5 Νοε 2016

Φώτης Μιχαήλ, Μετασυνοδικοί κραδασμοί καί ἀπώλειες ψυχῶν.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Μετασυνοδικοί κραδασμοί καί ἀπώλειες ψυχῶν.
Οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης ‘’ἁγίας καί μεγάλης συνόδου’’ πλήγωσαν πολύ βαθιά  τίς Ὀρθόδοξες συνειδήσεις μας. Οἱ καρδιές μας ξεχείλισαν ἀπό θλίψη καίἀθυμία.
Οἱ πατεράδες μας οἱ πνευματικοί -εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι- κατά τό ρῆμα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ‘’ὅπως φαίνεται, ἀγάπησαν μιάν ἄλλη γυναῖκα μοντέρνα, πού λέγεται παπική ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τούς κάμνει καμμίαν ἐντύπωση, ἐπειδή εἶναι σεμνή’’.(1)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογική μας συνείδηση,ἀκούγοντας ἀπό χείλη ἀρχιερέων λόγια κολακευτικά γιά τούς αἱρετικούς τοῦ λεγόμενου παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιών καί θεωρίες βλάσφημες περί ‘’ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν’’ καί περί ‘’δύο πνευμόνων’’ τῆς Μίας, Ἁγίας,  Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, μπερδεύεται καί θολώνει.(2)
Τό Ἐκκλησιολογικό μας φρόνημα, βλέποντας μέσα στό Κολυμπάρι, ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς, τόν Πατριάρχη καί τούς συνοδικούς Μητροπολίτες νά συμπροσεύχονται παρέα μέ προτεστάντες καί παπικούς ἱερωμένους, πλήττεται ἱσχυρότατα καί κινδυνεύει νά ἀλλοιωθεῖ.(3)
Ἡ Ὀρθόδοξη Δογματική μας Παράδοση, μέ τήν ‘’συνοδική’’ πλέον ἀναγνώριση ἱεροσύνης καί μυστηρίων στούς ἀμετανόητους αἱρετικούς, περιφρονεῖται καί στραγγαλίζεται ἀνεπανόρθωτα.(4)
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆςἘκκλησίας μας, ἀφ’ ἑνός μέν μέ τά φληναφήματα περί ‘’μεταπατερικῆς καί συναφειακῆς’’ θεολογίας καί ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ἐπινόηση ‘’νέου τύπου’’ συνόδων ‘’αντιπροσωπευτικῆς συνοδικότητας’’, παραθεωροῦνται καί ὑβρίζονται.
Ἤδη ἔχουν παρέλθει πάνω ἀπό τέσσερις μῆνες, καίἐμεῖς, ὡς Ἱεραρχία, ἀντί νά καταπιαστοῦμεμέ τίς θανατηφόρες πνευματικά συνέπειες αὐτῆς τῆς ψευτοσυνόδου, ἀσχολούμαστε μέ ζητήματα δευτερεύοντα καί ἐπουσιώδη.
Ἀποτέλεσμα: Ἀπό τήν μιά μεριά, οἱ θλιβερές άποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίουκαί ἡ συνεχιζόμενη ἐπ’ αὐτῶν σιωπή τῶν Ἰεραρχῶν μας. Ἀπό τήν ἄλλη, μιά πληθώρα εἰδικῶν μελετῶν, πρό καί μετασυνοδικῶν, ἀποκαλυπτικῶν τοῦ στημένου αὐτοῦ ἁμαρτωλοῦ ἐγχειρήματος. Καί στό μέσον αὐτῶν ὁ κάθε συνειδητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πιστό μέλος τῆς Μίας, Ἀγίας , Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, μετέωρος καί γεμᾶτος ἐρωτηματικά.
Ποῦ εἶναι οἱ ποιμένες, πού θά στηρίξουν τό ποίμνιό τους καί θά τό βοηθήσουν νά ξεπεράσει τό Ἐκκλησιολογικό καί Δογματικό του αὐτό ἀδιέξοδο;
Σεβαστοί μας ἀρχιερεῖς, μέχρι πότε θά περιμένει ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, νά ἀκούσει ἀπότά χείλη σας τό τί φρονεῖτε γιά τίς ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης;
Μέχρι πότε, νομίζετε, ὅτι τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας θά ἀνέχεται στήν κεφαλή του ποιμένες συσχηματισμένους μέ τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καί τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ;(5)
Μέχρι πότε θά παριστάνετε τούς ‘’καλούς ποιμένες’’, ἐνῷ στήν πράξη φέρεστε ὡς ’’ποιμένες μισθωτοί’’, σπαράζοντες κάθε ἀθῶο ὁμολογητή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας;(6)
Σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς, καλεῖστε νά βγεῖτε τώρα καί νά ἀπαντήσετε ξεκάθαρα στόν λαό τοῦ Θεοῦ: Πιστεύτε ἤ ὄχιστόν ρόλο πού σᾶςἀνέθεσε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησίακαίστήνὑπόσχεση πού δώσατε τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς σας;
Ἐάν πράγματι ὁμολογεῖτε ὅλα τά ἄρθρατοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας καί δέν ἀνέχεστε, ὄντως, τήν ὑβριστική καταπάτηση κάποιων ἀπό αὐτά, τότε γιατί δέν βγαίνετε νά τό πεῖτε στόν λαό μας, πού ἔχει μπερδευτεί μέ τήν σιωπή σας καί κινδυνεύει νά χάσει τήν πατροπαράδοτη Πίστη του;(7)
Τί σᾶς ἐμποδίζει νά ὁμολογήσετε εὐθέωςτήν προσήλωσή σας στίς ἀποφάσεις τῶν Οίκουμενικῶν μας Συνόδων καίστίς Διδαχές τῶν Ἀγίων μας Πατέρων;
Γιά ποιόν λόγο κρατᾶτετά στόματά σας κλειστά καί δέν καταγγέλλετε ἀπό ἄμβωνοςτήν ψυχοκτόνο δράση τῶν αἱρέσεων καί προπαντός τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ;
Τί σᾶς κάνει, νά γίνεστε ἕνα μέ τούς καρδιναλίους καί τούς πάστορες συμπροσευχόμενοι κάθε τόσο μαζί τους,ἀκόμα καί μέσα στόν σεπτό πατριαρχικό μας Ἱερό Ναό ;
Τί εἶναι αὐτό, πού σᾶς κρατάει ἐπί πενήντα ὁλόκληρα χρόνια ὀμήρους τῶν λεγομένων  διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν διαλόγων, ὅταν οἱ δαιμονόπληκτοι συνομιλητές σας ἐμμένουν στήν πλάνη τους καί παραμένουν ἀμετανόητοι παρά τίς πολυχρόνιες συζητήσεις σας;(8)
Ποιός σᾶς ἀναγκάζει νά στέλνετε τά Ὀρθόδοξα νιάτα μας, νά σπουδάζουν τά γράμματα τοῦ Θεοῦ στίς αὐλές τῶν αἱρετικῶν καί σάν γυρίσουνε πίσω στήν Πατρίδα, ‘’ὅλα νά τούς φαίνονται κουτσὰ καὶ στραβά, καὶ νά δουλεύουνε φανατικὰ γιὰ νὰ χαλάσουνε τὴν ἁγνὴ καὶ σωστὴ πίστη τοῦ λαοῦ μας’’;(9)
Ποιός σᾶς ὑποχρεώνει νά βραβεύετε τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως καί νά προωθεῖτε τούς ‘’καιρικούς’’ καί τούς ‘’μεταπατερικούς’’, ἐνῶ ταυτόχρονα τά δικά σας πιστά παιδιά τά ἐγκαταλείπετε ἤ ἀκόμα καί τά διώκετε ἀπεινῶς;(10)
Σεβαστοί μας πατέρες, ‘’ὅ ποιεῖτε, ποιήσατε τάχιον’’. Διαφορετικά, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι θά προκύψουν διαιρέσεις καί ἀπώλειες ψυχῶν. Καί τότε ἡ εὐθύνη θά βαραίνει αἰωνίως ἀποκλειστικά καί μόνον τίς πλάτες τίς δικές σας. Μή γένοιτο.
5/11/2016
ΠΗΓΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
(3). http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2016/06/blog-post_496.html
(6).http://www.pentapostagma.gr/2016/07/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B1.html#ixzz4DccceCAV
(7).http://www.pentapostagma.gr/2016/08/%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84.html
(9).http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/06/blog-post_25.html

(10). http://www.pentapostagma.gr/2016/11/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CF%85%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7%CF%82-andrew-cuomo.html

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα λόγια των " ιεραρχών " της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχουν κανένα αντίκρισμα όσο ομολογιακή επικάλυψη και αν έχουν. Δυστυχώς οι Ιεράρχες της Κρατικής Εκκλησίας έχουν πνεύμα όχι πύθωνα άλλα χαμελέοντα και ενώ μπορεί , ανάλογα με το ακροατήριό τους, σε μια στιγμή να βγάζουν πυρινους λόγους υπέρ της ορθοδόξου πίστεως, την άλλη στιγμή να υποστηρίζουν την παν-αίρεση του οικουμενισμού και να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία και επικοινωνία με οικουμενιστές.

Θέλουμε πράξεις και όχι λόγια.

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Είναι τραγωδία να επισημαίνουν λαικοί τους κινδύνους,να τους βλέπουν και οι φύλακες να μη μπορούν να τα δουν ή να τα βλέπουν αλλά να μη τολμούν να υψώσουν ανάστημα. Αρθρώνουν λόγο,αλλά είναι αρκετό αυτό; Δείξε μου τη πίστη σου μέσω των έργων σου μας λέει η γραφή! Εντάξει,είμαι ορθόδοξος,πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός,κάνω τα τυπικά,ψάλλω,πάω στην Εκκλησία,δέχομαι τον Υιό του Πατέρα. Μα φτάνει αυτό; Αν δεν τον ομολογώ πάντοτε και δεν ακολουθώ τα ίχνη του,αν δεν αρνούμαι καθ΄ημέραν τον εαυτό μου και δεν σηκώνω το σταυρό μου ποιά η σχέση μου με τον Χριστό που μου έδειξε και το πρότυπο και την οδό; Δε σώζονται εκείνοι που λένε Κύριε-Κύριε με το λόγο και μόνο,αλλά και με τη πράξη. Και η πράξη σημαίνει σταυρός καθημερινός,απάρνηση κάθε εμποδίου που μου φράσσει τη θέα της οδού προς το Πατέρα μου. Δε βλέπουμε τα εμπόδια,είναι αόρατα ή εμφανίζονται ως γέφυρες αγαθές της οδού; Τι ΄ναι αυτό που με κάνει να εφησυχάζω συmπροσευχόμενος με κάποιον που δε βαδίζει την οδό του πάθους του Κυρίου ή δεν δέχεται τον ίδιο τον Κύριο; Γιατί να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου ή εκείνους που πατάνε σε δύο βάρκες από ολιγοπιστία για να μη χάσουν και τις ομορφιές της παροδικής ζωής και της μελλούσης; Αφού η πείρα του ανθρώπου μου λέει ότι είναι ανεπαρκής ο άνθρωπος και κάθε απόπειρα εμπιστοσύνης στον εαυτό μου είναι μια συνεχής τυφλή πρόσκρουση σε τοίχο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com