμένη-πλημμυρισμένη Ελλάδα
  https://www.dimokratia.gr/politiki/567779/nomimoi-300-000-paranomoi-metanastes/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

  Και πάμε στα τελευταία και μεγαλύτερα κομμάτια του παζλ.

  -Ψηφιακή-βιομετρική ταυτότητα.
  Ενώ επί αρκετά χρόνια δεν προχωρούσε, ξαφνικά και μουλωχτά ανακοινώθηκε μέσα στο καλοκαίρι.
  Με πλήθος από ψεύδη ότι θα είναι ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης, ενώ πρόκειται για ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ, μάλιστα για την συγκεκριμένη προφητευμένη υποδούλωση της Ιερής Αποκάλυψης.
  Η οποία σαφώς θα συνδεθεί με το ψηφιακό χρήμα.

  -Ψηφιακό ευρώ.
  Ας δούμε τι έρχεται την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου.

  Από την Αθήνα θα ανακοινώσει η ΕΚΤ το ψηφιακό ευρώ

  https://www.capital.gr/oikonomia/3731040/apo-tin-athina-tha-anakoinosei-i-ekt-to-psifiako-euro-pos-tha-leitourgei/

  «Στην Αθήνα θα συνεδριάσει στις 26 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να ανακοινώσει τόσο τις κρίσιμες αποφάσεις του... ένα ιστορικό project στην ιστορία της Ευρωζώνης -το ψηφιακό ευρώ.
  Εδώ και μήνες είναι γνωστό ότι τον προσεχή Οκτώβριο η ΕΚΤ θα δώσει το "σήμα" για την έκδοση ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (Central Bank Digital Currency – CBDC) -πιθανότατα- από το 2025.
  Προκειμένου να διεξαχθεί άρτια η επίσκεψη των κεντρικών τραπεζιτών της Ευρωζώνης στην Αθήνα για την ιστορική συνεδρίαση, η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται εδώ και μήνες σε πυρετώδεις προετοιμασίες.
  Στο πλαίσιο αυτό, ανακαινίζεται ολόκληρος ο δεύτερος όροφος στο κεντρικό κτήριο της ΤτΕ επί της οδού Πανεπιστημίου και Ομήρου προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες αίθουσες και χώροι που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ενδεικτικά, το πρωτόκολλο της ΕΚΤ προβλέπει κάθε κεντρικός τραπεζίτης -και μέλος του ΔΣ- να διαθέτει δικό του προσωπικό γραφείο, ενώ ετοιμάζεται και κατάλληλη αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου...»


  Γιατί στην Αθήνα η ιστορική συνεδρίαση και η Ανακοίνωση των μεγαλοτραπεζιτών της Ευρωζώνης και όχι στις Βρυξέλλες;
  Μήπως για να δείξουν ότι ΚΑΙ ΠΑΛΙ η ΝΤΠ ξεκινάει από την Ελλάδα;
  Ότι τελικά αυτή είναι η χώρα που πρέπει ΝΑ ΠΕΣΕΙ;

  Ήδη σε αυτή τη χώρα σε αυτά τα χώματα που έχουν ποτιστεί από αίμα αγίων και μαρτύρων, δόθηκε άδεια από το Υπουργείο στην Εκκλησία του Σατανά να υφίσταται νόμιμα και να στήνει το άγαλμα του Μπαφομέτ.
  Ξεκίνησε η ανέγερση μνημείου για την Εκκλησία του Σατανά στην Κηφισιά!
  Δόθηκε άδεια απο το Υπουργείο!
  https://katohika.gr/diethni/ksekinise-i-anegersi-mnimeiou-gia-tin-ekklisia-tou-satana-stin-kifisiadothike-adeia-apo-to-ypourgeio/

  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Θεός όμως μας μιλάει ακόμα και με τα ονόματα των φοβερών θεομηνιών που έπληξαν την χώρα.
  Η πρώτη είχε το όνομα του Προφήτη Δανιήλ, εκείνου που μας προειδοποίησε για το σατανικό τερατούργημα της Παγκόσμιας Τυρρανίας που ως πρώτο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ βήμα του είναι η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (που πρέπει ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ), και ήρθε εκείνες τις μέρες.

  Και η δεύτερη έχει το όνομα του Προφήτη Ηλία.
  Λέει ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος :
  «Μιλάμε για καταστροφή του Νώε στον Βόλο.Πού το το είχε αυτό κρυμμένο ο Θεός τόσα χρόνια; Μιλάμε για εκατομμύρια τόνους νερού και λάσπη»
  ΕΔΩ
  https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1473657/kakokairia-elias-beos-ti-kalimera-mas-douleyete-milame-gia-katastrofi-tou-noe-ston-volo

  Ο Προφήτης Ηλίας αναγγέλει την μάχαιρα που έρχεται.
  Σε μια εποχή άκρας ειδωλολατρείας (όπως η δική μας) πολέμησε με βασιλείς και ψευδοπροφήτες, έκλεισε τον ουρανό για 3.5 χρόνια, προκαλώντας γενικό λιμό, εξόντωσε τους δαιμονολάτρες ιερείς του Βάαλ, αναλήφθηκε με πύρινο άρμα και θα ξαναέρθει σήμερα στις έσχατες μέρες για να πολεμήσει με τον Αντίχριστο.

  Ας πάρουμε τα μηνύματα του Θεού για ότι έρχεται.
  «Αγρυπνείτε, γρηγορείτε και προσεύχεσθε».

  Ως προς τις προθεσμίες του αφεντικού τους είναι συγκεκριμένες.

  Νέες ταυτότητες, καταληκτική ημερομηνία Αύγουστος 2026 σε όλη την Ε.Ε.
  Κυκλοφορία ψηφιακού ευρώ 2025-2026 (κατα τ άλλα «δεν έχει σχέση και δεν θα συνδεθεί η ψηφιακή ταυτότητα με το ψηφιακό χρήμα»).
  Κοινός εορτασμός του Πάσχα Ορθόδοξων-Παπικών 2025, με επιδίωξη Κοινού Ποτηρίου.

  Είθε ο Θεός να καταστρέψει τα σχέδιά τους.
  Αν δεν τα καταστρέψει και είμαστε όντως στα έσχατα των εσχάτων ας μας δώσει δύναμη και Πίστη. Η Πίστη θα είναι όλο το ζητούμενο από δω και πέρα.
  Θα δούμε τα μεγαλύτερα θαύματα προσωπικής Πρόνοιας και Προστασίας του Κυρίου μας, αρκεί να Τον εμπιστευτούμε με όλη μας την καρδιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σχετικά με το χάραγμα του Θηρίου-Αντιχρίστου, η Ι.Αποκάλυψη είναι σαφής.

  14.9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
  14.10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.
  14.11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
  14.12 ῟Ωδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ.
  14.13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· γράψον, μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή