24 Ιουν 2021

Η μωρία της Δύσεως έναντί του Ισλὰμ

Ἡ μωρία τῆς Δύσεως ἔναντί του Ἰσλὰμ

Νικόλαος Βασιλειάδης

Παρ’ ὅλα τά βλάσφημα καί καθαρῶς μισαλλόδοξα πού γράφει τό Κοράνιο γιά τόν ὁμοούσιο καί ἀδιαίτερο Τριαδικό Θεό, τόν Σωτήρα Χριστό, τόν μονογενή Υἱό καί ἀθάνατον Λόγον τοῦ Θεοῦ, καί τήν Παναγίαν Θεοτόκον, καί τά ὁποῖα ἀναφέραμε στά προηγούμενα κεφάλαια· παρ᾿ ὅλη τή δεδομένη ἐχθρότητα τοῦ Ἰσλάμ κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τή σημερινή συμπεριφορά του στόν Εὐρωπαϊκό καί στόν Ἀσιατικό χῶρο, ἐντούτοις ὑπάρχουν αὐτοί πού ἐπιμένουν νά περιποιοῦνται ποικιλοτρόπως τό Ἰσλάμ.

Εἶναι δέ γελοία καί ἐξοργιστική ἡ γλοιώδης στάση τοῦ παπικοῦ ἱερέα Μάροβιτς πρός τό εἰδωλολατρικό Ἰσλάμ. Ἀποκαλύπτει ὅμως σ᾿ ὅλο της τό μεγαλεῖο τή μωρία τῆς κατ᾿ εὐφημισμόν πολιτισμένης, οὐσιαστικά ὅμως ἐκφυλισμένης Δύσεως μπροστά στόν ἔσχατο βαρβαρισμό τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ εἴδηση ἀναφέρει: Ἄναυδοι ἔμειναν χριστιανοί καί μουσουλμάνοι, ὅταν εἶδαν τόν ἱερέα τῆς Καθολικῆς (=Παπικῆς) Ἐκκλησίας Μάροβιτς νά προσκυνᾶ τό Κοράνι κατά τήν πρώτη μέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ραμζανίου στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ κ. Μάροβιτς μάλιστα δήλωσε ὅτι οἱ ρωμαιοκαθολικοί τιμοῦν τό Κοράνι (...). Τί κι ἄν ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἔχει στήν πλάτη της σταυροφορίες μέ στόχο τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων; Σημασία ἔχει ὅτι σήμερα ‘‘ἀσπάζεται’’ τό Κοράνι...1.

Τούς πραγματικούς ὅμως στόχους τοῦ Ἰσλάμ, πού δέν μᾶς εἶναι ἄγνωστοι ἀπό τό Κοράνιο, μᾶς τούς ἀπεκάλυψε καί ὁ πολύλογος καί κομπαστής πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ὀζάλ, ὁ ὁποῖος, λίγο πρίν πεθάνει, διεκήρυξε: Ἡ Τουρκία θέλει νά εἰσέλθει στήν Ε.Ε. (τότε ὀνομαζόταν ἀκόμη ΕΟΚ) γιά νά... μεταφέρει στήν Κοινότητα τόν Ἰσλαμισμό, ὁ ὁποῖος σύντομα θά γίνει ἡ θρησκεία τῆς Εὐρώπης!2. Ἀλλά ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ἐκφράζοντας τήν ἴδια ἐπίσημη καί σταθερή γραμμή τῆς χώρας του, δέ δυσκολεύτηκε νά εὐαγγελισθεῖ τό: Θά ἐξισλαμίσωμεν τήν Εὐρώπην3!...

Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλες παρόμοιες δηλώσεις ἀπό χείλη Τούρκων ἐπισήμων. Διότι ἀπό τήν ψυχή τῶν Τούρκων ποτέ δέν ἔχουν σβησθεῖ ἡ ἐπιθετικότητα, ὁ ἐπεκτατισμός καί τά ἀντιχριστιανικά σύνδρομα. Τό δέ λεγόμενο εὐρωπαϊκό ὅραμα τῶν Τούρκων δέν εἶναι καθόλου ἀπαλλαγμένο ἰσλαμικῶν ἐλατηρίων. Ἔτσι στίς  8.11.1989 ὁ τότε Ὑπουργός Προεδρίας τῆς Τουρκίας, ἁρμόδιος ἐπί τῶν θρησκευτικῶν ὑποθέσεων, Σαφρέτ Σέρτ, εἶχε διακηρύξει: Ὁ κύριος στόχος μας, ὅταν καταστοῦμε μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος, θά πρέπει νά εἶναι ὁ ἐξισλαμισμός τῆς Χριστιανοσύνης! Στίς 17.11.1999 ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας στή μικτή κοινοβουλευτική ἐπιτροπή Ε.Ε. - Τουρκίας, Μ. Ἀκαρτζαλί, ὅταν κλήθηκε ν᾿ ἀπαντήσει στό ἐρώτημα· τί γυρεύουμε ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι μέσα στούς Χριστιανούς;, συμβούλεψε: Ἄν άντιμετωπίσουμε τό θέμα μέ τήν ἀντίληψη αὐτή, δηλαδή ‘‘τί δουλειά ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι μ’ αὐτούς (=τούς Εὐρωπαίους)’’, τότε ἐσεῖς πρέπει νά εἶστε πολύ ἐξοργισμένοι μέ τόν Μωάμεθ τόν Πορθητή, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκστρατεύσει, γιά νά καταλάβει τήν πρωτεύουσα τῶν Ὀρθοδόξων (=τήν Κωνσταντινούπολη). Τί δουλειά εἶχε στήν πόλη τῶν Χριστιανῶν;.... Καί κάτι ἄλλο ἀκόμη. Στίς 15.5.1998 ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ὑποδεχόμενος τή διοίκηση τοῦ τουρκικοῦ Συνδέμου Τουρκίας - Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἶπε μέ νόημα καί ὑπό τύπο συμβουλῆς: Δέν δεχόμαστε τίς ἀξίες τῆς Εὐρώπης4!...

Αὐτά ὅλα παρ᾿ ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιμένει ὅτι δέν εἶναι ἰσλαμική δημοκρατία, ἀλλά κοσμικό δημοκρατικό κράτος!...

Ἐπίσης δέν πρέπει νά λησμονεῖται καθόλου ἡ ὅλη συμπεριφορά τοῦ ἡγέτη τῶν μουσουλμάνων τῆς Βοσνίας Ἀλία Ἰζετμπέκοβιτς. Ἤδη ἀπό τό 1970 ἔχουμε τήν περιβόητη στούς κύκλους τῶν εἰδικῶν, ἀλλά δυστυχῶς ἐν πολλοῖς ἄγνωστη, ἰσλαμική Διακήρυξή του ἤ Μουσουλμανικό Μανιφέστο. Σ᾿ αὐτό ὁ Ἰζετμπέκοβιτς ἰσχυρίζεται ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει εἰρήνη ἤ συνύπαρξη ἀνάμεσα στήν ἰσλαμική καί τή μή ἰσλαμική πίστη ἀφ᾿ ἑνός, καί μεταξύ κοινωνικοπολιτικῶν καθεστώτων ἰσλαμιστῶν καί μή ἰσλαμικῶν ἀφ᾿ ἑτέρου. Καθορίζει δέ ὡς κύριο πολιτικό στόχο ὅτι τό ἰσλαμικό κίνημα πρέπει καί μπορεῖ νά καταλάβει τήν ἐξουσία, ὅταν ἔχει τήν ἀριθμητική καί ἠθική δύναμη νά τό κάνει· ὄχι μόνο γιά νά καταστρέψει κάθε καθεστώς μή ἰσλαμικό, ἀλλά καί γιά νά οἰκοδομήσει ἕνα νέο, ἰσλαμικό καθεστώς5! Στό ἴδιο κείμενο πρότεινε καθαρά καί ἀπερίφραστα τή δημιουργία μιᾶς ἑνωμένης ἰσλαμικῆς κοινότητος! Τό ὅλο σύνθημα τοῦ Ἰζετμπέκοβιτς συνοψίζεται στήν ἀκόλουθη πρόταση: Οὔτε Ἀνατολή οὔτε Δύση· τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ μόνη λύση!

Δυναμική προσπάθεια γιά τή μόνη λύση τοῦ Ἰσλάμ ἀποτελεῖ καί ἡ ἐνεργός ἀνάμειξη τῆς Τουρκίας στόν πόλεμο μεταξύ μουσουλμάνων καί Σέρβων Ὀρθοδόξων τῆς Βοσνίας, ὁ ὁποῖος προσέλαβε καἰ θρησκευτικό χαρακτήρα. Ὅπως ἐπίσης ἡ ἀνάμειξη καί Ἀραβικῶν χωρῶν μέ Ἰσλαμιστές στρατιῶτες ὁπλισμένους μέ ἄφθονο σύγχρονο ὁπλισμό, προερχόμενον ἀπό τή Δύση6. Παρόμοια στάση ἔδειξε ἡ Τουρκία καί ἄλλες ἰσλαμικές χῶρες καί στά ὅσα ἔλαβαν χώρα τό Κοσσυφοπέδιο τῆς Σερβίας τούς μῆνες Ἀπρίλιο - Μάϊο τοῦ 1999.

Εἶναι ἄξια προσοχῆς ὅσα μετά ἀπό ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα σημειώνει στό βιβλίο του Ἰσλάμ, Ἐπεκτατισμός καί Βία, ὁ Ἰρανός Dr. Arsham Momeni. Γράφει: Ἀξίζει νά μάθουμε γιά τίς πραγματικές διαστάσεις τῶν ‘‘ἀρχῶν’’ τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τίς πλέον βασικές πηγές, καί νά γνωρίσουμε ὅτι ὁ Ἰσλαμισμός δέν ἀστειεύεται οὔτε διαπραγμτεύεται, ἀλλά καί δέν διακονεῖται νά ὑποχωρήσει, ἐφόσον δέν ληφθοῦν σοβαρά μέτρα γιά τήν ἀπομόνωσή του, μέ παράλληλη διαφώτιση τῶν ἑκατομμυρίων θυμάτων του.

Πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη ὅτι:

Ὁ Ἰσλαμισμός ἐπιτρέπει τή σύναψη γάμων μικρῆς διάρκειας (μιᾶς ὥρας, μέρας, ἑβδομάδας κ.λπ.).

Στόν Ἰσλαμισμό, ὅταν χύνεται τό αἷμα τῶν ἀπίστων ἀπό τούς μουσουλμάνους, οἱ τελευταῖοι πηγαίνουν κατευθεῖαν στόν Παράδεισο· καί φυσικά, γιά νά πηγαίνουν ὅλο καί περισσότεροι μουσουλμάνοι στόν Παράδεισο, χρειάζεται νά χύνεται συνεχῶς αἷμα ‘‘ἀπίστων’’.

Οἱ ἀπόψεις αὐτές δέν ἐγκαταλείφθηκαν· ἀντιθέτως ἰσχύουν, δυναμώνουν καί ὠθοῦν τούς μουσουλμάνους στήν προσπάθεια ἀνεύρεσης τρόπων εἰσόδου στόν Παράδεισο, πού τούς ὑποσχέθηκε ὁ Μωάμεθ7 (οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι τοῦ Dr. Ashram Momeni).

Μέσα σ᾿ ὅλο αὐτό τόν πυρετό διεισδύσεως τοῦ Ἰσλάμ, ἡ Δύση, ἀποχαυνωμένη ἀπό τόν ὑλιστικό τρόπο ζωῆς, ἤ πιό συγκεκριμένα, οἱ καλοζωισμένοι καί διεφθαρμένοι ἀστοί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ χώρου καί τῆς Ἁμερικῆς, γιά τούς ὁποίους τό χρῆμα καί ὁ πλοῦτος ἔγιναν αὐτοσκοπός καί τῶν ὁποίων στόχος εἶναι τό κατά κεφαλήν εἰσόδηματό χορτάτο στομάχι, κοιμοῦνται ὑπό μανδραγόραν! Γιά τή σημερινή Δύση ἡ ἄνευρη πλαδαρότητα ἀποτελεῖ... ἀρετή! Καί τοῦτο, διότι οἱ ἀναθυμιάσεις τῆς ἁμαρτία καί οἱ συστροφές τῶν παθῶν τυλίγουν, σάν ἄλλα μαῦρα καί πυκνά σύννεφα, τήν ψυχή τῆς Εὐρώπης καί τήν ἐμποδίζουν νά δεῖ τό φῶς τῆς ἀλήθειας. Ἡ Εὐρώπη, διχαζομένη καί τεμαχιζομένη ἀπό ἐνοχές καί συνειδησιακά πλέγματα, δέν μπορεῖ ν᾿ ἀκούσει τή φωνή τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό στρέφεται καί ἐναγκαλίζεται τό Μωάμεθ, τόν πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος καθιστᾶ τόν ἀπάνθρωπο ἱερό νόμο τοῦ Ἰσλάμ πολιτική πρακτική. Ἤ, ἱεροποιεῖ τήν πολιτική καί τόν πόλεμο κατά τῶν ἀπίστων (γκιαούρηδων), δηλαδή τῶν Χριστιανῶν ἤ τῶν πιστῶν οἱασδήποτε ἄλλης θρησκείας, ὀνομάζοντάς τον ἱερό πόλεμο!

Πολύ πιθανόν ἡ Εὐρώπη νά ἐναγκαλίζεται τό Ἰσλάμ καί διότι ὁ θρησκευτικός ὁλοκληρωτισμός τοῦ χομεϊνικοῦ φονταμενταλισμοῦ προϋποθέτει τήν ἴδια πολιτική ‘‘κουλτούρα’’ μέ αὐτή τῆς Βατικάνειας ἀπαίτησης γιά τόν ἔλεγχο τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων, ἤ μέ τόν ἱεροεξεταστικό πατερναλισμό τῶν ἐπεμβάσεων τοῦ ΝΑΤΟ στή Βοσνία8. Γι᾿ αὐτό ἄλλωστε καί τό Βατικανό ἔχει συμπράξει μαζί μέ τούς Κροάτες καί τούς μουσουλμάνους τῆς Βοσνίας κατά τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων.

Ἀλλά ὄχι μόνο τό Βατικανό· καί ἡ Δύση γενικότερα συνεργάσθηκε μέ τό Ἰσλάμ, προκειμένου ν᾿ ἀντιμετωπίσει τήν ἐπέκταση τοῦ μαρξισμοῦ. Ὁ Dr. Arsham Momeni ὑποστηρίζει ὅτι ἀπό ἔρευνές του, πού διήρκεσαν 15 ἔτη, προκύπτει ὅτι Ἄγγλοι καί Ἀμερικανοί συνεργάστηκαν ἁρμονικά γιά τήν ὑποστήριξη τῶν ἰσλαμικῶν κινημάτων. Ἡ μοναδική διαφορά μεταξύ τους ἀφοροῦσε στή μορφή τῆς θρησκευτικῆς κυβέρνησης. Οἱ Ἄγγλοι ὑποστήριζαν (ὅπως πάντα) τούς πλέον ἀκραίους Μουλάδες τοῦ Ἰράν, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοί τούς μετριοπαθεῖς. Σύμμαχός τους στήν προσπάθεια αὐτή πάντα, κατά τόν Dr. Arsham Momeni, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Πάπας! Γιά ὅλα αὐτά ὁ Ἰρανός συγγραφέας παραπέμπει σέ γεγονότα, ὀνόματα, ἡμερομηνίες καί δημοσιεύματα ἐγκρίτων ἐφημερίδων.

Ὅμως ὁ ἐναγκαλισμός τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τή Δύση ὀφείλεται καί στό ὑλικό συμφέρον, πού διέπει ὅλες τίς κινήσεις τοῦ ὑλιστικοῦ ἀνθρώπου τῆς Δύσεως. Ἔτσι, ἐπειδή ὁ κομμουνισμός τουλάχιστον δέν ἀποτελεῖ ἀπειλή πιά, κάποιος πρέπει νά τόν ἀντικαταστήσει, ὥστε, κατά τόν Dr. Momeni – καί αὐτή εἶναι μιά ἄλλη παράμετρος, πού πρέπει νά προσεχθεῖ – νά συνεχίζονται οἱ ἐξοπλισμοί. Διότι, ὅπως παρτηρεῖ, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι οἱ προμηθευτές τοῦ ΝΑΤΟ ἀποτελοῦνται τουλάχιστον κατά 70% ἀπό ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ἐπιβιώσουν. Γι᾿ αὐτό ὀργανώνεται, κατά τήν ἄποψη τοῦ Dr. Momeni, ἐδῶ καί δεκαετίες ἡ ἀντικατάσταση τοῦ κομμουνιστῆ ἐχθροῦ ἀπό Ἰσλαμιστἠ ἐχθρό. Οἱ πωλήσεις ὅπλων αὐξάνουν ἀκόμη περισσότερο, ἄν στίς μεταβολές, πού ὁλοένα σημειώνονται γύρω στήν Κασπία, στό Οὐζμπεκιστάν, στό Ἀφγανιστάν, στό Πακιστάν καί στίς χῶρες γύρω ἀπό τόν Περσικό κόλπο, συμπεριλάβουμε καί τίς ἐσωτερικές διαμάχες τῶν μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως θά διευρύνουν τίς παραγγελίες αὐτῶν τῶν χωρῶν σέ ἐξοπλισμό. Ἔτσι ἡ Δύση, διά τῶν συνεχῶν ἐξαγωγῶν ὁπλικῶν συστημάτων, εἶναι πάντοτε κερδισμένη οἰκονομικῶς9.

Ἡ Δύση ὅμως στρέφεται καί ἐναγκαλίζεται περιπαθῶς τό Ἰσλάμ καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο: Ἐπειδή τούς σημερινούς Εὐρωπαίους ἱκανοποιεῖ ἀπόλυτα ὁ ἄκρατος ἡδονισμός τοῦ παχυλοῦ Ἰσλάμ.

Ἡ ἄποψη ζωῆς τῆς κεφαλαιοκρατικῆς Δύσεως στοχεύει μόνιμα στήν εὐδαιμονία, τήν ἱκανοποίηση τῶν αἰσθήσεων. Ἡ Δύση ἔχει ἀλλοτριωθεῖ ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἀσκητισμοῦ, τῆς λιτότητος, τῆς ὀλιγοδεΐας, πού καλλιεργεῖ στήν Ἀνατολή τό Ὀρθόδοξο ἦθος. Γιά τό Δυτικό ἄνθρωπο σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι ὁ πλοῦτος, ἡ καλοζωή, ὁ ἄκρατος σεξουαλισμός. Ὁ ἡδονισμός εἶναι, κατά τήν ἄποψη τῆς Δύσεως, ὁ μόνος τρόπος ὑπερβάσεως τῶν πιεστικῶν ἀναγκῶν, πού καταπιέζουν τή σημερινή κοινωνία. Ἄλλωστε καί ἡ χωρίς ψυχή ψυχολογία πού ἔχει ἐφεύρει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, συνιστᾶ σ᾿ αὐτόν ἀχαλίνωτη ἱκανοποίηση τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν γιά νά... ὁλοκληρωθεῖ δῆθεν φυσιολογικά! Γι᾿ αὐτό στή Δύση ἡ εὐδαιμονία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ γίνεται κατανοητότερη ἀπό τόν Ὀρθόδοξο ἀσκητισμό, πού ἀποβλέπει στή μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ, τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν προσωπική του προσπάθεια10.

Ὅλα τά ἀνωτέρω δικαιολογοῦν τό γιατί οἱ Δυτικοί περιποιοῦνται μ᾿ ὅλες τους τίς δυνάμεις τό Ἰσλάμ στή Βοσνία, στό Κόσσοβο, στήν Τουρκία καί στίς Ἀραβικές χῶρες, οἱ ὁποῖες, χάρη στό πετρέλαιο, παρουσίασαν κατακόρυφη ἄνοδο τοῦ οἰκονομικοῦ δυναμικοῦ τους καί καταπληκτική βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τους.

Ἡ Δύση ἀγωνίστηκε μέ νύχια καί μέ δόντια νά ἐντάξει τήν Τουρκία στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Ε.Ε.). Καί μάλιστα μέ ἕνα ἐπιχείρημα ἀφελές καί γελοῖο: Γιά νά ἀποτρέψει τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν Τουρκία, ὅπως εἶπε στίς Κάννες Γερμανός διπλωμάτης. Ὅμως μέ τό ἐπιχείρημα αὐτό οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικανοί ἀποδεικνύουν ὅτι ἔπεσαν στήν παγίδα πού τούς ἔστησαν οἱ στρατοκράτες τῆς Ἄγκυρας μέ τή φερέφωνο μαριονέτα τους, τήν ἄλλοτε πρωθυπουργό τῆς Τουρκίας Τανσοῦ Τσιλέρ. Αὐτή, μέ τή μεσόκοπο γοητεία της, τήν πάντοτε γελαστή, παρά τήν ἀφάνταστα τραγική κατάσταση τῆς Τουρκίας, πέταξε κατά πρόσωπο στή Δύση τήν ἀπειλή: Ἄν ἡ Τουρκία ἀπορριφθεῖ ἀπό τήν Εὐρώπη, τότε καί ἡ Εὐρώπη θ᾿ ἀπορριφθεῖ ἀπό τήν Τουρκία! Καί ἀποκαλώντας, σάν καλή μαθήτρια τῶν πατρώνων της στρατοκρατῶν τῆς Ἄγκυρας, τούς Κούρδους τρομοκράτες πρόσθεσε· ὁ Ἰσλαμικός φανατισμός θά εἶναι ἀπειλή γιά τήν Εὐρώπη, ἄν ἡ Τουρκία μείνει ἐκτός αὐτῆς11!

Αὐτά εἶπε ἡ Τσιλέρ καί τό δόλωμα περί Ἰσλαμικοῦ κινδύνου τῆς Τουρκίας καί τῆς Εὐρώπης ἔπιασε!...

Ὡστόσο ὅταν ἡ Τουρκική χούντα ἀνέτρεψε τήν κυβέρνηση τοῦ Ἰσλαμιστοῦ Νετσμεντίν Ἐρμπακάν, οἱ δημοκράτες τῆς Δύσεως διαμαρτυρήθηκαν, διότι δέν ἀκολουθήθηκαν οἱ... δημοκρατικές διαδικασίες! Ἀλλά, ἐπιτέλους, ποιόν ἀκριβῶς θέλουν οἱ Τουρκόφιλοι τῆς Δύσεως; Τή χούντα τῆς Ἄγκυρας, πού λέει ὅτι πολεμεῖ τούς Ἰσλαμιστές, ἤ τούς Ἰσλαμιστές, πού ἀντιστρατεύονται τή χούντα τῆς Ἄγκυρας; Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη: Οὔτε τόν ἕνα οὔτε τόν ἄλλο! Οὐσιαστικά οἱ κεφαλαιοῦχοι τῶν δυτικῶν δημοκρατιῶν ἀλληθωρίζουν μπροστά στά 60.000.000 πηρούνια πού διαθέτει ἡ χώρα αὐτή12... Τή Δύση ἐνδιαφέρουν οἱ οἰκονομικές ὠφέλειες, πού θά προκύψουν ἀπό τήν... ἀγορά τῆς Τουρκίας καί ὄχι ὁ συνεχιζόμενος βαρβαρισμός καί ἡ ἀδιάκοπη ἀπειλή πολέμου τῆς Τουρκίας κατά τῶν γειτόνων της.

Δυστυχῶς ὅμως οἱ Τοῦρκοι παραμένουν καί σήμερα ὅ,τι ἦσαν ἀνέκαθεν! Εἶχε ἀπόλυτα δίκαιο ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος ἔμεινε αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων ἐπί ἕνα χρόνο (1354-1355) καί ὁ ὁποῖος ὑπέστη τά πάνδεινα στά χέρια τους (γρονθοκοπήθηκε, κτυπήθηκε, μαστιγώθηκε, βασανίστηκε, τά μέλη του παρέλυσαν κ.λπ.), ὅταν τούς ἀποκαλεῖ πιό βάρβαρους ὅλων τῶν βαρβάρων· τοῖς πάντων βαρβάρων βαρβαρωτάτους. Οἱ Τοῦρκοι εἶναι, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, τό δυσσεβές καί θεομισές καί παμμίαρον γένος13! Αὐτά δέ τά λέγει μιά κατεξοχήν ὁσία ψυχή, πού πρόσεχε ὅσον ἐλάχιστοι τά λόγια καί τούς χαρακτηρισμούς της γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Κατακλείοντας τό κεφάλαιο αὐτό, ἐφιστῶμεν τήν προσοχή τοῦ ἀναγνώστου σ᾿ αὐτά πού ἔγραψε ἕνας πολύ καλός γνώστης τοῦ Ἰσλάμ στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὁ νομικός Ν. Π. Ἐλευθεριάδης, καί τά ὁποῖα ἰσχύουν καί στίς μέρες μας. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ συγγραφέας αὐτός γράφει μέ πνεῦμα σαφῶς φιλικό καί διαλλακτικό πρός τό Ἰσλάμ. Ὡστόσο ἐπεσήμανε: Τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ κόσμον καί πολιτισμόν ὅλως διόλου ἰδιαίτερον, ἐντελῶς διάφορον τοῦ Χριστιανικοῦ, σκεπτόμενον καί ἐνεργοῦντα ἐντός ὡρισμένου κύκλου, ἐντός τοῦ ὁποίου δέν δύνανται νά εἰσπηδήσωσι καί εἰσχωρήσωσι εὐκόλως αἱ σκέψεις καί τά συστήματα καί αἱ δοξασίαι τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Ἔξω ἀπό τόν προδιαγεγραμμένο αὐτό κύκλο δέν δύναται νά εὑρεθῇ μουσουλμάνος· οὐδέ δύναται νά ἀσπασθῇ ἰδέας καί σκέψεις καί συστήματα, ἀπό λαόν ξένον πρός τό Ἰσλάμ· ὀφείλει δέ τοὐναντίον νά σκεφθῇ καί πράξῃ κατά τρόπον πάντοτε σύμφωνον μέ τόν Ἰσλαμισμόν. Τό Ἰσλάμ εἶναι θρησκεία περιλαμβάνουσα τά πάντα καί συγχρόνως ἀποκλείει πᾶσαν ἑτέραν θρησκείαν καί ἑπομένως αὐτό ἀποκρούει πᾶσαν ξένην πρός αὐτό ἰδέαν καί πάντα νεωτερισμόν14.

Ὅμως καί σύγχρονοι Εὐρωπαῖοι ἐξέχοντες πολιτικοί κατενόησαν τό ἀσυμβίβαστο τῆς παρουσίας τῶν Τούρκων στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια. Τό Φεβρουάριο τοῦ 1987, ὁ Ἐπίτροπος τῆς Ε.Ο.Κ. Κλ. Σεϋσσόν ἔλεγε πρός τούς Τούρκους: Ἐσεῖς οἱ Τοῦρκοι, ὅπου κι ἄν πήγατε, δέν ἀλλάξατε. Τοῦρκοι μείνατε. Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ Ἰσλάμ. Ἀλλά μέ αὐτές τίς ἰδιότητες, πῶς θά προσαρμοσθεῖτε στήν Εὐρώπη; Πῶς θά ἐνσωματωθεῖτε;. Εἶναι ἐπίσης ἄξιο προσοχῆς ὅτι καί ὁ Αὐστριακός Μέττερνιχ, γνωστός ἀνθέλληνας καί πολέμιος τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, ὅταν διέγνωσε τήν ἐπιτυχία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀποφάνθηκε: Οἱ Τοῦρκοι διέπραξαν μέγα λάθος μέ τό νά ἐξέλθουν ἀπό τήν Ἀσία καί μέ τό νά ἐξασθενήσουν τήν πατρίδα τους καί αὐτούς τούς ἰδίους μέ τίς κατακτήσεις καί ἐπεκτάσεις τους στήν Εὐρώπη, στήν ὁποία θά παραμείνουν πάντοτε ξένοι πρός τόν πολιτισμό15.

Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, ὅτι μόλις μεταδόθηκε, στίς 11.12.1999, ἡ εἴδηση ἀπό τό Ἐλσίνκι ὅτι ἐνεκρίθη ἡ ὑποψηφιότης τῆς Τουρκίας, ἡ μεγάλης κυκλοφορίας Τουρκική ἐφημερίδα Χουριέτ διεκήρυξε: Ἡ πρώτη ὑποψηφία μουσουλμανική χώρα! Ἄλ­λωστε οἱ Τοῦρκοι διαμαρτύρονταν ἐπί ἔτη ὅτι ἡ Ε.Ο.Κ. καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ε.Ε. ἦταν κλειστή χριστιανική λέσχη ἀπό τήν ὁποία σκόπιμα ἀπέκλειαν τήν Τουρκία. Εἶναι γνωστή ἡ γεμάτη ὀργή δήλωση τοῦ ἄλλοτε προέδρου τῆς Τουρκίας Ὀζάλ: Δέν πρόκειται ν᾿ ἀλλάξουμε τή μουσουλμανική μας πίστη πρός χάρη τῶν Εὐρωπαίων (...). Ἄς ἀφαιρέσουν τά δώδεκα ἀστέρια ἀπό τή σημαία τῆς Ε.Ο.Κ. καί ἄς βάλουν δώδεκα σταυρούς16!

Ἀπατῶνται λοιπόν ὅσοι πιστεύουν, ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι δυνατόν ν᾿ ἀλλάξει προσανατολισμό καί νοοτροπία. Σήμερα στρέφεται μέν πρός τή Δύση, ὁ λαός της ὅμως, κατευθυνόμενος ἀπό τούς Ἰσλαμιστές, πιστεύει ὅ,τι καί ὁ Ἰζετμπέκοβιτς τῆς Βοσνίας: Τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ μόνη λύση!...

____________

1. Βλ. ἐφημ. Ἐξουσία, 19.1.1999, σελ. 13. Δημόσιες σχέσεις....

2. Βλ. Ν. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ἡ Ἑλλάς στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη, β΄ ἔκδ., ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθῆναι, σελ. 40.

3. Βλ. Ν. Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ἄρθρο: Θλιβεραί διαπιστώσεις: Τό ‘‘Δόλωμα’’ τοῦ Ἰσλαμικοῦ κινδύνου – Διπλωματία ἡττοπαθείας, ἐφημ. Ἑστία, 29 Αὐγούστου 1995.

4. Βλ. ἄρθρο Ἡ ἀθέατος πλευρά τοῦ Ἐλσίνκι· Ἡ Τουρκική καί Ἰσλαμική προέλασις πρός τήν Εὐρώπην, εἰς ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος, 17.12.1999, σελ. 5.

5. JACQUES MERLINO, Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire, ed. Albin Michel, p. 151.

6. Dr. ARSHAM MOMENI, μν. ἔργ., σελ. 135.

7.  Dr. ARSHAM MOMENI, μν. ἔργ., σελ. 126-127.

8. Βλ. ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, ἄρθρο: Ἡ συγγένεια Δύσης καί Ἰσλάμ, ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 10 Μαρτίου 1996. Οἱ Παπικοί καί Προτεστάντες βρίσκονται ἰδεολογικά κοντά στό Ἰσλάμ. Γι᾿ αὐτό καί κατά τό σύγχρονο μουσουλμάνο ἐρευνητή Smail Baliç, γιά ὅλους αὐτούς τό Ἰσλάμ θά μποροῦσε νά ὀνομασθεῖ ὡς ἕνας ‘‘μεταρρυθμισμένος Χριστιανισμός’’. Καί προσθέτει τήν ἄποψη ὅτι τά νεότερα θεολογικά ρεύματα στή Δύση, τά ὁποῖα ἐκφράσθηκαν μέσα ἀπό τήν ‘‘Ὀλλανδική Κατήχηση’’, δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι τό Ἰσλάμ θά μποροῦσε κάλλιστα σήμερα νά εἶχε ἀναγνωρίσει τούς σύγχρονους Ρωμαιοκαθολικούς καί Προτεστάντες θεολόγους: SMAIL BALIÇ, Das Weltverständnis im Islam‘, στό Mensch,Welt, Staat im Islam, Granz Wien Köln 1977, σελ. 71, παρά ΑΛΕΞ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ, σελ. 37.

9. Dr. ARSHAM MOMEN, μν. ἔργ., σελ. 66, 128, 130-132, 135-137.

10. ΙΕΡΟΘΕΟΥ Μητροπολιτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, Γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί, σελ. 272, 273.

11. ΑΧΙΛ. ΤΑΓΑΡΗ, Στρατηγοῦ, ἄρθρο:Ἔπεα ἐπιδόξων Τούρκων ἡγετῶν, στό Περιοδ. Στρατηγικαί Μελέται, ἔκδοσις Ι.Σ.Μ.Ε., φύλ. 88, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 1995, σελ. 5.

12. Βλ. Α. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ἄρθρο: Αὐτή εἶναι ἡ ἐθνική - θρησκευτική πολιτική καί τοῦ νέου ΠΑΣΟΚ;, ἐφημ. Ἐθνικός Κήρυξ (Πατρῶν), 10.11.1997.

13. Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ἐπιστολή πρός τήν ἑαυτοῦ Ἐκκλησίαν, § 3, 8, στό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ ΠΑΛΑΜΑ,  Συγράμματα (Ἐπιμ. Παναγ. Κ. Χρήστου), Τόμ. Δ΄, σελ. 121, 124.

14. Ν. Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, Ἀνατολικαί Μελέται, τόμ. Α΄, σελ. 37-38.

15. Βλ. ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος, ὅ.π., 17.12.199, σελ. 1.

16. Βλ. ἐφημ. Ὀθόδοξος Τύπος, ὅ.π., 7.12.1999, σελ. 5.

Πηγή: (Βιβλίο Ορθοδοξία, Ισλάμ και Πολιτισμός, Νικολάου Π. Βασιλειάδη), Ο Σωτήρ, tideon.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com