11 Ιαν 2010

Απάντησις εις οπαδούς της Βασούλας Ρύντεν


Απάντησις του Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ προς μήνυμα οπαδών της κ. Βασούλας Ρύντεν το οποίο απεστάλη εις e-mail του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ἀγαπητοί,
Ἡ κίνησις τῆς κ. Βασούλας Ρύντεν δέν εἶναι ἀποδεκτή ὡς Ὀρθόδοξος κίνησις, ἀλλά εἶναι ἐξόχως οἰκουμενιστική καί ἰσοπεδωτική κατά τῆς Ἀληθείας, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁραμάτων τῆς κ. Ρύντεν. Διά τά κατά καιρούς μηνύματα καί νύξεις τά ὁποῖα ἔρχονται εἰς χεῖρας μας, ὀφείλω ἀπό χριστιανικήν ἀγάπην διά προφύλαξίν σας, νά σᾶς γνωστοποιήσω τά ἑξῆς:
1) Ὁ μόνος ἀληθής οἰκουμενισμός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προωθεῖται ἐπί τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὡς πρός τό θέμα τῆς προσεγγίσεως ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, διά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν πλανηθέντων εἰς τήν Ἀλήθειαν.
2) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, καί διακρίνεται ἀπό κοινήν Πίστιν καί Βάπτισμα. Κατά τήν μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς «εἷς Κύριος, μία Πίστις, ἕν Βάπτισμα». Συνεπῶς, ὅποιος δέν ἐναρμονίζεται μέ τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀκόμη κι ἄν διατηρῇ μερικά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά αὐτῆς. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν δύο ἰσότιμες Ἐκκλησίες μέ διαφορετικήν Πίστιν, διότι ὁ Θεός «δέν εἶναι Θεός ἀκαταστασίας, ἀλλά τάξεως» κατά τούς λόγους τῆς ἰδίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Συνεπῶς, δέν ὑπάρχει «Οἶκος τῆς Ἀνατολῆς» καί «Οἶκος τῆς Δύσεως» ἐφ' ὅσον ὁ οἶκος τῆς δύσεως ἔχει ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν κοινήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Μία ἁπλῆ συνάντησίς σας μέ τήν Θεολογίαν π.χ. τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, θά σᾶς πείσῃ περί τούτου. Ἐκτός ἐάν «Οἶκον τῆς Δύσεως» ἐννοεῖτε τάς Ὀρθοδόξους Μητροπόλεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου.
3) Ἡ Ὀρθοδοξία δέν περιμένει σωστικά «Βλαστάρια» ἐπί τῆς γῆς, διότι ἔχει τόν Παράκλητον παραμένοντα ἐν αὐτῇ, κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου, τόν δέ Ἰησοῦν Χριστόν ἀναμένει μόνον ἐξ οὐρανοῦ, ὡς ἀστραπήν, διά νά φέρῃ οὐράνιον Βασιλείαν. Ἡ ἀναμονή ἐπιγείου Μεσσίου καί ἐπιγείου Βασιλείας χαρακτηρίζει τούς Νεοεποχίτας ἀποκρυφιστάς καί τούς αἱρετικούς χιλιαστάς, καί ὅσους ἄλλους κατευθύνονται εἰς τό νά πλανηθοῦν καί ἀποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστον, μετημφιεσμένον ὡς Ἰησοῦν Χριστόν βασιλεύοντα ἐπί τῆς γῆς.
4) Τά ὁράματα τῆς κ. Ρύντεν, ὡς αὐτή τά περιγράφει εἰς τά πρῶτα βιβλία της, δέν ἔχουν οὐδέν χαρακτηριστικόν ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν τά ὁράματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Οἱ Θεοφόροι Ἅγιοι ἠξιώθησαν ἐμφανίσεων τοῦ Χριστοῦ μετά ἀπό πολλά ἔτη σταυρικῆς ζωῆς, ὑπακοῆς, ταπεινώσεων, προσευχῆς καί νηστείας, ἀγάπης διπλῆς πρός Χριστόν καί τόν πλησίον καί θεληματικῆς ἀφανείας, τά ὁποῖα δέν ἐμφανίζει ἡ κ. Βασούλα Ρύντεν, παρ' ὅλη τήν ἀπομάκρυνσίν της ἀπό τήν προτέραν κοσμικήν ζωήν της.
5) Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὁ σατανᾶς «μετασχηματίζεται καί εἰς ἄγγελον φωτός» διά νά πλανήσῃ. Τά περιστατικά εἰς τά ὁποῖα χριστιανοί, ἀκόμη καί μοναχοί, ἔπεσον θύματα ἀπατηλῶν δαιμονικῶν ἐμφανίσεων ἀποτυπώνονται πλήρως εἰς τό ἐκδιδόμενον ὑπό τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Νικοδήμου «Γεροντικόν περί ὀνείρων καί ὁραμάτων».
Γνωρίζομεν ἀκόμη ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι καί ἄν «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν, παρ' ὅ παρελάβομεν»«ἀνάθεμα ἔστω». Διά τοῦτο κάθε εὐαγγελιζομένη ἕνωσις ἡ ὁποία παραβλάπτει τήν σώζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή, ὡς πρόξενος συγχύσεως καί ἀπωλείας, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὕτη βασίζεται κατά τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐπιζητεῖ θεάματα, ὄχι εἰς τά «ἠχεῖα τοῦ Πνεύματος», τούς Ἁγίους Πατέρας, ἀλλά εἰς ὁράματα ἁπλοϊκῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακηρύσσουν τούς ἑαυτούς των Προφήτας. ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.
Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ νά διακόψετε τήν ἀποστολήν μηνυμάτων τοιούτου περιεχομένου καί νά ἐπιδοθῆτε εἰς τήν μελέτην τῶν θεοσόφων συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων, διά τῆς ὑπακοῆς εἰς αὐστηρόν καί πνευματοφόρον Γέροντα. Εἰ δ΄ ἄλλως, θά προξενήσητε ἀπώλειαν εἰς σᾶς καί εἰς ὅσους τυχόν ἀκολουθήσουν.
Μετά φιλαδελφίας καί εὐχῶν,
Μοναχός Σεραφείμ
Γραμματεύς τῆς Ἀρχιγραμματείαςτοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείουτῶν Ἱεροσολύμων

Πηγή:
Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

12 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ποιός ακούει τώρα τον Αγιοταφίτη Μοναχό Σεραφείμ. Η εκούσια και εθελουσία αυτοπροσφορά των οργάνων μας είναι η έμπρακτη φανέρωση της κατά Χριστόν αγάπης, όπως μας πληροφορεί το μήνυμα, που μας έρχεται από τη συμπαντική σκόνη μέσω διαστημοπλοίοιυ της NASA.

Ε, το ίδιο θα είναι και η Βασούλα με τις "μυστικές" αποκαλύψεις και την "μυστική" γλωσσολαλιά. Αυτή θα είναι η "εν τοις πράγμασιν" φανέρωση της "ανυμφέφτου νύμφης". Μόνο ο πάπας θα είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης; Και ντουβάρια η Εκκλησία; Τι λέμε τώρα; Τρίβουν τα χέρια τους οι ψευτοεπίσκοποι με τη μέλλουσα επισκοπίνα τους.

Unknown είπε...

Φοβερή φαντασία έχεις αγαπητέ Κυπριανέ και όπως μάλλον γνωρίζεις η φαντασία είναι του πονηρού.

Επίσης, το να αποκαλείς έναν κανονικό επίσκοπο "ψευτοεπίσκοπο" είναι αντίθετο με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας (ΣΤ', Β'Οικουμ. Συνοδος) ...τίνες αν είεν οι κατηγορούντες επισκοπους...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Βεβαίως και έχω φαντασία. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και κανείς δεν εξαιρείται. Πάντως, εγώ σπρώχνω τη φαντασία μου στην κατά Θεόν "φαντασία", όπως μας τον παρέδωσαν οι άγιες Σύνοδοι. Εκείνες δεν έπασχαν "φαντασίαν" και προσεύχομαι να μην μολυνθώ από τη νόσο αυτή.

Unknown είπε...

Κατά Θεό φαντασία?
Δηλαδή? Δώσε μου ένα πατερικό παράδειγμα αν θες. Ο Θεός μας εμπνέει, δεν δημιουργεί ψεύτικες εικόνες, διαταραχές της πραγματικότητας.

Τα προϊόντα της φαντασίας προέρχονται από μια διαδικασία μετασχηματισμού της βασικής εικονοπλασίας ή παραστατικής λειτουργίας, της πηγής της φαντασίας... ...Η φαντασία αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά βήματα. Καταρχήν υφίσταται μια πρωταρχική αναπαράσταση, μια εικόνα με αληθείς σχέσεις με τον εξωτερικό κόσμο. Στη συνέχεια παράγεται μια δευτερεύουσα απεικόνιση. Τελικά η συνείδηση εισάγει αλλαγές στη δευτερεύουσα απεικόνιση παίζοντας ουσιαστικά με τις αληθείς σχέσεις της με τον εξωτερικό κόσμο...(wikipedia)

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

KX : "Βεβαίως και έχω φαντασία. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και κανείς δεν εξαιρείται. Πάντως, εγώ σπρώχνω τη φαντασία μου στην κατά Θεόν "φαντασία"

Antonis : "Κατά Θεό φαντασία?
Δηλαδή? Δώσε μου ένα πατερικό παράδειγμα αν θες. Ο Θεός μας εμπνέει, δεν δημιουργεί ψεύτικες εικόνες, διαταραχές της πραγματικότητας"

Αυτά που γράφει η wiki αφορούν σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά και στους Νηπτικούς εκκλησιαστικούς Πατέρες. Των οποίων η κατά Θεόν "φαντασία" (τη λέξη, αν πρόσεξες. την έχω βάλει σε εισαγωγικά) έγκειται στον αποκλεισμό και στην εξουδετέρωση της φαντασίας και κάθε τι που αφορά στο φαντασιακό μέρος της ψυχής. Αυτή ακριβώς είναι η κατά Θεόν φαντασία: Ο αποκλεισμός κάθε φαντασίας με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού.

Unknown είπε...

Όταν λες "...Τρίβουν τα χέρια τους οι ψευτοεπίσκοποι με τη μέλλουσα επισκοπίνα τους."
είναι δηλαδή "...κατά Θεόν φαντασία: Ο αποκλεισμός κάθε φαντασίας με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού."

Αφού λοιπόν δια της επικλήσεως του Αγίου Ονόματος του Κυρίου απέκλεισες κάθε φαντασία, ο χαρακτηρισμός και η ανωτέρω κριτική σου (αν και Κύριος ζητά να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε) τι είναι;

Μάλλον δεν έσπρωξες αρκετά "...εγώ σπρώχνω τη φαντασία μου στην κατά Θεόν "φαντασία", όπως μας τον παρέδωσαν οι άγιες Σύνοδοι. Εκείνες δεν έπασχαν "φαντασίαν" και προσεύχομαι να μην μολυνθώ από τη νόσο αυτή."

Μάλλον μολύνθηκες αγαπητέ από αυτή την νόσο. Φοβάμαι ότι αναμασάς φράσεις που δεν βιώνεις. Οι αναφορές σου δε στους Νηπτικούς και στις Ιερές Συνόδους δεν σε βοηθούν, μάλλον σε εκθέτουν γιατί λειτουργούν ως μέτρο σύγκρισης.

Σου είναι δύσκολο να παραδεχθείς το λάθος σου για την πολύ σου "φαντασία" (με τα εισαγωγικά αν προτιμάς) που δεν έχει καμία σχέση με του Πατέρες και αυτό ανοίγει το επόμενο θέμα... την υπερηφάνεια.

Πάντως ο καθένας εκφράζεται σύμφωνα με το απόθεμα της καρδιάς του. Αυτό έχεις στην καρδιά σου και αυτό μας δείχνεις.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το έλεγαν οι παλαιότεροι χαριτολογόντας, όταν ήθελαν να περιγράψουν ευφάνταστους διαλόγους:

Τίτλος, "Θόδωρος και πεντακόσα"

- Από πού, κι οσ΄ πού, και πόσα;
- Από Αθήνας έρχομαι, εις Πάτρας πηγαίνω, Θόδωρος ονομάζομαι, πεντακόσα πρόβατα έχω.

Unknown είπε...

Λυπάμαι που δεν γνωρίζω περί Θεόδωρου και πεντακόσα και δεν μπορώ να μπω στο πνεύμα της απάντησης σου - αν αυτό είναι απάντηση.

Ο διάλογος αυτός πάντως δεν είναι καθόλου ευφάνταστος γιατί η καταπάτηση των Ιερών Κανόνων από την μεριά σου είναι πέρα ως πέρα αληθινή και παραμένει αναρτημένη εδώ, όσο εσύ εμμένεις στην υπερήφανη αμετανοησία σου.

Στην Ορθοδοξία ενώ ο έλεγχος, από αγάπη, είναι θεμιτός η κατάκριση δεν είναι ανεκτή για κανέναν. Πόσο μάλλον όταν χαρακτηρίζεις κανονικά χειροτονημένους Αρχιερείς της Αγίας Του Χριστού Εκκλησίας ως ψευτοεπισκόπους!

Ο Χριστός δεν μας δίνει το δικαίωμα ούτε ρακά να αποκαλέσουμε τον αδελφό μας πόσο μάλλον να χλευάζεις το ιερό σχήμα του Αρχιερέα.

Αγαπητέ, ενώ δείχνεις να γνωρίζεις αρκετά περί τα πνευματικά, με αυτή την κατάκριση σου, ρυπαίνεις την ψυχή σου διπλά. Ο Απ. Ιάκωβος, στην επιστολή του μας λέει ξεκάθαρα ότι όποιος κάνει αμαρτία ενώ γνωρίζει ότι αμαρτάνει, διαπράττει διπλή αμαρτία.

Ο λόγος που σου γράφω είναι για να μετανοήσεις και να επανορθώσεις.
Έτσι θα δοξάσεις τον Θεό και θα εκδιώξεις το κακό που προσπαθεί να φωλιάσει στην ψυχή σου.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αναφέρθηκα σε ψευτοεπισκόπους. Ασαφώς και αόριστα. Μπορεί να είναι οι δικοί μας, μπορεί να είναι οι παπικοί, μπορεί να είναι οι προτεστάντες. Δεν κατονόμασα κανένα και μάλιστα, δια ζώσης και "εν τω συνεδρίω" (: ός δ΄ αν είπη τω αδελφώ αυτώ ρακά, ένοχος έσται τω συνεδρίω"). Αν ενδιαφερόσαστε για όλους και όλες (...), δεν το γνωρίζω. Ειρήσθω ότι, ο ανωτέρω στίχος αφορά στο "πας ο οργιζόμενος" και αν θέλετε απτό παράδειγμα, που καθιστά τον λόγο αληθέστατο και εννοιολογικά σημαίνοντα, ιδού:

Προσεκομίσθη στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών οργισθείς ηλικιωμένος αδελφός. Ο οποίος μετα απο αμοιβαίο υβρεολόγιο μετά τινος ετέρου αδελφού, αισθάνθηκε πόνο στο στήθος. Αιφνιδίως, και ενώ επήγετο να αναχωρήσει "διότι του πέρασε", εξέπνευσε.

Αυτά τα ολίγα περί κατακρίσεως. Υπάρχουν κι άλλα, δεν εμπίπτουν όμως εις τον παρόντα διάλογο. Το περί καταπατήσεως των Ιερών Κανόνων εκ μέρους μου, θα μας πήγαινε στην περίπτωση του "Θόδωρος και πεντακόσα", οπότε ας το αφήσουμε να το πάρει ο ποταμός.

Unknown είπε...

Κρύβεσαι φίλε μου. Αναφέρθηκες σε κάποιους Επισκόπους. Όποιοι και να είναι αυτοί και προσβάλλεις το μυστήριο που έχουν λάβει.

Το ότι δεν τον κατονόμασες δια ζώσης και εν συνεδρίω είναι ακόμα χειρότερο γιατί είναι κατάκριση, συκοφαντία και μάλιστα χωρίς να μπορούν να σε αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο.

Μου ζητάς να το πάρει το ποτάμι. Το δικό μου ποτάμι ή του Κυρίου; Σε Εκείνον ζήτα να το πάρει το ποτάμι και αν είσαι ειλικρινείς να είσαι σίγουρος οτι το ποτάμι θα το σβήσει σαν αν μην έγινε.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Κρύβεσαι φίλε μου. Αναφέρθηκες σε κάποιους Επισκόπους. Όποιοι και να είναι αυτοί και προσβάλλεις το μυστήριο που έχουν λάβει."

Αν εγώ κρύβομαι, που δεν κρύβομαι διότι "γράφω για όλους" καθώς το δηλώνω στο ιστολόγιο που επιμελούμαι, άλλο τόσο κρύβεσαι κι εσύ. Που δεν μας λες για ποιούς "επισκόπους" και επισκόπους ενδιαφέρεσαι. Βέβαια διαφαίνεται από το "όποιοι και να είναι αυτοί", που γράφεις.

Ότι δεν καταφέρομαι κατά συγκεκριμένων προσώπων είναι ευεξήγητο. Καταφέρομαι κατά όλων εκείνων (των ιδεών, αντιλήψεων κλπ) που διαφθείρουν θεσμούς και δεν προσωποποιώ το θέμα. "Ότι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα", δεν λέει ο Απ. Παύλος; Εν πάση περιπτώσει, αυτά από εμένα και τω Θεώ η δόξα.

Unknown είπε...

Όταν λες:

"Αναφέρθηκα σε ψευτοεπισκόπους. Ασαφώς και αόριστα. Μπορεί να είναι οι δικοί μας, μπορεί να είναι οι παπικοί, μπορεί να είναι οι προτεστάντες. Δεν κατονόμασα κανένα"

κρύβεσαι για το ασαφώς και αορίστως.

Το παράπτωμα σου παραμένει ενώπιον του Θεού που γνωρίζει την καρδιά σου μέχρι να μετανοήσεις και να επανορθώσεις. Εγώ ότι είχα να σου πω σαν παραίνεση το είπα.

Και έτσι για να συμπληρώσω το λαογραφικό του Θεόδωρου και τα πεντακόσια "Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα...."

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com