17 Ιουλ 2017

Χρήστος Σαλταούρας, Ο Ιησούς Χριστός και ο Αρχάγγελος ΜιχαήλΟ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ
            Οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν  την πλάνη ότι δήθεν ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ !!!  Υποστηρίζουν ότι ο Υιός  του Θεού είναι κτίσμα – ένας Αρχάγγελος και μάλιστα ο μοναδικός Αρχάγγελος. Ο Μιχαήλ ! Σύμφωνα με την αίρεση των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά το πρώτο δημιούργημα του Πατρός ήταν ο Μιχαήλ, ο οποίος αργότερα έγινε  ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος όταν πέθανε περιήλθε σε ανυπαρξία ...και όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε πλέον ως Αρχάγγελος Μιχαήλ και όχι ως άνθρωπος !
« ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» Α Θεσσαλονικείς. 4:16.
Οι Χιλιαστές οπαδοί της Σκοπιάς επικαλούνται την αναφορά του Απ. Παύλου σε «φωνῇ ἀρχαγγέλου» του Χριστού, για να υποστηρίξουν ότι δήθεν ο Χριστός είναι Αρχάγγελος. Θαυμάστε ερμηνευτική ρηχότητα !
Την φράση «ἐν σάλπιγγι Θεοῦ» του ιδίου εδαφίου δεν την πρόσεξαν ; Και αν την πρόσεξαν πως την ερμηνεύουν ; Διότι αν ο Ιησούς είναι Αρχάγγελος  λόγω της φωνής Αρχαγγέλου ….  λόγω της σάλπιγγας Θεού τί είναι ;

11)     Δανιήλ 10:13 «καὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθε βοηθῆσαί μοι».
Ο Μιχαήλ είναι ένας από τους κορυφαίους όχι ο μοναδικός όπως διδάσκουν οι Χιλιαστές.
22)     Ιούδας 9: « ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος».
Λουκάς 8: 28-32 « ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.  παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.  ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.  ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς».
Ο Διάβολος  τολμά να αντιμάχεται τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αντιθέτως  εμπρός στον Ιησού είναι αδύναμος και παρακαλά αυτόν …
Επίσης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρέπεμψε τον Διάβολο στην επιτίμηση του Κυρίου.  Ο Ιησούς  είναι ο Κύριος που επιτιμά τα Δαιμόνια – Μάρκος 9: 25 « ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν».
33)     Η Αγία Γραφή  σε κανένα εδάφιο δεν αναφέρει την γελοία διδασκαλία ότι ο Ιησούς είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
44)     «᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εβραίους 13:8.
            Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο Ιησούς Χριστός είναι ο ΙΔΙΟΣ πάντοτε, δεν αλλάζει,ο ΙΔΙΟΣ ήταν στο παρελθόν , ο ΙΔΙΟΣ είναι τώρα καιο ΙΔΙΟΣ θα είναι  στους απέραντους αιώνες !
Ίσως κάποιος ρωτήσει : Γιατί η Γραφή λέγει ότι ο Ιησούς ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος ; Δεν σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού ; Δεν γεννήθηκε ως βρέφος και αναπτύχθηκε μέχρι την ανδρική ηλικία ; Δεν πέθανε ο Ιησούς και κατόπιν αναστήθηκε ; ΠΩΣ δεν αλλάζει ; Δεν είναι αλλαγή το να πεθαίνει κανείς ;
Απαντούμε : Ασφαλώς το να γεννάται κανείς ως βρέφος και να γίνεται άνδρας είναι αλλαγή. Επίσης το να πεθαίνει κάποιος, να γίνεται νεκρός, είναι μεγάλη αλλαγή ! Επίσης το να επανέρχεται στην ζωή ένας νεκρός είναι και αυτή μεγάλη αλλαγή !
Ο λόγος της Γραφής «᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» δεν αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού αλλά την θεία φύση !
Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος όταν σαρκώθηκε δεν έπαψε να είναι Θεός, δεν άλλαξε ! Ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις : Θεία και Ανθρώπινη.
«ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων» Εβραίους 7:3
Ο Ιησούς είναι ταυτόχρονα ΑΠΑΤΩΡ= χωρίς πατέρα και ΑΜΗΤΩΡ = χωρίς μητέρα, διότι ως Θεός έχει μόνο Πατέρα και δεν έχει Μητέρα και ως άνθρωπος έχει μόνο Μητέρα και δεν εχει Πατέρα ! Είναι επίσης ως Θεός χωρίς «ἀρχὴν ἡμερῶν» ενώ ως γνωστόν ως άνθρωπος έχει αρχή ημερών διότι συνελήφθη εν μήτρα – «καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν» Λουκάς 1:31
Όπως λοιπόν ο Ιησούς  ως άνθρωπος συνελήφθη εν μήτρα αλλά ως Θεός δεν έχει αρχή ημερών, έτσι ως Θεός δεν αλλάζει, ενώ ως άνθρωπος άλλαζε – « Καὶ ᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ» Λουκάς 2:52.
Κάποιος άλλος ίσως ρωτήσει : Οι Άγγελοι αλλάζουν ;
Απαντούμε :
Οι Άγγελοι δεν αλλάζουν ΤΩΡΑ, στο παρελθόν όμως μπορούσαν να αλλάξουν και μερικοί άλλαξαν και έγιναν Δαίμονες! Δεν έκανε ο Θεός τους Δαίμονες. Ο Θεός εποίησε αγαθούς Αγγέλους. Μερικοί όμως με δικό τους θέλημα έγιναν Δαίμονες.
Οι Άγγελοι μετά την ΠΤΩΣΗ του Εωσφόρου και των Δαιμόνωνέπαυσαν να έχουν την δυνατότητα αλλαγής. Ούτε οι Άγγελοι πλέον μπορούν να γίνουν Δαίμονες ούτε οι Δαίμονες να αλλάξουν και να γίνουν αγαθοί Άγγελοι !
Το ίδιο θα ισχύσει και για τους ανθρώπους  μετά την Κρίση .Δεν θα μπορούν όσοι αποπεμφθούν στην Κόλαση να πάνε στον Παράδεισο ούτε όσοι κληρονομήσουν τον Παράδεισο να πάνε στην Κόλαση. Γιαυτό όσο είμαστε ζωντανοί πρέπει να προσέχουμε τι επιλογές κάνουμε σε αυτόν τον δοκιμαστικό βίο !
Σε αντίθεση λοιπόν με τους Αγγέλους που στο παρελθόν μπορούσαν να αλλάξουν και τους ανθρώπους που αλλάζουν, ο Θεός δεν αλλάζει!
« Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι» Μαλαχίας 3:6
« πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» Ιακώβου 1:17
Η φράση λοιπόν «᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εβραίους 13:8, αφορά τον Ιησού ως Θεό. Ο Ιησούς ως Θεός δεν αλλάζει ποτέ, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον.
Το εδάφιο Εβραίους 13:8 αποδεικνύει την Θεότητα του Ιησού Χριστού. ΠΟΥ είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνται την Θεότητα του Ιησού Χριστού ;
Οι Χιλιαστές της Σκοπιάς λέγουν ότι ο Ιησούς είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ !!! Λέγουν ότι ο Ιησούς ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού ήταν ο πρώτος Άγγελος. Κατόπιν σύμφωνα με την κακοδιδασκαλία τους ο Θεός έβαλε την ζωή του Υιού του στην κοιλιά της Παρθένου Μαρίας και ο Ιησούς γεννήθηκε ως Άνθρωπος πλέον όχι ως Άγγελος. Δηλαδή διδάσκουν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε άνθρωπος και έπαυσε να είναι Άγγελος !!! Κατόπιν, όταν ο Ιησούς θανατώθηκε, περιήλθε σύμφωνα με την Σκοπιά σε ανυπαρξία ! Και όταν ο Θεός τον ανέστησε τον έφερε πάλι σε ύπαρξη ως ισχυρό πνευματικό όν – Αρχάγγελο Μιχαήλ- και όχι ως άνθρωπο, διότι δήθεν δεν θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει πίσω την ανθρώπινη ζωή του αφού την έδωσε για Αντίλυτρο !!! Δηλαδή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που είχε γίνει άνθρωπος μετά από ένα διάστημα τριών ημερών ανυπαρξίας, ξαναέγινε πάλι Αρχάγγελος !!!
Αυτά τα φαιδρά διδάσκουν οι Χιλιαστές ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά !
Τι και αν η Γραφή λέγει ότι ο Ιησούς «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εβραίους 13:8, αυτοί τον θέλουν Αρχάγγελο που γίνεται άνθρωπος, (μόνο άνθρωπος) και μετά ανύπαρκτο πρόσωπο… πριν ξαναγίνει και πάλι Αρχάγγελος !!!
Επίσης η Γραφή λέγει ότι ο Ιησούς έλαβε πάλι την ανθρώπινη ζωή του την οποία έδωσε ως Αντίλυτρο. Διότι το Αντίλυτρο έγκειται στην Θυσία την οποία έκανε και δεν αναιρείται με την Ανάσταση του Ιησού ως ανθρώπου όπως νομίζουν οι Χιλιαστές !
« διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.  οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου» Ιωάννης 10: 17-18
Ο Ιησούς έδωσε την ανθρώπινη  ζωή του και την πήρε πίσω. Έλαβε πίσω αυτό που έδωσε. Ανθρώπινη ζωή έδωσε όπως και οι Χιλιαστές συμφωνούν. Αυτήν λοιπόν πήρε πίσω.
«εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς ᾿Ιησοῦς» Α Τιμόθεον 2:5
Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Ιησού μετά την ανάστασή του ΑΝΘΡΩΠΟ και όχι Αρχάγγελο όπως οι πλανεμένοι μάρτυρες της Σκοπιάς!
Ιωάννης 20 :17 « λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς»
Ο Αναστημένος Ιησούς ονομάζει τους Μαθητές του ΑΔΕΛΦΟΥΣ . Αν είχε αναστηθεί ως Αρχάγγελος και όχι ως άνθρωπος δεν θα ονόμαζε ανθρώπους ως ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ! Άρα ως άνθρωπος αναστήθηκε.
55)     « Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ,  ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,  ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» Φιλιππησίους 2: 5-7.
Ο Ιησούς Χριστός «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων» λέγει η Γραφή. Ο Χριστός πριν σαρκωθεί ήταν σε μορφή Θεού. Δεν ήταν σε μορφή Αρχαγγέλου ή Αγγέλου όπως μωρολογούν οι πλανεμένοι Χιλιαστές της Σκοπιάς. Άλλωστε όπως η φράση «μορφὴν δούλου λαβών»σημαίνει ότι έγινε πραγματικός άνθρωπος, έτσι και η φράση «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων» σημαίνει ότι ήταν πραγματκός Θεός και όχι με μεταφορική έννοια.
Ο Ιησούς Χριστός «μορφὴν δούλου λαβών» λέγει η Γραφή. Ο Χριστός έλαβε μορφή δούλου. Αυτό σημαίνει ότι πρίν δεν ήταν δούλος αλλά Κύριος = Θεός. Ο Χριστός δεν ήταν Κτίσμα. Τα κτιστά πρόσωπα είναι όλα δούλοι του Θεού.
« Κἀγὼ ᾿Ιωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.  καὶ λέγει μοι· ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ Θεῷ προσκύνησον» Αποκάλυψη 22: 8-9.
Και οι Άγγελοι δούλοι είναι  του Θεού όπως οι άνθρωποι. Ο Ιησούς όμως έλαβε μορφή δούλου , δεν ήταν δούλος.  Άρα ο Ιησούς δεν ήταν Άγγελος πριν σαρκωθεί δεν ήταν κτίσμα – δούλος, αλλά Θεός - Κύριος.
Η φράση «μορφὴν δούλου λαβών» αποδεικνύει την Θεότητα του Υιού και την ΙΣΟΤΗΤΑ αυτού προς τον Πατέρα. Αν ο Υιός είναι κτίσμα δεν θα γινόνταν δούλος όταν σαρκώθηκε, θα ήταν και από πριν δούλος.
Ο Χριστός όμως έγινε δούλος αφού «ἑαυτὸν ἐκένωσε», άδειασε τον εαυτό του από τα θεία μεγαλεία (όχι από την Θεότητα). Δεν μπορεί ο Θεός να παύσει να είναι Θεός. Ο Υιός έγινε δούλος χωρίς να παύσει να είναι Κύριος- Θεός. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς να απωλέσει την θεία φύση.
(«᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εβραίους 13:8.
« Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι» Μαλαχίας 3:6).
Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος όταν σαρκώθηκε δεν έπαψε να είναι Θεός, δεν άλλαξε ! Ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις : Θεία και Ανθρώπινη.
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
«ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,  ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών»
Θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τώρα την παραπάνω φράση του Αποστόλου Παύλου :
«ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων»
Η μετοχή «ὑπάρχων» είναι ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ. Εκφράζει δηλαδή εναντίωση – «αν και υπήρχε».
«ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών»
Ο σύνδεσμος «ἀλλά» είναι ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΣ. Εκφράζει δηλαδή  αντίθεση.
Αυτές οι επισημάνσεις είναι σοβαρές διότι πρέπει κατά την μετάφραση-ερμηνεία του χωρίου να μην χάνεται το νόημα της αντίθεσης – εναντίωσης που εκφράζουν η εναντιωματική μετοχή «ὑπάρχων» και ο αντιθετικός σύνδεσμος «ἀλλά» !
Δηλαδή η ερμηνεία  του τμήματος του χωρίου «οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ» πρέπει νοηματικά να υποστηρίζει την αντίθεση – εναντίωση που εκφράζουν η εναντιωματική μετοχή «ὑπάρχων» και ο αντιθετικός σύνδεσμος «ἀλλά».
Με άλλα λόγια, ο Ιησούς ΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΥ….«οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ» ...ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ  ΕΛΑΒΕ ΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΟΥ.
«οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ»
Η λέξη «ἁρπαγμὸς» στην αρχαία Ελληνική σημαίνει και «ευκαιρία προς απόλαυση».
Κύριλλος Αλεξανδρείας (σχολιάζων το 19ο κεφ. Της Γενέσεως) : « Ο δη και συνείς ο δίκαιος (Λώτ), μειζόνως κατεβιάζετο (τους δύο Αγγέλους), και ουχ αρπαγμόν την παραίτησιν ως εξ αδρανούς και υδαρεστέρας εποιείτο φρενός» ( Ε.Π Migne 68 ,72).
Ευσέβιος : «Ο Πέτρος δε αρπαγμόν τον δια σταυρού θάνατον εποιείτο δια τας σωτηρίους ελπίδας» ( Ε.Π Migne 24, 537)
Επίσης : Ε.Π Migne 20, 1009 «Οίον άρπαγμα τι την επάνοδον ποιησάμενοι…μη μετά φόβου συν ημίν βιώεν» και 31, 605 «Μηδέ συ άρπαγμα προς την ασέβειαν λάβης την των προσώπων διαίρεσιν».
Ο Ιησούς Χριστός ΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΥ...ΔΕΝ ΘΕΩΡΗΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΝ ΙΣΟΘΕΪΑ ΤΟΥ…..ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ  ΕΛΑΒΕ ΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ.
 Άρα ο Ιησούς ως Θεός είναι ίσος με τον Θεό – Πατέρα, γιαυτό και δεν ήταν δούλος αλλά έγινε δούλος όταν σαρκώθηκε.
« διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ» Ιωάννης 5: 18.
Σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Ευαγγελιστού ο Ιησούς παρουσίαζε  τον εαυτό του ΙΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.
« ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα» Ιωάννης 5:23
ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Φιλιππησίους 2: 5-7.
Οι αιρετικοί Χιλιαστές αποδίδουν ως εξής το χωρίο Φιλιππησίους 2: 5-7:
«Να διατηρείτε αυτή τη διανοητική στάση μέσα σας η οποία ήταν και μέσα στον Χριστό Ιησού,  ο οποίος, αν και υπήρχε με μορφή Θεού, δεν διανοήθηκε κάποια αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσος με τον Θεό.  Όχι! Αλλά άδειασε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους» (Μετάφραση Νέου Κόσμου).
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Χιλιαστές παραφράζουν το χωρίο επειδή αρνούνται την ισότητα του Χριστού ως Θεού με τον Πατέρα. Αποδίδουν το χωρίο με τρόπο που προκλητικά αγνοεί το νόημα του  ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΥ συνδέσμου«ἀλλά» ! Σύμφωνα με την απαράδεκτη ερμηνεία των Χιλιαστών ο Χριστός «δεν διανοήθηκε κάποια αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσος με τον Θεό», δηλαδή ήταν κατώτερος του Θεού Πατρός ! «Αλλά άδειασε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου» !
Σύμφωνα με την Μετάφραση Νέου Κόσμου ο κατώτερος του Πατρός Υιός (άρα δούλος) ….έγινε δούλος !!!  Έγινε δούλος ο ήδη δούλος !!! ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ !

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Χρήστος Σαλταούρας έχει καλή γνώση Αγίας Γραφής και να συνεχίσει να γράφει αντιαιρετικά άρθρα με βάση την Αγία Γραφή.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com