4 Νοε 2020

Ἀνοιχτή ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰερώνυμο- Ὀρθόδοξη Πίστη καί ζωή: Μυστήριον ἀδιαπραγμάτευτον

 

Ἀνοιχτή ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη  Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰερώνυμο-  Ὀρθόδοξη Πίστη καί ζωή: Μυστήριον ἀδιαπραγμάτευτον

«Μή ἔλεγχε κακούς, ἵνα μή μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καί ἀγαπήσει σε.»   (Παροιμ. 9, 8)

Χρίστος Παναγιώτου

Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2021, πού  ἐκυκλοφόρησε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, προλογίζει ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. «Θεία Κοινωνία. Μυστήριο ἀδιαπραγμάτευτο», τό θέμα τοῦ ἐκλεκτοῦ μητροπολίτου μας. Φυσικά καί ἡ Θεία Κοινωνία δέν εἶναι διαπραγματεύσιμη· εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός μας. Αὐτομάτως ὅμως, τίθεται τό ἐρώτημα: ὅλα τά ὑπόλοιπα που ἀφοροῦν στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι διαπραγματεύσιμα;

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα ἴσως εἶναι καταφανής, ἀφοῦ τήν πρώτη περίοδο ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησιές μας, καί ὅταν ἄνοιξαν, ἀντιμετωπίστηκαν, ὄχι μόνο ἀπό τήν πολιτεία, ἀλλά καί ἀπό τόν ἅγιο ποιμένα μας, ὡς ἕνας κοινόχρηστος χῶρος, κατώτερος ἴσως ἀπό κάποιους ἄλλους. Τί συνέβη καί μετά ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ὑπέρλογης ἐμπειρίας τῆς ἐκκλησίας μας, οἱ ποιμένες της ἄλλαξαν ρότα; Τί συνέβη καί ξαφνικά ἡ λατρευτική, μυστηριακή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας θεωρεῖται ὄχι ἁπλῶς διαπραγματεύσιμη, ἀλλά μολυσματικός φορέας;

Μήπως ο Χριστός φεύγει ἀπό τόν ἱερό χῶρο τῆς ἐκκλησίας, μετά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας; Δέν βρίσκεται σωματικῶς στό ἅγιο Ἀρτοφόριο, ὅλο τό χρόνο, 24 ὧρες τό 24ωρο; Μήπως τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τό ὁποῖο καθαγιάστηκε ὁ ἱερός ναός, δέν εἶναι ἱκανό νά προστατεύσει τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ; Μήπως στά ἅγια Λείψανα, ἔπαψε νά κατοικεῖ ἡ θεία Χάρη; Μήπως οἱ ἱερές εὶκόνες, ἔπαψαν νά εἶναι φορεῖς τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, «Πνεύματος ἁγίου πεπληρωμέναι» καί κατά συνέπεια «θείας ἐνεργείας δοχεῖα»[1], κατά τόν μέγα δογματολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό;

Τί ἄλλαξε λοιπόν, στήν ἁγία μας Ἐκκλησία; Γιατί ὁ ποιμένας μας συμπεριφέρεται μέ ὑπερμετρο ζῆλο στήν ἐπιβολή τῶν μέτρων ἑντός τῶν ἱερῶν ναῶν; Ἔξω, δέν ἔχουμε ἀντίρρηση νά τηροῦνται, ἄν καί τά ἐπίσημα στοιχεῖα καθώς καί οἱ εἰδικοί, πέραν αὐτῶν πού προβάλλονται στα ΜΜΕ, δέν παρουσιάζουν τόσο τραγικά τά πράγματα. Αὐτό εἶναι τό μεγάλο παράπονο πολλῶν πιστῶν. Ἑντός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ἐλευθερία; Γιατί ἐπιβάλλει τήν μασκοφορία; «Ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία. ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.» (Β Κορ. 3,17).

Πρίν ἕνα, δύο, τρία χρόνια, ἤ παλαιότερα, δέν ὑπῆρχαν διάφοροι ἰοί γρίππης, μέ μεγάλη θνησιμότητα; Δέν ὑπῆρχαν θανατηφόρα μεταδοτικά νοσήματα; Τί ἄλλαξε φέτος; Ἔχασε ὁ Χριστός τή δύναμή Του; Ὁ σύγχρονος ἅγιος Γαβριήλ ὁ διά χριστόν σαλός, ἐκ Γεωργίας, μᾶς λέγει ὅτι ἀκόμη καί ἡ σκόνη τοῦ ναοῦ εἶναι ἁγιασμένη! Ἄλλαξε ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας καί δέν τό καταλάβαμε ἀκόμη; Διοικεῖται, μήπως, ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τούς πολιτικούς; Ἔπαψε νά τήν κυβερνᾶ τό Ἅγιο Πνεῦμα; Ἔπαψε νά ποιμένει τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὁ ποιμένας Της, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου βλέπουμε τόν Χριστό; Πῶς ἀρμόζει ὀρθόδοξος λόγος μέ ἀντίθετες πράξεις;

«Οἱ χριστιανοί εἶναι πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, [..] ζοῦν τά κοινά γεγονότα, μέ μιάν ἄλλη ὅμως, προοπτική, ἡ ὁποία ἀναβλύζει ἀπό τό διαφορετικό ἦθος καί κυρίως ἀπό τήν διαφορετική προσδοκία καί προοπτική γιά τά μέλλοντα συμβαίνειν.»[2]. Ποῦ φαίνεται αὐτό τό διαφορετικό ἦθος τῶν χριστιανῶν καί αὐτή ἡ διαφορετική ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως προκλήσεων, ἀπό τή στάση ποῦ κρατᾶ ὁ σεβασμιώτατος; Γιατί δεσμεύουμε τόν Κύριό μας μέ τήν ὀλιγοπιστία ἤ τήν ἀπιστία μας, καί δέν ἀφηνόμαστε στά σίγουρα χέρια Του, γιά νά ζήσουμε καί νά διατρανώσουμε τό θαῦμα τῆς Πίστεώς μας, στούς ἀδύναμους (ἀλλά καί στούς μή) χριστιανούς;

Ἡ σημερινή λοιμική νόσος, ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας μας κατά τά ἔσχατα σύμφωνα μέ τή ρήση τοῦ Κυρίου μας: «Ἐγερθήσεται  γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί, κατά τόπους.» (Ματθ. 24, 7), εἶναι εὐκαιρία μετανοίας, εὐκαιρία σωτηρίας. Ὅπως φάνηκε, γιά ἄλλη μιά φορά, ἡ «θεοποιημένη», ἀδύναμη ἐπιστήμη μας, πού κατέληξε «σέ μέτρα μεσαίωνα»[3], καί οἱ πολιτικοί καθώς καί τά ΜΜΕ, πού σπέρνουν καθημερινῶς τόν τρόμο μέ τόν φόβο τοῦ θανάτου, εἶναι ἀδύνατον νά ἀντικαταστήσουν τόν μοναδικό Σωτήρα.

Ὁ μητροπολίτης μας, κ. Ἰερώνυμος, χαρακτηρίζει προκλητικές τίς φωνές πού λένε «μήν κοινωνᾶτε», καί βρίσκει λογικό νά ποῦν στά ἐκκλησιάσματα «μή συγκεντρώνεστε»[4]! Χωρᾶ, σεβασμιώτατε τό λογικό στό ὑπέρλογο; Ἐξηγεῖται ἡ Πίστη μας μέ τή λογική, τόν ὀρθολογισμό τῆς ἐποχῆς μας; Ἐξηγεῖται τό ἀκατανόητον Μυστήριο, τό «ἀδιαπραγμάτευτο», τό τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τήν λογική; Αὐτή τή λογική πού ἐσεῖς προτάσσετε, χρησιμοποιοῦν ὅσοι ἀμφισβητοῦν τό ἱερώτατο αὐτό μυστήριο τῆς Ζωῆς, ἀλλά καί γενικώτερα τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού πορεύεται σέ αὐτόν τόν κόσμο, ἀλλά δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· πού βιώνει διαρκῶς τό θαῦμα!

Στήν τελευταία ἐπιστολή μου[5] ἔθεσα κάποιες ἀπορίες, πού ἀπασχολοῦν καί ἄλλους πιστούς, στόν μητροπολίτη μας, οἱ ὁποίες, ὅσο γνωρίζω, ἔμειναν ἀναπάντητες. Ἐλπίζω, ὁ σεβασμιώτατος νά ἀπαντήσει συνολικά, καί νά μήν ἀγνοήσει τή φωνή τοῦ λαοῦ του, ἐκτός καί ἐάν δέν ὑπάρχουν ἀπαντήσεις πού νά στέκονται δημοσίως...!

Χρίστος Παναγιώτου

……………………………………………….

[1] Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, «ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», Ἔκδοση Ἱ.Μ.Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μάκρη Ἀλεξανδρουπόλεως, σελ.207.

[2] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021»

[3] «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021»

[4] «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021»

[5] «Αὐτές τίς ταπεινές ἀπορίες θά ἤθελα νά λύσει ὁ Μητροπολίτης μας…», https://www.larissanet.gr/2020/09/30/aftes-tis-tapeines-apories-tha-ithela-na-lysei-o-mitropolitis-mas/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com