5 Μαΐ 2017

Φώτης Μιχαήλ, 381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι

Αποτέλεσμα εικόνας για Κολυμπάρι ΣΥΝΟΔΟΣ
381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι
Τό 381 εἶχε συγκροτηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος, στήν ὁποία ἀποφασίστηκαν τέσσερα πράγματα: 
Πρῶτον, καταδικάστηκε ὁ Μακεδόνιος, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητοῦσε τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δεύτερον, καταδικάστηκε γιά μιά φορά ἀκόμη ὁ Ἄρειος.
Τρίτον, συμπληρώθηκε τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί τέταρτον, διετυπώθησαν ὀκτώ Ἱεροί Κανόνες.
Τό 2016 συνῆλθεστό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἡ ‘’ἁγίακαί μεγάλη σύνοδος’’, στήν ὁποία ἐπίσης πάρθηκαν τέσσερις ἀντίστοιχες ἀποφάσεις:
Πρῶτον, ἀμνηστεύθηκαν ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ἀπό προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους αἱρετικοί (Ὄχι μονάχα δέν καταδικάστηκαν γιά μιά φορά ακόμη, ἀλλά τοὐναντίον παρακάθησαν στίς ἐργασίες τῆς συνόδου ὡς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι).
Δεύτερον, ἀναγνωρίσθηκε καί χαιρετίστηκε μέ ἐπαίνους τό δῆθεν ἔργο τοῦ λεγόμενου ΠΣΕ, τῆς κουρελοῦς τοῦ διαβόλου κατά τόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο.
Τρίτον, ἀκυρώθηκαν ὁλόκληρα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἀναγνωρίσθηκαν οἱ αἱρετικοί ὡς τάχα ἐκκλησίες) καί τέταρτον, καταπατήθηκαν καί περιφρονήθηκαν πλεἰστοι ὅσοι Ἰεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας( συμπροσευχή με αιρετικούς ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς στό Κολυμπάρι, ἀναγνώριση μυστηρίων σέ αἱρετικούς, ἀπελευθέρωση μεικτῶν γάμων κ.α.).

Μέἄλλα λόγια, τό 381 ὁριοθετήθηκε καί στερεώθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες ἡ ἐκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων, ἐνῶ τό 2016 ἀποφασίστηκαν τά ἐντελῶς ἀνάποδα.

Τό 381, στήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦτανἕναςἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας:  Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
Δίπλα του συμμετεῖχαν 150 Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ δεσπόζουσες προσωπικότητες τόνἍγιο Γρηγόριο Νύσσης, τόνἍγιο Κύριλλο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τόνἍγιο Νεκτάριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόνἍγιο Μελέτιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας, τόν Ἅγιο Δονάτο Ἐπίσκοπο Εὐροίας κ.α.
Καθίσταται ὁλοφάνερο, λοιπόν, ὅτι τό 381 οἱ ἀποφάσεις πάρθηκαν μέ τίς προσευχές καίτήν φυσική παρουσία τοὐλάχιστον ἕξι ἀναγνωρισμένων Ἁγίων.  Ἑνῷ τό 2016, ἀντί τοῦ λόγου τῶν Ἁγίων, ἐπεκράτησε ὁ λόγος ὁ διπλωματικός.(1)
Ἀξίζειστό σημεῖο αὐτό νά δοῦμε, ἔστω ἐπιγραμματικά, ποιά ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ποιά εἶναι σήμερα ἡ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀπέναντι στήν αἵρεσηκαί τούς αἱρετικούς ἔτσι, ὥστε νά κατανοήσουμε ὅσο γίνεται πληρέστερα καί τίς ἀποφάσεις, πού ἔλαβαν τό 381 καί τό 2016 ἀντίστοιχα.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στούς αἱρετικούς – παπικούς, μονοφυσίτες καί προτεστάντες- τούς καταδικασθέντες μάλιστα ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους, μιλάει γιά ‘’ἀδελφές ἐκκλησίες’’.(2)
Ἀνάβειτήν ‘’λυχνία τοῦ κοινοῦθεοῦ’’ μαζί μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.(3) Συμπροσεύχεται κάθε τόσο μέ ἐκπροσώπους τῶν 350 δῆθεν ἐκκλησιῶν μελῶν τοῦ λεγόμενου π.σ.ε.. (4)
Συμμετέχει σέ τελετές ἐντός συναγωγῆς.(5)
Συμπροσεύχεται μέ τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί πάστορες μέσα στόν Ἰερό Ναό τοῦ Σεπτού μας Πατριαρχείου κ.α.π.(6)

Ἐνῷὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καταδικάζει κάθε αἵρεση καί μᾶς παραδίδει ἀνεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, γράφοντας:
‘’Μικρόν ὅσοντόντοῦ πολέμου καιρόν διαφέρειν, καίτήν τῶν αἱρετικῶν
δυναστείαν’’.
(Λόγος ΜΓ’, Εἰς Μέγα Βασίλειον, ΕΠΕ 6,246. ΒΕΠΕΣ 60, 171. PG 36,588Α)
Ἡ περίοδος τοῦ πολέμου ἔχει πολύ μικρή διαφορά ἀπό τήν δυναστεία τῶν αἱρετικῶν (Ἀπό τήν περίοδο πού ἐξουσιάζουν ἁπόλυτα οἱ αἱρετικοί).
Ὡςἐγώδέδοικα τούς βαρεῖς λύκους.... Δέδοικαδέ τούς λῃστάςκαίκλέπτας, μή διά τῆςαὐλῆςὑπερβάντες, ἤ ἀναιδείᾳ συλλήσωσιν ἤ δι’ ἀπάτης κλέψωσιν, ὥστε θῦσαι καί κτεῖναι καί ἀπολέσαι, ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχάς κατεσθίοντες, ὥς τις ἔφη τῶν προφητῶν. Δέδοικα δέ τήν παράθυρον, μή τις ἄκλειστον εὑρών τῶν χθές ἡμετέρων καί πρώην, εἶτα ὡς ἴδιος εἰσελθών, ἐπιβουλεύσῃ ὡς ἀλλότριος’’.
(Λόγος ΚΣΤ’, Εἰς ἑαυτόν καί εἰς λαόνκαίεἰς τούς ποιμένας, ΕΠΕ 2,156. ΒΕΠΕΣ 59,202. PG 35,1229D-1232A)
Πραγματικά, ἐγώ φοβοῦμαι τούς βαρεῖς λύκους... Φοβοῦμαι τούς ληστές καί τούς κλέπτες, μήπως πηδώντας στήν αὐλήν, νά σκοτώσουν καί νά καταστρέψουν, ἁρπάζοντας λεία, κατεσθίοντας ψυχές, ὅπως εἶπε κάποιος ἀπό τούς προφῆτες. Φοβοῦμαι τήν πόρτα, μήπως τήν βρεῖ ἀνοικτή κάποιος ἀπόἐκείνους, πού μέχρι χθέςκαί πρίν ἀπό λίγο ἦταν δικός μας, καί κατόπιν, ἀφοῦ μπεῖ ὡς δικός μας, ζημιώσει τό ποίμνιο ὡς ξένος.(7)
Οἱ εὐθῦνες μας, κλήρου καί λαοῦ, ἀπέναντι στίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου καί ἀπέναντιστά οικουμενιστικά ἀνοίγματα πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀξιωματούχων, εἶναι τεράστιες.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς καλεῖ, νά βγάλουμε νηφαλίως τά συμπεράσματά μας καί με την βοήθεια του Τριαδικού μας Θεού νά πάρουμε ἀναλόγως τίς πρέπουσες ἀποφάσεις.(8,9,10
2/5/2017 __________________________________________________________________________
http://trelogiannis.blogspot.gr/2017/03/blog-post_711.html
Ἀπό τό ‘’Χρυσοστομικό λεξικό’’ τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μα είναι δυνατόν να συζητάμε αν κάνουμε ή όχι καλά συμπορευόμενοι με αιρετικούς; Η εκκλησιαστική ιστορία μας παρέχει ασφαλή παραδείγματα,δεκάδες ανάλογες περιπτώσεις τις χειρίστηκαν με γνώμονα τις επιταγές του Ευαγγελίου εν πνεύματι αγίω. Tυφλοί είμαστε; Δε μπορούμε να διακρίνουμε ποιό είναι το σωστό και ποιό είναι το λάθος; Τουλάχιστον οι ταγοί της Εκκλησίας γνωρίζουν εφ΄όσον είναι πνευματικοί άνθρωποι και τηρούν την αληθινή χριστιανική πίστη αλλά και ενεργούν σύμφωνα με το λόγο της αληθείας. Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε κάτι πάει στραβά,και επειδή το ποίμνιο εν πολλοίς είναι ακατήχητο και τυφλό οδηγοί τυφλοί αμφότερα οδηγούν τυφλούς στην απώλεια...

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άσχετο.
Εδώ και πολύ καιρό κατακλύζουν το διαδύκτιο ομιλίες (κυρίως σε θρησκευτικά ιστολόγια) με προφητείες σύγχρονων γερόντων για τα επερχόμενα δεινά.
Πιο συγκεκριμένα έχω ακούσει πάλιν και πολλάκις τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο να αναφέρεται στον επερχόμενο πόλεμο και να αναφέρει τα λόγια σύγχρονων αγιασμένων ανθρώπων για το θέμα.
Όλοι αυτοί οι πεφωτισμένοι άνθρωποι δεν είπαν τίποτα για την Παναίρεση του οικουμενισμού?
Δεν αφουγκράστηκαν με τη χάρη Του Θεού τα επερχόμενα οδυνηρά ολισθήματα των ιεραρχών και τις απαράδεκτες εκπτώσεις σε θέματα πίστεως?
Οι άγιοι αυτοί προφήτεψαν μόνο για τον πόλεμο?Δεν είχαν πληροφόρηση από Το Θεό για τις εκκήσιαστικές μεθοδεύσεις προς ένα συγκρητιστικό θρησκευτικό μωσαϊκό με αρχηγό τον πάπα?
Βλέπω συμπολίτες μου να τρομοκρατούνται από την πολεμολογία και να μένουν απροστάτευτοι από ιεράρχες που φοβούνται να αποκαλύψουν την αλήθεια για τον σατανικό οικουμενισμό.
Γιατί άγιε Μόρφου δεν λέτε στο λαό πως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παραβίασε την υπογραφή σας στην Κρήτη?
Γιατί δεν λέτε στο λαό πως αυτό που ετοιμάζει ο οικουμενικός πατριάρχης είναι πιο φοβερό από αυτό που ετοιμάζουν οι Η.Π.Α ο Ερτογάν και όλοι οι άλλοι που απλά θέλουν το σώμα μας, τα πετρέλαιά μας, τη γη μας.
Γιατί φοβάστε να πείτε πως η οργή Του Θεού θα ξεσπάσει λόγω της απιστίας των ορθοδόξων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερέων, μοναχών και λαϊκών?
Είναι ωραίο να προφητολογείτε μέσα από τους αγίους.
Γιατί όμως κάνετε επιλογή στα θέματα?
Εκτός και αν οι άγιοι αυτοί που σας είπαν για τον πόλεμο δεν πίστευαν πως κινδυνεύει η Ορθοδοξία από τους Ορθοδόξους.
Είναι λυπηρό που η ιεραρχία έχασε την εμπιστοσύνη του λαού.
Είναι όμως και παρήγορο που ανάμεσα στο λαό υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που κατανοούν την κρισιμότητα των στιγμών.
Αυτά τα λόγια του αρθρογράφου κύριου Μιχαήλ, ποιος ιεράρχης έχει το θάρρος να βγει δημόσια να τα πει?
Ουδείς.
Φοβούνται μήπως τους καθαιρέσει ο οικ.πατριάρχης.
Κρίμα.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για το άρθρο.
Πολύ κατατοπιστικό.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com