30 Οκτ 2019

Δεύτερη απάντηση Μητροπολίτου Γόρτυνος προς τον κ. Λυκούργο Νάνη.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΝΑΝΗ
Ἀγαπητέ κ. Νάνη, εὐχαριστῶ γιά τήν νομοκανονική μελέτη σας, τήν ὁποία μοῦ ἀποστείλατε καί ἐδημοσιεύσατε, ἀλλά πολύ λυπᾶμαι, διότι μέ τά πολλά καί ποικίλα ποιμαντικά καί θεολογικά καθήκοντα, πού μέ βαρύνουν δέν δύναμαι, δέν ἔχω τόν χρόνον νά σᾶς ἀπαντήσω. Παρῆλθεν ἡ ἡμέρα καί δέν ἐξετέλεσα τά βασικά μου καθήκοντα. Τό καθημερινό βιβλικό ἀνάγνωσμα δέν τό ἐμελέτησα, οὐτε τό πατερικό,τό σημερινό συναξάρι δέν τό ἐδιάβασα, ἀπόδειπνο καί κομποσχοῖνι δέν ἔχω κάνει ἀκόμη. Τήν Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μέχρι τό μέσον μόνο τήν ἐτέλεσα, τό δέ κύριό μου διακόνημα, τό ἑρμηνευτικό, ἐδῶ καί μερικές μέρες, μ᾽ αὐτό τό λεγόμενο «Οὐκρανικό», δέν τό προχώρησα. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ προϊστάμενός μου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, μέ ἐκάλεσε καί μοῦ ἔκανε παρατήρηση ὅτι ἀργοπορεῖ τό ἔργο πού μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία, τήν ἑρμηνεία τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τώρα δέ, ἄν καί κατάκοπος ἀπό τἀ ποιμαντικά τῆς ἡμέρας διακονήματα, πρέπει νά ἑτοιμάσω καί τό αὐριανό πανεπιστημιακό μου μάθημα διά τούς φοιτητάς τῶν Ἀθηνῶν. Δέν ἔχω λοιπόν, κ. Νάνη, τόν χρόνο γιά ἀπάντηση στήν ἀπάντησή σας, διότι – ξέχασα – εἶναι καί τά ἄλλα καθήκοντά μου ὡς πνευματικοῦ πατρός, νά ἐπικοινωνήσω μέ ψυχές γιά τά διάφορα θέματά τους, τά ὀποῖα μοῦ ἔχουν ἐμπιστευθεῖ. Καί ὅλα αὐτά μέ προχωρημένο νόσημα καρδιᾶς, διά τό ὁποῖον οἱ θεράποντες ἰατροί μοῦ συνιστοῦν ἠρεμία καί ὄχι σύγχυση καί κόπωση.

Συγγνώμην, κ. Νάνη, πιεζόμενος ἀπό τά παραπάνω, λέγω ὅτι καί αὐτή τήν ἀπάντησή σας φευγαλέα καί ὄχι ἐπισταμένως τήν ἀνέγνωσα. Ἀλλά καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ διά τόν κόπο σας καί τήν καλωσύνη σας νά μοῦ τήν ἀποστείλετε. Ἐγώ, ἀγαπητέ συνάδελφε, διετύπωσα γιά τό λεγόμενο Οὐκρανικόν μία γνώμη ἐπί τοῦ θέματος, αὐτήν τήν γνώμη, τήν ὁποία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν διετύπωσαν. Νομίζω ὅτι εὖ καί καλῶς ἔχω τό δικαίωμα αὐτό. Θέλοντας δέ νά πῶ, ἐπί τεθέντος ἐρωτήματος κατά τήν ὁμιλία μου στά «Δημήτρια» Μπραχαμίου, ὅτι πάντοτε συμβαίνουν  παραβάσεις Ἱερῶν Κονόνων, ἔτσι πρόχειρα, στόν προφορικό μου λόγο ἀναφέρθηκα στήν πλέον ἐκλεκτή ἐκκλησιαστική κατάσταση, τήν ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Α´, καί εἶπα ὅτι καί γιά τήν κατάσταση αὐτή ἀκόμη ὁ πολύς π. Ἐπιφάνιος εἶπε ὅτι «τσουβαλιάστηκαν οἱ κανόνες...» καί τά παρακάτω. Μάρτυς μου ὁ Θεός, τόν Ὁποῖο ἀγαπῶ καί λατρεύω καί διακονῶ μέ τά πολλά μου ὅμως λάθη, μάρτυς μου ὁ Θεός, λέγω, ὅτι πραγματικά ὁ π. Ἐπιφάνιος μοῦ εἶπε αὐτήν τήν φράση, ἀκριβῶς – ἀκριβέστατα ὅπως τήν ἀνέφερα στήν προηγούμενή μου πρός σᾶς ἀπάντηση. Ἑπομένως, ἀγαπητέ κ. Νάνη, μήν ἀπαντᾶτε εἰς ἐμέ τά ὅσα γράφετε, διότι δέν τήν εἶπα ἐγώ τήν ἔκφραση αὐτή, ἀλλά ὁ π. Ἐπιφάνιος. Ἄν δέ ζητᾶτε νά σᾶς πῶ τήν δική μου γνώμη ἐπί τοῦ θέματος, μέ πολλή εἰλικρίνεια σᾶς λέγω ὅτι ἐγώ δέχομαι, παραδέχομαι καί πιστεύω τά ὅσα ἀκριβῶς γράφετε. Δηλαδή, μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀκριβῶς νόμιμη ἡ Ἀριστίνδην Σύνοδος, ἀλλά γιά τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ οἰκονομίαν, γίνονται μερικά πράγματα δεκτά καί ἐπιτρεπτά. Καί ἐπειδή γνωρίζω τόν π. Αὐγουστῖνο (εἶμαι κουρά του εἰς μοναχόν καί χειροτονία εἰς διάκονον) καί ἔμεινα μία δεκαετία πλησίον του, ἀπό ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία ὁ Μακαριστός Γέροντας, ἄν καί ἔβλεπε καί αὐτός (καί ὄχι μόνο ὀ π. Ἐπιφάνιος) κάποιες παραβάσεις, ὅμως, βλέποντας καί ὅτι τά πράγματα στήν Ἐκκλησία δέν πηγαίνουν καλά καί ἐλπίζοντας εἰς μία βελτίωση τῶν πραγμάτων, διά τήν ὁποίαν ὁ ἴδιος εἶχε ἐργαστεῖ πρό ἐτῶν, ἐδέχθη μίαν μικρά παράβαση κανόνων (αὐτό πού ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶπε «τουβάλιασμα»), γιά νά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες. Αὐτή εἶναι ἡ πίστις μου ἐπί τοῦ θέματος καί ἀσφαλῶς καί ἡ ἐκλογή τοῦ Ἱερωνύμου (Α´) καί αἱ γενόμεναι ἀπ᾽ αὐτόν χειροτονίαι ἦταν νόμιμαι καί ἦλθε πράγματι δι᾽ αὐτῶν μία πνευματική ἀναγέννηση. Διότι οἱ ἐκλεγέντες ἐπί Ἱερωνύμου ἐπίσκοποι ἦταν περισσότερο ἀπό ἄριστοι. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἀναφερόμενος στήν ὁμιλία μου εἰς τά «Δημήτρια» περί τοῦ «Οὐκρανικοῦ» καί λέγοντάς μου μερικοί περί παραβάσεων Κανόνων ἐγώ, ἔτσι πρόχειρα, θυμήθηκα τόν λόγο τοῦ π. Ἐπιφανίου πού καί στήν καλυτέρα ἐκλησιαστική κατάσταση ἔγιναν παραβάσεις. Ἔτσι λοιπόν εἶπα τόν λόγον αὐτόν καί μήν κάνετε τόν κόπο καί σεῖς καί ἄλλοι νά μοῦ γράφετε πραγματεῖες διά θέματα τά ὁποῖα ἤδη δέχομαι καί πιστεύω, συμφωνοῦντες μαζί σας ἐπί τούτων.
Δέν ἔχω ἀντοχή, ἀγαπητέ κ. Νάνη, γιά περισσότερα, γιατί τώρα πρέπει νά πάρω καί τά βραδυνά μου φάρμακα τῆς καρδιᾶς, νά πῶ καί τά «πατερμά» μου, νά κάνω τήν ὑπόλοιπη Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἑτοιμάσω τό αὐριανό μου Πανεπιστημιακό μάθημα.
Σᾶς εὔχομαι τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας.
Μέ τιμή καί εὐχές,
Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
Δείτε σχετικά και:

40 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τιμά τον μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία η ευγενέστατη του απάντηση.

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

Η φράση "τά «πατερμά» μου" δεν είναι σωστή.
Νομίζω προέρχεται απο εμπαίκτες της προσευχής, γι' αυτό δεν έχει θετικό νόημα και οι πιστοί πρέπει να την αποφεύγουν.

Ανώνυμος είπε...

Το Πάτερ ημών πατερμά???

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση αὐτή δέν ἁρμόζει σέ ἐπίσκοπο καί δή σέ ἀκαδημαϊκό δάσκαλο τῆς Θεολογίας.
Δικαιολογίες, συναισθηματισμοί καί περιττολογίες. Χάθηκε ἡ εὐθύτητα, ἡ παρρησία καί ἡ ἀρρενωπότητα. Ἡ ἐπίκληση τοῦ π. Ἐπιφανίου ὡς σανίδος σωτηρίας εἶναι παντελῶς ἄστοχη. Στό Οὐκρανικό, τολμῶ εἰπεῖν, προσβάλλεται ἡ Εὐαγγελική διδασκαλία περί Μετανοίας! Καί αὐτό εἶναι ὑπόθεση Πίστεως. Τό Φανάρι, οἰκουμενιστικῶ τῶ τρόπω, ἀντικατέστησε τήν μετάνοια μέ τήν διπλωματία, τήν πολιτική καί τήν κοσμική πονηρία. Αὐτά συνιστοῦν ἀλλοίωση τῆς ἐκκλησιολογίας καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας! Ὁ κ. Ἱερεμίας ἐπιστρέφει στόν τόπο τοῦ "ἐγκλήματός" του μεταμεληθείς ὀλίγον, οὐχί ὅμως μετανοῶν. Τί νά τήν κάνουμε τήν ἑρμηνεία του στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅταν ἀναιρεῖται ἀπό τήν παρερμηνεία τῆς Καινῆς;.....

Ανώνυμος είπε...

Oι προσευχές σας και τα "πατερμά" σας (φράση μη συμβατή με το Επισκοπικό αξίωμα) και όλα τα άλλα πνευματικά σας, Σεβασμιώτατε, μάταια τα κάνετε. Δεν εισακούονται ούτε θα εισακουστούν ποτέ, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν την τήρηση της ορθής πίστης. Κι εσείς την έχετε εγκαταλείψει εδώ και καιρό συντασσόμενος,συμφωνών και συναινών με την Αίρεση (Κολυμπάρι) και με το Σχίσμα (Ουκρανικό). Διότι, τόσο η Αίρεση όσο και το Σχίσμα (η "αυτοκεφαλία" σε αχειροτόνητους, σχισματικούς και καθαιρεμένους από την παγκόσμια ορθοδοξία "επισκόπους" δηλ. ανθρώπων εκτός εκκλησίας) είναι βλασφημία Αγίου Πνεύματος και η βλασφημία αυτή κατά το Ευαγγέλιο δεν συγχωρείται από το Θεό.
Αντί για όλα αυτά, καλύτερη για σας θα ήταν η ειλικρινής μετάνοια ενώπιον Θεού και η αλλαγή πορείας σας ως Επισκόπου. Με πολλή αγάπη και σεβασμό.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ἰερεμία
γιά νά ποῦμε τά σῦκα-σῦκα καί τή σκάφη-σκάφη,

καί εἰς τό παρελθόν ὃταν σέ ἐζόρισαν μέ δύσκολες ἐρωτήσεις
ἐπεκαλέσθης τά πολλά σου καθήκοντα.

Δυστυχῶς ΟΛΟΙ μας τίς ἡμέρες μας ἒχομε πολλά καθήκοντα καί προφανῶς καί ὁ κύριος Νάνης,
καί ἐμεῖς ἐδῶ πού διαβάζομε καί τούς δυό σας.

Θά μποροῦσες νά τοῦ πῇς ὃτι θά τοῦ ἀπαντήσῃς λεπτομερῶς σέ 1 ἢ 2 μῆνες κτλ.

Ἐξ'ἂλλου διατί νά ἒχῃς ἀναλάβει ΟΛΑ τά ἀνωτέρω ὑπέρογκα καθήκοντα π.χ. μεταφράσεων καί διδασκαλίας, δέν ὑπάρχει ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ νά κάνῃ κἀποια ἀπό αύτά;

Μέ συγχωρῆς ἀλλά προφανῶς λόγῳ φόρτου, θά ἒχῃς βεβαίως καταργήσει καί τά 2ήμερα, 3ήμερα ταξίδια σέ ἂλλες ἑορτάζουσες μητροπόλεις διά νά συλλειτουργήσης μέ 5-6 ἂλλους Μητροπολῖτες, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν προσφέρει κάτι στήν σωτηρίαν ψυχῶν, ἒτσι δέν εἶναι;

Ανώνυμος είπε...

"Συγγνώμην, κ. Νάνη, πιεζόμενος ἀπό τά παραπάνω, λέγω ὅτι καί αὐτή τήν ἀπάντησή σας φευγαλέα καί ὄχι ἐπισταμένως τήν ἀνέγνωσα".
Aφού την ανέγνωσε "φευγαλέα και όχι επισταμένως", γιατί "απάντησε";

Πνευματικός είπε...

Ταπεινή, Πνευματική, Πατρική, "ζεστή", Κατανυκτική και Συγκινητική η απάντηση του καλού Ιεράρχου. Ας μείνει μέχρι εκεί το θέμα. Γενικώς τα γραφέντα κείμενα θα είναι βοηθητικά για όλους και στο μέλλον. Δεηθώμεν (μαζί με τον πνευματικότατο Αρχιερέα) για τις περαιτέρω εξελίξεις, προς ειρήνευσιν της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και των πιστών ψυχών..

Ανώνυμος είπε...

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας, τα είδε σκούρα και αντιλήφθηκε την γκάφα που έκανε και το ότι εκτέθηκε, και τώρα λέει δεν έχω χρόνο να απαντήσω γιατί έχω να κάνω τα κομποσχοίνια μου, να πάρω τα χάπια μου και να διαβασω το καθημερινό μου αγιογραφικό ανάγνωσμα... Η αυτογελοιοποίηση του αιώνα!
ΥΓ: Εντωμεταξύ έγραψε ολόκληρο άρθρο, σε πολυτονικό κιόλας, για να μας πει ότι δεν έχει χρόνο να απαντήσει!
Έδωσε το αποκλειστικό δικαίωμα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο να χειριστεί όπως θέλει ο ίδιος το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο, λες και στην εκκλησία έχουμε πάπα να χειρίζεται μόνος του τέτοια σοβαρά θέματα...

Efstathios Efstathios είπε...

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, σαφώς και ο πιστός λαός θα πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια. Πιστεύω ότι τα πράγματα, όσον αφορά στην Εκκλησία είναι πολύ απλά. Δηλαδή μπορούνε να μας πούνε απλά οι Ποιμένες μας σε "ποιανού" την Εκκλησία θα πάμε οι Ορθόδοξοι: Στου Ονούφριου ή στου Επιφανίου; Από διπλωματικής και πολιτικής πλευράς, όπως διατυπώνετε σε διάφορους κύκλους, μπορεί να είναι όντως πολύπλοκα και θέλει πολλή διάκριση να κατανοήσουμε ποιός έχει δίκαιο. Πιστεύω ότι ο "πόλεμος" μεταξύ λαϊκών και Επισκόπων δεν οδηγεί πουθενά. Ίσως στο να δίνει τροφή σε κάποιους να επικαλούνται τους "καβγάδες" και να τους ανάγουν εις Αίρεσιν. Επειδή δεν πρόκειται για δογματικό θέμα, αλλά για διοικητικό καλό είναι να υπάρχει ψυχραιμία από όλες τις πλευρές και ο χρόνος θα δείξει!!! Εμείς οφείλουμε τον χρόνο μας να τον αφιερώνουμε αδιαλείπτως σε αυτά που αναφέρει στην εισαγωγή του ο Άγιος Γόρτυνος, δηλαδή στην Προσευχή, στον Θεό!!!
Άλλωστε μεγάλα ονόματα, όπως οι Γαζαίοι Πατέρες Βαρσανούφιος ὁ Μέγας, Ἰωάννης ὁ
Προφήτης καί ὁ ἀββάς Δωρόθεος, "παρότι ἔζησαν σέ μία ἐποχή μέ πολλές ἔριδες δογματικοῦ περιεχομένου στή μετα-χαλκηδόνεια περίοδο δέν εἰσῆλθαν σέ θεολογικές διαμάχες ἀλλά παρέμειναν προσηλωμένοι στήν ἀσκητική ἁγιοπνευματική ζωή. Γι’ αὐτούς τό κέντρο τοῦ πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐσωτερική ἐργασία καί ἡ μυστική προσωπική σχέση μέ τό Θεό
πού ἀναδυκνύεται μέσῳ τῆς ἐργασίας τῆς ὑπακοῆς, τῆς ταπείνωσης, τῆς διαρκοῦς μετανοίας, τῆς ἀποκοπῆς τῶν παθῶν. Ὁ στόχος εἶναι ἡ προσέλκυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ
διαρκής μνήμη τοῦ Θεοῦ". (Βλ. Διπλωματική Εργασία Αρχιμανδρίτου Δωρόθεου (ΔΗΜ.) Τζεβελέκα 2016).

Vlamakis Christos είπε...

Μας έπεισες Δέσποτα...

Ανώνυμος είπε...

"Δέν ἔχω ἀντοχή, ἀγαπητέ κ. Νάνη, γιά περισσότερα, γιατί τώρα πρέπει νά πάρω καί τά βραδυνά μου φάρμακα τῆς καρδιᾶς, νά πῶ καί τά «πατερμά» μου, νά κάνω τήν ὑπόλοιπη Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἑτοιμάσω τό αὐριανό μου Πανεπιστημιακό μάθημα".
Αυτά θα μπορούσαν να παραληφθούν και μάλιστα με τόση λεπτομέρεια.
Οι σχολιαστές περίμεναν να δουν μια ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα του κ.Νάνη και όχι να μάθουν για τα φάρμακά του.

Ανώνυμος είπε...

Aν αυτο το κειμενο ειναι επισκοπου της Εκκλησιας, εγω ειμαι αστροναυτης της ΝΑΣΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ τον άγιο Γόρτυνος διότι, υπό συνθήκες συμπιεσμένου , από την πλευρά του, χρόνου, υπεβλήθη στον κόπο να απαντήση, για δεύτερη φορά στα υπ εμού κατατεθέντα.
Επιπροσθέτως, τον ευχαριστώ για τις ευχές του και αντεύχομαι.
Φρονώ ότι κατόπιν και της νέας απαντήσεως του σεβασμιωτάτου, και κυρίως εκ του τρόπου με τον οποίο αυτή είναι διατυπωμένη, δεν υφίσταται ουσιώδης λόγος συνεχίσεως του μεταξύ μας διαλόγου.
Οι αναγνώστες του εγκρίτου αυτού ιστολογίου θα διαμορφώσουν τις κρίσεις τους και θα εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους, επί των όσων κατετέθησαν τόσο από το σεβασμιώτατο όσο και από τον υποφαινόμενο.
Εννοείται ότι τα όσα διαλαμβάνει η απάντησή μου κάθε άλλο παρά συνιστούν νομοκανονική μελέτη.
Ωστόσο, κατατέθηκαν κάποια πολύτιμα, όπως θέλω, να πιστεύω ιστορικά στοιχεία, τα οποία αποσαφηνίζουν κάποιες αμφιλεγόμενες πτυχές της συγχρόνου εκκλησιαστικής μας ιστορίας.
Επίσης διατυπώθηκαν και κάποιες απόψεις που άπτονται της κανονικής διαστάσεως του Ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος, το οποίο δυναμιτίζει, ατυχώς, την πανορθόδοξη ενότητα.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Προς "Πνευματικό": πού είναι η απάντησή του ο Ουκρανικό;

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει! Δεν έχει χρόνο ο δεσπότης Ιερεμίας.Κατανοητό.
Δεν χρειάζεται όμως να μας κοινοποιεί και το καθημερινό του πρόγραμμα!
Θα μπορούσε να γράψει λιτά ότι αδυνατώ να ασχοληθώ άλλο γιατί δεν μου φθάνει ο χρόνος.
Όχι όμως να μας γράφει τόσα πολλά για το βεβαρυμένο του πρόγραμμα και τόσο λεπτομερειακά!

Ανώνυμος είπε...

Για τον "απλό" λαό, πότε θα κυκλοφορήσει μια απλή αλλά αξιόπιστη - και εύκολα μελετώμενη - Παλαιά Διαθήκη, με αξιόπιστη νεοελληνική ερμηνεία και σύντομα αλλά αξιόπιστα σχόλια; (τα σχόλια δεν είναι εντελώς απαραίτητα).

Ποιος θα μελετήσει τους πολλούς τόμους της Παλαιάς Διαθήκης που εκδίδει ο Μητροπολίτης Ιερεμίας;
Θα τους μελετήσουν μόνο οι "επιστήμονες Θεολόγοι" της Εκκλησίας;
Δεν έχω μελετήσει αυτό το έργο, αλλά ελπίζω να μην έχει επηρεαστεί καθόλου από διάφορες ψευτο-επιστημονικές θεωρίες που κυκλοφορούν διεθνώς.

Πότε θα ασχοληθούν οι ποιμένες της Εκκλησίας, κυρίως οι Επίσκοποι, με την ΣΩΣΤΗ (σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους Αγίους της Εκκλησίας) και άρτια ΚΑΤΗΧΗΣΗ του ΛΑΟΥ;

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟ 9:22,ΚΑΙ ΤΟ "ΠΡΩΤΕΙΟ" ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΘΕΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Διαφωνώ με τους ανώνυμους και επώνυμυμων που κατακρίνουν τον μητροπολίτη που δημοσίευσε το πρόγραμμα του.
Πολύ καλά έκανε για να παραδειγματιζόμαστε πολλοί από εμάς που μέσα στην τεμπελιά μας κατακρίνουμε τους πάντες.
Τουλάχιστον ας πάρουμε κάτι ωφέλιμο από το καλό πρόγραμμα του μητροπολίτη και ας συνεχίσουμε πιο προσεκτικά για να μην κατακρίνουμε εύκολα και περισσότερο όταν η καμπούρα-αμαρτήματα μερικών-μερικών δεν είναι και τόσο μικρή...

Ζηνάς

Ανώνυμος είπε...

1. Το πρωτείο του Πάπα δεν είναι καθαρώς διοικητικόν, αλλά στηρίζεται σε λανθασμένη θεωρία. Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει εκπεφρασμένη τέτοια θεωρία (εκτός από άστοχες φράσεις ορισμένων), αντιθέτως υπάρχουν προνόμια τα οποία έχουν δοθεί στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκ των Ιερών Κανόνων. Το θέμα είναι πλέον ποιά ερμηνεία είναι η σωστή για τα προνόμια αυτά, μέχρι πού εκτείνονται και αν το Πατριαρχείο είχε όντως το δικαίωμα να κάνει τήν πράξη αυτή.
2. Η φράση «πατερμά» ήταν το πρόβλημα σε πολλούς σχολιαστές παραπάνω. Τό ότι είδαν έναν άνθρωπο εξαντλημένο από την κόπωση (ο γιατρός κ. Νάνης ασφαλώς θα καταλαβαίνει τί σημαίνει καρδιοπαθής), να προσπαθεί να τα φέρει όλα εις πέρας, αυτό δεν τους συγκίνησε καθόλου! Λίγη ντροπή πιά!

Ανώνυμος είπε...

Πνευματικέ, μάλλον και ολίγον φαιδρή μου φαίνεται η απάντησή του!

Unknown είπε...

Είπατε ότι συμφωνείτε με τον κ. Νάνη στα περι Ιερωνύμου του Α, αλλά στο ότι δεν έχει καμμια σχέση αυτό με το Ουκρανικό, κάνατε κοινώς την «πάπια».

Και αντί να μας πείτε ότι θα το μελετήσετε το θέμα και θα απαντήσετε σ ενα μήνα, και ίσως αναθεωρήσετε τη θέση σας και κυρίως τη στάση σας , μας ενημερώσατε για το επιφορτισμένο ημερήσιο πρόγραμμά σας ως δικαιολογία..
Και εις άλλα με υγεία...

Διονύσιος είπε...

Στα θέματα αιρέσεων και σχισμών, αυτήν την απάντηση θα δώσει μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, όταν τον καλέσει ο Κύριος μας καί Θεός μας ο Ιησούς Χριστός;;;
Αγάπησε πνευματικα περισσότερο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και κάνει τα θελήματα του, παρά τούς ιερούς κανόνες των αγίων πατέρων τών εννέα οικουμενικών συνόδων, πού απαγορεύουν της συμπροσευχες καί τά συλλειτουργα ορθοδόξων αρχιερέων με ετεροδοξους καί σχισματικούς.

Ανώνυμος είπε...

Пρος Ζηνά: από πού και ως πού μιλάς για τεμπελιά αυτών που ασκούν κριτική; Πώς αποφαίνεσαι χωρίς να γνωρίζεις; Όποιοι δηλαδή κριτικάρουν τα κακώς κείμενα το κάνουν μέσα στην τεμπελιά τους; Ή μόνο ο Γόρτυνος έχει βεβαρυμένο πρόγραμμα;

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα μας δεν είναι το βεβαρυμένο πρόγραμμα του μητροπολίτη αλλά η στάση του στο Ουκρανικό που κατασκανδάλισε τους πιστούς.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 5:57 μ.μ αυτοί που κατέκριναν ολοκληρωτικά τον μητροπολίτη για το "πατερμα" θα συμφωνήσω μαζί σου.
Αυτοί όμως που απλά το έθιξαν ως μη καλό και σωστό, αλλά δεν τον κατέκριναν ολοκληρωτικά, καλά έκαναν και τόνισαν ότι η φράση αυτή δεν είναι σωστή.

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στον 8:10 μ.μ.
Δεν είπε κανείς ότι μόνο ο Γόρτυνος έχει βεβαρυμένο πρόγραμμα, αλλά ότι ο Γόρτυνος λόγω του βεβαρυμένου προγράμματός του δεν μπορεί να ασχοληθεί άλλο με το θέμα! Τί δεν καταλαβαίνεις δηλαδή; Γι᾽ αυτό και ο παραπάνω σχολιαστής μίλησε για «τεμπελιά». Μόνο οι τεμπέληδες δεν καταλαβαίνουν τί σημαίνει βεβαρυμένο πρόγραμμα. Γι᾽ αυτούς όλα είναι εύκολα... Στα λόγια βεβαίως!

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ,ΑΥΤΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΜΟΝΟ;ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ;ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ(ΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ,ΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ(ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ),ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ,ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ(ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ;).ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ(ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΝ Κ.ΟΝΟΥΦΡΙΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ.ΜΑΛΛΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ!

Ανώνυμος είπε...

Ξαναδιάβασε το σχόλιο του Ζηνά 8:10 μ.μ. για το καταλάβεις σωστά. Δεν το διάβασες καθόλου σωστά το σχόλιο του που αναφερόταν στους τεμπέληδες πνευματικά και στους τεμπέληδες σε σχέση με τα πνευματικά έργα του μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία.
Δεν αφορά τους ελάχιστους σχολιαστές που εργάζονται πνευματικά (και κάνουν τόσες προσευχές και πνευματικές αναγνώσεις) όπως ο μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή του μητροπολίτη. Αν δεν έχεις το χρόνο δεν απαντάς. Δεν τον πίεσε κανείς να απαντήσει. Δεν υπήρχε σοβαρός λόγος να μας αναφέρει με λεπτομέρεια τόσα πράγματα για να δικαιολογηθεί επειδή δεν απαντά ουσιαστικά. Και μόνο που παραδέχεται ότι φευγαλέα και όχι επισταμένα διάβασε την απάντηση του κ.Νάνη λέει πολλά.

Ανώνυμος είπε...

Τον εχεις δει πολλες φορες τον Γορτυνος σε συλλείτουργα;
Και οχι, αγαπητε μου,πολλα πραγματα δεν υπαρχουν αλλοι να τα κανουν, γιατι στα λογια μονο ειναι καλοι οι πολλοι (...και μαλιστα στα σχολια) και οχι στα εργα.

Ανώνυμος είπε...

Γράφει ο μητροπολίτης Γόρτυνος στην απάντησή του: ἐδέχθη μίαν μικρά παράβαση κανόνων (αὐτό πού ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶπε «τουβάλιασμα»).
Μικρή παράβαση και τσουβάλιασμα δεν συμβιβάζονται.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το κείμενο κάθε άλλο παρά λογίζεται ως απάντηση.
Ή απαντάς σε αυτά που σε ρωτάνε ή όχι.
Δεν μπορείς να λες από τη μια μεριά "είδα φευγαλέα το κείμενό σας" και από την άλλη να έχεις την απαίτηση να θεωρούν όσοι σε διαβάζουν ότι απάντησες.
Ή δεν απαντάς καθόλου ή απαντάς αφού έχεις ασχοληθεί πρώτα επισταμένα με το κείμενό του άλλου.
Όχι να "απαντάς" ενώ το έχεις διαβάσει φευγαλέα.
Μου άρεσε που κάποιο ιστολόγιο έγραψε για αποστομωτική απάντηση του Γόρτυνος χωρίς όμως να παραθέσει και τα κείμενα του Λ.Νάνη. Πολλή φαντασία έχει ο ιστολόγος αυτός.

Ανώνυμος είπε...

Σε ποια απάντηση αναφέρεσαι Αναγνώστη; Πού την είδες την απάντηση;

Ανώνυμος είπε...

Ναι αγαπητέ ανώνυμε 8:35 μ.μ. δεν είναι το θέμα μας το βεβαρυμένο πρόγραμμα του μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία, όμως δεν μπορούν μερικοί ανώνυμοι να τον κατακρίνουν σκληρά επειδή μας κοινοποίησε το βαρύ πρόγραμμα του.

Ανώνυμος είπε...

Ευγενικότατη η απάντηση του μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία. Μακάρι όλοι οι μητροπολίτες ν' απαντούσαν έτσι στα παιδιά της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Βαρυ κι ασηκωτο...

Ανώνυμος είπε...

Η απάντηση βρίσκεται στην ανάρτηση κάτω απο την οποία σχολίασες 12:36 μ.μ.
Πώς δεν την βλεπεις;

Ανώνυμος είπε...

Αυτή δεν είναι απάντηση αλλά δικαιολογία για τη μη απάντηση 12:53.
Έτσι δεν είναι;

Ανώνυμος είπε...

Και αυτή απάντηση είναι 2:43 μ.μ.
Είναι μια απάντηση και ευγενέστατη.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com