25 Σεπ 2015

Νοµικὰ παντελῶς ἀνεφάρµοστος ἡ ἐπιδιωκοµένη µετατροπὴ τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πολυθρησκευτικὸν – θρησκειολογικόνΝομικὰ παντελῶς ἀνεφάρμοστος ἐπιδιωκομένη μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πολυθρησκευτικὸνθρησκειολογικὸν τονίζει εἰς συγχαρητήριον ἐπιστολήν του πρὸς τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἐφετῶν κ. Ἀπόστολος Φ. Βλάχος. Ἀκολούθως παραθέτομεν ὁλόκληρον τήν ἐπιστολήν:
«Χαλάνδρι 1 Αὐγούστου 2015
Πρὸς Τὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ ἐξαιρετικὰ ἔντονο ἐνδιαφέρον, ἀνέγνωσα τὸ πε- ριεχόµενο τῆς ἀπὸ 4/5/2015 Ἀνταπαντήσεως τῆς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΘ) πρὸς τὸ ἀπὸ 23/3/2015 Πρακτικό τοῦ ∆Σ τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ).

Μὲ ἐπιχειρηµατολογία Θεολογικῶς, Ἐκκλησιαστικῶς, Παιδαγωγικῶς, Νοµικῶς καὶ Ἐγκληµατολογικῶς ἀρτία καὶ σαφῶς θεµελιωµένη, εἰς τὴν Ἀνταπάντηση αὐτή, ἀντιµετωπίζονται καὶ ἀνατρέπονται ριζιδόν, ὡς πλήρως ἀβάσιµοι οἱ περιεχόµενοι, στὸ προαναφερόµενο Πρακτικό, ἰσχυρισµοὶ τοῦ ΙΕΠ περὶ «συγχρόνου ἀνάγκης» µετατροπῆς τοῦ ὡς ἔχει µέχρι σήµερον καὶ δὴ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1836 καὶ ἔκτοτε συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως διδασκοµένου Ὁµολογιακοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πολυθρησκευτικὸ - θρησκειολογικὸ τοιοῦτο.
Μετατροπῆς, ποὺ ἀντίκειται, ὡς ἀναλυτικῶς βασίµως καὶ πλήρως ἐκτίθεται στὴν Ἀνταπάντηση αὐτὴ στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ∆ιδασκαλία καὶ Πίστη, στὶς ἀρχὲς τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Ἐγκληµατολογίας, ὡς καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Νοµοθεσία καὶ τὴ σταθερὴ ἐπὶ τοῦ θέµατος τούτου Νοµολογία τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Προσέτι δὲ καὶ στὴν ἱστορικὴ ὄντως καὶ ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέµατος ἀποφανθεῖσα ὁµοφώνως 115/2012 Ἀκυρωτικὴ καὶ ἀµετάκλητη ἀπόφαση τοῦ Τριµελοῦς ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων (πρβλ. καὶ ἀποφ. 1/2015 τοῦ Τριµελοῦς Συµβουλίου τοῦ ἰδίου ∆ικαστηρίου).
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἡ ἐπιχειρούµενη µετατροπὴ ἀποβαίνει νοµικῶς παντελῶς ἀνεφάρµοστη.
Στὸ σηµεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθῆ ὅτι µ τὴν παραπάνω Ἀνταπάντησή της ΠΕΘ θέτει εὐθέως, ὀρθῶς, ἐπαινετῶς καὶ εὐθαρσῶς καὶ τὸ ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ θέµα τῆς ἀνάγκης ἐγκαίρου ἐνηµερώσεως καὶ συµµετοχῆς αὐτῆς καὶ τῶν ὑπολοίπων κλάδων Ἐκπαιδευτικῶν, σὲ διαδικασίες, ποὺ ἀφοροῦν µεσα στὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῶν Σπουδῶν, ὡς Προγράµµατα Σπουδῶν, Σχολικὰ Βιβλία, Ἐπιµορφώσεις Ἐκπαιδευτικῶν κ.ο.κ. (βλ. σχετ. καὶ στὸ ἀπὸ 3/2/2015 προηγηθὲν κείµενο τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸ ΙΕΠ µ τὸν τίτλο: «  Ανάσχεση της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών»). (και ΕΔΩ &ΕΔΩ)
Εἶναι δὲ ἀξιοσηµείωτο ὅτι ΠΕΘ µ τὴν Ἀνταπάντησή της, ἐκφράζει τόσο τὴ βούληση, ὅσο καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της, νὰ ἀγωνισθῆ σθεναρὰ γιὰ τὴν ἐπιβαλλόµενη µεταβολὴ τῆς κρατούσης ἀπὸ ἐτῶν, σταθερῶς καὶ ἐξακολουθητικῶς, καταστάσεώς της, κατ' ἀποκλεισµὸν αὐτῆς καὶ χωρὶς προηγούµενη ἐνηµέρωσή της, λήψεως καὶ ἐκτελέσεως ἀποφάσεων σχετικῶν µ τὰ Προγράµµατα Σπουδῶν κ.. Ἐν ὄψει ὅλων αὐτῶν, ἀξίζουν θερµότατα συγχαρητήρια στὸιοικητικὸ Συµβούλιο τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς παραπάνω θέσεις καὶ προθέσεις του ἀναφορικὰ µ τὴν ἀντιµετώπιση ὅλων τῶν προαναφεροµένων ἐξαιρετικὰ σοβαρῶν ζητηµάτων Παιδείας. Μὲ τὴ θερµ εὐχὴ καὶ τὴ βάσιµη ἐλπίδα εὐδοκιµήσεως ὅλων τῶν ὑπὲρ τῆς Ἑλληνορθόδοξου Παιδείας ἀγώνων τῆς ΠΕΘ.
Ἐπίτιµος Πρόεδρος Ἐφετῶν».

Ορθόδοξος Τύπος, 26/09/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com