30 Ιουλ 2012

Για το Τέμενος της Ρόδου «λεφτά υπάρχουν», για χειροτονίες κληρικών όχι


ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ: Τι ζητούν οι Τούρκοι στη Ρόδο;

Ἐν μέσῳ βαθυτάτης κρίσεως διατίθεται ἕν ἑκατομμύριον εὐρώ
ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ», ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΟΧΙ
Ὡς γνωστόν τό Κράτος, ὡς μᾶς λέγουν οἱ πολιτικοί δέν ἔχει χρήματα καί δι᾽ αὐτό ἀπαγορεύει τάς χειροτονίας κληρικῶν, ἀπαγορεύει τούς διορισμούς θεολόγων καί ἀξιώνει πολλαπλασίως μεγαλυτέρα φορολόγησιν τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλως θά διακόψη τήν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Μέ τήν βοήθειαν δέ τῆς προπαγάνδας, μέσῳ τῶν ΜΜΕ οἱ πολιτικοι στρέφουν ἕν σημαντικόν τμῆμα τοῦ λαοῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἐν μέσῳ κρίσεως ἐνέκριναν τήν ἀνέγερσιν, μέ ἔξοδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους (τό ὁποῖον δέν ἔχει χρηματοδοτήσει ποτέ τήν ἀνέγερσιν ἔστω καί μίας μικρῆς Ἐκκλησίας), τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τό Βοτανικόν. Εἰς τήν ἀνέγερσιν δέν ἀντέδρασε δυστυχῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μέ ἐξαίρεσιν ὡρισμένους Σεβ. Μητροπολίτας.

Τώρα πληροφορούμεθα ὅτι θά διατεθῆ ἕνα ἑκατομμύριον εὐρώ διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ τεμένους Ρετζέπ Πασᾶ εἰς τήν Μεσαιωνικήν πόλιν τῆς Ρόδου. Βεβαίως, ἡ ἀποκατάστασις ἑνός μνημείου πολιτισμοῦ εἶναι ὑποχρέωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ὅταν ὅμως εὑρίσκεται τό Κράτος ὑπό κατάρρευσιν, τά νοσοκομεῖα δέν ἔχουν γάζας καί φάρμακα καί οἱ ἀναξιοπαθοῦντες συμπολῖται μας πολλαπλασιάζονται, πρός τί ἡ σπουδή διά τήν ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τοῦ τεμένους. Ὑπογραμμίζεται ὅτι ἕν τμῆμα τοῦ τεμένους κατέρρευσε τόν Δεκέμβριον τοῦ 2011. Ἡ Τουρκία, ὅμως, ἐκινητοποίησε «γῆν καί οὐρανόν» διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ τεμένους καί πρίν παρέλθουν ὀκτώ μῆνες ἐπέτυχε τήν ἔγκρισιν ἑνός ἑκατομμυρίου εὐρώ διά τήν ἀποκατάστασίν του.
Ἐρώτημα: Ἤσκησαν ποτέ οἱ  Ἕλληνες πολιτικοί πίεσιν εἰς τήν Τουρκίαν διά τήν ἀποκατάστασιν ἱστορικῶν Βυζαντινῶν Ναῶν καί ἄλλων Ἑλληνικῶν Μνημείων, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐγκαταλελειμμένα εἰςδιαφόρους περιοχάς της;
Ορθόδοξος Τύπος, 27/07/2012 (Απόσπασμα άρθρου)
Δείτε σχετικά και: - 1.000.000 € για να αποκατασταθεί το τέμενος Ρετζέπ Πασά στη Ρόδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου