11 Οκτ 2021

Στήριξις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὸν Πάπαν ἐν μέσῳ φρικτῶν παγκοσμίων σκανδάλων!

 

Ὁ παπισμὸς κλυδωνίζεται ἀπὸ ἀνήκουστα σκάνδαλα καὶ ἡ παπικὴ ἕδρα, διὰ νὰ ἀποπροσανατολίση τὴν κοινὴν γνώμην ὀργανώνει ἐκδηλώσεις καὶ συνέδρια. Συμπαραστάτην εὗρε τὸν «Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς», ὁ ὁποῖος ἔσπευσε προθύμως εἰς Βατικανόν, διὰ νὰ παρευρεθῆ εἰς τὴν συνάντησιν τῆς 4ης Ὀκτωβρίου «Πίστη καὶ Ἐπιστήμη: πρὸς τὸ COP26» (= ἡ διάσκεψις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διὰ τὴν κλιματικὴν ἀλλαγήν). Παρόντες καὶ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν θρησκειῶν. Εἰς τὸ σύντομον μήνυμά του ὁ Πατριάρχης, ἀντὶ νὰ ἐπιπλήξη τὸν παπισμὸν καὶ νὰ δηλώση καὶ ὁ ἴδιος μετάνοιαν, ὡμίλησε περὶ τοῦ Θεοῦ ὅλων τῶν θρησκειῶν (ἀκολουθεῖ ἰδική μας μετάφρασις):

«Ἁγιώτατε, Διακεκριμένοι ἡγέτες καὶ ἐκπρόσωποι τῆς πίστης, Ἀγαπημένοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, ἡ ἀπὸ κοινοῦ ὑπογραφὴ ἑνὸς ἐγγράφου ὅπως αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία ἐγκάρδια ἔκκληση πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες ποὺ συναντῶνται στὴ Γλασκώβη εἶναι μία ἰσχυρὴ συμβολικὴ χειρονομία. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διαλόγου καὶ μία ἔκκληση γιὰ συνέχιση αὐτοῦ τοῦ διαλόγου: Ὁ διάλογος μεταξὺ ὅλων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου ἑνώθηκε στὴ δέσμευσή τους νὰ διατηρήσουν τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάλογος μεταξὺ ὅλων τῶν πιστῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θέλησης μοιράζεται ἕνα κοινὸ ὄνειρο γιὰ χάρη τοῦ πλανήτη μας καὶ τῶν ἀνθρώπων του, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς ποὺ ἀξίζουν νὰ κληρονομήσουν ἕνα καλύτερο, καθαρότερο, ἰσορροπημένο κόσμο. Ὁ διάλογος μεταξὺ πίστης καὶ ἐπιστήμης ὡς ἀχώριστων ἑταίρων στὸ ταξίδι, γιὰ νὰ σεβαστοῦμε τὸν ζωτικὸ ρόλο τοῦ ἄλλου στὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τοῦ πλανήτη μας καὶ στὴ συμφιλίωση τῶν διαιρέσεων τῶν ἀνθρώπων του. Καὶ τέλος, ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν πλασμάτων καὶ τοῦ Δημιουργοῦ μας, μεταξὺ κοσμικοῦ καὶ ἱεροῦ, ὅπως ἀκριβῶς προσευχόμαστε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ στὴν Προσ­ευχὴ τοῦ Κυρίου, ὅτι «τὸ θέλημα [τοῦ Θεοῦ] μπορεῖ νὰ γίνει στὴ γῆ, ὅπως καὶ στὸν οὐρανό». Χρειαζόμαστε αὐτὸν τὸν διάλογο, γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὸ περιβάλλον. Χρειαζόμαστε αὐτὸν τὸν διάλογο, γιὰ νὰ συνυπάρξουμε μεταξὺ μας – ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς μέρος τῆς ἱερῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Καὶ χρειαζόμαστε αὐτὸν τὸν διάλογο, γιὰ νὰ εἴμαστε ἁπλά, νὰ ἀναπνέουμε, ἁπλὰ νὰ ἀγαπιόμαστε. Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ ἤσασταν μέρος αὐτοῦ τοῦ διαλόγου. Σίγουρα ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ εἴμαστε ἐδῶ ἀνάμεσά σας».

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸν γῦρον τοῦ κόσμου ἔκαναν τὰ πραγματικὰ προβλήματα… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «paron.gr» τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καναδᾶ ζήτησαν ἐπίσημα συγγνώμη ἀπὸ τοὺς αὐτόχθονες λαούς, μετὰ τὴ συνταρακτικὴ ἀνακάλυψη, τοὺς τελευταίους μῆνες, περισσότερων ἀπὸ 1.000 τάφων, ποὺ βρέθηκαν κοντὰ σὲ παλιὰ οἰκοτροφεῖα. «Ἐμεῖς, οἱ καθολικοὶ ἐπίσκοποι τοῦ Καναδᾶ, ἐκφράζουμε τὴ βαθιὰ λύπη μας καὶ ζητᾶμε κατηγορηματικὰ συγγνώμη», δηλώνουν. Ἀναγνωρίζουν ἐπίσης «τὴν ὀδύνη ποὺ βίωσαν στὰ οἰκοτροφεῖα» καὶ τὶς «σοβαρὲς κακοποιήσεις τὶς ὁποῖες διέπραξαν ὁρισμένα μέλη» τῆς καθολικῆς κοινότητας. «Πολλὲς θρησκευτικὲς κοινότητες καὶ καθολικὲς ἐπισκοπὲς ὑπηρέτησαν αὐτὸ τὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ὁδήγησε στὴν καταστολὴ τῶν γλωσσῶν, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς πνευματικότητας τῶν αὐτόχθονων, χωρὶς νὰ σεβαστοῦν τὸν πλοῦτο τῆς ἱστορίας, τῶν παραδόσεων καὶ τῆς σοφίας τῶν αὐτόχθονων λα­ῶν», τονίζεται. Ἡ δήλωση αὐτὴ ἀναγνωρίζει, ἐπιπλέον, τὰ «ἱστορικὰ καὶ συνεχῆ τραύματα, ὅπως καὶ τὴν κληρονομιὰ τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῶν προκλήσεων ποὺ διατηροῦνται ἀκόμη σήμερα γιὰ τοὺς αὐτόχθονες λαούς». Συνολικά, βρέθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 1.000 ἀνώνυμοι τάφοι, κοντὰ σὲ παλιὰ οἰκοτροφεῖα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας γιὰ αὐτόχθονες, ρίχνοντας φῶς σὲ μία σκοτεινὴ σελίδα τῆς καναδικῆς ἱστορίας. Ὀργανώσεις αὐτοχθόνων ἔχουν ἐπανειλημμένως καλέσει τὸν Πάπα νὰ ζητήσει συγγνώμη. Ἡ δήλωση δημοσιεύτηκε μετὰ τὴν ἐτήσια συν­εδρίαση τῆς Ὁλομέλειας τῆς Συν­όδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων τοῦ Καναδᾶ, ποὺ ζητοῦν μία ἀντιπροσωπία αὐτο­χθόνων νά γίνει δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο τὸν Δεκέμβριο».

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «marathonpress.gr» τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ὑπῆρξαν “ἀπὸ 2.900 ἕως 3.200 παιδεραστές”, ἱερεῖς ἢ ἄνθρωποι ποὺ ἀνῆκαν στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Γαλλίας ἀπὸ τὸ 1950, δήλωσε στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ὁ Ζάν-Μὰρκ Σοβέ, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ ἐρευνᾶ τὴν παιδεραστία στὴν Ἐκκλησία. “Πρόκειται γιὰ μία ἐλάχιστη ἐκτίμηση” στὴ βάση τῆς καταγραφῆς καὶ τῆς καταμέτρησης ἀπὸ ἀρχεῖα (Ἐκκλησία, δικαιοσύνη, ἀστυνομία δίωξης τοῦ ἐγκλήματος καὶ Τύπος) καὶ τῶν μαρτυριῶν ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτή, πρόσθεσε. Εἶναι ἕνας ἀριθμὸς ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἕνα γενικὸ πληθυσμὸ συνολικὰ 115.000 ἱερέων ἢ ἀνθρώπων ποὺ ἀνῆκαν στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Γαλλίας αὐτὴν τὴν περίοδο τῶν 70 ἐτῶν.

Ἔπειτα ἀπὸ δυόμιση χρόνια ἐργασιῶν, ἡ Ἀνεξάρτητη Ἐπιτροπὴ γιὰ τὶς Σεξουαλικὲς Κακοποιήσεις στὴν Ἐκκλησία (Ciase) παραδίδει τὰ συμπεράσματά της σὲ μία ἔκθεση, ἡ ὁποία, τῶν παραρτημάτων περιλαμβανομένων, θὰ ἀνέρχεται συνολικὰ σὲ “2.500 σελίδες”, διευκρίνισε.

Ἡ ἔκθεση θὰ δίνει μία ποσοτικὴ κατάσταση τοῦ φαινομένου, καὶ ἰδίως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων. Θὰ ἀντιπαραβάλλει τὴ σεξουαλικὴ βία στὴν Ἐκκλησία μὲ ἐκείνην ποὺ ἔχει ταυτοποιηθεῖ σὲ ἄλλους θεσμοὺς (ἀθλητικοὺς συλλόγους, σχολεῖα…) καὶ σὲ οἰκογενειακὸ κύκλο. Ὅπως γράφει τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ἡ ἐπιτροπὴ θὰ ἀξιολογεῖ ἐπίσης τοὺς “μηχανισμούς, κυρίως τοὺς θεσμικοὺς καὶ πολιτισμικούς”, ποὺ εὐνόησαν τὴν παιδεραστία καὶ θὰ παραθέτει 45 προτάσεις».

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΘΕΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο "Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ".ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΜΗ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ? ΟΧΙ ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟΝ?
ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ.ΦΩΤΙΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΜΑΣ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com