16 Σεπ 2015

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί της Συνάξεως των Ιεραρχών του Οικουμενικού ΘρόνουΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
Ἐν Πειραιεῖ τῆ16/9/2015
Ἡ κυριότερη αἰτία, ἀπό ὀρθοδόξου θεολογικῆς ἐπόψεως, τῆς παγκοσμίου κρίσεως, πού διέρχεται σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα, θά πρέπει νά ἑστιαστεῖ στήν ἀπομάκρυνση, τήν ἀποστασία ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν ἀμετανοησία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση καί αἰχμαλωσία στήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ σατανοκίνητος καί δαιμονικός Οἰκουμενισμός, ὄργανο στά χέρια τῆς Μασονίας καί τοῦ διεθνοῦς φρικώδους Σιωνισμοῦ,πού ἀποσκοπεῖ στήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὡς μοναδικοῦ παγκοσμίου βασιλέως, ἀλλοιώνει τίς συνειδήσεις καί ἔχει διαβρώσει σχεδόν τούς πάντες καί τά πάντα.

Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω –γιά νά περιοριστοῦμε μόνο στά τελευταῖα οἰκουμενιστικά γεγονότα– εἶναι ἡδιαθρησκειακή συνάντησηγιά τήν δῆθεν εἰρηνική συνύπαρξη Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων χωρίς τήν ἀποκήρυξη τοῦ ἐγκληματικοῦ Κορανίου τοῦ δῆθεν αἰωνίου λόγου τοῦ Θεοῦ πού διατάσσει τήν «σφαγή τῶν ἀπίστων»,πού πραγματοποιήθηκε σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας στίς 2 καί 3-9-2015[1], τόΔιεθνές Θεολογικό Συμπόσιογιά τήν 75ηἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυση τῆς παπικῆς οἰκουμενιστικῆς κοινότηταςστό Ταιζέἀπό τίς 30-8 ἕωςτίς 6-9-2015[2], ἡ διαθρησκειακή συνάντηση, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό τήν οἰκουμενιστική κοινότητα τοῦ «ἁγίου Αἰγιδίου» στά Τίρανα τῆς Ἀλβανίας στίς 6-9-2015[3], τό Διεθνές Συνέδριο «ὀρθόδοξης πνευματικότητας», πού ἔλαβε χώρα στήν οἰκουμενιστική μεικτή καί διομολογιακή μοναστική κοινότητα τοῦ Μποζέ τῆς Ἰταλίας ἀπό τίς 9 ἕως τις 12-9-2015[4] καί τό Διεθνές Συνέδριο τῆς Ἐταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη στίς 10-9-2015[5].
Δυστυχῶς ὅμως στή Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού πραγματοποιήθηκεστό Φανάρι ἀπό τίς 29-8 ἕως τίς 2-9-2015[6] ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐνέμεινεστό οἰκουμενιστικό του κοσμοείδωλο.Τοῦτο ἀποδεικνύει καί ἡ ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογίαεἰσήγησή του[7], πού ἐξεφώνησε στίς 29-8-2015 πρός τούς Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, μέ τήν ὁποία ἔδωσε τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά τίς σχέσεις, πού πρέπει νά ἀναπτύξουνμέτούς αἱρετικούς, τούς ἑτεροδόξους καίτούς ἀλλοθρήσκους, στηριζόμενος περισσότερο στίς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικάνειας ψευδοσυνόδου καί τή νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Παπισμοῦ, παρά στήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί παράδοση.
Σχολιάζοντας μερικά βασικά σημεῖα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου,ἐπιθυμοῦμε νά τονίσουμε τά ἐξῆς :
Ἡ δεινή καί τραγική πραγματικότητα, πού εἶναι πλήρως ἀντίθετη μέ τάς σκέψεις τοῦ Παναγιωτάτου, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Οἰκουμενι(στι)κή Κίνηση, μέ ἀποκλειστική εὐθύνη, ὄχι τῶν μαχητικῶν καί ἀντιοικουμενιστικῶν ἱστολογίων, ἐφημερίδων καί ἄλλων Μ.Μ.Ε., ἀλλά τῶν ἰδίων τῶν αἱρετικῶν καί ἑτεροδόξων ἀπό τή μιά, καί τῶν οἰκουμενιστῶν ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ. Οἱ μέν αἱρετικοί καί ἑτερόδοξοι διακρίνονται γιάτήν ἔλλειψη εἰλικρίνειας καί μετανοίας, ἐμμένοντες σατανικῶς στήν κακοδοξία. Οἱ δέ οἰκουμενιστές διακρίνονταιγιά τήν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τόνὑπερτονισμό τῆς ἀγάπης καί τόνὑποτονισμό τῆς ἀληθείας, τήν πρακτική τοῦ νά μή συζητοῦνται τά χωρίζοντα, ἀλλά τά ἑνοῦντα, τήνἄμβλυνση τῶν ὀρθοδόξων κριτηρίων, τήν ἀμοιβαία ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος χωρίς διακοινωνία, πού εἶναι σχιζοφρενική κατάσταση, τόν διάλογο ἐπί ἴσοις ὄροις, τήν ὑπογραφήκαί υἱοθέτηση κοινῶν ἀντορθοδόξων κειμένων, τίς ἀντικανονικές συμπροσευχές καί τόν λαϊκό Οἰκουμενισμό. Τό μόνο, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήνΟἰκουμενι(στι)κή Κίνηση, εἶναι ἡ σύγχυση καί ὁ συγκρητισμός. Ἐνῷ ἐάν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀκολουθοῦσε τήν Πατερική ὁδό μαχίμου ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς Οἰκουμένης καί κονιορτοποιοῦσε τίς αἱρέσεις μέ παγκόσμιο λόγο καί πατερική παρρησία, θἀ ἐδόξαζε τόν Θεό καί θά διεσφάλιζε τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὁ καθηγητής ΜΜΕ τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ κ. Καμπουράκης ὡς μοῦ ἐγνώρισε εἶχε προτείνει τήν δημιουργία δορυφορικῆς πλατφόρμας γιά τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία σέ 17 γλῶσσες ἀλλά συνήντησε παντοῦ κλειστές πόρτες. Ἄν αὐτό εἶχε γίνει μέ τήν ἀείζωο χάρη τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ καί τήν παγκόσμια ἀναγνώριση καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τότε θά εἶχε τήν δυνατότητα καί τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης νά ἀνοίξει καί τό διεθνές status νά τοῦ ἀναγνωριστεῖ ἀπό τήν Τουρκική Πολιτεία καί οἱ περίπυστοι ναοί τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά μή μεταβάλλονται σέ τεμένη ἀλλά νά τοῦ ἀποδοθοῦν ὡς λατρευτικοί χῶροι .
Οἱ«χειροτονίες» γυναικῶν στόν ἱερατικό καί ἐπισκοπικόβαθμό καί ἡ θεσμοθέτηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στόν Προτεσταντικό κόσμο ὅπως οἱ εἰσηγηταί στήν Σύναξη Μητροπολίται Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιοςπαρεδέχθησαν,πού ἀποτελεῖ ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί καθιερώνει μιά κίβδηλη ἀνθρωπολογία ὡς ἡ  κορωνίδα τῶν ἁμαρτιῶν, καθώς καίἡ ἀναγνώριση τῶν «γάμων» μεταξύ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀποδεικνύουν ὅτι καθόλου δέν ἐπηρρεάστηκε οὔτε πλησίασε ἡ αἵρεση καί ἡ ἑτεροδοξία πρός τήν ὀρθόδοξη κατεύθυνση, θεολογία καί ζωή.
Ἡ δήλωση παραίτησης τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα ἀπό τήν θέση τοῦ συμπροέδρου τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, ἄν καί τελικῶς δέν ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὡς ἐκείνη τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ πού εἶχε συνοδευθεῖ μέ τήν δηλωσή του περί «ἀνοσίου παιγχνίου», ἀποτελοῦν ἀποδείξεις, ἴσως τίςπιό τρανταχτές, τῆς ἀκαρπίας τοῦ ἑκατόχρονου ἐγχειρήματος τῆς Οἰκουμενι(στι)κῆς Κινήσεως καί ἐπιβεβαίωση τοῦ Παυλείου λόγου «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος»[8].
Ἡ αἵρεση δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἰδιοτροπία στήν ἀντίληψη τῶν θεολογικῶν πραγμάτων, ἀλλά μία δαιμονική στρέβλωση τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ,μέ τρομακτικές συνέπειες πέραν τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.
Θά ἔπρεπε ὁ Παναγιώτατος νά ἀποφύγειτήν ἀναφορά του στόν μῦθο τῆς «μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως» ἐκ μέρους τῶν οἰκουμενιστῶν στά πλαίσια τῆς οἰκουμενι(στι)κῆς κινήσεως καί τῶν θεολογικῶν διαλόγων, διότι οἱἐπαίσχυντες συμφωνίες τοῦ Μπάλαμαντ καί τοῦ Σαμπεζύ, ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀντορθοδόξων κειμένων τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε, τῆς Ραβέννας καί τοῦ Πουσάν, ἡ ὑπογραφή Κοινῶν Δηλώσεων μέτόν αἱρεσιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης, οἱἀντικανονικές συμπροσευχές καί τά ἡμισυλλείτουργα μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, καταδεικνύουν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο.
Ἀπόδειξη τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῶν αἱρέσεωνεἶναι ἡ βλάστηση τοῦ δαιμονιώδους Ἰσλάμ,μέτό φρικιαστικό ἰδεολόγημά του περί ὑποταγῆς τῶν πάντων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα συμπίλημα τῶν χριστολογικῶν αἱρέσεων τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, πού ἀρνήθηκαν τήν κατ’οὐσίαν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἀνεκήρυξαν πανηγυρικά τόν Θεό ἀπρόσιτο καί ἀμέθεκτο ἀπό τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἑπομένως ἡ ὑποταγή (Ἰσλάμ) νά εἶναι ἡ μόνηπνευματική σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Ἀβυσσηνῶν τῆς Αἰθιοπίας, τῶν Νεστοριανῶν Ἀσσυρίων καίτῶν Ἰακωβιτῶν Μονοφυσιτῶν τῆς Συρίας σφαγιάζονται ἀπό τό πνευματικό τους ἔκγονο, τό Ἰσλάμ, πού οἱ πατέρες τους ἀφρόνως δημιούργησαν μέτήν σατανική στρέβλωση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστολογίας.
Ἡ ἰστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται.Ἄς θυμηθοῦμε τήν γενοκτονία τῶν μονοφυσιτῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς νεότουρκους Ἰσλαμιστές.
Κατόπιν ὅσων ἐλέχθησαν προηγουμένως, ἡ δήλωση τοῦ Παναγιωτάτου, κατά τήν ὁποία οἱ συνθήκες ὑποχρεώνουν δῆθεν τούς Ὀρθοδόξους νά μετέχουν σέ συμπροσευχές καί κοινή λατρεία μέτήν ἑτεροδοξία, ἀποτελεῖ πλήρη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ἡ ὁποία ρητῶς ἀπαγορεύει, καί μάλιστα μέ τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως, τίς συμπροσευχές καί τήν κοινή λατρεία καί εἶναι μία ἄπελπις προσπάθεια νά συντηρηθεῖ τό πτῶμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό ὁποῖο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἀνωτέρω, εἶναι ὀδωδώς καί τυμπανιαῖο, ἐφ’ὅσον ἡ ἑτεροδοξία δέν ἀποπτύσσει τίς πάμπολλες αἱρέσεις της.
Ἡ μέν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ συνεχίζει νά ἐμμένει στό παγκόσμιο πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, στή διασάλευση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καίστήν ἄρνηση τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου μέτήν κτιστή χάρη.Ἡδέ αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἐμμένει κι αὐτή στήν εἰκονομαχία, στήν ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίαςκαίτοῦ μυστηρίου τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου.Ἐπιπλέον, ἡ αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, παρά τίς ψευδολογίες τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας τοῦ Σαμπεζύ τῆς Γενεύης τό 1991[9], μνημονεύει τούς αἱρεσιάρχες Σεβήρο καί Διόσκορο καί ἀρνεῖται τήν ἐν δυσί φύσεσι Ὀρθόδοξη Χριστολογία, προσθέτουσακαίτίς κακοδοξίες τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί τοῦ Μονοενεργητισμοῦ, καθώς καίτίς αἱρέσεις τοῦ Θεοπασχητισμοῦ καί τῆς ἰκανοποιήσεως τῆς Θείας Δικαιοσύνης.
Σχετικά μέτό θέμα τῶν μικτῶν γάμων, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Παναγιώτατος, αὐτοί ἔχουν καταστεῖ ἕνα ἀπό τά μέσα, μέ τό ὁποῖο προωθεῖται ὁ λαϊκός Οἰκουμενισμός, μέ ἀπώτερο στόχο νά νοθευθεῖ καί νά ἀλλοιωθεῖἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Σύμφωνα μέ τήν κανονική ἀκρίβεια τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας[10], οἱ μικτοί γάμοι ἀπαγορεύονται. Κατ'οἰκονομίαν, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δέχεται καί τελεῖ μικτούς γάμους μέ τήν προϋπόθεση ὅτι τό αἱρετικό μέλος θά ἀποκηρύξει τήν αἵρεση καί τήν πλάνη του γραπτῶς, καί θά συμφωνήσει ὅτι τά παιδιά θά βαπτιστοῦν καί θά ἀνατραφοῦν μέ τό ὀρθόδοξο δόγμα. Ἡ χρησιμοποίηση τῆς οἰκονομίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς δικαιολογία γιά συμπροσευχές καί κοινή λατρεία εἶναι ἐντελῶς ἄστοχη.
Ὅσον ἀφορᾶστήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 2016, τήν ὁποία ὁ Παναγιώτατος χαρακτήρισε ὡς μή Οἰκουμενική, διότι δέν συμμετέχουν οἱ ἐκ τῆς Δύσεως «χριστιανοί», διερωτώμεθα : Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμμετέχουν οἱ ἑτερόδοξοι «χριστιανοί» τῆς Δύσεως, ὅταν εἶναι καταδικασμένοι ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους ἐπί αἱρέσει; Ὅπως π.χ. ἀπό τήν Γ΄ Οἰκουμενική γιά τήν ἄρνηση τοῦ ἀειπαρθένου τῆς Θεοτόκου, ἀπό τήν Ζ΄ Οἰκουμενική γιά τήν εἰκονομαχία καίτήν ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν Η΄ Οἰκουμενική γιάτόFilioque;Κατά τήν συλλογιστική τοῦ Παναγιωτάτου, οἱ Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, κακῶς ὀνομάζονται Οἰκουμενικές, ἐπειδή δέν συμμετεῖχαν οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι λαοί τῶν Ἀρμενίων, τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου,  τῶν Ἀσσυρίων καί Ἰακωβιτῶν τῆς Συρίας καίτῶν Κοπτῶν τοῦ Μαλαμπάρ τῶν Ἰνδιῶν;
Ἡ Σύνοδος αὐτή κατ’ἀρχήν προγραμματίστηκε ὡς Οἰκουμενική, ἔστω κι ἂν ὀνομάστηκε Πανορθόδοξη. Ὅμως, τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ οἰκουμενιστὲς τὴν ἀποχαρακτήρισαν καὶ διέγραψαν τὸν Οἰκουμενικὸ της χαρακτῆρα. Διότι, ἂν συγκαλοῦνταν ὡς Οἰκουμενική, θά εἶχε τήν ὑποχρέωση νὰ ἀναγνωρίσει ὡς 8η καὶ 9η Οἰκουμενικὲς Συνόδους τίς Συνόδους ἐπί Μ. Φωτίου καί ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ! Αὐτὸ, ὅμως,θά ἐνοχλοῦσε τὸ Βατικανό, ἐπειδή αὐτὲς οἱ Σύνοδοι καταδικάζουν τὸν Παπισμό ὡς αἵρεση.
Ἡ θέση τοῦ Παναγιωτάτου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δύναται πλέον νά συγκαλεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἐξ αἰτίας τῆς μή συμμετοχῆς τῶν Δυτικῶν, εἶναι παντελῶς ἑσφαλμένη. Οὐσιαστικά διακηρύσσει μέ τήν θέση του αὐτή ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐλλειματική, ἀσθενής καί ἀτελής Ἐκκλησία, καί μόνο ὅταν «ἑνωθεῖ» μέ τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό, θά εἶναι τέλεια Ἐκκλησία, ὁπότε θά μπορεῖ τότε μαζί μέ τούς Δυτικούς νά συγκαλεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο. Ἡ θέση, ὅμως, αὐτή ἀπέχει παρασάγκας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.  
Τό θέμα τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, πού πρόκειται νά ἐξετάσει ἡ Μεγάλη Σύνοδος, εἶναι κολοσσιαίας σημασίας διότι μία σύνοδος, ὅπως τήν προσδιορίζει ὁ Παναγιώτατος, μέ οἰκουμενιστικές προδιαγραφές καί προϋποθέσεις,δέν μπορεῖ ν’ἀλλάξει ἀπόφαση Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί συγκεκριμένως τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων. Ἄν αὐτό συμβεῖ, τότε νά προετοιμαζόμεθα γιά νέο παλαιοημερολογητικό σχίσμα πού θά ἔχει δυστυχῶς καί κανονική θεμελίωση.
Τέλος, ἡ πρόσφατη σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ἀποτελεῖ μία μικρή πρόγευση τῶν ὅσων πρόκειται νά διαδραματιστοῦν στήνμέλλουσανά συγκληθεῖ Ἁγία καί Μεγάλη Συνόδου τοῦ 2016. Τονίζουμε, ὅμως, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση ὅτι μία Σύνοδος, ἡ ὁποία θά βασίζεται στήν ἀρχή τῆς περιεκτικότητας καί τοῦ οὐμανισμοῦ-ἀνθρωπισμοῦ καί θά νομιμοποιήσει τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ, θά ἀποτελέσει πραγματική τορπίλλη στά θεμέλια τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, διότι θά δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα ἀπ’ὅσα δῆθεν θά λύσει καίθά ὁδηγήσει σέ ἀναταραχές, σύγχυση καί σχίσματα.Πάντως, μία τοιαύτη Σύνοδος δέν πρόκειται νά γίνει ἀποδεκτή ἀπό τόν Ὀρθόδοξο κλῆρο καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ, θά καταγραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς ληστρική καί ψευδοσύνοδος, ὅπως καί τόσες ἄλλες,καί οἱ ἀποφάσεις της θά καταστοῦν ἀνίσχυρες, διότι ὁ Οἰκουμενισμός παραποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου, ἀποβαίνει ὀλετήρας τῆς Ἀληθείας καί ὁδηγεῖ ἀναποδράστως στόν πνευματικό καί φυσικό ὄλεθρο.[1]http://www.romfea.gr/diafora/2823-imerida-gia-tin-eiriniki-sunuparji-xristianon-kai-mousoulmanon-foto,http://romfea.gr/epikairotita-xronika/2826-gallias-emmanouil-oi-xristianoi-sti-mesi-anatoli-den-einai-filojenoumenoi
[3]http://www.romfea.gr/ekklisies-ts/ekklisia-albanias/2859-poluarxieratiko-sulleitourgo-sta-tirana-foto
[6]http://fanarion.blogspot.gr/2015/08/blog-post_29.html
[8]Τίτ. 3, 10-11.
[9]http://entoytwnka1.blogspot.gr/2013/11/blog-post_5337.html
[10]ιδ΄ΚανώντῆςΔ΄, ο β΄Κανών τῆς ΣΤ΄, ι΄, λα΄ Κανόνες τῆ ἐν Λαοδικεία καί κθ΄ Κανών τῆς ἐν Καρθαγένη.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ,ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΩΝΗ ΕΚ ΧΕΙΛΕΩΝ ΟΜΟΔΟΞΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

Αθλησις Ορθοδοξου Αρχιερεως, εν ημερα μνημης της συναλθουαης των Ορθοδοξων, αγιας Ευφημιας.
Χ. Καλλισιώτης.

Ανώνυμος είπε...

Στο Φανάρι, "παρά τω ιερώ σκηνώματι της αγίας Ευφημίας" , μαρτυρούν την αίρεσι του Οικουμενισμού.
Ο Πειραιώς Σεραφείμ μαρτυρεί ρθοδοξία "εν ημέρα μνήμης της αγίας Ευφημίας".
Η διαφορά μεταξύ ευσεβείας και το

Ανώνυμος είπε...

ΑΜΗΝ!!

Ανώνυμος είπε...

ταπεινως συνιστω στον σεβ, πειραιως να διαμαρτυρηθει και στην ιεραν συνοδον του που ειναι μελος διοτι σολες τις επιτροπες διαλογου συμμετεχουν και συνεπισκοποι του
δεν ειδαμε καμμια αναφορα σε ονοματα αρχιερεων τουναντιον συμπεριφερεται με αυτους
συλλειτουργη σαν να μην συμβαινει τιποτα ΓΙΑΤΙ ΑΓΙΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανώνυμος είπε...

Να κοψει Ο Αγιος Πειραιως το μνημοσυνο και οσοι ειναι εναντια στην Αιρεση του Οικουμενισμου να χωριστει ο Λυκος απο το Αρνι αλιως τζαμπα μας μιλαει ο Σεβασμιοτατος.Τι φοβαται το σχισμα ή τον Θεο και τους Αγιους ποιους τιμα να ξερουμε ανθρωπους κοσμικους με σχιμα προβατου ?

Εις ώτα Ακουόντων είπε...

Οι άγιοι Ιεράρχες των νέων χωρών, που υπετάχθησαν στο θέλημα και τον λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχου, στην τελεταία σύναξη στην Κωνσταντινούπολη, έχουν να αρθρώσουν ΛΟΓΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ των όσων αναφέρει ο άγιος Πειραιώς; Αν ναι να μας τον πουν. Αν όχι προς τι η συμπόρευσις μετά του θελήματος του Οικουμενικού Πατριάρχου; Δεν βλέπουν ότι οδηγεί ΛΑΘΟΣ το σκάφος της Εκκλησίας;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΓΑΚΗΣ είπε...

Ο Σεβασμιώτατος 'Αγιος (χωρίς εισαγωγικά) Πειραιώς καταδεικνύει και αποδεικνύει με αδιάσειστη επιχειρηματολογία την ακατάσχετη ψευδολογία και κορο'ι'δία του << Παναγιωτάτου >> (με πολλά εισαγωγικά) κ. Βαρθολομαίου προς τον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό του Θεού. Αναρωτιέμαι εάν ο τελευταίος θα έχει κάποια στιγμή την τόλμη και το φιλότιμο να κάνει δημόσιο διάλογο με τους διαφωνούντες αδελφούς του επισκόπους ή θα εξαντλήσει το υπόλοιπο της ζωής του διαλεγόμενος αποκλειστικά και μόνο με αιρετικούς, αλλοθρήσκους, αθέους, ανηθίκους, μασόνους, σκανδαλοποιούς, νεοταξίτες και τους πάσης φύσεως και τάξεως εχθρούς της Πίστεως, της οποίας υποτίθεται ότι είναι αντιπρόσωπος. Μας αγανακτήσατε << Παναγιώτατε >>. 'Ελεος... Μιλήστε επιτέλους και με τους αδελφούς σας και με τα παιδιά σας. Αυτοί σας αγαπούν αληθινά. Εξάλλου η σωτηρία της ψυχή σας πρωτίστως και κυρίως εξαρτάται από την κοινωνία με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, στο οποίο εντάσσονται και οι ασκούντες εν αγάπη κριτική στο πρόσωπό σας. Για πολλοστή φορά σας παρακαλούμε και σας ικετεύουμε, μιλήστε μας και ακούστε μας και αν δεν σας πείσουμε αφορίστε μας. Θα είναι και αυτό ένα δώρο για την ταπεινότητά μας σαν κι αυτό που κάνατε πριν από χρόνια στον όσιο ομολογητή Νικόλαο Σωτηρόπουλο του οποίου ο τάφος αν πληροφορηθήκατε ευωδιάζει και από απόσταση, και ''υπεύθυνη'' σε μεγάλο βαθμό γι' αυτό είναι η << Παναγιότητά σας >>. Μετανοήστε << Παναγιώτατε >> και ακούστε τη φωνή της Εκκλησίας, έχετε ακόμη χρόνο αλλά όχι πολύ. Ο γαρ καιρός εγγύς. Ο Θεός γνωρίζει και εύχομαι να το καταλάβετε κι εσείς ότι τα λόγια αυτά απευθύνουμε με αγάπη στο πρόσωπό σας και σεβασμό στην αρχιεροσύνη σας. Και αν δώσει ο Θεός και φθάσουν στα αυτιά σας παρακαλώ να μην τα περιφρονήσετε.

Ανώνυμος είπε...

συγχαιρω και τον ετερον αγωνιστην σεβ. ΙΩΣΗΦ ο οποιος ακριβως μετα απο μια ημερα
απο την επιστολην του αγιου πειραιως ομιλησε στην αγια σοφια πειραιως λειτουργουντος
του κΣΕΡΑΦΕΙΜ αλλοστε ο σεβ ιωσηφ εχει γαλουχηθει κοντα σε αγωνιστας κληρικους π αυγουστινος π βασιλοπουλος και π, καψανης
π δωροθεος νεα σκητη αγιου ορους

Ανώνυμος είπε...

διηρημενοι τοις σωμασι και ηνωμενοι τω πνευματοι ΙΩΣΗΦ ΣΕΡΑΦΕΙ συνοδοιποροι καιοι δυο απο την αυστραλια και συνεχιζουν την αντιστασιν κατα της μασωνιας και των οργανων της π δωροθεος

Ανώνυμος είπε...

Δεν τα ξέρεις καλά π. Δωρόθεε από τη Νέα Σκήτη Αγίου Όρους.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο σεβασμιώτατος Ιωσήφ δεν ακολουθεί τον δρόμο του Πειραιώς Σεραφείμ. Αφού έφθασε στο σημείο να αποδοκιμάσει την αγωνιστική εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος"

Μη επιλήσμων

Ανώνυμος είπε...

συγχαιρω τον π. παυλο σρενον συνεργατην του αγιου πειραιως δια την καταρτισιν του στα αντικουμενιστικα θεματα

Ανώνυμος είπε...

δεν ειναι μονον ο π. παυλος αλλα κατο αντιαιρετικον γραφειον που συνεστησε και δεν ειναι μονον στα χαρτια οπως πολλων μητροπολεων αλλα συνεχως μας ενημερωνουν δια τα ο
οικουμενιστικα ανοιγματα,,,,,,αλλα και διαφορα επικαιρα θεματα εχει λογιους κληρικους καμε εντυπωσιασε προχθες η εορτιος ομιλια του αγιου ιωσηφ μητροπολιτου στον εορταζοντα ναον αγιας σοφιας πειραιως. οπου εκκλησιασθηκα

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com